Påföljder vid fel i varan

2019-12-31 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en dator av en privatperson på blocket för 7000kr. Det var en julklapp till min son. Säljaren visade datorn och den fungerade. Köpet gjordes 8/12. På jul 24/12 upptäckte vi att datorn inte fungerade. Jag kontaktade säljaren och åkte över med datorn. Han skruvar med den i 1,5h och får igång den tillslut. Vi åker hem och konstaterar snabbt att den inte fungerar.Jag kontaktar säljaren igen och vill nu häva köpet. Det vill inte säljaren gå med på, då denne anser att han lagat den. Vi lämnade in datorn till en dator firma för felsökning. Det visade sig att en komponent (moderkortet) var defekt. Kostnad för reparation ligger på ca2000kr. Är det något vi kan göra, eller är det bara att gilla läget?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Eftersom du har köpt en dator av en privatperson och inte en näringsidkare är Köplagen (KöpL) tillämplig. Lagen gäller bland annat vid köp av lös egendom mellan två privatpersoner (1 § jämte 4 § KöpL). I och med att lagen är dispositiv vilket innebär att om ni har avtalat om något som står i strid med reglerna i Köplagen så får avtalet företräde. Eftersom inget sådant avtal verkar finnas så utgår jag ifrån att ni inte har avtalat om några villkor som strider mot lagen och att Köplagens regler därmed gäller (3 § KöpL).Fel i varanEftersom din nyinköpta dator inte fungerar som det ska p.g.a. att moderkortet är defekt så föreligger det alltså ett fel, då varan avviker från vad du som köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Du förväntade dig och förutsatte förmodligen att datorn skulle vara normalt funktionsduglig, om den inte fungerade skulle du naturligtvis inte köpt den för 7000 kronor. Det föreligger alltså ett fel i varan enligt lagens mening (17 § tredje stycket KöpL). Säljaren kan friskriva sig ansvar genom att ange visst specificerat fel på varan eller genom att ange att den säljs i befintligt skick (19 § KöpL). Sådan friskrivning verkar dock inte föreligga, därför kommer jag inte gå in mer på det. Undersökning av varan före köpetDu får inte såsom fel åberopa vad du måste ha känt till vid köpet. Du får inte heller åberopa fel om du underlåtit att undersöka varan utan godtagbar anledning, trots att säljaren uppmanat dig att undersöka den (20 § KöpL). Noggrannheten i din undersökning får avgöras av vad en normal person i din ställe borde ha upptäckt. I och med att det rör sig om ett fel som inte kom fram förrän du lämnade in datorn till en firma för felsökning måste det ses som ett dolt fel som inte kunde upptäckas av en normal person vid undersökning av varan före köpet. Du har därmed rätt att åberopa felet.Påföljder vid fel i varanEftersom datorn är felaktig och felet inte beror på dig får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet. Du kan också kräva skadestånd och har rätt att hålla inne betalningen (30 § KöpL). HävningDin fråga är härmed om du kan kräva att få häva köpet. Hävning vid fel förutsätter att felet ska ha en väsentlig betydelse för köparen och säljaren ska ha insett eller åtminstone borde insett detta. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet (se Ramberg, 1995, s. 425 ff.). Det är svårt för mig att kunna bedöma om dessa två förutsättningar är uppfyllda i ditt fall eftersom jag inte vet vad som har sagts mellan dig och säljaren och huruvida denne haft vetskap om eller borde insett betydelsen av felet. Det som talar för att det föreligger ett fel av väsentlig betydelse är att det handlar om en dyr dator som är behäftad med fel vilket gör att den inte längre fungerar. Avtalsbrottet innebär därmed att du som köpare går miste om det som du huvudsakligen hade rätt att förvänta sig enligt avtalet vilket är att kunna använda datorn.Rätt att kräva avhjälpandeDu som köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren kan istället företa omleverans om denne inte vill avhjälpa felet. Dock måste det anses vara svårt i ditt fall, för säljaren att skicka en ny likadan produkt. eftersom det handlar om en begagnad dator och säljaren är en privatperson (34 § första stycket KöpL). Om du kräver att säljaren avhjälper felet är denne skyldig till att göra det. Om säljaren har skyldighet att avhjälpa felet men underlåtit att göra det eller misslyckats har du en rätt till ersättning för att själv avhjälpa eller låta avhjälpa det. Den enda förutsättningen för rätt till ersättning är att säljaren inte fullgjort sin avhjälpningsskyldighet. Du har dock enbart rätt till ersättning för s.k. "försvarliga" kostnader. Det får alltså inte röra sig om en onödigt kostsam reparation (34 § tredje stycket KöpL). Rätt att kräva prisavdragDu kan också kräva prisavdrag (37 § första stycket KöpL). Avdraget ska beräknas på skillnaden mellan varans värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick. SammanfattningNi behöver absolut inte gilla läget. Istället skulle jag råda dig att kräva säljaren att avhjälpa felet genom att denne själv skickar datorn till verkstad för att få den fixad, eftersom det står klart att säljaren inte kan reparera datorn på egenhand. Alternativt att denne betalar ersättning för att du själv avhjälper felet, genom att exempelvis låta firman som utförde felsökningen reparera den. Hävning vid fel förutsätter att felet ska ha en väsentlig betydelse för köparen och säljaren ska ha insett eller åtminstone borde insett detta. Som sagt är det svårt för mig att göra bedömningen om förutsättningarna är uppfyllda i detta fall. Därmed skulle jag råda dig att antingen kräva avhjälpande/ersättning för reparationen alternativt prisavdrag.Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Gott nytt år!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när jag köpt en tröja men företaget levererar en med fel färg på trycket?

2019-12-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag har köpt en tröja från ett svenskt företag som heter Innebandybutiken. Företaget har satt sig på tvären helt och har blivit jätteotrevliga! Vi beställde en målvaktströja med en siffra i VITT tryck och det var vi kvitto på som det står att det ska vara vitt.Företaget har skickat en tröja med SVART tryck och säger att de tycket är mycket bättre kontrast mot orange och hänvisar till innebandyns regelbok. Sen är det nämerligen så att mitt innebandylag har orangea tröjor med vitt tryck. I regelboken för innebandy står det (regel 401) bara att trycket ska synas tydligt. Jag är dessutom innebandydomare och har koll på reglerna.Vi har reklamerat varan men företaget godkänner inte reklamationen och vägrar betala reklamationsfrakten. Företaget har heller inte meddelat oss om att det skulle byta från vitt till svart tryck. Vi har mailat och ringt men företaget säger att det inte är något fel på varan alls. Företaget hävdar att vi kommer förlora i allmäna reklamationsnämden. Jag har kollat på konsumentverket och där står att varan är felaktig och kan reklameras om varan inte stämmer överrens med beskrivningen som säljaren har gett. Vad ska jag göra? Gå vidare till allmänna reklamationsnämden eller lägga mig? I nuläget har vi betalat runt 900 kr men vi har ingen tröja som är vad vi beställt. Den felaktiga tröjan är hos företaget.Med vänliga hälsningar Erik Karlsson.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att du köpt en målvaktströja där det ska vara vitt tryck men där trycket varit svart. Det framgår även att företaget inte godkänner din reklamation och inte anser att tröjan är felaktig. De har inte heller meddelat att tröjan kommer med svart tryck i stället. Dina rättigheter i det aktuella fallet regleras i konsumentköplagen (kkl). Den är tvingande till konsumentens fördel och företaget kan alltså inte avtala bort dessa så att du får sämre skydd (3 § kkl).Vad säger lagen?Varan ska stämma överens om vad som följer av avtalet och om inget annat följer av avtalet så ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat (16 § andra stycket kkl). Gör den inte det så anses varan felaktig (17 § tredje stycket kkl). I ditt fall så stämmer inte tröjan överens med beskrivningen eftersom det är olika färger på trycket, tröjan anses därmed vara felaktig. Att de hänvisar till innebandyregler spelar i mitt tycke ingen roll eftersom konsumentköplagen som sagt är tvingande.Är varan felaktig så har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 § kkl). Du får inte åberopa att tröjan är felaktig om du inte reklamerat inom skälig tid. Reklamerar du inom två månader anses det ha skett inom skälig tid (23 § kkl). Sammanfattning och vad du bör göraMin bedömning är att tröjan är felaktig och att du därför har rätt att kräva påföljder som till exempel omleverans av målvaktströja med rätt tryck. Jag råder dig att vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få din tvist prövad. Det är gratis att få din tvist prövad och jag tror bara företaget försöker skrämma dig genom att säga att du kommer förlora. ARN lämnar rekommendationer i tvisterna och majoriteten av företagen följer dessa. Gör inte företaget detta kan du ta ärendet vidare till tingsrätten, en rekommendation från ARN att du har rätt väger väldigt tungt i en eventuell process. Vill du ha hjälp att driva processen vidare kan du kontakta oss här. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att häva ett köp av en privatperson?

2019-12-26 i Köplagen
FRÅGA |Jag undrar lite om detta med ansvar gällande köp av privatperson.Jag sålde nyligen en herrklocka för 500 kr på en av säljsidorna på Internet. Min annons löd " Fungerar mycket bra och är i fint skick. Säljs i befintligt skick som bilden visar"Köparen och jag bestämde tid och datum då han ville komma och titta på klockan. Jag lämnade min adress och telefonnummer, samt att jag har en säljprofil på internet som är öppen för allmänheten, där han även hittade min annons.Han kom 1 timme innan avtalad tid ( tur att jag befann mig hemma) , han var mycket stressad och överräckte 500 kr sedel innan han överhuvudtaget tog emot klockan. Jag frågade om han inte vill titta på klockan innan köp, han tittade snabbt och gav mig pengarna, jag tog emot pengarna och han fick klockan. Sen skyndande han iväg från huset för att 2 min efter komma tillbaka , knackade på portdörren då jag ännu ej hade hunnit in i hissen. Jag öppnade porten, han frågade om den fungerar på bruten engelska , jag sa ja, den fungerar men detta borde du kolla innan köpet gått igenom sa jag. Han sa tack och skyndade iväg. Dagen efter får jag ett sms att han inte vill ha klockan, han säger att den glappar och att den inte passar honom. han vill komma på lördag morgon för att få tillbaka sina pengar och lämna tillbaka klockan. I min ägo glappade den inte utan fungerade felfritt. Är jag tvungen här att ge honom ångerrätt efter köp? Hur ska jag gå tillväga? Tack
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Det finns ingen skyldighet för en privatperson som säljer något till en privatperson att erbjuda någon ångerrätt. Det gäller bara om man kommit överens om det innan köpet. För att kunna ångra ett köp krävs, om inget annat avtalats, att varan är felaktig och att köparen därmed kan häva köpet. Varans skickEn vara som säljs ska stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § KöpL). Varan ska till exempel fungera på det sätt som säljaren sagt att den gör. Om varan inte stämmer överens med detta är den felaktig. Även om en vara sålts i befintligt skick ska den anses felaktig om den inte stämmer överens med vad säljaren har sagt, och den säljaren kan ha sagt kan antas ha påverkat köparen att köpa varan (19 § KöpL). Varan ska även vara felaktig om säljare har underlåtit att upplysa köparen om väsentligt förhållande rörande varans egenskaper som säljaren visste om. Varan ska också anses felaktig om den är i ett väsentligt sämre skick än köparen, med hänsyn till priset och andra omständigheter, kunnat förvänta sig.Köparens undersökningspliktKöparen får inte åberopa något som fel på varan om köparen hade kunnat upptäcka felet genom att undersöka varan före köpet (20 § KöpL). Om köparen underlåtit att undersöka varan trots att säljaren uppmuntrat denne att göra det får köparen inte åberopa något som hen borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge säljaren inte handlat i strid med tro och heder. Påföljder vid felaktig varaOm en vara är felaktig kan köparen häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Eftersom du skriver att köparen vill lämna tillbaka klockan och få pengarna tillbaka antar jag att han vill häva köpet. Din situationDu skriver att köparen bland annat säger att klockan inte passar honom och att han därför vill lämna tillbaka den. Att klockan inte passar honom är inget som gör den felaktig, och dessutom hade han enkelt kunnat upptäcka det genom att testa den vid köpet. Detta är alltså ingen giltig anledning för honom att vilja häva köpet. Du skriver även att köparen hävdar att klockan glappar. Detta vet jag självklart inget om och kan ju därför bara utgå ifrån det du skriver, att den för dig fungerat felfritt. Om detta stämmer bör klockan inte heller anses vara felaktig. Dessutom får köparen, som nämnt ovan, inte åberopa att en vara är felaktig om han hade kunnat upptäcka felet genom att undersöka varan före köpet. Om det faktiskt är så att klockan glappar borde kanske köparen ha kunnat upptäcka detta genom att titta lite närmare på den vid köpet. Att han var stressad är ingen ursäkt för att inte undersöka klockan. SlutsatsJag känner ju som nämnt inte till huruvida klockan fungerar eller ej, men om jag utgår ifrån det du skriver låter det inte som att köparen har skäl för att häva köpet. Han borde ha undersökt klockan före köpet, och kan inte åberopa något som fel om han hade kunnat upptäcka det genom att undersöka klockan. Du som säljare kan då bara bli ansvarig för så kallade dolda fel, eller om du agerat i strid med tro och heder. Utifrån hur du beskriver situationen tycker jag inte att det låter som att det är aktuellt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan jag åberopa dolt fel om jag köpt en lägenhet som visar sig ha mögel?

2019-12-12 i Köplagen
FRÅGA |HejKöpte en bostadsrätt 2019-10-15 flyttade in 2019-10-20. Det har nu (2019-12-09) börjat uppstå misstänkta mögelfläckar i duschhörnan som inte fanns där när jag köpte bostadsrätten. Var på 2 visningar och kontrollerade själv badrummet vid båda tillfällen, då fanns där inga fläckar. Allt jag vet är att badrummet är omgjort 2007, fanns inga dokument vid överlåtelsen. Finns det någon möjlighet att åberopa dolt fel? Hur går man till väga?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet? Av din fråga framgår att du köpte en bostadsrätt varav du undersökt badrummet noga. Lite mindre än två månader senare så har det uppstått misstänka mögelfläckar och du undrar därför om det är möjligt att hävda dolt fel. Jag utgår från att du köpt lägenheten av en privatperson vilket gör att köplagen (köpl) är tillämplig eftersom en bostadsrätt anses vara lös egendom och inte fast egendom. Vad säger lagen?Fel i varanVaran (bostadsrätten i ditt fall) ska i fråga om bland annat kvalitet stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § första stycket köpl). Om inte skicket på lägenheten regleras i avtalet så kan bostadsrätten ändå anses felaktig om den avviker från vad du som köpare har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köpl). Eftersom det framgår av din fråga att det inte fanns några mögelfläckar när du undersökte badrummet så bör du ha fog att förutsätta att det inte finns anlag till mögel i bostadsrätten. Säljaren svarar för fel som funnits när du fick tillträde till lägenheten, även om felen visar sig senare (21 § köpl). Undersökningsplikt Du får som köpare inte åberopa fel som du borde upptäckt vid en undersökning av varan (20 § första stycket köpl). Av din fråga framgår att du undersökt badrummet två gånger och att det inte funnits några fläckar då vilket innebär att din undersökningsplikt får anses vara uppfylld. Påföljder Eftersom det rör sig om fel i varan i form av ett dolt fel så har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt skadestånd (30 § köpl). Du får inte åberopa fel i bostadsrätten om du inte reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet (32 § köpl). Du kan därför välja att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig som köpare (34 § första stycket köpl). Du kan som sagt även i stället kräva prisavdrag som beräknas genom förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset (37 § och 38 § köpl). Är möglet av väsentlig betydelse för dig som köpare och köparen insåg eller borde insett detta, finns även en möjlighet att häva köpet (39 § köpl). Sammanfattning Min bedömning är att bostadsrätten är att anse som felaktig och att du därför har rätt att göra påföljder. Jag rekommenderar dig att du vänder dig direkt med dina krav till säljaren. Om hen inte accepterar detta så kan du vända dig till tingsrätten för att ansöka om stämningsansökan vilket du kan göra här. Det är den tingsrätt där säljaren har sin hemvist som du ska vända dig till för en prövning av sakfrågan. Vill du ha hjälp att gå vidare med ärendet så kan du kontakta oss här.

vem står för transportkostnader vid avhjälpande av fel enligt köplagen?

2019-12-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Mitt företag har köpte en teleskoplastere Merlo27.6Den beställdes med en annan färg än original,Den pulverlackeras i Italien på fabriken där och transporteras till Sveriges återförsäljare som märker att motorhuven har fått en transportskada.Dom tar ett beslut att lackera om hela maskinen, inte bara motorhuven, men en annan sort färg (Våtfärg) Den färgen lossnar och flagnar efter ca 2-4 månader så har begärt att dom ska lackera om den.Dom vill lackera om den hos dom i södra Sverige, inte i uppsala där jag bedriver min verksamhet. Dom begär att vi ska dela på transportkostnaden.Min fråga är då.om produkten som är köpt ska reklameras/repareras. ska kunden betala för transport till och från. det finns Lackerare på orten som kan göra samma jobb här.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som ska stå för transportkostnader när en säljare ska avhjälpa ett fel i en köpt produkt. Vad säger lagen? Köp mellan näringsidkare regleras framförallt i köplagen (KöpL). Till att börja med ska upplysas om att det vid köp enligt köplagen är möjligt att avvika från vad lagen säger om man skriver in det i köpeavtalet (3 § KöpL). Du bör därför studera avtalet mellan dig och säljaren för att se om något avviker från vad jag kommer gå igenom nedan. I brist på information om annat utgår jag i mitt svar från att avtalet inte avviker från vad som följer av köplagen och att denna alltså ska tillämpas fullt ut. Enligt 17 § KöpL ska en vara i princip stämma överens med vad som följer av avtalet. Det framgår av din fråga att du beställde varan i en viss specifik färg, och att den lackas om till en färg ni inte avtalat om innan du tagit över maskinen. Man kan dessutom antagligen göra gällande att varan inte kan användas till det tilltänkta ändamålet fullt ut eftersom att färgen ganska snabbt börjar flagna vilket i förlängningen bör kunna leda till rostskador och dylikt. Detta bör betyda att varan är felaktig eftersom den inte stämmer överens med avtalet och för att den inte kan användas till det tilltänkta ändamålet. Ett fel får dock inte åberopas mot säljaren om köparen kände till felet när köpet ägde rum eller om han blivit informerad om felet innan köpet (20 § KöpL). Enligt 21 § 1 st KöpL ska frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till när risken för varan går över på köparen. Säljaren ansvarar för fel som fanns innan risken gått över till köparen. Även en försämring av varan efter att risken gått över på köparen ansvarar säljaren för om försämringen är ett resultat av att säljaren inte uppfyllt sin del av avtalet, eller om försämringen avser något som täcks av en garanti (21 § 2 st KöpL). Om varan är felaktig och felet får åberopas mot köparen finns ett antal påföljder som kan göras gällande. Först krävs dock att det sker en reklamation inom skälig tid från det att felet upptäckts, en reklamation innebär att du gör säljaren uppmärksam på felet (32 § KöpL). Den yttre gränsen för reklamationsfristen är två år, men den kan vara längre om det finns en garanti från säljarens sida som gäller för längre tid. Påföljderna som kan göras gällande för fel i varan är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning samt en möjlighet att hålla inne betalningen och/eller i vissa fall skadestånd (30 § KöpL). Du vill i första hand få varan omlackerad vilket motsvarar ett avhjälpande av felet. Avhjälpande regleras i 34 § KöpL och innebär att säljaren ska fixa det fel som köpare upptäckt på varan. Avhjälpandet ska ske utan kostnad för köparen. Avhjälpande behöver däremot inte ske om det skulle kosta orimligt mycket för säljaren att avhjälpa felet, inget tyder på att så är fallet här. Enligt 34 § 3 st KöpL kan köparen avhjälpa felet själv och sedan kräva ersättning av säljaren om säljaren inte själv tar tag i avhjälpandet. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att en del tyder på att varan du köpt är felaktig både vad gäller vad som följer av avtalet och hur den faktiskt kan användas. Så länge du inte känt till felet innan köpet och reklamerar inom skälig tid bör du kunna kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, detta ska inkludera transport. Du får också om säljaren vägrar avhjälpa felet utan kostnad för dig avhjälpa felet själv så länge detta görs till en försvarlig kostnad. Det är dock viktigt att åter poängtera att det är möjligt att "avtala bort" köplagens bestämmelser. Har du när du köpte varan avtalat om att halva transportkostnaden ska stå på dig eller att du inte själv får avhjälpa felet så gäller antagligen det villkoret. Jag rekommenderar därför att du läser igenom eventuella skriftliga avtal du ingått i samband med köpet för att se om några sådana villkor finns. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Har köpare rätt att häva köp när säljarens marknadsföring varit felaktig?

2019-12-26 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en surfplatta där säljaren bifogat en produktbild där det stod specifikationer. När jag kom hem så var plattan sämre än det produktbild visat. Jag sparade bilden och annonsen som bevis. Säljaren vill inte ta något ansvar för att hen bifogat fel produktbild och vill inte göra ett återköp eller prisavdrag.Har jag rätt till det?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I mitt svar kommer jag att utgå från att både du och säljaren har ingått avtalet i egenskap av privatpersoner, och inte näringsidkare. Därmed blir köplagen aktuell.När föreligger fel i vara?Fel i vara föreligger om varan inte uppfyller vad parterna kommit överens om i köpeavtalet, eller om den brister i allmänna krav på bland annat varans egenskaper och avsedd användning (17 § köplagen). Vidare föreligger även fel i vara om varan inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § köplagen).Att säljaren marknadsfört surfplattan med en felaktig produktbild skulle troligen innebära sådana felaktiga uppgifter som avses i 18 § köplagen. Produktbilden som säljaren har visat har inte överensstämt med surfplattans egenskaper, och detta kan definitivt antas ha haft inverkan på köpet eftersom att produktbilden avsåg uppgifter som var relevanta för köpet. Den bristande matchningen mellan säljarens produktbild och surfplattan utgör därmed ett fel i varan enligt 18 § köplagen.Vilka rättigheter har du som köpare?Som köpare har du rätt till vissa påföljder vid fel i varan. Påföljderna som kan bli aktuella är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (34–39 §§ köplagen). För att köparen ska kunna kräva avhjälpande eller omleverans krävs att köparen lämnar kravet i nära samband med reklamationen. Detta gäller dock inte om säljaren varit grovt vårdslös eller stridit mot tro och heder. I ditt fall verkar det inte vara aktuellt med avhjälpande eller omleverans, vilket innebär att prisavdrag kan aktualiseras. Om du däremot vill häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag häva köp av häst när det inte går att rida ut på den?

2019-12-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej För bara 2veckor sedan köpte jag en islandssto utav en som är uppstallad i samma stall som jag. Då jag har blivit rädd och osäker på detta sto. Så skulle jag vilja häva köpet så att hon på nått sätt måste köpa tillbax henne. Dock så står det i kontraktet att förra ägaren har en avtalsrätt på henne, dock så sa hon aldrig att stoet kunde skrämmas genom att sticka eller stegra som hon har gjort med mig, förra ägaren och en annan tjej har bara sagt att "hon är så snäll så". Dock har jag märkt att jag inte kan rida ut eller rida i paddocken själv, i det har hon inte heller nämt. Då förra ägaren har en avelsrätt på henne så skulle jag vilja att förra ägaren köper tillbax stoet för det pris jag gav vid köpdagen. Jag har försökt att fråga om hon vill köpa tillbax henne o det va hon inte så intresserad av att göra och det blir bara svårare för mig att försöka sälja stoet vidare när den förra ägaren har en avelsrätt på stoet. Så nu är min fråga om jag kan ta hjälp av lagen att få förra ägaren att köpa tillbax henne för det pris som jag gav för stoet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBeroende på om köpt hästen i egenskap av privatperson eller i egenskap av konsument av en näringsidkare tillämpas olika lagar. Så som du beskriver din fråga kommer min utgångspunkt vara att du köpt hästen av en annan privatperson och inte an en näringsidkare/företag. Tillämplig lagNär ett köp sker mellan två personer och säljaren säljer i egenskap av privatperson tillämpas köplagen (KöpL). Lagen är dispositiv innebärande att det köparen och säljaren avtalat om gäller framför lagen. Har inget särskilt avtalats tillämpas KöpL. Ert avtal om avelsrätt är exempelvis ett sådant villkor som inte finns lagstadgat, men som är fullt möjligt att avtala om. Det hade även varit möjligt att avtala om t.ex. "öppet köp" och liknande, vilket ni däremot inte verkar ha gjort. Min utgångspunkt i det följande är därför att köplagens bestämmelser om fel i vara och hävning är de som ska tillämpas.Förutsättningar för hävningAtt du vill att säljaren ska "köpa tillbaka" hästen för det pris du betalde är vad som juridiskt benämns som en hävning. Har ni inte avtalat om annat kan hävning bara bli aktuellt om det är ett fel på varan (dvs hästen). Köplagen är egentligen till för att sälja s.k. lös egendom, vilket i regel innefattar "döda ting". Dock tillämpas lagen även när det gäller djur, varför vissa bestämmelser kan förefalla något abstrakta. I lagen omnämns t.ex. varans förpackning m.m. vilket får bortses från ett fall som ditt när det gäller en häst. Bestämmelser om vad som utgör ett fel framkommer i 17-18 § KöpL. Varan (hästen) ska bland annat, om inte annat avtalats, vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning (17 § KöpL). Som köpare kan man inte som fel åberopa sådant man måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen före köpet undersökt varan (hästen) eller utan godtagbar anledning inte följt säljarens uppmaning att undersöka den, får hen inte som fel åberopa vad hen borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I ditt fall innebär det att för det fall att du anser att det utgör ett fel på hästen att du inte kan rida ut med den i paddocken, men att du inför köpet provridit den, blir det svårt att åberopa det som ett fel. Som köpare har du däremot ingen egentlig undersökningsplikt före köpet. Om köparen däremot uppmanat dig att undersöka den och du inte gjort det, kan du inte åberopa sådant du borde ha märkt. Detsamma gäller för sådana fel som du bör ha märkt om du undersökt den före köpet.Du har en undersökningsplikt efter köpetEfter köpet har du som köpare en undersökningsplikt. När varan (hästen) avlämnats ska du som köpare så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). När det gäller en häst torde det åtminstone innefatta en okulär besiktning och en provridning av hästen. Om du anser att hästen vid undersökningen är felaktig måste du reklamera inom skälig tid efter att du märkt felet eller borde märkt felet. Sker ingen reklamation, eller sådan sker för sent, kan felet inte åberopas (32 § KöpL).Påföljder vid fel i varaDe påföljder som i första hand gäller vid fel i vara är avhjälpande eller omleverans (34 § KöpL). I ditt fall torde ingen av dessa vara tillämpliga; om det du beskriver är att anse som ett fel torde det vara i princip omöjligt att avhjälpa eller omleverera en annan häst. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). I första hand ska prisavdrag ske. Kraven för hävning är högt ställda; det krävs att avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett (eller bort inse) att avtalsbrottet varit av väsentlig betydelse för dig (39 § KöpL). Som exempel när det gäller en häst skulle det kunna föreligga hävningsgrund om du tävlat i trav, säljaren vetat att du skulle tävla i trav med hästen men att vederbörande sålde en ridhäst som inte är till för trav. I ett sådant fall skulle avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett det.Knäckfrågan blir om det är ett fel i varan (dvs. ett fel på hästen)Tyvärr blir det väldigt svårt för mig att avgöra huruvida det föreligger ett fel på hästen eller ej. Om säljaren sålt en häst till dig som hon visste att det inte gick att rida ut med själv, men samtidigt sagt att så var möjligt, kan det utgöra ett fel. Samtidigt kan det vara så att säljaren inte haft några problem att rida ut med hästen, men att du har det (utifrån t.ex. vana och kännedom om hästen). I ditt fall kan det således utgöra ett fel på hästen, det finns dock likväl mycket som talar för att det inte är ett fel på hästen.Även om det skulle utgöra ett fel på hästen kan det vara svårt att nå upp till kraven för hävning (dvs. att avtalsbrottet ska vara väsentligt och att säljaren insett eller bort inse det).Min rekommendationMin rekommendation är att du i första hand vänder dig till säljaren och informerar det du informerat om i frågan. Anser du att det är ett fel på hästen ska du reklamera till henne omgående, vilket du bör göra skriftligen för att kunna bevisa att så skett.Kan ni inte komma överens om prisavdrag eller hävning är alternativet att gå till domstol. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det kan bli kostsamt för det fall att du inte når framgång med din talan. I ditt fall finns det en risk att det kan vara svårt. Då du påstår att det finns ett fel på hästen har du att bevisa att det finns ett sådant. Likväl har du att bevisa att avtalsbrottet varit väsentligt för dig och att säljaren insett eller bort inse att det var väsentligt för dig.Ett annat alternativ är att sälja hästen vidare. Då hästen är såld med en avelsrätt innebär det i regel att du fått köpa den billigare än vad du skulle ha fått göra utan en avelsrätt. Du kan således försöka komma överens med säljaren att du får lösa ut avelsrätten och betala mellanskillnaden mellan vad du betalt och vad du egentligen skulle betalt om den inte sålts med en avelsrätt. Det innebär även att det blir lättare att sälja hästen vidare. Om du säljer hästen vidare utan att ha upphävt avelsrätten finns det en risk att du annars begår att avtalsbrott; en ny ägare som du säljer hästen till blir inte bunden av avelsrätten från den tidigare ägaren medan du fortfarande är bunden av det. Därför kan det vara en god idé att upphäva avelsrätten innan försäljningen.Om du vill gå vidare med ärendet juridiskt eller att en jurist tillsänder den tidigare ägaren ett brev med dina krav för att se om ni kan komma överens, kan en jurist på Lawlines juristbyrå vara behjälplig. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fingerat fel i såld lägenhet?

2019-12-08 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag sålde för ett tag sedan en bostadsrätt. Två veckor efter inflytt får jag ett mejl där köparen påtalar ett elfel som hindrat hen att nyttja lägenheten fullt, och som hen anser jag medvetet döljt. Jag har under de tio år jag bott i lägenheten aldrig haft några elfel. Köparen vill ta dit en elektriker, men kan inte få en tid förrän två veckor senare, jag kontaktar själv elektriker som kan komma och undersöka felet tidigare, köparen vägrar. Den 1/11 undersöker köparens elektriker elfelet, 24/11 får jag ett mejl med bifogad bild på fakturan och summa köparen vill att jag betalar. Jag betalar gärna för att få det ur världen, men jag anser inte att hen har gjort rätt. Jag fick aldrig en chans att undersöka elfelen jag ska betala för innan de gjordes. Det jag vill undvika är att köparen hittar fler fel hen anser att jag medvetet döljt om jag betalar detta utan ifrågasättning.
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med den här frågan.Försäljning av lägenheter med bostadsrätt regleras av Köplagen. Mitt råd är att du gör gällande 36 § Köplagen, som säger att du har rätt att avhjälpa felet innan köparen kräver prisavdrag eller häver köpet.Om de själva har åtgärdat felet utan att ge dig möjlighet till det kan du göra gällande att du är befriad från dina skyldigheter.Jag hoppas det löser sig för er.Med vänlig hälsning,