Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?

2021-05-11 i Köplagen
FRÅGA |Vid privat husbilsköp där det i köpekontraktet står "i befintligt skick" upptäcks ett dolt fel där duschen frusit sönder. Vad har säljaren för ansvar?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av köplagen (KöpL).Vara såld i befintligt skickNär klausulen "i befintligt skick" används så vill säljaren begränsa sitt ansvar endast till att avlämna varan till köparen i det faktiska tillstånd den befinner sig i. Avlämnandet sker alltså av varan "som den är". Friskrivningen i sig är alltså till för att sänka köparens förväntningar, så att du som köpare vet att den säljs i det skick som den är. Klausulen "i befintligt skick" fritar dock inte säljaren från allt ansvar för varans skick, i detta fall för husbilens skick. Undersökning av husbilen före köpetDet ska dock först poängteras att du som köpare inte får åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet (KöpL 20 §). Om du undersökte husbilen före köpet får du inte åberopa fel som du borde ha märkt vid undersökningen. Eftersom du dock skriver att det rör sig om ett dolt fel, så visste du troligtvis inte om felet vid köpet och du hade inte kunnat upptäcka felet vid en eventuell undersökning. Därmed får du åberopa felet angående att duschen i husbilen har frusit sönder.Felaktig vara såld i befintligt skickÄven om husbilen har sålts i befintligt skick så ska den anses vara felaktig under vissa omständigheter (KöpL 19 §). Du hade kunnat argumentera att husbilen är i väsentligt sämre skick än vad man med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunde förutsätta (KöpL 19 § första stycket 3 p.). Notera dock att det husbilen ska vara i väsentligt sämre skick. Du hade kunnat framföra att man som köpare förväntar sig att duschen ska fungera i en husbil eftersom man åker bort på långa resor och då behöver man tillgång till dusch osv. Priset på husbilen är väldigt betydelsefull för att avgöra om köparen med fog kunde förutsätta felet. Högsta domstolen har framfört att vid ett förvärv av en husbil i befintligt skick som hade betydande fuktskador ansågs vara i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunder förutsätta med särskild hänsyn till värdet på husbilen (se NJA 1996 s. 598).Det är dock inte möjligt för mig att avgöra om husbilen som du har köpt ska anses vara felaktig, eftersom jag inte har några uppgifter på hur mycket du köpte husbilen för. Om du köpte husbilen billigt så tyder detta på att du inte kan kräva ansvar för bristen med att duschen har frusit sönder. Då har säljaren inget ansvar för den frusna duschen och då får du tyvärr stå för bristen själv. Vad kan du som köpare kräva för ansvar om varan anses felaktig?Om du når framgång med att husbilen är felaktig pga. att husbilen är i ett väsentligt sämre skick än vad köpare med fog kan förutsätta i koppling till priset, så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Detta kan även krävas i kombination med skadestånd. Primärt ska dock avhjälpande ske och då får säljaren åtgärda den frusna duschen (34 § KöpL). Du får bara häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett det. Rätten att häva bortfaller i regel om du som köpare inte inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet meddelar säljaren om att du tänker häva köpet (39 § KöpL).SammanfattningGenom att husbilen säljs i befintligt skick så begränsar säljaren sitt ansvar för varan till det faktiska tillstånd som den befinner sig i. Säljaren kan dock inte friskriva sig från allt ansvar. Du hade kunnat argumentera att husbilen är i väsentligt sämre skick än vad köpare med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunde förutsätta. T.ex. för att en frusen dusch är ett sådant fel som innebär att husbilen är i väsentligt sämre skick eftersom det försämrar upplevelsen med att ha en husbil osv. Priset har dock en väldigt stor betydelse och jag kan inte avgöra utifrån omständigheterna om säljaren är ansvarig för den frusna duschen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Fel vid köp av begagnad bil på Blocket

2021-05-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag köpte en begagnad bil av en privatperson igår och efter att ha kört hem den så har oljelägacke upptäckts, jag och min kompis hadde en ordelig genomsökning på bilen vid köptillfälle och då kunnde inte det synas något. eftar att jag kontakt honom med det så påstår han att pga att han sagt att han inte kollut under i bilen och att han själv inte märkt något så är de tilräkligt för att köplagen itne skulle gälla i detta tillfälle då han har informerat om det.bil kostade 11 000 och är från 2002 men jag tycket att det inte är tillräkligt för att "förvänta sig att bilen kanske har ett gömt dålt fel" aboslut inte efter att vi kollat någrant vid affär.är det jag som har fel som köpare att tycka att olje lägackge är ett alvarligt fel som han borde vetat om, elelr har han fel som påstår att jag då han nämnt att han itne sätt under så är det tillräkligt för att detta inte bryer mott något
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar frågan som att du köpte en begagnad bil varpå det senare visade sig att det fanns oljeläckage och du undrar vem som ska svara för detta. Allmänt om tillämplig lagEftersom du köpte bilen av en privatperson så blir köplagen (KöpL) tillämplig i detta fall. Fel i varan Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL)Köparens undersökningspliktKöparen får inte såsom fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. Du kan inte heller som köpare åberopa ett fel som du hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL)En köpares undersökningsplikt är omfattande, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten. Om det föreligger fel i varan i ditt val Din undersökningsplikt bör sättas i förhållande till att det är en cirka 20-årig bil som du köpt. Det går inte att ge ett klart svar på huruvida det föreligger fel i ditt fall. Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett liknande köp. Vilka påföljder kan bli aktuella? Det går inte att ge ett säkert svar på om det föreligger fel i varan i ditt fall. Om det dock anses vara så, kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Säljaren har i första hand rätt att välja att själv åtgärda felet (34 § KöpL). Om säljaren inte skulle gå med på detta, kan du ha rätt till prisavdrag (37 § KöpL). Om felet är av väsentlig betydelse och säljaren måste ha insett detta kan hävning bli aktuellt (39 § KöpL)ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. I ditt fall har du kontaktat säljaren och framhävt att du upptäckt ett oljeläckage, vilket innebär att en reklamation har gjorts från din sida. Sammanfattning av din situationDet går inte att ge ett helt säkert svar då jag inte är insatt i alla omständigheter. Exempelvis så vet jag inte om vad som stod om bilen i annonsen, vilka uppgifter som lämnades i samband med visningen av bilen, hur och om du testade provköra bilen innan köpet. Mitt råd är dock att du kontaktar säljaren igen och framhäver att oljeläckaget inte var något du kunde upptäckt vid undersökningen av bilen och att den inte kan användas för avsett ändamål. Du kan ha rätt att kräva reparation, prisavdrag eller hävning. Om säljaren inte går med på dina krav finns det möjlighet för dig att stämma personen i domstol.Jag råder dig även att kontakta våra biträdande jurister för ytterligare rådgivning, de kan ge dig djupare vägledning i detta och företräda dig i domstol om du skulle vilja ta ärendet dit. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar.

Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?

2021-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om tilläggstiden som en köpare alternativt en säljare kan ge motparten är obligatoriskt enligt KöpL och KKL? Av ordalydelsen följer att "har köparen" eller "har säljaren" varför det låter som att råder en valfrihet. Vad gäller?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tilläggstid är den tid som en köpare eller säljare kan lägga till om någon utav parterna skulle vara försenad med betalning eller leverans av en vara. Precis som du skriver använder man orden har säljaren och har köparen. Detta betyder att det inte finns något krav på att säljare eller köpare måste använda sig av tilläggstid. Tilläggstid är alltså inte obligatoriskt utan helt frivilligt. Hoppas du fick svar på din fråga! Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

2021-04-24 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan!Om jag sålt vidare en helt ny produkt (aldrig öppnad eller använd av mig) via blocket (privat) till en köpare och köparen hävdar att varan är defekt och försöker reklamera denna till mig, har köparen rätt till detta? Detta är ingenting jag står för då jag inte ens har använt produkten och alltså är felet antingen någonting som fanns:1) Redan innan jag köpte den av leverantören (Webhallen).2) En skada som uppkom efter köparen testade produkten.Köparen har även fått kvitto av mig. Att varan eventuellt fungerar eller ej är ingenting jag skrev med i annonsen (då jag inte testat den), utan den annonserades enbart som en ny inköpt vara av mig. Om köparen brutit förpackningen sker en värdeminskning av produkten, är det upp till köparen att i sådant fall att kontakta Webhallen och lösa problemet eller har jag en skyldighet att lösa problemet / eventuellt reklamera varan?Så här står det i villkoren:9.1 "Blocketpaketet används när två privatpersoner ingår avtal om köp respektive försäljning av en vara med frakt. För ett sådant avtal gäller inte konsumentlagstiftningen och därför har Köparen ingen ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp.“men om varan visar sig vara defekt eller väsentligt avviker från annonsbeskrivningen så har man reklamationsrätt. Men inte på andra grunder.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att det är ett köp mellan två privatpersoner och konsumentköplagen (KKL) inte gäller så är köplagen (KöpL) tillämplig.Kan köparen reklamera?Om köparen upplever att varan var felaktig när hen tog emot den så har de reklamationsrätt om det gått mindre än två år sedan köpet (32 § KöpL). Eftersom du skrev i annonsen att varan var ny presumeras den fungera, och att den inte gör det räknas som en väsentlig avvikelse. Ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp är ej relevanta faktorer när det kommer till att en vara är felaktig.Är du skyldig att åtgärda felet?Om du har en skyldighet att åtgärda felet eller ej beror på vem som bar risken för varan när skadan uppstod. Risken går vanligtvis över från säljaren till köparen när varan överlämnas, förutsatt att något annat inte avtalats. (13 § KöpL). Det är köparen som i det här fallet ska kunna bevisa att felet uppstod innan avlämnandet. Det är i praktiken svårt att bevisa vid vilken tidpunkt en skada uppkom. Eftersom förpackningen var oöppnad när köparen tog emot varan lär det bli desto svårare för hen att hävda att du orsakat felet.Om köparen kan bevisa att felet är ursprungligtOm köparen skulle kunna bevisa i domstol att felet fanns redan innan hen tog emot varan så har du en skyldighet att åtgärda felet (30 § KöpL). Detta gäller oavsett om du själv orsakat skadan eller om den bara råkade finnas när du sålde den. Hur svårt det blir att bevisa tidpunkten för skadans uppkomst beror till stor del på vad skadans art är, och om skadan kan antas ha uppkommit innan användning. I första hand lär avhjälpande bli relevant som åtgärd (34 § KöpL).Eftersom du köpt varan direkt av Webhallen är konsumentköplagen tillämplig mellan dig och butiken. Om felet visat sig inom sex månader från butiksköpet anses det vara ursprungligt, så länge butiken inte kan visa motsatsen (20 a § KKL). Du kan i så fall kräva att Webhallen åtgärdar felet eller ger dig omleverans, alltså en ny vara (26 § KKL). Om det gått längre tid än så måste du som köpare kunna göra det troligt att felet funnits redan vid köpet.Det finns inget som säger att den nya ägaren av produkten inte själv kan ta upp detta med Webhallen så länge de har kvittot. Den enda situationen då du personligen skulle ha en skyldighet att lösa problemet är just om köparen kan bevisa att felet var ursprungligt. Om felet fanns när du köpte varan av Webhallen är det tekniskt sett du som har den skyldigheten.Vad kan du göra?I din situation skulle jag råda köparen att själv reklamera produkten hos Webhallen. Antingen kommer de att ersätta/reparera varan eller påstå att hen själv orsakat felet. Om hen orsakat felet kan inte heller du hållas ansvarig.Om köparen vägrar att själv gå till butiken kan du välja att göra det istället. Väljer du att låta bli kan köparen i värsta fall välja att ta dig till domstol. Där blir det en fråga om ifall hen kan bevisa att felet var ursprungligt. I det fall du tror att köparen är villig att gå så pass långt över reklamationsfrågan hade jag personligen tagit tillbaka varan och reklamerat den hos Webhallen. Detta för att undvika en lång och krånglig process som i slutändan kan bli dyr, om domstolen skulle finna att felet är ursprungligt. Om felet måste antas ha uppstått under användning bör du kunna bevisa att det är den nye köparen som istället är ansvarig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har köparen rätt att ångra sig?

2021-05-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt en soffa på blocket. Då köparen som haft den i 3 dagar säger att det är dålig kvalite. De har fått kvittot så det är 10 års garanti. De tog kort att den gått sönder. Då jag zoomar in kortet de skickade att den blivit kantstött och inte i sömnen. De har själva gjort det. De vet att det inte var så när de hämtade den. Då de påpekar att det är dålig kvalite.Har de rätt att lämna tillbaka den till mig?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om köparen till en av dig (som privatperson) såld vara kan ångra sig efter köpet. Anledningen till att köparen vill ångra sig förstår jag det som är p.g.a. att varan har "gått sönder" (blivit kantstött) och att de menar att det beror på att varans dåliga kvalitet. I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt) fyller köplagen ut "luckorna" i avtalet. Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer om köparen vill ångra köpet är det alltså följande som gäller:Köparen har generellt sett ingen ångerrättOm varan skulle anses som felaktig i köplagens mening kan köparen exempelvis häva köpet (d.v.s. lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna) eller kräva prisavdrag. Denna rätt för köparen gäller dock endast om felet inte beror på köparen själv. (30 § KöpL)Frågan är således vad som utgör ett fel i köplagens mening och, om fel föreligger, om det beror på dig eller på köparen själv. Utgångspunkten är som sagt vad du och köparen har avtalat om. Om du således har sagt att soffan är av viss kvalitet som inte blir kantstött och den sedan ändå blir det, skulle alltså fel anses föreligga. (17 § 1 st. KöpL)Om ni däremot inte har avtalat om någon specifik kvalitet i avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Så länge det är en "riktig" soffa som du har sålt innebär detta inget problem för dig i ditt beskrivna scenario. (17 § 2 st. KöpL)När man säljer begagnade varor sker det ofta med ett förbehåll om att varan är just begagnad. Det innebär att den säljs i vad man kallar för "befintligt skick" och du gör som säljare således inget anspråk på att varan ska vara fabriksny. Vid försäljning av begagnade varor på detta sätt ska vara ändå:1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristfälligheten,3. slutligen får varan inte vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta. (19 § 1 st. KöpL)Vad gäller i ditt fallUtifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså inga möjligheter att ångra köpet (genom att häva det eller kräva prisavdrag) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda. Att soffan är kantstött har jag väldigt svårt att se ska gå att koppla till någon av de tre punkterna på ett sätt som innebär att det anses föreligga ett fel i varan. Om du däremot har sagt att det inte finns några som helst märken på soffan skulle ett fel kunna anses föreligga. Som du har beskrivit det fanns emellertid inte defekten när du sålde soffan utan den har orsakats av köparen själv under ett senare skede. Det innebär således att felet beror på köparen själv och så länge du inte har marknadsfört det som en soffa som omöjligt kan bli kantstött kan köparen i ditt beskrivna scenario alltså inte ångra köpet på den grunden.Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att ångra sitt köp om man har köpt något av en privatperson. För att man ska få ångra sig i det fallet krävs som sagt att det föreligger ett fel i varan. Om man däremot köper något från ett företag har man ett mer långtgående skydd som konsument vilket innebär en mer vidsträckt ångerrätt. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Swishat men inte fått varan

2021-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt kläder av en tjej via en Instagram sida där jag swishade pengarna direkt, detta var för ca 1 månad sedan.Då jag inte fått hem några kläder så har jag skrivit både via Instagram och privat sms utan någon som helst återkoppling.Jag undrar hur man kan gå tillväga nu.Detta handlar om ca 800kr så det är absolut inte pengarna det handlar om utan själva principen.
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar vilka rättigheter du har och vad du kan göra nu. Jag förstår att det kan handla om mer än pengarna i sig. Jag tolkar det som att tjejen som du köpt kläderna av är en privatperson. Det spelar roll eftersom det påverkar vilka lagar som bestämmer vad som gäller mellan er. Köp mellan privatpersoner regleras av köplagen (KöpL). Du skriver att du inte har fått hem det du betalat henne för, trots att du har kontaktat henne.Om ni har bestämt att hon ska skicka kläderna när du har betalat så har hon brutit mot ert avtal när hon inte har skickat dem. Du har rättigheter dels på grund av avtalet och dels på grund av att man inte får luras. Det du kan göra utifrån ert avtal är att kräva att du ska få det du köpt (KöpL 23 §), häva köpet (KöpL 25 §) eller kräva skadestånd (KöpL 27 §). Men eftersom du är en privatperson är det svårt eller mindre lämpligt att genomföra någon av de sakerna i praktiken – särskilt med tanke på storleken på summan du swishat. En annan väg du kan gå är att polisanmäla henne. Att lura någon att göra någon att göra något som gjort att du lidit ekonomisk skada, exempelvis betalat men inte fått varan, är bedrägeri (brottsbalken 9 kap. 1 §). Du kan göra en polisanmälan via Polisens hemsida eller telefon.Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har jag reklamerat i tid?

2021-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en häst som 5 veckor efter köpet blev halt. Jag reklamerade inte direkt jag märkte det hemma utan jag väntade tills jag gjort en veterinärkoll. Dock dröjde det 6 veckor. Jag väntade alltså i 6 veckor med att reklamera till säljaren. Felet på hästen visade sig vara artros och flera veterinärer har skrivit under på att detta fanns redan vid köpet. Finns det någon chans för mig att häva eller få kompensation trots att jag väntade med reklamationen så länge som 6 veckor?Jag är själv företagare och köpte av annan företagare.Hästen var besiktat utan anmärkning vid köp.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp mellan näringsidkare regleras i köplagen (KöpL). Som jag förstått det så undrar du om du har reklamerat i tid. Nedan kommer jag redogöra vad rätten säger.Reklamation vid felKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation) (32 § första stycket KöpL).Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse (32 § andra stycket KöpL).Enligt paragrafen måste köparen reklamera inom skälig tid efter det han märkt eller borde ha märkt felet. Tidsfristen kan räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet. Den kan också räknas från det att köparen borde ha upptäckt felet. Felet kan emellertid vara sådant att det inte kan upptäckas vid en normal undersökning utan visar sig först senare efter det att varan har tagits i brak eller sålts vidare (s. k. dolda fel). I sådana fall räknas reklamationsfristen från det att felet visar sig. Vad som utgör skälig tid ska dock bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Som regel bör bedömningen vara strängare om köparen är en näringsidkare, och särskilt om köpet har samband med dennes ordinarie näringsverksamhet, än om köparen är en privatperson. När köparen är näringsidkare kan man oftast kräva att meddelande om felet lämnas inom kort tid, i regel någon eller några dagar efter det att felet har observerats. Vilket mått av sakkunskap köparen har är också en omständighet som bör beaktas. Vidare anges det i paragrafen en yttersta tidsgräns inom vilken reklamation måste ske – vilket är 2 år.Sammanfattningsvis är det svårt att säga vad som är skälig tid. Bedömningen av vad som är skälig tid måste göras med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Som framgår ovan bör bedömningen vara strängare om köparen är en näringsidkare och köpet har samband med dennes ordinarie näringsverksamhet. Jag tycker dock att den omständighet att du inte har varit passiv under den tid som förflutit kan vara till hjälp i ditt fall. Att du gjorde en veterinärkoll visar att du vill vara säker på att det faktiskt finns ett fel innan du reklamerar och detta kan vara en giltig ursäkt till att du inte reklamerat tidigare. Kontakta vår Juristbyrå här om du behöver hjälp med ditt ärende.Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,

Vad gäller vid dubbelöverlåtelse?

2021-04-24 i Köplagen
FRÅGA |Muntligt avtal köpHar (part1) ingått ett avtal med part2 om köp av vara av privatperson. Part 3 ringer och frågar om jag (part1) vill avstå köpet för att den skall ha möjlighet att istället köpa. Jag (part1) vill ej avstå, godkänner ej överlåtelse.När jag skall hämta och betala mitt köp visar det sig att part 3 har köpt varan med förevändning att jag (part1) har godkänt detta (= överlåtit mitt köp till part 3). Part 2 har inte hört av sig om detta till mig (part1).Är det lagligt att ange att någon (part3) under falsk förevändning anger att en "köprättighet" har överlåtits?Part 2 (säljare) har vad jag förstått frångått sin lagliga skyldighet gällande muntligt avtal.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Muntliga avtal är bindandeDet ska inledningsvis understrykas att ett muntligt avtal om köp av en vara (en lös sak) är bindande (1 § första stycket avtalslagen). En grundläggande princip är att avtal ska hållas. En part kan inte hur som helst frånträda ett avtal eller ångra sig och därmed sälja varan en gång till, men till en annan köpare. Säljaren har därför frångått sin lagliga skyldighet gällande muntliga avtal.Vad gäller?Du har rätt att få varan om den fortfarande finns kvar hos säljaren. Den tredje parten har då rätt till skadestånd från säljaren (1 kap. 5 § handelsbalken och 41 § köplagen).Om varan har överlämnats till part tre kan det i stället bli fråga om ett godtrosförvärv. Har part tre fått den lösa saken i sin besittning övergår äganderätten till denne under förutsättning att denne var i god tro. Med "god tro" avses att omständigheterna var sådana att part tre inte borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen (2 § godtrosförvärvslagen). Om part tre haft anledning att betvivla säljarens rätt att överlåta egendomen är denne inte i god tro. Eftersom säljaren sagt att den första köparen avstår från köpet tyder detta på att den nya köparen varit i god tro. Part tre har då rätt till egendomen.Även om part tre gjort ett godtrosförvärv har du rätt få tillbaka egendomen mot lösen. Kravet måste framställs inom sex månader från att du fått kännedom om den senare köparens innehav (5 § godtrosförvärvslagen). Du har möjlighet att lösa tillbaka egendomen till det pris som part tre betalat (6 § godstrosförvärvslagen).Du har också möjlighet att få skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eftersom säljaren inte levererar eller håller varan tillgänglig för avhämtande enligt avtalet (27 § köplagen). Är det brottsligt att sälja saken på nytt?Redan genom avtalet om köp av varan har äganderätten tillkommit dig. Däremot har inte varan överlämnats. Om säljaren säljer saken på nytt kan denne göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Du kan också ha rätt till skadestånd för förmögenhetsskada som brottet har orsakat dig (2 kap. 2 § skadeståndslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,