FrågaKÖPRÄTTKöplagen21/02/2024

Köparen är i dröjsmål med sin betalning – kan säljaren häva köpet?

Hej, är man bunden till ett avtal om man har muntligt kommit överens om pris och skakat hand, men inte fått betalt på ett bra tag? Hur länge är man bunden om man inte får betalt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! 


Avtal kan som huvudregel ingås formfritt 

Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal kan ingås formfritt, exempelvis muntligen genom handskakning, detta framgår motsatsvis av 1 § tredje stycket avtalslagen. Undantag blir tillämpligt för vissa specifika rättshandlingar där det i lag ställs vissa formkrav, exempelvis köp av fastighet, bostadsrätt och upprättande av testamente. Det är även möjligt för avtalsparterna att komma överens om att exempelvis enbart skriftliga avtal ska vara giltiga och huvudregeln är att sådana överenskommelser gäller. Ett sådant krav kan även i vissa fall följa av handelsbruk (ett allmän accepterat handlingsmönster inom en viss bransch) eller partsbruk (ett accepterat handlingsmönster mellan avtalsparterna). 


Betydelsen av att den andra avtalsparten inte betalat 

Din nästa fråga är om avtalsbundenheten påverkas av att ena avtalsparten inte betalat på ett bra tag. Vilket regelverk som blir tillämpligt för att besvara denna fråga beror då dels på vad köpet avser, dels på om du varit en näringsidkare och/eller köparen varit en privatperson. Jag kommer i mitt svar utgå från att det rört sig om köp av lös egendom i form av en fysisk vara samt att du inte varit en näringsidkare och/eller köparen agerat i egenskap av en privatperson. Av detta följer att köplagen (KöpL) blir tillämplig. 


a) När är köparen i dröjsmål?

Första frågan blir att utreda när köparen hamnar i dröjsmål med betalningen. Man kollar då i första hand på köpeavtalet, dvs huruvida du och säljaren kommit överens om när betalning ska ske. Om det inte finns en sådan överenskommelse utgår man från att betalningstidpunkten uppstår i samband med att varan hålls köparen till handa eller ställs till köparens förfogande. (49 § KöpL.) 


Om köparen inte betalat vid eller innan denna tidpunkt är köparen i dröjsmål med betalningen. 


b) Är det möjligt att häva ett köp på grund av köparens dröjsmål med betalning?

Beroende på omständigheterna är det möjligt att göra gällande olika påföljder mot en säljare som varit i dröjsmål med sin betalning. Exempel på sådana påföljder kan vara hävning, skadestånd samt att kräva ränta (se 51 § KöpL). Eftersom din fråga tar sikte på huruvida det är möjligt att frångå avtalsbundenhet kommer jag i mitt svar avgränsa mig till påföljden hävning som tar sikte på just detta. 


Förutsättningarna för att häva ett köp på grund av köparens dröjsmål med betalning framgår då i 54 § KöpL


Om varan hunnit komma i köparens besittning får du som säljare enligt bestämmelsens fjärde stycke enbart häva köpet om det i avtalet finns ett s k återtagande- eller hävningsförbehåll. Alltså om varan fysiskt överlämnats till köparen får du enbart häva köpet om det funnits en överenskommelse mellan dig och köparen som innebär att du har en sådan rätt. 


Om varan däremot inte hunnit övergå till köparens besittning, dvs att du fortfarande har kontroll över varan, har du dock möjlighet att enligt bestämmelsens första stycke häva köpet om betalningsdröjsmålet utgjort ett väsentligt avtalsbrott. Huruvida betalningsdröjsmålet utgjort ett väsentligt avtalsbrott kan bero på omständigheterna men stor vikt tillmäts vid hur lång tid som betalningsdröjsmålet varat. Även om dröjsmålet inte skulle utgöra ett väsentligt avtalsbrott har du enligt andra stycket rätt att häva köpet om du förelagt köparen att betala inom en bestämd tilläggstid, som inte är oskäligt kort, och köparen inte betalar inom denna tilläggstid. 


(Värt att notera är att det finns en specialbestämmelse i 56 § KöpL beträffande hävningsrätten vid successiv leverans, dvs när leveranserna kommer i särskilda poster allteftersom avlämnande sker. Jag har dock utgått från att det inte rört sig om ett sådant köp och därför i mitt svar bortsett från denna bestämmelse.)


Sammanfattning och avslutande råd

Det du sammanfattningsvis kan ta med dig från mitt svar är att det muntliga avtalet sannolikt är bindande. För att besvara under vilka förutsättningar du kan undgå avtalsbundenhet genom hävning har jag behövt göra vissa antaganden eftersom svaret beror på vilken avtalstyp det rört sig om. Jag har utgått från att det rört sig om köp av en fysisk vara samt att du inte varit näringsidkare och/eller köparen agerat i egenskap av en privatperson. Om något av dessa antaganden varit felaktiga, t ex om avtalet istället avsett en fastighet, en tjänst eller upplåtelse av en immaterialrätt är det möjligt att delar av mitt svar kan vara missvisande. 


Utifrån din ärendebeskrivning där det framgår att du inte fått betalt på ett bra tag misstänker jag att du hunnit skicka iväg varan. Eftersom avtalet varit muntligt gör jag också antagandet det inte funnits något återtagande- eller hävningsförbehåll. Detta innebär att det kan bli svårt för dig att häva köpet vilket isåfall skulle innebära att avtalet fortfarande gäller. Min rekommendation till dig är då att du i första hand tar kontakt med köparen och försöker lösa problemet på detta sätt. I andra hand, om du trots detta inte får betalt, rekommenderar jag dig att ansöka om ett betalningsföreläggande, vilket du gör här


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du välkommen att antingen åter höra av dig till oss på Lawline eller rikta din fråga till mig personligen, om du väljer det senare kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@Lawline.se.


Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo