FrågaKÖPRÄTTKöplagen15/03/2022

Kan en säljare bli betalningsskyldig om en hund inte överensstämmer med vad som avtalats?

Hej, min syster har nyligen köpt hund och nu behöver jag svar på lite frågor.


Hunden hon har köpt var 14 veckor när den hämtades. 12 veckors vaccinationen som skulle vara gjord (som oftast görs av köparen då man köper hunden i v.8) var inte gjord, men säljaren sa att det inte var några problem att fixa i efterhand. Nu när min syster kontaktade veterinären så gick det inte att göra utan hon behövde göra en allmän vaccination som skulle kosta mellan 2500-3000kr. Kan man på något vis göra säljaren betalningsskyldig för detta då hunden inte var min systers förens det var försent?


En fråga till. Nu i efterhand när hon kollade på besiktningsprotokollet så visar det sig att besiktningen var gjord i slutet på januari, alltså är äldre än 7 dagar. Detta var inget som hon tänkte på i stundens hetta men har uppmärksammat nu. Kan man göra något åt detta? Exempelvis besiktiga om hunden och göra säljaren betalningsskyldig?


Har ingen aning om vart man vänder sig förutom till säljaren såklart. Inväntar svar från honom men om han inte tänker betala, vad har min syster för rättigheter?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om säljaren kan hållas betalningsansvarig för de två olika händelserna du beskriver, och vad din syster har för rättigheter i denna situation. Köp av hund och köp i allmänhet regleras i Köplagen, såvida det inte rör sig om en privatperson som köper av en näringsidkare, för då gäller istället Konsumentköplagen. Jag kommer därför ge dig två olika svar beroende på om säljaren är att betrakta som näringsidkare eller privatperson.

Rättigheter vid fel i vara enligt Köplagen

Köplagen är tillämplig eftersom en hund betraktas som lös egendom, 1 § första stycket KöpL. Lagen är tillämplig när en privatperson köper av en annan privatperson, alternativt då en näringsidkare köper av en annan näringsidkare.

En vara är att betrakta som felaktig om varan avviker från vad som följer av avtalet, 17 § första stycket KöpL. När det gäller ett djur kan det anses felaktigt om djuret inte är i det skick som du kunde förväntat dig med hänsyn till priset, eller om djuret i övrigt på något sätt inte stämmer överens med det ni avtalat om. Vaccinationen och besiktningen skulle kunna vara sådana omständigheter. Om det hade avtalats att hunden skulle vara besiktigad färre än 7 dagar innan hämtningen samt att hunden skulle vara vaccinerad innan hämtningen, så föreligger ett avtalsbrott och därmed ett fel eftersom hunden då, såsom det står i 17 § tredje stycket KöpL, avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Annars finns även 18 § första stycket KöpL, som kan sägas vara ett utvidgat felansvar för säljaren. I paragrafen står det att fel även föreligger om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. I vilket fall är min personliga bedömning att besiktningen och vaccinationen är faktorer som avtalats om och som sedan inte skett i enlighet med avtalet, och därmed är att betrakta som fel i köplagens mening.

Om varan är felaktig och det inte beror på köparen, kan man kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet, samt dessutom kräva skadestånd, 30 § KöpL. I ert fall skulle jag säga att det främst hade varit aktuellt med avhjälpande, som i detta fall skulle innebära att säljaren ska få stå för vaccinationskostnaderna och en ny besiktning som är avtalsenlig. Säljaren ska enligt 34 § första stycket KöpL avhjälpa felet utan kostnad för köparen om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I ert fall skulle jag säga att vaccinationen och besiktningen förmodligen ingick i priset för hunden vilket gör att det inte bör anses oskäligt att säljaren ska stå för den kostnaden. Går inte säljaren med på detta kan ni ha rätt till skadestånd enligt 40 § första stycket KöpL. För att skadestånd ska utdelas krävs det dock i regel ett domstolsförfarande.

Köplagen innehåller även andra påföljder, så som hävning och omleverans. Dessa brukar dock främst tillgripas vid fel som inte kan avhjälpas. Eftersom det är en hund så är även min gissning att din syster inte vill häva köpet eller få en ny hund i första hand. Men möjligheten finns (34-39 § KöpL).

Rättigheter vid fel i vara enligt Konsumentköplagen

Om hunden är köpt av en näringsidkare, t ex uppfödare eller av ett företag, så blir istället Konsumentköplagen tillämplig. Med näringsidkare menas en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 § sista stycket KköpL).

Fel i varan regleras i 16 § KköpL, vilken i huvudsak motsvarar det som står i 17 § KöpL. Konsumentköplagen har även en motsvarighet till 18 § KöpL, som finns i 19 § KköpL. Generellt kan det sägas att det är samma bedömning som görs här som i Köplagen gällande vaccinationen och besiktningen. Om något har ni ett något större skydd i Konsumentköplagen – bl.a. att säljaren före köpet underlåtit att upplysa om något förhållande rörande varans egenskaper som han kände till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om (16 § tredje stycket andra punkten KköpL). Här tänker jag att det kan argumenteras för att han borde upplyst din syster om att besiktningen var äldre än vad som avtalats, till exempel. I vilket fall bör fel föreligga även i Konsumentköplagens mening.

Även här är avhjälpande den påföljd som jag skulle säga är aktuell. Avhjälpande får krävas enligt 22 § KköpL och 26 § första stycket KköpL, och innebär även i detta fall att säljaren bör betala för vaccination och en ny besiktning. Skadestånd kan också här utges enligt 30 § första stycket KköpL.

Som konsument har du även möjlighet att vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden. För att de ska kunna hjälpa till krävs dock att uppfödaren/företaget i ert fall sagt nej till att betala avhjälpandet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det sägas att den uteblivna vaccinationen samt en för tidig besiktning kan ses som fel eftersom det avviker från vad som avtalats om varan, det vill säga hunden. Säljaren har därför skyldighet enlig lag att avhjälpa dessa fel för att köpet ska bli avtalsenligt. Min rekommendation är att påpeka detta för honom och hoppas att han lyssnar. De flesta säljare vill nog undvika en domstolsprocess, så förhoppningsvis räcker det med ett samtal. Om inte finns det som sagt möjlighet att ansöka om stämning för att få skadestånd, alternativt vända er till ARN om din syster har handlat i egenskap av konsument.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, och återkom gärna om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”