Är säljaren skyldig att betala fel på en bil som visas efter köpet?

2019-12-06 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan!Jag är en privatperson som sålde en bil till en annan privatperson.När köparen körde tillbaka bilen (ca 70 mil bort)Så tändes lampan för partickelfiltret, precis innan dom kommit fram.Innan jag sålde bilen till denna person så var bilen på en kontroll på auktoriserad verkstad som konstaterade inga fel, finns dokumenterat.Personen kontrollerade bilen innan köp samt provkörde den. Innan köpet gjordes så ville köparen att jag skulle sänka priset ytterligare och personen sa ordagrant "om bilen så skulle rasa när jag kör ut den från parkeringen så är det inte ditt problem" jag sänkte då priset ytterligare. Personen vill nu att jag betalar detta fel och säger att han ska stämma mig. Jag anser att detta inte är mitt fel och att ja omöjligt kunde veta detta.Partickelfiltret är även en slitagedel som har livslängd på 12-18 tusen mil, bilen har gått över 12 tusen mil.Samt att ja sålde bilen till pris långt under marknadsvärde på grund av lackskada. Min fråga är då, är detta något som jag har chans att förlora i tingsrätt?
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att ni är två privatpersoner kommer jag använda mig av köplagen (KöpL) för att svara på din fråga. Jag kommer enbart använda mig av den informationen du angivit i din fråga angående bilar och partikelfilter för att bedöma om det är fel på bilen samt ifall det är ditt ansvar. Vad krävs för att du ska bli skyldig att betala felet?Ifall du betalar felet i bilen kan det ske antagligen genom att du avhjälper felet, ger köparen ett prisavdrag eller betalar skadestånd till köparen. För att du ska bli skyldig till det krävs det att det är fel i varan i köplagens mening (30 § KöpL). I ditt fall verkar det som att köparen menar att varan är felaktig på grund av att kvalitén eller andra egenskaper inte överensstämmer med ert köpeavtal, alternativt att bilen avviker från vad hen med fog kunnat förutsätta (17 § första och tredje stycket KöpL). Kan du bli ansvarig för att bilen går sönder efter att köpet har gått igenom? Det finns en bestämmelse som anger att en säljare ansvarar för fel i en vara som fanns innan riskens övergång även om felet visas senare (21 § första stycket KöpL). Riskens övergång i ditt fall var när köparen tog över bilen och körde hem med den (13 § första stycket KöpL). Då gäller frågan alltså ifall felet med partikelfiltret fanns när du sålde bilen eller om det uppkom efter. Du beskriver att ett partikelfilter har en normal livslängd på 12.000-18.000 mil samt att bilen vid köpet gått över 12.000 mil. Detta tolkar jag som att skadan på bilen uppkommit efter normalt slitage, och inte på grund av ett fel som fanns vid tidpunkten för köpet. Har köparen något ansvar för att du ska bli skyldig att betala felet?Köparen har en undersökningsplikt för att kunna hävda att det föreligger ett fel i bilen. Hen får inte hävda fel angående sådant som måste antas ha varit känt vid köpet eller sådant som skulle märkts vid en undersökning av bilen (20 § första och andra stycket KöpL). Du uppger att bilköparen innan köpet provkörde bilen. Det är svårt att säga vad man som köpare ska antas känna till vid ett köp eller vad man ska upptäcka vid en undersökning, men hur många mil bilen gått borde vara tydligt för köparen. Att risken för att partikelfiltret ska gå sönder på grund av det kan jag inte svara på hur självklart det är, men ju mer allmän kunskap det anses vara, ju större chans är det att köparen inte kan hävda fel föreligger. Jag nämnde även att köparen kan hävda fel om bilen avvek från vad hen med fog kunnat förutsätta. Detta ser jag som osannolikt utifrån din beskrivning eftersom att du sålde bilen till ett så lågt pris och eftersom att köparen uttryckte att om du sänkte priset ytterligare så skulle du vara fri från ansvar. Sammanfattningsvis kan jag inte säkert svara på vad som kommer hända i en eventuell tingsrättsförhandling. Däremot anser jag att det du beskriver i din fråga tyder på att problemet med partikelfiltret inte var ett fel när köpet genomfördes, och dessutom tyder mycket på att köparen borde varit medveten om detta. I sådant fall är du inte skyldig att betala felet. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Köparen hotar med polisanmälan - vad gör jag?

2019-12-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag köper och säljer begagnade produkter på Internet som privat person.Några av köparna påstår att några av varorna som jag sålde till dem inte är äkta. Jag har själv köpt varorna i god tro och sedan sålt dem vidare i god tro.Därför erbjuder jag dem att köpa tillbaka produkterna, men istället hotar de med polisanmälan. De insisterar på att jag ska betala tillbaka pengarna, men att de ska behålla produkterna, trots att de anser att de är fejk. Jag betalade tillbaka pengarna till några av dem, men fick aldrig tillbaka mina varor. Nu har jag ett tiotal hot om polisanmälningar om att jag säljer falska varor. Hjälp! Vad gör jag?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Köp mellan privatpersoner regleras i Köplagen(KöpL), även på internet. Detta innebär att eventuella överenskommelser mellan dig och din motpart i försäljningen trumfar lagstiftningen(3 § KöpL). Jag kommer i mitt svar att utgå från att dessa typer av överenskommelser inte finns mellan er.Du verkar ha flera problem relaterade till denna försäljning över internet, Jag kommer att ta dem rubrikvis härifrån med ett kort råd och sammanfattning i slutet av varje del.Viktigt är i alla fall att dokumentera kommunikationen med köparna ifall det skulle bli fråga om bevis."Inte äkta varor"Det köparen gör i lagens mening här är att reklamera varorna som felaktiga. Dock gör de fel i att hota med polisanmälan. Det de borde göra är att acceptera ditt erbjudande om att häva köpet eller kräva någon annan typ av kompensation. Det de kräver kallas att häva köpet. När de köp hävs ska pengarna och varorna återgå till sina ursprungliga ägare(64 § 2 st KöpL). Den som varit vårdslös, i detta fall du, behöver ersätta eventuell transport.För att de ska kunna häva köpet behöver de framställa ett sådant krav. De behöver vidare lägga fram bevis för sina grunder till hävningen. Kräv dem på detta. Om de lyckas visa att varorna är är falska har de rätt till hävning, men då får du också det mot den du köpte varorna av. Denna kedja fortsätter fram till den som visste att de var falska och sålde dem ändå. Den har inte rätt till ersättning eftersom den personen har varit i ond tro.Om köparna inte lyckas visa att varorna är falska kan du hålla fast vid köpet och vägra deras krav. Om försäljningen skett på en hemsida där detta sätter dig i ett hörn pga. betyg eller dyl. kan du ta kontakt med hemsidan för hjälp med det. Spara så mycket bevis som möjligt.Kort sammanfattat: Kräv bevis på om varorna är falska. Om du inte får denna typ av bevis kan du strunta i kraven. Om du får bevis på detta behöver du ge tillbaka pengarna och ta tillbaka varorna. Sedan kan du rikta samma krav mot den du köpte av.Hot om polisanmälanDeras hot om polisanmälan är varken rätt väg att gå av dem, eller särskilt smart. Detta beror på att sannolikheten för att polisen tar upp ärendet till förundersökning är ytterst liten. Även om polisen gör det behöver brott i regel begås med uppsåt, vilket du inte har gjort. Vissa brott kräver inte uppsåt, men inget som är relevant här. Dessutom innebär en polisanmälan i sig ingenting, utan kan endast leda till att åtal väcks eller att ärendet läggs ner. Först vid åtal och fällande dom kan det bli fråga om påföljder. Sannolikheten för allt detta är, pga. den tydliga bristen på uppsåt, försvinnande liten.Således har du ingenting att vara rädd för, eftersom du är oskyldig. Låt dem inte skrämma dig med polisen, de bluffar eller vet inte vad de ska göra.Varorna du redan har betalat tillbaka förDu skrev att du hade redan givit tillbaka pengarna till en av dem som krävde det. Denna vägrade sedan skicka tillbaka varorna. Gör gällande att du har rätt till det(37, 39, 64 § KöpL), och om de inte rättar sig efter dina krav kan du hota dem med stämning. Då får du rätten bakom dig i dina krav.Jag hoppas detta varit till hjälp och att du vänder dig till oss även i framtidenMed vänliga hälsningar

Kan man häva köp av moped som är trimmad?

2019-11-29 i Köplagen
FRÅGA |Jag har en vän som är 16 år, han sålde en moped som var trimmad till en annan i annonsen så framgick det att mopeden säljs i befintligt skick. Den han sålde den till visste inget om trimningen trots att han provkörde den. Han begär nu att häva köpet, är det möjligt?
André Tito |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att benämna din vän som säljare och den han sålde mopeden till som köpare för att underlätta förståelse av tillämpning av rättsreglerna.Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig (1 §). Förutsättningar för att häva ett köp.För det första förutsätts att en köpare inom skälig tid efter det att han märkt, eller bort märka, felet dels reklamerar det (32 § KöpL) och dels meddelar att han vill häva köpet (39 § 2 st KöpL). För det andra krävs för hävning att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg, eller borde ha insett det, 39 § 1 st KöpL.Köparens undersökningspliktVid bedömningen inverkar även en köpares undersökningsplikt, som är relativt omfattande vad gäller begagnade fordon. Köparen får nämligen inte åberopa fel som han borde ha upptäckt, 20 § KöpL. Frågan är om köparen bör ha känt till att mopeden var trimmad, att framljuset inte riktigt fungerade och att bakdäcket var slitet (20 § 2 st KöpL). Det gäller rimligen för det defekta däcket och ljuset. Det är mera tveksamt om det gäller för trimningsfelet.Säljarens upplysningspliktVidare kan säljarens upplysningsplikt inverka på bedömningen, 19 § 1 st 2 p KöpL. Även om en vara säljs i befintligt skick ska den i vissa fall anses vara behäftad med fel. Det gäller, bl a om säljaren underlåter att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskaper, som kan antas inverka på hans ställningstagande.Bedömning i sakBeträffande frågan om hävning är möjlig kan man konstatera att trimningsfel är av väsentlig betydelse för en köpare. Köparen får därför enligt 25 § 1 st KöpL häva köpet på grund av säljarens avtalsbrott om det är av väsentlig betydelse för köparen och om säljaren borde ha insett det. Det framgår inte om din vän, d.v.s. säljaren, upplyste köparen om felet, men om han inte gjorde det kan det tyda på att din vän var i vetskap, d.v.s. i ond tro angående felets betydelse för köparen och avstod från att upplysa säljaren om det.SlutsatsUnder förutsättning att felet inte kan anses omfattas av din väns undersökningsplikt borde köparen ha goda möjligheter att kunna häva köpet.Med vänlig hälsning,

köp och försenad leverans

2019-11-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag la ut ett klädesplagg på blocket som jag hade fått i present. Sålde plagget och skulle frakta med PostNord. Då köparen swishade mig, och jag lämnade in paketet till ombudet så påstod köparen att jag ej lämnat in paketet. Hade då bett hen att ta det lungt och vänta tills nästa dag för att se om statusen uppdaterats. Hen började då hota med att polisanmäla mig och att jag skulle swisha tillbaka pengarna då jag enligt hen har lurat hen. Så jag swishade tillbaks hela beloppet och ringde därpå postnord, som sa till mig att paketet inte har skickats och att jag kan hämta ut paketet (Förklarade situationen).Ett par dagar senare skriver hen till mig och frågar var paketet är. Förklarar då att jag hämtade ut paketet och att jag inte vill ha något mer med personen att göra. Men hen forstätter att skriva och få mig att framställas som en bedragare. Är det något som kan hända, då hen hotat att polisanmäla mig? Förstår inte riktigt vad problemet är, hen påstår ju att jag ska ha lurats. Tack!
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du har sålt kläder till en annan person över nätet, kläderna har inte kunnat levererats med postnord, varav du betalar tillbaka pengarna du har fått och sedan hämtar tillbaka dina kläder. Eftersom i det i ditt fall rör sig om ett köp/säljförhållande mellan två privatpersoner, så är det köplagen vi ska vända oss till för att förstå situationen.Köparen har rätt att kräva att köpet ska hållas fast vid eller hävas och få skadestånd, om varan hen har köpt är försenad. (Köplagen 22 §). Köparen har rätt att kräva av säljaren att fullfölja köpet, om det inte föreligger stora hinder i säljarens väg som gör det svårt eller omöjligt för säljaren att kunna leverera varan (Köplagen 23 §).Köparen har rätt att häva köpet om förseningen orsakar stora problem för köparen och säljaren borde eller förstod detta. Om köparen avger en tilläggstid ( extra tid säljaren har på sig att leverera varan) som inte är oskäligt kort, kan köpet hävas om varan inte levereras inom tilläggstiden.(Köplagen 25 §).Köparen har rätt till ersättning för skador (ekonomiska) som uppstår på grund av säljarens försening att avlämna varan, om inte säljaren kan visa att problemet som uppstod var utanför hans kontroll, de ska ha uppstått utan förvarning och de ska inte gå att ha övervunnit. (Köplagen 27 §).Vad innebär det här för dig?Detta innebär att om hen som köpte dina kläder hade väntat ett litet tag och inte fått kläderna, så hade hen haft rätt att kräva att du skulle försöka leverera kläderna igen, antigen via postnord eller DHL eller liknande. Nu orkade dock inte den här personen vänta, varav hen krävde att få pengarna tillbaka. Att få hela beloppet tillbaka innebär att man häver avtalet. I detta fall, utifrån den information jag fått av dig, så verkar det inte som att kraven för att få häva ett köp var uppfyllda. Köparen hade inte en rätt att häva avtalet. Men eftersom du betalade tillbaka alla pengar så godtog du hävningen. Det innebär att avtalet hävdes. När ett avtal hävs så återgår alla prestationer, det innebär att köparen får tillbaka sina pengar och du får tillbaka dina kläder, vilket har skett i det här fallet. Köparen skulle kanske kunna ha rätt till skadestånd, dock är det svårt utifrån den information jag har fått att säga att en skada verkligen har uppkommit för köparen. Ingen förlust gällande ytterligare pengar, arbetstid eller liknande verkar ha skett. Min slutsats blir då att köparen inte kan kräva skadestånd av dig. Med det sagt, blir slutsatsen att inget konstigt har hänt i ditt fall. Allt har skett enligt lag och köparen har ingen möjlighet att ställa ytterligare krav på dig eller polisanmäla dig. Hoppas detta var till hjälp!

Måste jag betala reparationskostnader när jag sålt en bil?

2019-12-05 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan sålde en bil privat och cirka 2 veckor efter skriver dem att bilen är sönder men dem skriver inte vad som är felet bara att bilen inte fungerar som den ska och den har fungerat helt perfekt när jag haft den samt när han köpte bilen provkörde och allt sen tar det ungefär 1 månad så skriver han igen att dem har haft den inne på verkstad och dem hittar inte felet på bilen samt byt diverse delar på bilen för 12000 kr till min fråga kan dem kräva att jag ska betala de dem bytt? Samt kräva oavsett att jag ska laga bilen? Dem har ju redan tagit in den på verkstad och inte heller berättat vad felet är innan dem lämna in den.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att du sålt en bil till en annan privatperson och köparen har därefter kontaktat dig efter två veckor och meddelade att den var sönder. Frågan huruvida du kan bli betalningsskyldig för felen på bilen regleras i köplagen. Vad säger köplagen om det aktuella problemet?Risken för varanOm köparen bär risken för varan innebär det att hen är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på köparen i samband med att hen hämtade bilen hos er och tog hand om den (6 § köpl). Om det istället rör sig om ett transportköp, alltså att bilen transporterats till köparen, anses risken ha gått över på hen i samband med att bilen överlämnats till transportören (7 § andra stycket köpl).Fel i varanFrågan om varan är felaktig bedöms efter bilens beskaffenhet i samband med att köparen tog hand om bilen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Det är som huvudregel köparen som måste bevisa att felet förelåg vid riskövergången (alltså när hen hämtade bilen). Köparen måste alltså visa att felen fanns på bilen samtidigt han fick tog hand om den, hen kan inte åberopa fel som uppstått under de två veckorna han själv haft bilen.Köparen får inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen av bilen eller om köparen utan godtagbar anledning underlåter att undersöka den trots säljarens uppmaning. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, till exempel om säljaren kände till felet sedan innan (20 § andra stycket köpl). Eftersom köparen inte har sagt vad det är för fel på bilen så är det svårt att göra en bedömning huruvida köparen borde upptäckt felet eller inte.Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad köparen har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Vid denna bedömning kan man till exempel ta hänsyn till pris, årsmodell samt vad det är för typ av fel. Även denna bedömning är svår att göra eftersom säljaren inte meddelat vad för fel som hen har upplevt med bilen.Befintligt skickNågot som också är värt att nämna är om bilen sålts i befintligt skick. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om du lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att du haft vetskap om felet, men inte upplyst köparen om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl). ReklamationKöparen måste reklamera inom skälig tid efter att hen märkt av felet och har rätt att reklamera i två år från det att hen mottog varan (32 § köpl). För att köparen ska kunna kräva att du avhjälper felet (t.ex. betalar reparationen) så måste köparen göra en särskild reklamation om just detta. Detta ska också göras inom skälig tid (35 § köpl).Sammanfattning Om felen fanns på bilen i samband med att köparen hämtade bilen så kan du bli skyldig att betala för reparationen, det är köparen som måste visa att felen fanns då. För att bilen ska anses vara felaktig måste de vara av sådan karaktär att köparen har fog att förutsätta att de inte fanns. Ett tydligt exempel på vad man har fog att förutsätta är att bromsarna fungerar. Det är svårt att göra en exakt bedömning eftersom köparen inte berättat för dig vilka fel som finns. Jag rekommenderar att du invänder mot köparens krav om hen skulle ställa några. Godtar inte köparen detta kan du kontakta oss här för hjälp att gå vidare med ditt ärende.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad innebär en hävning?

2019-11-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag köper och säljer begagnade produkter på Internet som privat person.Några av köparna påstår att några av varorna som jag sålde till dem inte är äkta. Jag har själv köpt varorna i god tro och sedan sålt dem vidare i god tro.Därför erbjuder jag dem att köpa tillbaka produkterna, men istället hotar de med polisanmälan. De insisterar på att jag ska betala tillbaka pengarna, men att de ska behålla produkterna, trots att de anser att de är fejk. Jag betalade tillbaka pengarna till några av dem, men fick aldrig tillbaka mina varor. Nu har jag ett tiotal hot om polisanmälningar om att jag säljer falska varor. Hjälp!
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du säljer varorna som privatperson tillämpas köplagen (KöpL) i ditt fall, eftersom du av allt att döma har sålt lös egendom till andra privatpersoner över internet.Om varorna du har sålt inte stämmer överens med avtalet (t.ex. eftersom att du i annonsen uppgav att du sålde äkta märkesvaror som sedan visade sig vara förfalskade) är varorna att anse som felaktiga (17–18 § KöpL). Påföljder som köparen kan göra gällande är avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, alternativt häva köpet och därutöver kräva skadestånd (30 § KöpL). Såsom redan har skett kan de alltså begära hävning av köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Här utgår man från vad som är av väsentlig betydelse för den enskilde köparen; vad du borde ha insett om betydelsen av varornas beskaffenhet för köparen kan dock vara svårt att reda ut. Du har trots allt gått med på att ta tillbaka varan och betala tillbaka köpeskillingen, vilket definitionsmässigt utgör en hävning. Effekterna av en hävning blir att du inte längre måste överlämna varan och köparen måste inte heller betala dig för den (64 § 1 st. KöpL). Eftersom köpet har fullgjorts kan respektive part kräva att motparten återlämnar vad denne tagit emot (64 § 2 st. KöpL). Du får hålla inne med återbetalningen om köparna inte vill ge tillbaka varan, vilket de alltså är skyldiga att göra om de vill häva köpet.Med vänlig hälsning,

Kan säljare av en felaktig vara endast skicka en reservdel och låta köparen reparera varan?

2019-11-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag går i tankarna att börja sälja nya traktorer så som minigrävare och mindre hjullastare som ett företag.Men när jag gör lite research om hur andra återförsäljare gör med garantin så blir jag förvånad.Om jag säljer en ny traktor till en kund (Företag eller privatperson) och det är garanti på 1 år.Slutkunden hör av sig efter 4 månader och en slang har gått sönder. Jag ersätter produkten med en ny slang, men måste jag även set till att en mekaniker byter slangen eller kan jag helt enkelt skriva över allt sådant arbete på kunden? Så jag "bara" står för produkterna och inte några tjänster?Detta är en mycket viktig fråga innan jag vågar starta någon försäljning som går rätt till.Det jag fått svar av från andra ÅF är att dom bara står för nytt material om jag skickar tillbaka den trasiga delen till försäljaren.Vad säger lagen om detta?Tack!
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du som säljare, är skyldig att reparera traktorer m.m. som har gått sönder, eller om det räcker med att du endast sänder över en reservdel till köparen.Vid försäljning av traktorer är köplagen alternativt konsumentköplagen tillämplig, beroende på du säljer dina produkter till andra näringsidkare eller till konsumenter.Varan antas vara felaktig om den går sönder under garantitidenEn vara är felaktig, och anses ha varit det från början, om den går sönder under den garantitid du har angivit för varan (21 § köplagen resp. 21 § konsumentköplagen).Säljaren ska avhjälpa felet eller ge omleverans, annars kan andra påföljder gällaOm säljaren står risken för att varan är felaktig, och varan under den tiden går sönder, kan köparen göra gällande påföljder mot säljaren (30 § köplagen resp. 22 § konsumentköplagen). Dessa påföljder är avhjälpande, omleverans, prisavdrag hävning eller innehållande av betalning samt skadestånd.Som säljare får du välja om du i första hand vill avhjälpa felet eller företa omleverans (36 § köplagen resp. 27 § konsumentköplagen). I annat fall kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Med avhjälpande menas att säljaren reparerar varan. Säljaren kan i sådant fall reparera varan själv eller tillse att annan reparerar varan för säljarens räkning. Det ankommer alltså på säljaren att se till att varan repareras. Detta ska ske utan kostnad för köparen, vilket innebär att det är säljaren som ska stå för reparationskostnaderna och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen.Om säljaren inte avhjälper felet, har köparen rätt att få ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet. Du kan i ett sådant fall ha möjlighet att skicka en ny del till säljaren, men köparen har då rätt till ersättning för reparationskostnadernaSäljaren behöver bara reparera varan om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.Att det skulle medföra en oskälig kostnad eller olägenhet för köparen innebär dock inte att det i sådant fall är tillräckligt för säljaren att enbart skicka delen till köparen, och låta köparen reparera felet själv. Det är istället så att köparen då är hänvisad till att göra andra påföljder gällande, alltså omleverans, prisavdrag, hävning och eventuellt skadestånd (37 § köplagen resp. 28 § konsumentköplagen).Köplagen är dispositivJag vill dock tillägga att köplagen är en lag som kan avtalas bort. Det finns alltså en möjlighet att, om du säljer till andra näringsidkare, avtala om att du inte behöver göra mer än att skicka säljaren en ny del till en vara som har gått sönder och att säljaren själv får sköta och stå för kostnader för reparationen. SammanfattningDet finns inget i lag som ger dig som säljare rätt att endast skicka en ny del till en vara som har gått sönder under garantitiden utan att faktiskt se till att varan repareras. Om du inte reparerar felet eller skickar en ny vara, kan köparen kräva att få betalt för att reparera varan själv eller annars få prisavdrag eller häva köpet. Detta gäller såvida det inte rör sig om ett köp mellan näringsidkare och något annat följer av avtalet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Jag köpte nyligen en begagnad bil och har nu upptäckt fel, vad kan jag göra?

2019-11-23 i Köplagen
FRÅGA |Hei! Jag kjöpte en Passat for 3 veker sen til en privatperson. Nå viser det seg at det er fel och mangler på denna bilen. Hvilken rettigheter har jag i forhold til dette? Kan jag kreve kjøpet opphevet och få pengene tillbaks. Det er snakk om ganska myckrt pengar. For jag kan inte ha en bil som inte kan brukas efter bara 3 uker uten at det skal kosta meg många hundralapper och få fiksat på verksted
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du nu strax efter köpet av bilen upptäckt flertalet fel, och undrar vad du har för rättigheter i förhållande till säljaren på grund av detta. Eftersom jag inte vet vad det är för fel du upptäckt kan jag tyvärr inte ge något klart besked om du har rätt till att häva köpet eller någon annan påföljd, men jag kan beskriva för dig hur reglerna ser ut. Köplagen En bil utgör så kallad "lös egendom". När två privatpersoner köper och säljer lös egendom, alltså varor, är köplagen (KöpL) tillämplig. Lagen behandlar bland annat situationen när köparen upptäckt ett fel i varan (KöpL 1 § och 4 §). Reglerna i köplagen kan dock avtalas bort, det innebär att om du och säljaren avtalat om något annat än vad som sägs i lagen gäller avtalsvillkoren istället (KöpL 3 §).Regler om fel i varaFör att du ska ha rätt att vidta någon åtgärd mot säljaren krävs att felen i bilen utgör fel i juridisk mening. Det finns olika situationer när ett fel i vara anses föreligga rent juridiskt, jag kommer att beskriva dem nedan.1. Om bilen avviker från vad ni avtalat om (konkret fel)Bilen ska stämma överens med vad du och säljaren har avtalat om (KöpL 17 § första stycket). Om säljaren garanterat dig att bilen ska vara av en viss beskaffenhet eller ha viss karaktär, till exempel att styrservon ska fungera felfritt, och det sedan visar sig att så inte är fallet, anses det föreligga ett fel i bilen. Säljaren kan ha lämnat denna garanti både muntligen och skriftligen. Inte bara ett muntligt eller skriftligt köpeavtal, utan även andra uppgifter om bilens egenskaper, som lämnats utan direkt samband med själva köpet, (till exempel i säljarens annons) kan utgöra sådana uppgifter som kan ligga till grund för att ett fel anses föreligga. 2. Om bilen avviker med vad du som köpare med fog kan förutsätta (abstrakt fel)Om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig (KöpL 17 § tredje stycket). Detta är en mer generellt hållen regel. Vad du som köpare "med fog kunnat förutsätta" är olika från fall till fall, men rent generellt kan sägas att dina befogade förväntningar avseende bilens beskaffenhet är vägledande. När det rör sig om en begagnade varor, som i ditt fall, får köparen i regel förvänta sig viss slitage. 3. Om bilen inte överensstämmer med marknadsföringen Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med uppgifter om bilens egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av bilen eller före köpet. Uppgifterna ska antas ha haft en inverkan på köpet för att felet ska föreligga i juridisk mening (KöpL 18 §). 4. Övriga situationer då fel i vara kan föreliggaEn vara ska, om inte annat följer av ert avtal, vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används eller för det ändamål som den särskilda varan är avsedd att användas. Varan ska även ha de egenskaper som säljaren har hänvisat genom att visa ett prov eller en modell av varan. Varan ska vara förpackad på ett normalt sätt. Skulle något av dessa kriterium inte vara uppfyllt, föreligger ett fel i varan (KöpL 17 § andra stycket). Jag bedömer det som osannolikt att de fel du upptäckt på din bil faller in under någon av dessa situationer, men tar ändå upp dem för din kännedom. Tidpunkten då felet uppstår har betydelse Huruvida du kan göra gällande någon påföljd mot säljaren beror även på när felen i bilen uppstått. Om felen fanns när du köpte bilen, men om de visade sig först senare, kan säljaren hållas ansvarig (KöpL 21 §). Fel som borde märkts vid en undersökning av varan Något du bör vara uppmärksam på är att en köpare inte får hävda fel i varan om köparen borde märkt felet när han eller hon undersökte av varan vid köpet. Samma sak gäller om köparen inte undersökt varan, trots att säljaren uppmanat köparen att undersöka varan (KöpL 20 § andra stycket).Vad kan du göra?Skulle ett fel i juridisk mening föreligga i bilen finns det olika påföljder du kan göra gällande. Detta ska du göra inom skälig tid efter det att du märkt, eller borde ha märkt, felen (KöpL 32 §). Du kan i första hand kräva att säljaren åtgärdar felet utan kostnad (avhjälpande). Detta ska säljaren göra så länge det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för honom eller henne (KöpL 34 § första stycket). Om säljaren inte åtgärdar felen, har du rätt till full ersättning för kostnaderna att själv åtgärda felen hos bilverkstad exempelvis (KöpL 34 § tredje stycket). För att ha rätt till avhjälpande av felet måste du meddela säljaren detta så snart som möjligt efter att du upptäckt felen (KöpL 35 §). Om säljaren inte åtgärdar felen på egen bekostnad, eller ger dig ersättning, kan du i andra hand kräva prisavdrag (KöpL 37 §). I tredje hand kan du kräva att köpet hävs (KöpL 37 §). För att du ska kunna häva köpet krävs dock att säljaren gjort sig skyldig till ett allvarligt avtalsbrott och säljaren ska ha insett att avtalsbrottet är av stor betydelse för dig (KöpL 39 §). Det är normalt svårt att bevisa sådana allvarliga avtalsbrott.Några avslutande råd Som du kanske märker finns det många regler att ta hänsyn till om du vill vidta åtgärd mot säljaren. Jag skulle råda dig att ta kontakt med säljaren i första hand och meddela honom om felen. Skulle säljaren vara ovillig att åtgärda felen på egen bekostnad eller att ge dig ett prisavdrag, råder jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig att närmare bedöma dina chanser till framgång på rättslig väg. Du kan kontakta vår juristbyrå på Lawline här. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,