FrågaKÖPRÄTTKöplagen25/05/2022

Kan en av säljarens fångesman senare upphittad reservnyckel till bil utgöra ett köprättsligt fel för köparen av sagda bil?

Hej, jag köpte en äldre bil för en månad sedan(äldre bil alltså ingen elektronisk startspärr eller kodning i nycklarna, därmed går nya nycklar bort). Den förra ägaren skrev till mig och sa att ägaren innan honom ringde och sa att han hittat en till bilnyckel, som han ska ha 500kr för. Jag ringde upp den förrförra ägaren och han sa att han skickat nyckeln till ägaren innan mig, vilket nekas av ägaren innan mig. Alltså har jag en bilnyckel och personen jag köpte bilen av har antagligen också det, men som han då nekar. Vad kan jag göra? Tack för svar på förhand

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag utgår ifrån att både du som köpare samt säljaren av bilen och bilnyckeln (vilket utgör lös egendom) har utfört köpet i egenskap av privatpersoner. Köpet av bilen och bilnyckeln ser jag som ett gemensamt köp av en vara. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner tillämpas köplagen (köpL). Jag förutsätter även att den upphittade bilnyckeln (nedan kallad reservnyckeln) efter ditt köp överläts till din säljare av bilen. 

Jag tolkar din fråga som att du söker svar på vilka rättsliga åtgärder du kan vidta för att kunna kräva av säljaren att även få den upphittade reservnyckeln alternativt motsvarande ersättning för detta om reservnyckeln inte kan eller får ges tillbaka. För att du ska ha rätt att göra gällande sådana påföljder förutsätts det att köpet räknas som ett köprättsligt fel. Jag kommer att nedan redogöra för de väsentligaste förutsättningarna som krävs för att köpet ska kunna räknas som ett köprättsligt fel.

Vad krävs det för att upphittandet av reservnyckeln ska räknas som ett köprättsligt fel?

Utgångspunkten vid bedömning av fel i köp av vara är avtalet. Det är viktigt att anmärka att köplagen är dispositiv. Detta innebär att lagens bestämmelser endast gäller om inte parterna har avtalat om något annat (jämför 3 § köpL). Det är ett köprättsligt fel om varan avviker från vad som avtalats (17 § KöpL). Köparen har ingen rätt att göra fel gällande som hen måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). 

Om varan bedöms som felaktig och detta inte beror på köparen finns det antal påföljder som kan göras gällande av köparen mot säljaren. Dessa påföljder är bland annat avhjälpande, prisavdrag, hävning och skadestånd (30 § KöpL).

Vad gäller i din situation?

För att du som köpare ska kunna göra gällande relevanta påföljder förutsätts det att avsaknaden av den upphittade reservnyckeln i avtalet om köpet av bilen utgör ett köprättsligt fel. Ett köprättsligt fel uppstår i första hand genom att köpet av bilen avviker från vad du som köpare och säljaren tidigare avtalat om gällande köpet. När jag talar om ”avtalet” ska detta begrepp tolkas brett. Till ert avtal ingår framför allt muntliga och skriftliga uppgifter lämnade både före, under och i vissa fall efter att köpet fullbordades. Det är fråga om en reservnyckel som i första hand upphittades av förrförra ägaren. Jag tolkar det som att reservnyckeln upphittades efter att ditt köp av bilen fullbordades. Säljaren lär därmed inte själv haft vetskap om reservnyckelns förekomst vid tidpunkten då du som köpare ingick avtalet med säljaren. Det framgår inte av de uppgifter som du lämnat om ni som avtalsparter före ingåendet av avtalet närmare diskuterat om en eventuell borttappad reservnyckel. På grund av detta är min bedömning att avtalet troligtvis bestod av köp av en bil och endast en tillhörande bilnyckel (nedan kallad huvudnyckeln). 

Det kan förstås vara så att du som köpare och säljaren inte särskilt avtalade om köp av såväl bil som en huvudnyckel. Jag anser det däremot vara så att du som köpare och säljare åtminstone underförstått har accepterat att avtalet avser endast en huvudnyckel och inte en ytterligare reservnyckel. Detta bör gälla framför allt med tanke på att du som köpare verkar ha tagit emot bilen och en huvudnyckel utan att närmare ifrågasätta förekomsten av en eventuell  reservnyckel. I vart fall har du efter en tids användande av bilen passivt accepterat att endast en huvudnyckel var del av det ursprungliga avtalet. Jag har givetvis inte samtliga uppgifter från ditt fall vilket skulle kunna påverka denna bedömning. Men utifrån min bedömning av de lämnade uppgifterna bör din och säljarens gemensamma avsikt ha varit att köpet avsåg gälla bilen och endast den tillhörande huvudnyckel du fick i handen. Att en reservnyckel senare upphittas innebär därmed inte att ditt köp avviker från vad du och säljaren avtalade om. Det går därför inte att tala om ett köprättsligt fel på grund av en avvikelse från ert avtal.

Slutligen ska det nämnas att fel inte kan göras gällande av en köpare om detta fel måste antas ha känts till av köparen vid köpet. En sådan situation skulle kunna uppkomma på grund av diskussioner mellan dig som köpare och säljare gällande till exempel bilens tidigare ägare och eventuell reservnyckel som förlorats. Som köpare kan det även anses vara rimligt att förutsätta med hänsyn till praxis i bilbranschen att bilen vanligen tillkommer med både en huvud- och reservnyckel. Därför bedömer jag att avsaknaden av reservnyckeln i köpet är en förutsättning som du som köpare borde antas ha känt till vid köpet. På grund av detta kan du inte göra gällandet detta fel eftersom du därmed varit införstådd med risken att det kan finnas en reservnyckel till bilen som en annan person innehar. Du har valt att acceptera denna risk och ändå genomfört köpet. 

Sammanfattningsvis bedömer jag dina chanser som låga att göra gällande köprättsligt fel av bilen. Köpet behöver vara felaktigt enligt köplagen för att du ska kunna göra gällande påföljder. Du som köpare och säljare har högst troligen avtalat om köp av en bil och en tillhörande huvudnyckel. Att det vid ett senare tillfälle råkar dyka upp en reservnyckel som förrförra ägaren hittat kan jag inte se utgöra en avvikelse från ditt avtal med säljaren. Även övriga möjligheter att göra gällande köprättsliga fel lär inte vara aktuella i ditt fall.

Mitt råd är att du i stället kontaktar säljaren och kommer överens med hen om en överlåtelse av reservnyckeln. Som argument skulle du kunna anföra att det är orimligt att du som köpare ska behöva stå mellan valet att antingen bekosta ett byte av bilens lås eller stå risken för att bilen i framtiden eventuellt blir bestulen på grund av att du inte innehar samtliga nycklar till bilen. Säljaren bör därefter lämna över reservnyckeln till dig utan extra kostnad. Bilnyckeln i sig har lågt om något värde i pengar. Att säljaren betalat förrförra ägaren för att få reservnyckeln bör du som köpare inte behöva stå för. Om säljaren vägrar att lämna över reservnyckeln eller gör endast detta mot en ersättning kan du begära jämkning av det ursprungliga avtalet av köpet av bilen på grund av ändrade omständigheter (jämför 36 § avtalslagen). En rimlig jämkning skulle kunna innebära att priset sätts ned motsvarande den kostnad som säljaren begär av dig för att du ska återfå reservnyckeln. Alternativt att priset sätts ned motsvarande den kostnad som du behöver uppbära för att byta ut låsen på bilen för att inte riskera att bilen blir stulen. Eftersom säljaren möjligen kommer att begära en symbolisk summa för den upphittade reservnyckeln kan ni givetvis på dessa samtliga ovannämnda grunder komma överens om en uppgörelse som gör att ni båda två blir nöjda med utgången. 

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”