Kan man häva ett köp av häst utan att undersöka vad som är felet?

2020-11-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har för några dagar sedan sålt en häst. Tre dagar efter försäljningen kontaktar köparen mig och säger att hästen fått en knöl på svansen, skickar även bild. Jag som säljare kontaktar mitt försäkringsbolag och köparen kontaktar sitt för att se vems försäkring som skall täcka ev. kostnader. Inget bolag vill ta i detta ...Jag som säljare som aldrig sett denna knöl förut erbjuder mig att stå för veterinärkostnader för en undersökning då dessa knölar kan vara både goda och elakartade. Så vi ska få se. Vill köparen sedan inte ha hästen har jag sagt att hästen kan återlämnas till mig. Vi kommer överens om att vi skall undersöka hästen hos en veterinär och att jag ska bekosta detta. Bara en stund efter vi kommit överens om detta så vill köparen häva köpet, utan att undersöka hästen. Det kan ju lika gärna vara så att hästen är fullt frisk trots knölarna? Hur ska jag gå till väga. Ska jag så fast vid att en undersökning skall göras innan köpet kan hävas vid eventuell skada. Eller har köparen rätt att häva köpet direkt trots vår överenskommelse.
Ellen Lagnéus |Hej, tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Jag tolkar det som att ni båda är privatpersoner. När en privatpersoner köpt en vara (hästar räknas som en sak, dvs en vara) av en annan privatperson, regleras det av köplagen (1 § KöpL).För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot dig som säljare, tex häva köpet, få felet åtgärdat eller tex få ett prisavdrag krävs att det går att konstatera att det är ett fel på hästen. Enligt köplagen föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren, eller om varan avviker från vad man som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Med andra ord, om hästen inte håller den avtalade standarden eller är i väldigt mycket sämre skick än vad man som köpare kunde räknat med.Då vi inte vet ännu vad knölarna är och/eller om dessa kommer påverka hästen och därmed skicket på den kan vi inte ännu konstatera att det föreligger ett "fel" på hästen. Under förutsättning att knölarna kommer inverka på hästens hälsa, och därmed möjligheten till att rida och använda den som beräknat kan vi dock utgå från att det föreligger ett fel på varan (hästen).Påföljder man kan göra gällande om fel föreliggerDe påföljder man kan göra gällande vid fel på en vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL).Avhjälpande eller omleverans innebär tex att säljaren åtgärdar det som är fel eller levererar en likvärdig vara (34 § KöpL). Detta är dock ovanligt när det kommer till köp mellan privatpersoner, då det sällan finns en likvärdig vara att leverera och/eller man saknar kunskapen som krävs för att åtgärda felet. Eftersom du inte kommer kunna leverera en ny, identisk häst till köparen kan vi därmed utesluta denna påföljd.Prisavdrag kan bli aktuellt om det inte går att åtgärda det som är fel eller inte heller går att leverera en annan, likvärdig vara (37 § KöpL). Prisavdraget ska vara ungefär lika stort den beräknade värdeminskningen är på varan i relation till felet (38 § KöpL).Köparen kan även ha rätt att häva köpet om felet är av stor betydelse för hen, och du som säljare borde ha insett detta (39 § KöpL). Köparen kan dock inte begära att häva köpet direkt, utan du som säljare måste få en chans att avhjälpa felet eller leverera en ny vara. Men om dessa påföljder inte kan bli aktuella har köparen alltså rätt att begära hävning. Vi vet ju inte ännu om du kommer kunna åtgärda det eventuella felet, men för att få den kunskapen måste ju undersökningen göras. Därav är det också fullt rimligt att du står på dig om att hästen ska undersökas innan köpet hävs, eftersom du måste få en möjlighet att åtgärda felet. Beroende på vad kan tänkas vara för fel på hästen och om/eller knölarna inverkar på dess "funktion" är det inte uteslutet att prisavdrag kan komma att bli aktuellt heller. Detta är dock svårt att svara på utan att veta vad knölarna är och vilken påverkan de har.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och framför allt att det inte är någon fara med hästen. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Fel i vara

2020-11-17 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en moped som privatperson av en annan privatperson.Denne sa att mopeden rullat bara någon mil och att hans son hellre velat köra en annan moped. Mopeden var köpt ny 2020 och hade två års garanti från företaget den var köpt på. Jag provade den och den fungerade i stort. Väl hemma efter några veckor och grabben fått sitt körkort kom han bara 50 meter innan det blev problem med strömmen. Först slocknade lamporna sedan la den av.Nu säljer firman som sålt den att de bytt motor på den åt förra ägaren. De kan ta in den men en månads väntetid.Jag hade hellst velat häva köpet.Kan jag göra det? Har säljaren någon skyldighet att köpa tillbaka den? Han sa inget om motorbyte..Jag vill ju att min son skall få köra moppe nu. Jag vill köpa en moppe som funkar. Å andra sidan kanske verkstaden löser det, men först om en månad..
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att felet funnits före köpet i och med att säljaren redan gjort ett byte av motorn.Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat mopedens skick skick ytterligare får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/mekanikerbesök krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Att upptäcka ett motorfel är inget som en privatperson i normala fall kan göra, och detta kan alltså inte krävas av dig.Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes några veckor efter leverans bör alltså reklamation och eventuell hävningsförklaring kunna skickas och ändå vara inom tidsfristen.Vad kan du göra?I och med att mopeden är felaktig och felet fanns före köpet (då säljaren tidigare bytt motor) kan hävning vara aktuellt. Det du borde göra är att meddela säljaren att du vill häva köpet då mopeden vid leverans hade ett väsentligt fel (motorfel) och att du inte känt till detta vid köpet. Vänligen,Anna Liss

Kan jag som köpare kräva ersättning för fuktskador på en husbil som såldes i befintligt skick?

2020-11-15 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en begagnad husbil "i befintligt skick". Gjorde inget fukttest då bilen var avställd men säljaren intygade att det inte förekom varken fukt eller läckage då bilen alltid stått inomhus. Köpet genomfördes och bilen ställdes på, kördes från Ulricehamn till Vänersborg där den stod en vecka i väntan på tid hos verkstaden. Redan första natten regnade det in från flera ställen och när den kom till verkstaden gjordes fukttest med negativt resultat. Då ställdes bilen in i varm verkstad över helgen för att därefter företa ett nytt fukttest; negativt resultat. Den erfarne reparatören menade på att med så mycket fukt var det omöjligt att säljaren inte känt till problemet. Dessutom gjordes en besiktning av undersidan på bilen, då uppdagades att träreglarna i "bakväggen" var helt uppruttna, liknade dålig kompost, och att det var omöjligt att säljaren inte känt till detta, särskilt som skadan undertill var relativt nymålad (säljaren hade ägt bilen sedan 2014). Reparationen beräknas gå på ca 50 000:-. Min fråga är om jag kan få ersättning för detta? Jag vill inte att köpet återgår men hade tänkt mig att köpare/säljare delade på kostnaden då båda var och en på sitt sätt underlåtit att göra "sin plikt". Är detta möjligt?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har nyligen köpt en husbil vilken har visat sig vara behäftad med omfattande fuktskador. Vid tidpunkten för överlåtelsen såldes den i befintligt skick. Men eftersom säljaren garanterade att det varken förelåg några problem med fukt eller läckage genomfördes aldrig något fukttest. Vid en senare gjord besiktning konstaterades dock att husbilens underrede var genomruttet och dessutom relativt nymålat, vilket enligt besiktningsutlåtandet vittnar om att säljaren måste ha känt till skadorna. Du vill inte häva köpet, däremot undrar du huruvida du äger rätt till ersättning motsvarande den uppskattade reparationskostnaden om 50 tkr. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:Köplagen (KöpL).Del 1 - Den köprättsliga felbedömningen, vad gäller?Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som manifesterades i avtalet om husbilens kvalité och andra eventuella egenskaper hos densamma eller om husbilen i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, 17 § KöpL. Om ingenting specifikt avtalades om det nu sagda skulle husbilen likaledes kunna anses felaktig om den avviker från vad husbilar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad säljaren möjligen uppgav i en annons eller lämnade i information innan den faktiska försäljningen ägde rum, 18 § KöpL. I det här fallet såldes husbilen förvisso i befintligt skick, men det ska noteras att existensen av en "befintligt skick - klausul" ändå kan leda till att husbilen betraktas som felaktig. Enligt 19 § KöpL gäller detta om husbilen inte överensstämmer med de egenskaper hos bilen som säljaren har angett (lovat), eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande (exempelvis omfattande fuktskador) som denne måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om eller om husbilen skulle vara i väsentligt sämre skick än vad du som köpare objektivt sett hade kunnat förvänta dig med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter. Med tanke på vad säljaren förmedlade till dig, eller rättare sagt vad denne lovade dig, vid överlåtelsen beträffande just frågorna om fukt och läckage bedömer jag att det definitivt torde föreligga ett fel i köplagens mening.Del 2 - Ansvarsfrågan, hur löses denna?Kan en avvikelse enligt ovan fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om säljaren kan åläggas det köprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av husbilen skedde. Om felet fanns innan överlämnandet av husbilen ägde rum svarar säljaren för dessa och detta gäller även om felen skulle visa sig först i ett senare skede, 13 och 21 §§ KöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av husbilen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan säljaren ändå behöva ansvara för om denne var i ond tro vid köpet, alltså om din säljare eventuellt kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) de ifrågavarande felen. Det här blir dock i praktiken en ren bevisfråga där du som köpare först måste göra sannolikt att felen faktiskt existerade när husbilen förvärvades innan bevisbördan slutligen övergår på din motpart, säljaren. Ytterligare en förutsättning för att du överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande om att husbilen är behäftad med fel) sker inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet, 32 § 1 st. KöpL. Mot bakgrund av besiktningsutlåtandet och de nymålade delarna undertill som var angripna av röta är det förmodligen sannolikt att skadorna på husbilen fanns långt innan den så kallade äganderättsövergången, alltså innan mottagandet av husbilen skedde, vilket i sin tur betyder att säljaren bär ansvar för det inträffade. I synnerhet eftersom denne troligtvis också var medveten om skadorna.Del 3 - Hade du från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dig till last?Det korta svaret lyder: Nej, det föreligger ingen generell lagstadgad undersökningsplikt enligt köplagen innan ett förvärv äger rum (motsatsförhållandet gäller dock efter ett köp, 31 § KöpL). Däremot kan en köpare såsom fel inte åberopa sådant som denne måste ha känt till vid köpet. Detta kan aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om denne på eget initiativ ombesörjer en undersökning av objektet, 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men märk väl att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av densamma kan minska köparens undersökningsplikt och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren). Detta innebär således att den utfästelse som säljaren gjorde om att husbilen var fri från såväl fuktskador som problem med läckage torde leda till att du inte på något sätt kan anses har varit skyldig att vidta en undersökning av husbilen. Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Trots att du köpte husbilen i befintligt skick bedömer jag att du äger rätt att åberopa en köprättslig felpåföljd, förslagsvis ett avhjälpande eller ett prisavdrag enligt 34 och 37 §§ KöpL, och detta mot bakgrund av säljarens löfte och att felet på husbilen sannolikt redan fanns där långt innan risken gick över på dig. Säljarens utfästelse menar jag också fritog dig från all eventuell undersökningsskyldighet innan överlåtelsen ägde rum varför jag vidare anser att du ska kräva säljaren på hela reparationskostnaden (ingen hälftendelning såsom du föreslår).Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Vi kan exempelvis för din räkning kontakta säljaren och/eller ombesörja upprättande av ett kravbrev adresserat till denne. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Fel vid köp av båt från privatperson

2020-11-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående köp av båt från privatperson. Jag var i Göteborg och köpte en båt i somras. Vi var där och kollade på den så vitt vi kunde se var det inget fel på den. Vi hade fått sagt till oss att båten var körbar och allt som krävdes var att sätta igång den och köra. När vi väl bestämmer oss för att testa den senare i veckan dog den direkt (startmotorn hade pajat). Vi återgäldade problemet och testade igen denna gången startade den men gick inte alls som den skulle. Den gick bara på två ut av fyra cylindrar. Detta problemet fanns innan vår ägo men ingen information om detta hade vi fått alls. Vi har försökt kontakta säljer men han säger bara att det inte är hans problem. Vet inte vad mer vi kan göra och når därmed ut till er för rådgivning. Tack på förhand!
Tova Backman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så önskar du att undersöka vilka påföljder som kan göras gällande vid fel på båten. Denna fråga regleras i köplagen (KöpL) eftersom detta gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner.Riskens övergång:Som huvudregel är det köparen som står för risken när ett avlämnande av varan skett (6 § KöpL). Det betyder att efter köparen fått varan är det köparen som är ersättningsskyldig för eventuella fel som uppkommer efter köpet, om inte felet beror på säljaren (12 § KöpL).I ditt fall verkar båten inneha ett fel direkt ni testar den vilket talar för att felet fanns redan innan köpet. Då båten dock var i din besittning när felet upptäcktes är det mycket troligt att du måste bevisa att felet fanns innan båten överlämnades till dig (NJA 1991 s. 481). Det är alltså upp till dig att styrka att felet på båten fanns redan innan du tog över båten. Om det går att bevisa är säljaren ansvarig för felet.Fel på varan:Det anses vara fel på båten i lagens mening om den avviker från vad ni avtalet om eller åtminstone vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Även om båten sålts i "befintligt skick" så är den felaktig om den avviker från vad säljaren utlovat men också om säljaren låtit bli att upplysa om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle inverkat på försäljningen (19 § KöpL). Sådana fel kan tex vara ett fel på startmotorn som i ditt fall. Båten är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med ledning av priset och andra omständigheter (18 § KöpL). Undersökningsplikt:Du som köpare kan inte åberopa fel som du måste antas ha varit medveten om vid köpet och om säljaren uppmanat till att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt (20 § KöpL). Man utgår från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning. Från din beskrivning vet jag inget om huruvida ni vid köpet teststartade/testkörde motorn eller inte eller om felet är ett synligt eller ett så kallat dolt fel. Om felet är ett dolt fel kan det åberopas då du som köpare inte förväntas kunnat upptäcka det genom undersökning.Är det ett fel du som köparen hade kunnat upptäcka kan du ändå åberopa felet om du kan visa att säljaren handlat "svikligt" mot dig genom att undanhålla information.Krav på reklamation:Det är viktigt att du reklamerar till säljaren när du upptäcker felet. Av din reklamation måste det framgå vad felen är och vilken påföljd du vill göra gällande. Detta måste dessutom ske utan oskäligt uppehåll, två år efter köpet förlorar du som köpare denna möjlighet (32 § KöpL). En reklamation kan vara både skriftlig och muntlig, alltså räcker det med att du ringer eller smsar säljaren. Påföljder:Påföljderna som kan bli aktuella är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt även skadestånd (30 § KöpL). Vad gäller hävning ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta. Sammanfattningsvis:Sammanfattningsvis är det svårt att svara på om du har en chans att häva köpet då alla omständigheter kring undersökningen/reklamationen inte framgår av din fråga.Om du gjort en reklamation, kan bevisa att felet förelåg innan köpet och att felet inte var något du borde ha märkt vid köpet kan du vinna framgång i tingsrätten. I första hand är det avhjälpande du kan kräva. Om säljaren vägrar hjälpa till att åtgärda felet kan man kräva andra påföljder som prisavdrag eller hävning. Hoppas att du fått svar på din fråga!Kan du och säljaren inte komma överens och om du vill ha hjälp med att pröva tvisten i domstol kan du boka tid och få hjälp av våra jurister. Du bokar tid direkt på http://lawline.se/boka.

Fel i vara vid köp mellan två privatpersoner

2020-11-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte lätt lastbil av privatperson för några dagar sedan. Innan köp av fordon testkörde och undersökte jag fordonet. Inga konstiga ljud och funkade som den ska. Säljaren garanterade att det inte fanns några underliggande fel på bilen och att han aldrig haft problem. Körde hem från Uppsala mot Trollhättan, efter 2 timmar bilfärd (Mariestad) lyser batterilampan och då stannade jag bilen av säkerhetsskäl. Fick hjälp att bärga bilen till verkstad. Även mekanikern som bärgade bilen kunde på rak arm ej anmärka något konstigt vid snabb översyn dock vid kontroll av spänning i batteri kunde mekanikern ej få fram korrekta siffror och kabeln började ryka. Bedömning av verkstan är att det kan vara generatorfel vilket jag inte har råd att betala. Säljaren menar att han var omedveten om felet. Hur ska jag gå tillväga? Har jag rätt att häva köpet? Vad kan jag kräva?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har köpt en bil av en privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Det betyder att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag. I ditt fall gäller istället Köplagen, Köplag (1990:931) (KöpL). Köplagen gäller vid alla köp av varor mellan privatpersoner det vill säga när du köper något av eller säljer något till en annan privatperson. I ditt fall anses en lätt lastbil vara en vara.Köplagen gäller om ni inte avtalat om annat. I första hand gäller alltså det ni har avtalat om. Eftersom det inte framgår att ett avtal verkar finnas så utgår jag från Köplagens regler, 3 § KöpL.Lastbilen som du har köpt fungerar inte som den ska och därmed föreligger alltså ett fel. Varan avviker från vad du förväntade dig. Du förväntade dig att lastbilen skulle fungera normalt, 17 § 3 st. KöpL.Du som köpare får inte åberopa fel som du måste ha känt till vid köpet, 20 § KöpL. I det här fallet har du undersökt lastbilen och det verkade inte vara något fel på den. Din undersökning bedöms utifrån vad en normal person i ditt ställe borde ha upptäckt. I och med att knappt mekanikern kunde upptäcka felet så kan inte heller du anses borde ha upptäckt det. Du kan därmed åberopa felet.Viktigt att nämna är att du inte får åberopa att varan är felaktig, om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, du måste alltså reklamera köpet i tid, 32 § KöpL.Du har rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Du har även rätt att hålla inne betalningen, 30 § KöpL.Avhjälpande och omleveransAvhjälpande och omleverans regleras i 34 § KöpL. Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Säljaren har rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra svårigheter eller oskäliga kostnader. Istället får då säljaren utföra omleverans enligt 36 §. Omleverans kan bli svårt i ditt fall då du köpte lastbilen av en privatperson.Prisavdrag och hävning Rätt att kräva prisavdrag regleras i 37 § 1 st. KöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera dig att kräva att felet åtgärdas. Om det inte går att åtgärda felet kan du kräva prisavdrag som motsvarar själva felet. Är det inte aktuellt med prisavdrag kan du kräva att köpet hävs, alltså att säljaren får tillbaka bilen och betalar tillbaka dina pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

köparen hävdar fel märke på varan jag sålt - vad kan jag göra?

2020-11-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag fick ett par Apple Airpods när jag fyllde år, har använd dessa i ca 3-4 månader sparsamt. Säljer dessa på Blocket. Killen som köpte dem av mig, kontaktar mig 1 månad senare och säger att dessa är fejk och han vill ha endel av pengarna tillbaka, eftersom dem är fejk enligt honom. Han säger dessutom att han har verifierat det hos Apple. Annars kommer han polisanmäla mig för bedrägeri. Jag har använd dessa och dem är äkta, kunden fick även verifiera detta på plats samt att han har använd dessa 1 månad innan han kontaktar mig. Min vän har köpt dem helt nya på blocket men utan kvitto. Jag vet att dessa hörlurar var äkta.Hur ska jag vet att dem hörlurarna köparen påstår är fejk är dem jag sålde till honom? Det känns som att köparen försöka göra ett bedrägeri på mig och hota mig med en polisanmälan. Borde jag vara orolig för en polisanmälan och ett åtal?Jag känner mig som en förövare fastän det är jag som är offret.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har sålt ett par hörlurar på Blocket, och att köparen en månad senare har återkommit till dig med invändningen att de inte är äkta Apple-hörlurar, och nu vill ha pengarna tillbaka om han inte kan få ett prisavdrag av dig. Civilrättsligt avtalsbrottI första läget är detta ett civilrättsligt avtal och en civilrättslig tvist när en part i ett köpeavtal är missnöjd med motpartens prestation. I det fall hörlurarna är falska gäller följande: Som utgångspunkt gäller avtalet mellan köparen och säljaren, och har du uppgett att hörlurarna är Apple-hörlurar, och de inte är det så har du begått ett avtalsbrott. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar vid marknadsföringen stämmer, och denna information ligger inom din kontroll (18§ köplagen). Om varan inte överensstämmer med vad som du uppgett vid marknadsföringen av den, har köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (30§ köplagen). Köparen har generellt ungen undersökningsplikt, men om köparen ändå gjort en undersökning får hen inte åberopa fel som kunde upptäckas vid undersökningen (20§ köplagen). Om hörlurarna inte är äkta, och det hade varit lätt för köparen att upptäcka att hörlurarna inte var äkta får han inte åberopa detta som fel. När köparen dock har fått sina hörlurar ska den så snart som möjligt undersöka den. En månad är i sig inte så lång tid, men om det är väldigt lätt att se att det inte är äkta hörlurar så är kanske en månad ganska lång tid. Köparen har en reklamationstid och måste kontakta dig inom skälig tid från det att han fått bekräftat att det föreligger ett fel (32§ köplagen). Denna tidsaspekt är olika beroende på vad det är för vara det handlar om, vilket felet är och hur lätt det är att uppräcka det. Men som utgångspunkt tror jag inte att en månad är för lång tid. Om det är så att hörlurarna var äkta, så har du inte begått ett avtalsbrott. BedrägeriDen som vilseledande förmått någon annan att handla på ett sätt som innebär vinning för en själv, men skada för den vilseledde, kan dömas för bedrägeri till fängelse i högst två år (9 kap. 1§ brottsbalken). Att med uppsåt sälja en produkt och falsk utge den för att vara av ett visst märke, som det inte är, kan alltså vara vilseledande och utgöra bedrägeri. Det kan också vara så att försöka lura någon till handling, alltså återbetala en viss summa för ett köp, fast att fel inte föreligger i varan kan också utgöra bedrägeri. Detta kan under vissa omständigheter även räknas som utpressning (9 kap. 4§ brottsbalken).De objektiva omständigheterna kring denna situation kan alltså uppfylla omständigheterna för bedrägeri. Men det krävs också uppsåt. Så har du sålt något du trodde var äkta vara, men som inte var det, så ska man inte bli dömd för bedrägeri. Det krävs att man åtminstone varit medveten och likgiltig för faktumet att varan är oäkta. Och likaså tvärtom, så krävs det att köparen i denna situation vet att hörlurarna är äkta eller åtminstone är likgiltig inför att de kan vara äkta, för att kunna bli dömd för bedrägeri. Skillnad mellan civilrättsligt brott och straffrättsligt brottDet är alltså så att denna händelse kan angripas två vägar för köparen, antingen genom att stämma civilrättsligt för avtalsbrott, eller polisanmäla för bedrägeri och stämma straffrättsligt. Men är det så att hörlurarna är äkta, så har du inte gjort något fel, varken civilrättsligt eller straffrättsligt. Den största skillnaden mellan att gå en civilrättslig väg och en straffrättslig väg är att bevisbördan är olika. Den som påstår något måste alltid kunna bevisa det. Men i straffrätten ska något vara ställt bortom rimlig tvivel, vilket åklagaren ska bevisa. Den som står åtalad för ett brott har alltså ingen skyldighet att varken bevisa eller motbevisa något här, utan det åklagaren har hela bördan. Det innebär att åklagaren måste kunna ställa bortom rimligt tvivel att det gått till så som köparen påstått, alltså att hörlurarna för det fösta är falska, att han köpt den av dig, och att du sålt dem som märkeshörlurar med vetskap om att de är oäkta. Det kan vara svårt i detta fall, då det kommer bli en ord mot ord situation. Dock är det inte till din fördel att du inte har ett kvitto som styrker din version, men det är fortfarande åklagaren som ska bevisa att du sålt oäkta hörlurar. Det är inte omöjligt, men ganska svårt. I ett civilrättsligt mål är bevisbördan delad, vilket innebär att köparen i första hand har skyldighet att göra det övervägande sannolikt att du sålt falska hörlurar. Denna bevisgrad är lägre än åklagarens, då köparen endast måste göra det övervägande sannolikt. Om köparen gör detta, har säljaren sen en egen bevisbörda att bevisa att de hörlurar man sålt varit äkta. Detta kan bli svårt för dig om du inte har ett kvittot, men om du har foto från annonsen eller liknande kan detta hjälpa. SammanfattningsvisDet är en ganska tuff situation och svårt att bedöma hur detta skulle gå i en eventuell rättsprocess. Det är en uppförsbacke att gå via en straffrättsprocess, om det är så att hörlurarna var äkta och köparen har fabricerat bevisning i form av andra hörlurar. Det är lättare utifrån vad man behöver bevisa, att driva en civilrättsprocess. Dock är det mer riskabelt då parterna själv får bekosta processen, och förlorar man så får man bekosta motpartens rättegångskostnader. Om det är så att köparen väljer att anmäla till polisen, så rekommenderar jag dig att göra detsamma, om du är säker på att hörlurarna du sålt är äkta. Om du inte betalar tillbaka till köparen så kan hans försök att få dig att betala, utgöra försök till bedrägeri eller till och med utpressning. På så vis kan ni låta polisen utreda situationen, utan att det kostar någon av er något. Du behöver inte veta vilket brott som köparen begått för att kunna anmäla, utan det får polisen utreda. Jag tror inte köparen skulle gå via en civilrättsprocess då det kostar och oftast inte är lönt när summan är ganska liten. Dina chanser ser alltså inte dåliga ut vid en eventuell straffrättsprocess, då bevisbördan är väldigt hög. Om köparen väljer att anmäla, rekommenderar jag dig att begära en offentlig försvarare och rådfråga hen om bästa vägen fram därifrån. Denna begäran kan du göra hos polisen om du blir kallad på förhör. Om du är säker på att hörlurarna var äkta, behöver du inte göra något utan låt köparen ta nästa steg. Men har du gjort rätt och inte sålt en falsk produkt tror jag inte du behöver vara orolig, men det är ju en bedömning som görs av polis och domstol i varje enskilt fall.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Du är välkommen att återkomma till oss om/eller när köparen tar nästa steg och om du har fler frågor! Vänligen,

Kan man kräva ersättning från en säljare som har sålt en fuktskadad husbil?

2020-11-12 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en husbil (i befintligt skick), gick igenom det jag kunde men kunde inte göra bla fukttest då bilen var avställd. Säljaren garanterade dock att det inte fanns läckage eller fukt i bilen då den konstant stått under tak. Körde upp bilen från Ulricehamn till Vänersborg där den fick stå i en vecka innan det fanns plats på verkstad. Redan första natten regnade det in genom fönstren. När bilen kom till verkstaden gjordes en fukttest med negativt resultat, då ställdes bilen in i varm verkstad över helgen varefter en ny fukttest företog, samma negativa resultat. Verkstaden ansåg att det var så mycket fukt att säljaren måste ha känt till det. Vid närmare besiktning undertill upptäcktes att träreglarna bärande "bakväggen" var så ruttna att de närmast liknande dålig kompost och verkstaden menade att detta måste säljaren ha känt till eftersom den lägre regeln var relativt nymålad i syfte att dölja felet. Reparationen kommer att gå på ca 50 000:- och min fråga är: Kan jag kräva ersättning av säljaren för reparationen? Jag vill helst inte att köpet går tillbaka men jag hade tänkt att köpare/säljare delade på kostnaden då båda underlåtit sin "plikt". Vilken chans har jag?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rör sig om ett köp av lös egendom och jag tolkar det som att du har köpt husbilen från en privatperson. Detta gör att reglerna i köplagen (KöpL) är tillämpliga.Föreligger fel?Husbilen är fuktskadad och har läckage och frågan är om det kan anses föreligga ett fel i lagens mening också. Du har köpt den i befintligt skick, då kan det anses föreligga fel bland annat om den inte stämmer överens med uppgifter om husbilens egenskaper och användning som säljaren har lämnat dig före köpet som kan antas ha inverkat på köpet (19 § första stycket KöpL). I detta fall har säljaren sagt till dig att det inte fanns något läckage eller någon fuktskada, trots att det fanns det. Dessutom måste säljaren, enligt de som arbetade i verkstaden, ha vetat om felen. Det bör även anses vara uppgifter som har inverkat på köpet. Jag antar att du inte hade velat köpa husbilen om du visste om fuktskadan och läckaget eller iallafall inte till det priset som du köpte den för. Fel på husbilen anses därmed föreligga.Bedömningen av om husbilen är felaktig ska göras med hänsyn till dess tillstånd när risken för varan gick över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felen visar sig senare (21 § första stycket KöpL). Risken gick över på dig när husbilen avlämnades, vilket var när du hämtade den (6 § andra stycket och 13 § första stycket KöpL). Fuktskadan och läckaget måste anses ha funnits redan vid denna tidpunkt eftersom de i verkstaden upptäckte att några av träreglarna var ruttna. Detta kan inte ha hänt under den korta tiden som du hade haft husbilen. Kan felen åberopas?Du får inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet och eftersom du undersökte husbilen får du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL). Fuktskadan visades inte förrän ett fukttest kunde göras och läckaget visades inte förrän husbilen stod ute i regnet, du kan då inte antas ha upptäckt dessa fel vid din undersökning av husbilen och du kan därmed åberopa felen.När husbilen har avlämnats ska du så fort du har möjlighet till det, undersöka den (31 § första stycket KöpL). Du undersökte husbilen efter att du hade fått den och eftersom det inte fanns en tidigare tid på verkstaden, kan det inte krävas av dig att du skulle ha undersökt den tidigare än vad du gjorde. För att få åberopa felen krävs det även att du meddelar säljaren om felen inom en rimlig tid från det att du fick reda på dem (32 § första stycket KöpL). Du nämner inget om ifall du har meddelat säljaren ännu, men har du gjort detta inom en rimlig tid så är det inga problem. Vad som är rimlig tid varierar från fall till fall, men det bör inte ha gått mer än en vecka från det att du upptäckte felet.Vilka påföljder kan bli aktuella?När det föreligger fel kan du kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet, samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Du önskar att få ersättning från säljaren för att reparera felet. Aktuella påföljder skulle då kunna vara avhjälpande, prisavdrag och skadestånd.Avhjälpande innebär att säljaren står för kostnaderna för reparationen och detta ska då göras utan någon kostnad för dig. Avhjälpande kan dock inte ske om det inte kan göras utan orimliga kostnader eller olägenheter för säljaren (34 § första stycket KöpL). När säljaren är en privatperson brukar avhjälpande anses vara orimligt betungande, speciellt när avhjälpandet gäller en reparation. Därav skulle förmodligen inte avhjälpande vara den påföljd som blir aktuell i denna frågan.Prisavdrag blir aktuellt om inte avhjälpande kommer i fråga (37 § första stycket KöpL). Ett prisavdrag beräknas utifrån vad husbilen hade varit värd i det felaktiga skicket vid tiden för avlämnandet (38 § KöpL). Om du redan har betalat för husbilen ska du då få tillbaka så mycket av pengarna som utgör skillnaden mellan det du betalade och det som husbilen egentligen skulle varit värd i det felaktiga skicket.Du kan även kräva skadestånd för den ekonomiska skada du lider till följd av felen eftersom husbilen vid köpet avvek från vad säljaren särskilt hade utfäst (40 § tredje stycket KöpL). Säljaren garanterade dig att det varken fanns något läckage eller någon fuktskada, vilket sedan visade sig vara felaktig information och det gör att du kan kräva skadestånd från säljaren.SammanfattningDet föreligger fel i husbilen som kan åberopas. Till följd av det kan du få rätt till ett prisavdrag, samt skadestånd som ska ersätta den ekonomiska skada du lider till följd av felen.Hoppas du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Vilka rättigheter har jag som köpare om jag köpt en vara i befintligt skick?

2020-11-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Min pojkvän köpte i förrgår (5 november) en båt (plåtbåt,Buster)inkl motor för 40 000kr av en privatperson i Stockholm. I köpekontrakt står det att båten säljs i befintligt skick. Säljaren har inte använt båten regelbundet på tre år. Säljaren sa att båten fungerar felfritt.Idag (7 november) la vi i båten för att åka ut på en fisketur och märker att motorn kyls inte och båten piper oavbrutet. Vad kan han göra?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om köp av lös egendom (exempelvis en båt) mellan två privatpersoner finns i köplagen (KöpL). Vad innebär det att köpa något i befintligt skick?Att en vara säljs i befintligt skick är ett sätt för säljaren att begränsa sitt ansvar för fel i varan. Befintligt skick innebär med andra ord att varan säljs i det skick den befinner sig i vid köpetillfället. En vara anses trots försäljning i befintligt skick felaktig om: 1. Den inte stämmer överens med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas haft inverkan på köpet, 2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper som säljaren känt till eller borde känt till, 3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till pris om övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL). Om någon av punkterna ovan är uppfyllda är varan felaktig, vilket resulterar i att köparen kan göra vissa påföljder gällande under förutsättning att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt samt reklamerat felet inom skälig tid.Vilka skyldigheter har köparen?Köparen får inte åberopa fel som han kände till eller borde känt till vid köptillfället (20 § första stycket KöpL). Köparen har en skyldighet att undersöka varan innan köpet för att kunna göra fel gällande.Köparen har även en skyldighet att undersöka varan efter avlämnande så snart köparen får tillfälle (31 § första stycket KöpL).Köparen måste reklamera felet inom skälig tidKöparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter det att felet upptäcktes (32 § första stycket KöpL). Reklamationen kan vara både muntlig eller skriftlig, men den måste ske inom senast två år från det att köparen mottagit varan (32 § andra stycket KöpL).Vilka påföljder kan jag göra gällande om varan är felaktig?Om varan är felaktig och felet inte beror på köparen får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Avhjälpande innebär att säljaren avhjälper felet utan extra kostnad för köparen, och är den påföljd som jag finner mest lämplig i ert fall (34 § första stycket KöpL). SammanfattningEftersom båten inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet föreligger fel i varan trots att båten såldes i befintligt skick. Detta eftersom säljaren sagt att båten fungerar felfritt. Båtens låga pris talar för att köparen borde varit lite misstänksam före köpet och gjort en utförlig undersökning av båten. Det framgår inte av frågan huruvida din pojkvän undersökt båten och på så sätt uppfyllt sin undersökningsplikt. Under förutsättning att undersökningsplikten är uppfylld är varan felaktig, vilket innebär att din pojkvän snarast bör kontakta säljaren och reklamera felet.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar