FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/03/2022

Kan jag häva köpet av en bil som visar sig vara krockskadad?

Har köpt en bil som jag nu upptäckt varit krockad. Bilen är ej riktigt åtgärdad. Vad gör jag?

Vill häva köpet som gjordes för 7 dagar sen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår inte om du köpt bilen av en privatperson eller ett företag. Om din fråga gäller köp mellan privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Om du har köpt bilen av en näringsidkare, blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig i stället.

Köp av privatperson

Om bilens kvalitet inte stämmer överens med ert avtal föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL). Är bilen felaktig och det inte beror på dig, får du kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).

Som köpare har du en undersökningsplikt och du kan inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet (20 § KöpL). Hur långt undersökningsplikten sträcker sig i ditt fall går inte att klart svara på då din undersökningsplikt står i avvägning med säljarens upplysningsplikt. Skulle det vara så att du frågat specifikt om bilen varit krockad och om det är åtgärdat och att säljaren gett ett lugnande besked, skulle säljaren normalt ansvara för om bilen är mer felaktig än vad han angett. Det bör vanligen krävas att en potentiell köpare provkör bilen eller på annat sätt genomgår en omsorgsfull undersökning av bilen, för att undersökningsplikten ska anses fullgjord. Du har inte rätt att åberopa fel som du skulle upptäckt om du iakttagit din undersökningsplikt. Din undersökningsplikt är ganska omfattande och det räcker inte med en snabb överskådlig undersökning. Om säljaren uppmanat dig att kolla igenom bilen noggrant, men du ignorerat uppmaningen, är det du som står risken för att ett upptäckbart fel finns. Om du inte hade kunnat upptäcka att bilen var krockad vid en provkörning torde det föreligga ett fel som säljaren ska ansvara för om det går att bevisa att felet fanns vid köpet, även om det visar sig först senare (21 § KöpL).

För att kunna göra gällande påföljder krävs att du meddelar säljaren inom skälig tid efter att du märkt felet (reklamation), annars kan du förlora din rätt att åberopa felet (32 § KöpL). Generellt sett brukar skälig tid anses vara två veckor från det att felet upptäcktes men det kan variera.

Du som köpare kan inte göra gällande vilken påföljd som helst, trots att du helst vill häva köpet direkt. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Det betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera bilen. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig kan du dessutom kräva omleverans (34 § andra stycket KöpL), vilket innebär att du får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Ett avtalsbrott anses vara väsentligt om det medför en sådan olägenhet för köparen att det i huvudsak berövar honom vad han hade rätt att vänta sig av avtalet (Prop 1988/89:76 s 127). I det här fallet skulle man kunna säga att omständigheten att bilen är krockad är av väsentlig betydelse för dig om du haft anledning att förvänta dig annat av avtalet. Avhjälper inte säljaren felet eller företar omleverans, har du som köpare rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (34 § tredje stycket KöpL).

I andra hand har du rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter din reklamation (37 § första stycket KöpL). Att köpet hävs innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. I ditt fall skulle det innebära att bilen skulle återgå till säljaren och du skulle få tillbaka betalningen. För att du ska få häva köpet krävs dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Ett avtalsbrott anses vara av väsentlig betydelse för köparen, om det berövar honom den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet. Väsentlighetsbedömningen tar i första hand sikte på avvikelsens storlek i förhållande till en felfri vara (Prop 1988/89:76 s 134). För att avgöra om felet är av väsentlig betydelse i ditt fall tittar man på hur mycket din krockade bil avviker från vad du haft anledning att förvänta dig.

Köp av näringsidkare

Om du har upptäckt ett fel på bilen efter köpet ansvarar säljaren för felet om det går att bevisa att felet fanns innan köptillfället (20 § KKöpL). Om ett fel uppstår inom sex månader från köpet anses felet ha funnits vid köptillfället, om inte säljaren kan motbevisa det (20 a KKöpL).

Om något avviker från vad som avtalats kring bilens skick anses ett fel föreligga. Bilen är också att anse som felaktig om säljaren inte har upplyst om ett förhållande om bilens egenskaper eller användning som säljaren kände till eller borde ha känt till, och som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om och därigenom påverkat ifall köpet skulle genomföras.

Bilen är även att anse som felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § KKöpL). Fel föreligger också om bilen inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (19 § KKöpL).

Du behöver reklamera felet till säljaren inom skälig tid från det att du upptäckt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäckts ska alltid anses vara inom rätt tid (23 § KKöpL). Om fel föreligger, kan du i första hand kräva avhjälpande eller omleverans och i andra hand prisavdrag och slutligen hävning av köpet. Du kan även kräva skadestånd (22 § KKöpL).

Sammanfattning och avslutande råd

Bilen du har köpt är enligt min bedömning inte att se som avtalsenlig, eftersom den är krockad och inte åtgärdad. I och med att bilen inte är avtalsenlig föreligger ett konkret fel och du har därför rätt att kräva avhjälpande eller omleverans i första hand. I andra hand kan du kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga eller inte sker inom skälig tid. Har köpet gjorts av en privatperson har du en undersökningsplikt innebärande att du inte kan åberopa fel som du borde känt till vid köpet. Har du köpt bilen av en näringsidkare har du inte samma krav. Jag skulle råda dig att kontakta säljaren så fort som möjligt och reklamera bilen och meddela att den är behäftad med fel samt att du inte känt till detta vid köpet.

Om du har fler frågor, tveka inte på att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Linnéa HanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?