FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/02/2022

Fel i vara, undersökningsplikt och reklamation

Hej!

Min son köpte en bil cirka 60 mil från hemmet. Kontrakt är skrivet 19/2 där jag står som ny ägare till bilen och den andra personen på kontraktet är ombud för ägaren till bilen. Bilen såldes via blocket och konversation om bilens skick gjordes innan köpet. Bilen provkördes och kontrollerades på plats av min son innan kontraktet skrevs. Ägarbytet genomförs senare (idag, 25/2) då ett lån på bilen först skulle lösas, vilket är gjort och står med i kontraktet att det ska lösas av säljaren.

Efter cirka 7 mils körning tänds oljenivålampan. Olja fylls på och sonen kör vidare hemåt. Efter cirka 10 mil till tänds oljenivålampan igen. Han fortsätter köra hem och fyller sedan på mer olja. Dagen efter lyser oljenivålampan igen. Bilen undersöks på verkstad och inget fel på oljenivågivaren går att se. Därmed bedöms att ett mer omfattande fel kan finnas på bilden som gör att olja verkligen dras. Tid är bokad för en mer omfattande felsökning hos auktoriserad Audiverkstad.

Säljaren är kontaktad och denne nekar all kännedom om några fel. Vad kan jag göra? Detta kan bli mycket dyrt!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att din son har köpt en bil av en annan privatperson (men att du står på kontraktet som ägare), att bilen eventuellt är behäftad med ett omfattande fel som gör att olja dras mycket snabbt och att du därför undrar vad du kan göra.


Eftersom din fråga gäller köp mellan privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Om ni har köpt bilen av en näringsidkare, blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig i stället.


Vill du läsa mer om KköpL vid köp av bil kan du göra det här.


Fel i vara, reklamation och inledande om de felpåföljder som köparen kan göra gällande

Om bilens art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om bilen inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL). För att köparen ska få åberopa detta fel krävs dock att denne – inom skälig tid efter att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet – reklamerar det (felet) genom att lämna säljaren ett muntligt eller skriftligt meddelande därom (32 § KöpL). Detta innebär alltså att köparen måste reklamera felet inom relativt kort tid efter att han eller hon borde ha märkt felet, eftersom denne i annat fall går miste om möjligheten att göra felet gällande mot säljaren.


Om köparen däremot reklamerar felet inom skälig tid och felet inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).


Närmare om avhjälpande och omleverans

Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst gällande, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Det betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera bilen. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen dessutom kräva omleverans (34 § andra stycket KöpL), vilket innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (34 § tredje stycket KöpL).


Närmare om prisavdrag och hävning

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). Att köpet hävs innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. För att köparen ska få häva köpet krävs dock dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).


Efter köpet måste köparen undersöka varan så snart omständigheterna medger det

Avslutningsvis bör även poängteras att för att köparen överhuvudtaget ska kunna få åberopa felet krävs att han eller hon – efter köpet – har undersökt varan så snart omständigheterna medger det (31 § KöpL). Om köparen låter bli att undersöka varan efter köpet, kan det leda till att han eller hon inte hinner reklamera varan i tid och därför går miste om sin möjlighet att göra felet gällande (NJA 1982 s. 301).


Som jag tolkar din fråga har ni dock börjat undersöka bilen så snart omständigheterna medger det och ännu inte därför gått miste om rätten att åberopa felet.


Slutsats

Min bedömning är alltså att ni har börjat undersöka bilen så snart omständigheterna medger det och ännu inte därför gått miste om er rätt att åberopa eventuella fel i den (bilen). Eftersom en mer omfattande felsökning hos auktoriserad Audiverkstad ännu inte har skett, vet vi dock inte om bilen verkligen är behäftad med fel eller inte. Tyvärr är det därför inte heller möjligt att här ge ett konkret svar på om du redan nu kan göra några felpåföljder gällande mot säljaren. Om felsökningen utvisar att bilen är behäftad med fel, har du/ni däremot i första hand rätt till avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan du/ni kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid.


Glöm dock inte att ni måste reklamera felet! För att det inte ska finnas någon risk för att ni har gått miste om möjligheten att reklamera eventuella fel när felsökningen är gjord rekommenderar jag även er att redan nu kontakta säljaren och underrätta honom eller henne om de iakttagelser ni har gjort rörande hur felet yttrar sig.


Vi på Lawline kan också hjälpa er vidare!

Vi på Lawline kan även hjälpa er vidare! Om ni behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att ni bokar tid hos en av våra jurister.


Ni kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”