Köpares rättigheter vid fel i vara

2020-06-17 i Köplagen
FRÅGA |HejVi köpte en husvagn för en vecka sen och märkte när vi kom hem när vi började städa den att den var en konstig lukt i. Vi trodde givetvis att det var pga att den stått på vinterförvaring. Vi hade ozonrenare två gånger och luftrenare 24h/dygn i 1 vecka. Lukten kvarstår så att vi byter tyg på dynorna och vädrar dynorna. Tvättar madrass skydden i sängarna och vädrar madrasserna. Lukten kvarstår och den sista vi provar är att ta ut gardinerna och tvättar. Då ser vi att den är fuktskadad vänster fram och höger fram fönster (även svart mögel) fuktskadad höger bak med svartmögel i. Detta var dolt bakom gardinerna och inget vi såg. Säljaren säger att han inte visste om detta och vid köpetillfället sa han att det inte finns någon fukt, det enda som han visste om var att antagligen en gryta kokat över vid köksfönstret och gjort ett märke. Detta var där han köpte den.Nu är det så att vi kan inte använda den då jag och min dotter har astma och kan inte sova i vagnen. Köparen påstår fortfarande att han inte visste om detta och inte tänker ta tillbaka vagnen eller ge någon ersättning. Vi har betalat 60.000 kr för vagnen och i blocket kontraktet har vi skrivit "befintligt skick"Vad har vi för rättigheter?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga antar jag att detta gäller köp från en privatperson, vilket gör Köplagen tillämplig. Om du som köpare innan köpet undersökt varan kan du inte åberopa sådana fel som du borde ha upptäckt (20 § köplagen). Vid en sådan undersökning kan det vara så att man får anta att du bör ha känt denna lukt redan då, men detta är inte säkert. Högsta domstolen fann i ett avgörande (NJA 1996 s. 598) att en person som förvärvat en husvagn med fuktskador och genomgått en viss undersökning av den inte kunde anses oförhindrad att åberopa detta fel. Det framgår inte i din fråga huruvida du genomfört en sådan undersökning, men även om detta har genomförts är detta inte säkert ett hinder mot att åberopa felet. Att husvagnen sålts med uttrycket befintligt skick menas att den säljs så som den är, att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad till exempel. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet (19 § köplagen). För att det ska anses som fel i varan ska säljaren alltså inte ha upplyst om ett viktigt förhållande om varan. Detta kan till exempel vara att den är fuktskadad, förutsatt att säljaren visste om detta förhållande. Frågan om huruvida varan ska anses felaktig görs utifrån dess beskaffenhet när risken går över på köparen (21 § köplagen). Risken går över på köparen när varan anses avlämnad (13 § köplagen). Detta sker antingen genom hämtningsköp (6 § köplagen), vilket sker när köparen tagit hand om varan, eller genom transportköp (7 § köplagen) då avlämnandet sker när varan överlämnas till köparen. Alltså ska husvagnen ses som felaktig om fuktskadorna fanns där vid avlämnandet till dig, vilket jag antar att det gjorde. Är varan felaktig så får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § köplagen). Du har alltså rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för köparen (34 § köplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Hävning kan endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde insett detta (39 § köplagen). Att en husvagn är fuktskadad är inte säkert att säljaren insett att det är av stor betydelse för dig som köpare. Detta beror på omständigheterna i övrigt. Sammanfattningsvis är det troligtvis att anse som fel i varan och du har därmed rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag och kanske möjligtvis häva köpet beroende på omständigheterna i övrigt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Är säljaren ersättningsskyldig för fel på båten?

2020-06-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte en båt "i befintligt skick" för några veckor sedan som stod på land. Vi kontrollerade att bottengenomföringarna satt fast men eftersom den stod på land kunde vi inte kontrollera att de inte läckte. Säljaren sa däremot att de alla var täta. När vi väl sjösatte den en vecka senare så märkte vi att båten läckte genom en av genomföringarna och var tvungna att lyfta upp den på land igen och byta denna innan vi kunde lägga i den igen. Kostnaden för att byta genomföringen och sådant är något som jag själv gärna betalar eftersom jag hade köpt den oavsett och bytt direkt. Men det extra lyftet som vi behövde göra kostar 3000kr och säljaren påstår att jag skall stå för detta. Jag anser att detta, enligt köplagen, måste vara säljarens ansvar att stå för denna utgift då den är en direkt följd av att han har undanhållit ett grovt fel. Vad är rätt i denna situation?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du som privatperson köpt båten av en annan privatperson. Därför är köplagens regler tillämpliga. Båten kan anses felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (19 § KöpL). Det som blir problemet här är att du anger att du hade köpt båten oavsett om du visste om felet. Därför kan säljarens felaktiga uppgift inte anses ha inverkat på köpet och därför är båten inte att anse som felaktig, vilket innebär att du inte kan kräva någon ersättning ifrån säljaren.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Har köparen rätt att få tillbaka handpenningen när köpet hävs?

2020-06-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi betalade handpenning på en valp som vi tänkt köpa. Nu är det så att sambon blivit av med jobbet och jag är mammaledig vilket gör att vi inte känner att det känns okej att skaffa en valp just nu då situationen inte tillåter det varken ekonomiskt eller jobbmässigt. Har vi rätt att få tillbaka handpenningen då omständigheterna kring att vi avbryter köpet är utom vår kontroll? Vi har inte skrivit något avtal angående att vi inte under några omständigheter ska få tillbaka handpenningen.
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar informationen som ni vill få tillbaka handpenningen på hunden. Ni har inte möjlighet att ta hand om hunden och att det är på grund av omständigheter utom er kontroll. Ni har inte heller skrivit på ett avtal om att ni inte ska få tillbaka handpenningen. Jag utgår ifrån att ni köpte hunden som privatpersoner. Frågor om handpenning regleras inte i lag. Utan jag kommer istället utgå ifrån avtals- och förmögenhetsrättsliga principer.Utgångspunkten inom avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Detta gäller både muntligt och skriftligt avtal. Handpenning erläggs av köparen som en säkerhet för att köparen ska fullgöra köpet. Meningen med handpenningen är även att den ska täcka eventuella förluster om köpet inte går igenom.I detta fall Det är tveksamt om ni kommer få tillbaka handpenningen, trots att det fanns omständigheter utom er kontroll. Anledningen är att handpenningen ska täcka säljarens förluster som uppkommer när ni drog er ur köpet. I de flesta fall får säljaren någon sorts ekonomisk förlust när ett köp inte går igenom. Dessa förluster kan vara i form av hundfoder samt att hunden kanske inte får en ny ägare inom snar framtid. Ekonomiska och jobbmässiga omständigheter av det slaget som ni framför brukar tyvärr inte vara avgörande i dessa fall, utan det avgörande är ifall säljaren lider en ekonomisk förlust eller inte. Ni kan försöka få tillbaka handpenningen genom att begära av Kronofogden att lämna ett betalningsföreläggande till säljaren. Detta innebär att Kronofogden skickar ett brev till säljaren. Av brevet framkommer att säljaren kan välja att betala tillbaka handpenningen till er eller så kan säljaren bestrida kravet och då får ni avgöra om ni vill vända er till domstol eller lägga ned kravet. Att vända sig till domstol kan dock vara väldigt tidsödande och vara dyrt. I denna länk hittar du information om hur du ska gå till väga för att ansöka om betalningsföreläggande.Vänliga hälsningar,

Säljaren har underlåtit att upplysa om fel vid köpet

2020-06-10 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en begagnad båt av privat säljare. Båten var uppfräschad. Den låg på land. Efter sjösättning upptäckte vi att den är mycket trögstyrd. På gränsen till okörbar. Vid kontakt med säljaren, kände han till problemet. Vad gäller juridiskt för ett sådant dolt fel?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du som privatperson köpt båten begagnad från en annan privatperson. Därför blir köplagens regler tillämpliga. Där framgår att även om båten är såld i befintligt skick så är båten felaktig om säljaren underlåtit att upplysa dig om sådant väsentligt förhållande gällande båtens egenskaper som han kände till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att säljarens underlåtenhet att berätta om styrproblemet har påverkat köpet (19 § 1 stycket 2 punkten KöpL). Det framgår av din text att säljaren kände till båtens problem vid köpet. Att båten nästintill är okörbar är ett sådant väsentligt förhållande gällande båtens egenskaper att du som köpare med fog kunde räknat med att bli upplyst om felet. Det är även rimligt att tänka sig att du kanske inte köpt båten alls ifall du vetat om styrproblemet, och därför har säljarens underlåtenhet att berätta om felet inverkat på köpet. Båten är därför att anse som felaktig.Eftersom båten låg på land hade du inte möjlighet att upptäcka felet vid en undersökning av båten. Du har därmed fullgjort din undersökningsplikt (20 § KöpL). Eftersom säljaren visste om felet så fanns felet redan vid köpet och säljaren ansvarar därför för felet (21 § KöpL). Du måste reklamera köpet inom skälig tid från att du upptäckte felet (32 § KöpL). Vad som är skälig tid är en bedömning som görs ifrån fall till fall, men jag tolkar din fråga som att du kontaktat säljaren ganska så direkt efter att du upptäckte felet. I så fall har du reklamerat i tid. Om du har reklamerat i tid kan du begära att säljaren ska avhjälpa felet, d.v.s. reparera båten (34 § KöpL). Omleverans lär inte bli aktuellt. Om inte heller avhjälpande kommer på fråga så har du rätt att kräva prisavdrag eller hävning av köpet (37 § KöpL). Du får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg den betydelsen (39 § KöpL). Att båten är nästintill okörbar får nog sägas vara ett fel av väsentlig betydelse för dig eftersom du antagligen räknade med att du köpte en körbar båt. Rimligtvis bör även säljaren inse att det felet är av väsentlig betydelse, vilket kanske är anledningen till att han underlät att berätta om felet. Min bedömning är därför att du har rätt att häva köpet. Du måste dock meddela säljaren inom skälig tid från att du upptäckt felet att du vill häva köpet (39 § 2 stycket KöpL).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Har köparen av en husbil rätt till prisavdrag för rostskador som upptäcks efter köpet?

2020-06-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har precis sålt min husbil till en annan privatperson. Han har nu hittat rost på den som jag inte visste om och vill lämna tillbaka bilen eller få ett prisavdrag. Vad har han rätt till? Jag visste ju inte om felet. Husbilen är 24 år gammal och priset var 120 000 kr.
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Vad köparen har rätt till är beroende av framför allt två saker: Dels om husbilen kan anses felaktig i lagens mening och dels om hen, om så är fallet, borde ha upptäckt felet redan innan köpet. Jag går igenom reglerna för dessa frågor i tur och ordning. Är varan (husbilen) felaktig?För att en vara som sålts ska anses felaktig ska den ha ett fel som t.ex. strider mot avtalet eller sakna en egenskap som krävs för att den ska kunna användas till avsett ändamål (17 § Köplagen). En bil bör t.ex. ha en någorlunda fungerande motor som gör att den kan köras. Som fel räknas också avvikelser från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Här blir det alltså avgörande för det första om det i ert köpeavtal finns några garantier för rostfrihet eller du tagit på dig något särskilt ansvar för fel. Om avtalet inte innehåller några sådana villkor blir det i slutändan då fråga om en bedömning av vad köparen med fog kunnat förutsätta. Här vägs då in hur gammal husbilen är, hur långt den gått, dess kvalitet, mm, och utifrån en sammanvägning av alla sådana förhållanden får en skälighetsbedömning göras. Med reservation för att jag inte vet något om förhållandena i övrigt tycker jag dock det låter som att en husbil som är 24 år gammal nog kan antas ha vissa rostskador, eller i vart fall att det åligger köparen att ta hänsyn till en sådan risk i förhandlingen om priset. Det kan i vissa fall vägas in om säljaren känt till felaktigheter i varan som hen underlåtit att upplysa köparen om, men inte heller det är det ju fråga om här då du inte visste om rostskadorna. Skulle rostskadorna trots allt anses utgöra ett fel i lagens mening, så är då följdfrågan om köparen borde ha upptäckt felet redan före köpet. UndersökningspliktenNär det gäller affärer mellan privatpersoner har köparen en viss undersökningsplikt före köpet. En sådan undersökningsplikt uppkommer för det första bara om säljaren uppmanat köparen att göra en undersökning eller om köparen på eget initiativ undersökt varan. Även det senare fallet, en frivilligt gjord undersökning, leder alltså till att köparen anses haft möjlighet att upptäcka vissa fel. För det andra skiljer sig undersökningspliktens omfattning om det är fråga om köp mellan privatpersoner jämfört med om det är fråga om köp mellan näringsidkare. Ytliga fel som kan upptäckas redan vid en okulär besiktning skulle t.ex. kunna anses upptäckbara även för en privatperson, medan upptäckandet av mer komplicerade fel såsom motorfel eller dylikt kanske kan avkrävas en näringsidkare men inte en privatperson. Av det följer alltså att om köparen före köpet undersökt varan eller struntat i att undersöka den trots säljarens uppmaning, så kan fel som borde ha upptäckts vid en sådan undersökning inte åberopas i efterhand (20 § Köplagen). SammanfattningsvisFör det första måste det alltså bedömas om rostskadorna överhuvudtaget kan anses vara ett fel i lagens mening. För det andra måste avgöras om köparen har rätt att åberopa felet. Det beror då på om någon undersökning gjorts eller uppmanats till före köpet och hur lätta rostskadorna i så fall varit att upptäcka. Skulle husbilen trots allt anses felaktig i lagens mening och köparen anses ha rätt att åberopa felet, så har du dock rätt att kräva att själv få åtgärda felet (36 § Köplagen). Hoppas det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning.

Vad gäller om man vill häva ett båtköp?

2020-06-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag har köpt en båt i befintligt skick men med tillägg att jag kan häva köpet om båten tar in vatten då båten stod på land vid köpet.Säljaren pressade hårt på att jag behövde betala hela summan innan då det var högt tryck från andra köpare samt att dom behövde pengar till sitt hus, jag hade tillgång till båten ca 1,5 vecka på land där jag kunde inspektera båten. Säljaren hävdade att allt fungerade förra säsongen och det var bara att lägga i och köra iväg. När båten ligger i vattnet så ser det torrt ut i maskinrummet, men efter att jag kört 2 vändor med båten står det klart att båten tar in vatten någonstans, detta är 2 dagar efter att båten kommit i vattnet. Jag meddelar säljaren detta och att jag måste undersöka vart vattnet kommer ifrån och att jag kommer häva köpet eller kräva åtgärd från säljaren om det är någonting omfattande som måste göras. Det visar sig att styrstaget är sönder rostat samt att det är hål i skölden och det måste bytas, detta syns bara när man kör båten så jag kunde inte upptäcka detta när båten stod still. Jag menar att detta är ett dolt fel som jag har rätt att antingen häva eller kräva åtgärd för? Vid åtgärd så kommer detta kosta ca 70 tusen.Vad har jag för rätt här?TackJonas Söderqvist
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har köpt båten i egenskap av privatperson, och att säljaren också är en privatperson. Detta innebär att utgångspunkten är att köplagen (KöpL) är tillämplig i din situation. Däremot gäller inte lagen om du och säljaren har avtalat om någonting annat (3 § KöpL). Det blir alltså i första hand intressant att se till vad ni har avtalat om, och sedan i andra hand fylla ut avtalet med hjälp av köplagens bestämmelser. Vad har du och säljaren avtalat?Av det du skriver tolkar jag det som att du och säljaren har kommit överens om att köpet kan hävas om båten tar in vatten. Eftersom du också skriver att båten har börjat ta in vatten har du med andra ord rätt att häva köpet. Det som kan vara problematiskt i ditt fall är om du och säljaren endast har kommit överens muntligen om att du får häva köpet vid vattenintag. Även om ett muntligt avtal gäller blir det svårt för dig att bevisa vad ni har kommit överens om. Detta kan medföra att ni ändå behöver falla tillbaka på bestämmelserna i köplagen. Jag kommer därför också att gå igenom hur förutsättningarna för hävning ser ut enligt lagen. Är båten felaktig enligt köplagen?För att hävning eller någon annan åtgärd ska bli aktuell krävs för det första att båten är felaktig i köprättslig mening. Eftersom du har köpt båten i befintligt skick är den felaktig om den inte överensstämmer med de uppgifter om båten som säljaren har lämnat innan köpet. Den är också felaktig om säljaren inte har upplyst om vissa brister eller om båten är i väsentligt sämre skick än vad du som köpare hade kunnat förutse med hänsyn till priset (19 § KöpL). I ditt fall skriver du att säljaren hävdade att båten hade fungerat den förra säsongen och att det bara var att lägga i båten och köra iväg. Eftersom du nu har upptäckt att båten tar in vatten överensstämmer den alltså inte med de uppgifter som säljaren lämnade innan köpet. Jag bedömer det därför som att båten är felaktig. Borde du ha upptäckt felet vid en undersökning?Om du undersökte båten innan köpten kan du inte åberopa sådana fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL). Hur noga man som köpare måste undersöka båten går inte att säga helt säkert, och det är alltså svårt att bedöma vad som är ett s.k. "dolt fel". Med tanke på att båten började ta in vatten först efter två dagar i vattnet tyder det enligt mig på att det inte är någonting som du borde ha upptäckt vid en undersökning. Jag bedömer det med andra ord som att det rör sig om ett dolt fel. Vad kan du kräva av säljaren om båten är felaktig?Om båten är felaktig kan du i första hand kräva att säljaren betalar för en reparation av båten (30 § och 34 § första stycket KöpL). För att detta ska vara möjligt krävs att reparationen kan göras utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Du skriver att det skulle kosta cirka 70 000 kr att åtgärda felen på båten. Eftersom jag inte vet vad båten kostade när du köpte den eller hur omständigheterna i övrigt ser ut kan jag inte bedöma om det är en oskälig kostnad. Om det inte blir aktuellt att få ersättning för reparationskostnaderna kan du istället begära prisavdrag (30 § och 37 § KöpL). Det är också möjligt att häva köpet, men då krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (30 § och 39 § KöpL). Med tanke på att en reparation skulle kosta cirka 70 000 kr tyder det enligt mig på att det rör sig om ganska omfattande brister på båten. Säljaren måste också ha insett att det var av väsentlig betydelse för dig att båten inte tog in vatten. Detta kan tyda på att det finns förutsättningar för att häva köpet. Jag vill slutligen också uppmärksamma att du inte har rätt att få felet åtgärdat alternativt häva köpet om du inte reklamerar båten så fort som möjligt efter att felet upptäcktes (32 § KöpL). Jag tolkar det dock som att du redan har varit i kontakt med säljaren med anledning av felet, och då har du alltså redan gjort en reklamation. SammanfattningFör att sammanfatta är det alltså i första hand aktuellt att se till vad du och säljaren har avtalat. Om ni har avtalat om att du får häva köpet vid vattenintag gäller detta oavsett vad som står i köplagen. Om du inte kan bevisa vad du och säljaren har avtalat om får ni istället falla tillbaka på köplagens bestämmelser. Det krävs då att båten är felaktig enligt lagen och att du inte borde ha upptäckt felet vid en undersökning. Om båten är felaktig har du i första hand rätt att kräva ersättning för reparationskostnaderna. Om detta inte är aktuellt har du istället rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man häva ett hästköp om hästen är halt?

2020-06-13 i Köplagen
FRÅGA |Köpt och betalat häst som visade sig vara halt. Kan jag få tillbaka mina pengar?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill veta om du har rätt att häva köpet (och få pengarna tillbaka) på grund av att hästen du köpte visade sig vara halt. Eftersom du ställer frågan som företrädare för ett häståkeri tolkar jag det också som att du gjorde köpet i egenskap av näringsidkare. Detta innebär att köplagen (KöpL) blir aktuell för att besvara din fråga. Är hästen felaktig i köprättslig mening?För att kunna häva köpet krävs för det första att hästen är felaktig i köprättslig mening. Ett fel föreligger om hästen avviker från vad du och säljaren har avtalat, eller om hästen i övrigt avviker från vad du kunde förvänta dig vid köpet (17 § KöpL). Jag förutsätter att hästen enligt avtalet skulle vara skadefri, och hälta är därför att bedöma som ett fel på hästen. Jag vill också uppmärksamma hur viktigt det är att läsa vad som faktiskt står i avtalet. Om du t.ex. har köpt hästen som en tävlingshäst kan du ställa mycket högre krav än om du har köpt en promenadhäst. Det är dessutom av betydelse hur säljaren har marknadsfört hästen och vad som har utlovats i annonsen. Detta kan fylla ut avtalet och hjälpa till att visa att hästen inte är i avtalat skick. Borde du ha upptäckt felet vid undersökningen innan köpet?Du som köpare har en undersökningsplikt innan köpet. Detta innebär att du inte kan åberopa fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL). Jag förutsätter att hästen har veterinärbesiktigas innan köpet gjordes. Om hästen inte uppvisade några tecken på hälta vid besiktningen kan det inte ställas några andra krav på att du borde upptäckt att hästen var halt. Om hältan var ett så kallat "dolt fel" som du inte borde ha upptäckt är hästen alltså felaktig i köprättslig mening. Fanns hältan redan innan hästen levererades till dig?För att hästen ska ses som felaktig krävs det också att hästen var halt redan när den levererades till dig. Huvudregeln är alltså att säljaren bara är ansvarig för sådana fel som fanns innan denna tidpunkt (21 § första stycket KöpL). Säljaren kan dock vara ansvarig för fel som uppkommer senare, men bara om felen uppstår till följd av säljarens avtalsbrott (21 § andra stycket KöpL). Detta blir dock framförallt aktuellt om säljaren t.ex. har åtagit sig att montera eller installera det som har köpts. Bestämmelsen blir alltså inte riktigt applicerbar vid just hästköp. Jag bedömer det därför som att säljaren enligt huvudregeln endast är ansvarig för sådana fel som fanns innan leveransen.I ditt fall beror säljarens ansvar alltså till stor del av vad det är som har orsakat hältan. Om hästen t.ex. har skadat sig i hagen efter den hade levererats till dig är säljaren inte ansvarig. Om du däremot kan visa att hältan exempelvis beror på en underliggande sjukdom som hästen måste ha haft redan sedan tidigare blir säljaren ansvarig. Är det möjligt att häva köpet?För att kunna åberopa att hästen är felaktig och då eventuellt kunna häva köpet krävs att du reklamerar i tid. Detta innebär att du måste kontakta säljaren så fort som möjligt efter att du märkte att hästen var halt (32 § KöpL). För att få häva köpet krävs det också att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (30 § och 39 § KöpL). Om hältan enbart är tillfällig och kommer att gå över inom en viss tid är det troligen inte att bedöma som ett fel av väsentlig betydelse. Då blir det istället aktuellt att få ersättning för veterinärkostnader eller prisavdrag (30 §, 34 § och 37 § KöpL). Om hältan däremot inte är övergående är det med största sannolikhet av väsentlig betydelse för dig, och då är det möjligt att istället häva köpet. SammanfattningFör att sammanfatta krävs det alltså att hästen är felaktig för att det ska vara möjligt att häva köpet. Bedömningen av om hästen är felaktig beror på vad du och säljaren har avtalat. Dessutom krävs det att du inte borde ha upptäckt hältan innan köpet gjordes, och att hästen var halt redan innan den levererades till dig. Om hästen är felaktig i köprättslig mening krävs det också att du meddelar detta till säljaren så snart som möjligt. Om hältan är tillfällig blir det i första hand aktuellt att få ersättning för veterinärkostnaderna. I andra hand blir det aktuellt med prisavdrag. Om hältan däremot inte är övergående kan du med största sannolikhet häva köpet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Får köparen åberopa fel han kände till vid köpet?

2020-06-05 i Köplagen
FRÅGA |Svarar då på denna länk som säljare, känns som vissa saker utelämnats: https://lawline.se/answers/kan-jag-fa-pengarna-tillbaka-for-en-icke-komplett-varaTonen ändrades endast för att köparen ej är med i dialog, utan pratar bara och läser/ lyssnar ej och ringer konstant på arbetstid, trots mina försök att hjälpa till och möjligtvis hitta vad som potentiellt saknas.Vad säger ni/ lagen när:- säljare tydligt och flertal gånger på plats påpekar just de "problem" köparen sedan hävdar är fel. Samt att det är Faktiskt korrekt tillhörande delar, det är original delar. Handlar om att det varit monterat bredvid ett annat bord, där två ben då fått stå mot annat håll. Tydligt påpekat och bevisat av designer samt auktionshus som velat ha det(?!).- Det som saknas är tydligen 2 pinnar mellan benen om man monterar det på det sättet, ej så det varit i vår ägo, och detta är tydligt inte vad med på bilder samt tydligt inte med vid köp- även nämnt på plats att kanske är det något som saknas eller annan skruv som passar bättre köpare tydligt granskat noggrant och tycker är superlugnt, innan allt ändrades(!!!)
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det som jag bedömer vara knäckfrågan i din fråga är köparens undersökningsplikt. Köparen får inte åberopa fel som han känner till vid köpet (20 § KöpL). Som jag tolkar din fråga har du vid köpet upplyst köparen om de "fel" som köparen sedan åberopar, bland annat bordsbenen och eventuella saknade delar. Jag tolkar det även som att du och köparen tillsammans granskat bordet och delarna noggrant. Min bedömning utifrån dessa förutsättningar och tolkningar är därför att köparen har känt till felen vid köpet och därför inte kan åberopa dem i efterhand.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,