Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?

2021-09-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte nyligen en hästtransport som var precis nybesiktigat. När vi sedan skulle använda transporten (precis efter köptillfället) upptäcker vi att golvet är dåligt, det är mögel under golvet och går att trycka igenom med ett finger och vi måste nu byta hela golvet i hästtransporten. Vad gäller? Är det vårt fel som inte hittade detta när vi köpte eller när besiktningen missade detta?Tack på förhand!
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av din frågaI och med att det inte framgår av din fråga om du köpt hästtransporten av en privatperson eller näringsidkare så utgår jag från att du köpt den av en privatperson. Då det är fråga om köp av lös egendom mellan två privatpersoner ska köplagen (KöpL) tillämpas på det här köpet (1 och 4 § KöpL). Vidare framgår det inte heller om transporten sålts i så kallat "befintligt skick" eller inte, vilket kan påverka möjligheten att åberopa felet i transporten. Det utgås därmed framöver att en sådan friskrivning inte finns avtalat. Utöver detta vill jag också flagga för att jag inte vet exakt hur och vad en besiktning av en hästtransport omfattar. Borde du ha märkt felet innan ni köpte transporten?När man köper en vara är det naturligt att man först undersöker varan, speciellt varor av större värde. Om du gjort en undersökning har du inte rätt att åberopa sådana fel som du borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Detta är dock förutsatt att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder (t.ex. om säljaren aktivt försökt dölja möglet.) Om du utan godtagbar anledning valt att inte undersöka transporten trots att säljaren uppmanat dig till det har du inte heller möjlighet att åberopa fel som du borde märkt. Frågan om vad du "borde ha märkt" är även beroende av omfattningen av eventuell undersökning samt av dina erfarenheter och kunskaper. Vad säljaren kan ha sagt om golvet kan också spela roll, exempelvis om säljaren bortförklarat lukten av mögel (Läs gärna NJA 1996 s. 598).Det är svårt för mig att säga om du borde ha märkt möglet eller inte i och med att jag inte vet något mer kring den ev. undersökningen. Att en besiktningsman inte upptäckt golvets dåliga skick kan däremot tala för att du inte heller borde ha märkt det. När är det fel i vara?Det anses som fel i vara om transporten avviker från vad du med fog kunnat förutsätta angående varan (17 § tredje stycket KöpL). Vad du kan rimligen kan ha förväntat dig grundar sig i första hand på vad ni avtalat om. Om ni exempelvis har avtalat om en hästtransport i det skick som besiktningen visade så ska det anses vara "fel i vara" om den avviker från det skicket. Likaså föreligger fel i vara om skicket på transporten inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha påverkat själva köpet (18 § KöpL).För säljaren ska ha ansvar för fel i transporten ska felet ha funnits vid tidpunkten för köpet. Säljaren ansvarar i sådana fall för fel även om felet visat sig senare (13 och 21 § KöpL). I ditt fall kan möglet antas ha funnits vid köpet i och med att upptäckten var så nära inpå köpet och med utgångspunkt i att möglet inte kan ha spridits så snabbt. Vilken påföljd kan du kräva?För att ha rätt till påföljd måste du ha reklamerat, dvs. upplyst säljaren om felet, inom skälig tid (32 § KöpL). I första hand har du rätt till att säljaren avhjälper felet utan kostnad. Detta är förutsatt att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § KöpL). Om avhjälpande inte är aktuellt har du i vissa fall rätt till omleverans. I ditt fall är omleverans troligen inte relevant och i sådana fall kan du rätt till prisavdrag på transporten (37 § KöpL). Eventuellt kan hävning också bli aktuellt (39 § KöpL).BesiktningsfirmanOm säljaren anser att besiktningsfirman gjort en bristande besiktning får säljaren vända sig till besiktningsfirman själv med eventuella anspråk. Du har därför inget ansvar att vända dig dit för klagomål och eventuella anspråk. Sammanfattning och vad du kan göra nuSammanfattningsvis är det svårt för mig att avgöra med säkerhet om du har rätt att göra gällande felet men omständigheterna talar för att du har rätt till det. Detta beror dels på din ev. undersökning, dels på avtalat skick och andra utfästelser från säljaren. Tips är därmed att vända dig till säljaren, förklara läget och försöka komma fram till en gemensam lösning. I annat fall kan du väcka talan i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga och du är välkommen att kontakta oss på Lawline för mer juridisk hjälp! Det kan du göra genom att bl.a. maila info@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?

2021-09-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vill veta om jag har gjort rätt. Min mamma hade en målare hos sig som har gjort ett dåligt jobb. Jag mailade till målaren att vi inte var nöjda med hans arbete dels för att de inte hade gjort det de skulle. skrapa/ putsa färgen innan målning. Dels har de inte gjort klart. Jag mailade även att vi vill häva avtalet omgående.Har jag gjort rätt här enligt distansavtalslagen?Målaren har inte besvarat mitt mail utan ringt mamma och vill ha sina pengar.Tacksam för snabbt svar då detta hände den 3 september 2021.Mvh
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar situationen som att din mamma har haft en målare hos sig som gjort ett dåligt jobb, och på grund av den dåligt utförda tjänsten vill du häva avtalet omgående, medan målaren å sin sida vill ha betalt. Jag förutsätter att målaren är näringsidkare.Tjänsten anses som felaktig enligt konsumenttjänstlagenRegler om tjänster som en näringsidkare utför åt konsumenter finns i konsumenttjänstlagen ("KTjL") (1 § KTjL). Anledningen till att vi tillämpar KTjL, och inte distansavtalslagen, är för att vi vill komma åt påföljdssystemet vid fel i utförd tjänst som finns i KTjL (16 § KTjL). I den lagen finns alltså ett antal rättigheter för konsumenten om näringsidkaren utför tjänsten felaktigt. Dessa finns inte i distansavtalslagen, och vid ett utnyttjande av ångerrätten där hade ni fått betala för den del av tjänsten som är utförd. KTjL är tvingande, vilket innebär att målaren inte får ge er sämre villkor än vad lagen säger (3 § KTjL).Tjänsten som målaren har utfört ska anses vara felaktig dels då den inte är fackmässigt utförd, dels då målaren inte har gjort vad ni kommit överens om (9 § första stycket första och tredje punkten KTjL). Med fackmässigt utförande menar man en professionell standard som man objektivt sett kan förvänta sig av en näringsidkare som utför dessa tjänster (4 § KTjL). En målare ska med andra ord utföra måleritjänster på ett tillfredsställande sätt, vilket inte verkar vara fallet här.En förutsättning för att få rätt till de påföljder vid fel i tjänst är att konsumenten reklamerar felet (17-18 § KTjL). Det finns inga särskilda formkrav på en reklamation, man behöver bara meddela näringsidkaren inom skälig tid att man anser att tjänsten är felaktig. Jag gör därför tolkningen att ni har reklamerat tjänsten på ett fullgott sätt i och med ditt mail till målaren.Påföljder vid fel i tjänstenNi har rätt att hålla inne betalningen för att ge säkerhet åt era krav på påföljder (19 § KTjL). När målaren kräver din mamma på betalning ska hon alltså inte betala utan hänvisa till reklamationen.Målaren har i första hand rätt att på eget initiativ avhjälpa felet, det vill säga att utan kostnad fixa till målandet så att det blir rätt (20 § andra och fjärde stycket KTjL). Detta är målarens rätt, denne får alltså en chans att rätta till felet innan andra påföljder kan göras gällande. Det verkar dock inte som att målaren erbjuder sig eller kommer att erbjuda sig detta.Om avhjälpande inte blir av så har ni rätt att häva avtalet om syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat och om målaren insåg eller borde ha insett detta (21 § andra stycket KTjL). Att "syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat" innebär att tjänsten måste vara så dåligt utförd att den inte har något värde för konsumenten, med andra ord helt värdelös, vilket är höga krav. Det är svårt för mig att bedöma om dessa förutsättningar för hävning föreligger utan att veta mer om den utförda tjänstens beskaffenhet.Om förutsättningarna för hävning föreligger har ni rätt att kräva det, och ska då inte behöva betala något för det utförda arbetet (23 § KTjL). I annat fall – om förutsättningarna för hävning inte är uppfyllda – skulle jag rekommendera att kräva prisavdrag, vilket ni har rätt till vid fel i tjänsten (21 § första stycket KTjL). Prisavdraget ska motsvara vad det kostar för er att få felet fixat av en annan målare (22 § KTjL).Kontakta målaren med era kravSammanfattningsvis kan ni häva avtalet om de höga kraven är uppfyllda. I annat fall har ni rätt till antingen avhjälpande av målaren utan extra kostnad, eller ett prisavdrag motsvarande vad det kostar att få felet fixat av en annan målare. Som säkerhet för era krav under tiden ska din mamma hålla inne betalningen. Kontakta målaren och meddela era krav, hänvisa då till ovanstående argument och hänvisningar. Behöver du ytterligare vägledning är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan ett företag ta ut en administrationsavgift för att göra en återbetalning?

2021-09-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde ett paket från ett företag för 250 kronor. Paketet slarvades bort i posten och kom aldrig fram. Företaget kommer inte skicka någon ny produkt till mig men har erbjudit sig att göra en återbetalning av varan men tar då en administrationsavgift på 159 kronor. Har de rätt att göra så??
My Stenquist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga.ProblemDu har beställt ett paket som posten har slarvat bort och företaget du beställt från vill ej ge dig en återbetalning, utan att du betalar en administrationsavgift på 159kr. Eftersom ingenting annat har sagt så utgår jag från att du agerat i egenskap av privatperson gentemot företaget. Jag kommer därför i mitt svar utgå från konsumentköplagen (KKL) i mitt svar som är den tillämpliga lagen när det gäller köp mellan en konsument (du) och en näringsidkare(företaget) 1§ KKL.Risken för varanDen som bär risken för varan är den som ansvarar om varan förstörs eller kommer bort och risken övergår på köparen först när varan levererats (8§ KKL). Med avlämnas att den ska komma i köparens (din) besittning, vilket den inte har gjort (6§ KKL). Det är alltså företaget som bär risken för varan, även om det är posten som är ansvariga för att det slarvades bort. Ditt paket kom aldrig fram och det föreligger därför dröjsmål (9§ KKL).PåföljderVid dröjsmål har du en mängd påföljder du har rätt att göra gällande(10§ KKL), t.e.x att häva köpet (13§ KKL). Du kan kräva att företaget återbetalar dig.AdministrationsavgiftKonsumentköplagen genomsyras av ett väldigt starkt konsumentskydd. Avtalsvillkor som är till nackdel för köparen är utan verkan (3§ KKL). Alltså är deras villkor om att du ska betala en extra administrationsavgift för att kunna få pengarna tillbaka ogiltig, eftersom att det är till nackdel för dig som konsument genom att villkora din lagstadgade rätt till att häva köpet vid dröjsmål. Företaget har inte rätt att ta ut denna administrationsavgift. Företaget kan i sin tur efter de ersatt dig vända sig till posten och kräva dem på betalning, om de anser att det är postens fel att ditt paketet kommit bort.Hoppas du kan ta hjälp av mitt svar!Vänlig hälsning,

Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag besökte en butik för att beställa en bröllopsklänning. Jag provade ut rätt storlek och beställde en klänning via butiken. Klänningen beställdes till deras leverantör i en storlek som fanns med i leverantörens storlekstabell, inga specialmått. Jag beställde denna på en lördag, men har nu tre dagar ändrat mig och vill avbeställa klänningen. Jag skrev däremot på ett avtal med butiken där det framgår att jag betalade handpenning på 50% av klänningens värde. Måste jag verkligen betala hela den summan om jag avbeställer klänningen 3 senare? Jag vill avbeställa klänningen med hänvisning till konsumentköpslagen, är det möjligt?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du vill ångra köpet. Det kan du endast göra, om inte annat föreskrivs i avtalet mellan dig och säljaren, om köpet ingåtts på distans utanför butikslokal enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den lagen är inte tillämplig på din situation eftersom avtalet har träffats i butik ( 2 §). Således gäller konsumentköplagen (1990:932) (KkL) men denna innehåller inga bestämmelser om ångerrätt. Komma ifrån köpet kan du då bara om det föreligger skäl för hävning (29 § KkL). Sådana är skäl hänför sig till fel i varan (16-21 §§) och felet måste vara av väsentlig betydelse. Dessvärre för din del måste du fullfölja avtalet (pacta sunt servanda – avtal ska hållas, en gammal rättsprincip), om det inte av avtalet t.ex. framgår att avbeställning kan ske i förening med att säljaren behåller handpenningen. Hälsningar,

Har jag rätt att häva köpet om leveransen av en vara jag beställt är försenad?

2021-09-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Går det att avbryta ett köp när varan inte har levererats p.g.a att leverantören inte har varan på lager?Jag har köpt en kamera över en månad sedan. Då stod det på leverantörens hemsida att de hade varan på lager. Jag genomförde köpet och har betalt för kameran. På leverantörens hemsida står det att normal leveranstid är 1-4 dagar beroende på destination, och att leveranstider under försäljningsperioden och kampanjer kan vara längre. Jag har kontaktat leverantören angående den sena leveransen. De hävdar att det beror på att de inte har varan på lager. Tydligen har de ett tekniskt problem med hemsidan som gör att en del varor ser ut som att de finns på lager även fast de inte gör det.Vad har jag för möjligheter att häva köpet och få pengarna tillbaka?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att häva köpet när säljaren kommit i dröjsmål (trots deras förklaringar). Reglerna om när en konsument handlar av en näringsidkare finns i konsumentköplagen (KköpL). Att notera är att konsumentköplagens regler är tvingande. Det innebär att näringsidkaren inte kan åberopa något villkor i köpavtalet till nackdel för dig som strider mot konsumentköplagen, då går konsumentköplagens regler före (3 § KköpL). När föreligger dröjsmål? En vara ska levereras enligt den avtalade leveranstiden, dock senast 30 dagar efter att avtal om köp ingicks (5 § KköpL). I ditt fall så angav leverantören på sin hemsida att leveranstiden är 1-4 dagar, därför är 1-4 dagar er avtalade leveranstid med förbehåll att det kan ta längre tid på grund av exempelvis kampanjer. Oavsett om näringsidkaren har gjort förbehåll om att leveranstiden kan variera så gäller konsumentköplagens 30 dagar som ett maximum (den regeln är alltså tvingande till konsumentens fördel). Dröjsmål föreligger alltså när varan inte överlämnats till konsumenten inom den avtalade tiden (eller max inom 30 dagar) (9 § KköpL). Vilka rättigheter har du som konsument vid dröjsmål? När säljaren hamnat i dröjsmål har konsumenten rätt att antingen kräva att säljaren fullgör leveransen, eller att häva köpet (10 § KköpL). Rätten att häva köpet är dock villkorad. Det finns två situationer när konsumenten får häva köpet när det föreligger dröjsmål (13 § KköpL).dröjsmålet har varit av väsentlig betydelse för köparen, ellerköparen skulle aldrig ha köpt varan om den visste den "riktiga" leveranstiden", dvs den avtalade leveransen var en förutsättning för att ingå avtalet. Man kan även som konsument kräva att säljaren ska fullgöra köpet och leverera varan (12 § KköpL). Om du kan visa att någon av dessa förutsättningar föreligger, så har du rätt att häva köpet. I ditt fall så anser jag dock att det skulle vara enklare att utöva din ångerrätt istället för att häva köpet. När har man ångerrätt? Du som konsument har en ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Den lagen blir tillämplig när du som konsument har handlat exempelvis på nätet (1-2 §§ distansavtalslagen). När du som konsument har handlat på nätet har du rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna ett meddelande om detta till säljaren inom 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Dessa 14 dagar (ångerfristen) börjar löpa när du fått varan i din besittning, dvs när den har levererats till dig (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Verkan av att du utövar din ångerrätt är att du har rätt att få tillbaka vad du har betalat (2 kap. 14 § distansavtalslagen).Vad innebär det för dig? Mitt råd till dig är att utöva din ångerrätt som du har när du har handlat en vara på nätet, det innebär att du har rätt att ångra köpet och få pengarna tillbaka upp till 14 dagar efter att varan har levererats. Självklart måste du inte vänta på leveransen av varan utan du kan istället kontakta säljaren så fort som möjligt för att utöva din ångerrätt. Detta är ett enklare alternativ än att häva köpet som innebär att de omständigheterna som jag redogjorde för ovan kan behöva visas.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion

2021-09-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har köpt en ring på en nätauktion som jag är väldigt förtjust i. Problemet är dock att informationen angående ringens material och storlek inte stämmer överens med den beskrivning som uppgavs av auktionsfirman. Enligt en guldsmed som jag har varit i kontakt med så är ringen inte gjord av 18k guld utan av 14k vilken är en värdeminskning på ca 25%. Ringen vad även i en annan storlek än den som uppgavs.Kan jag begära 25% i prisavdrag för ringen? Och isåfall kan de neka till att ge mig ett prisavdrag? Jag förmodar att firman helst vill ha tillbaka ringen och ha en ny budgivning. Men vem vet hur marknaden ter sig, den kan ju går för mindre eller för mer. Hur bör jag agera i detta fallet?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om köprätt och fall som detta aktualiseras antingen köplagen (KöpL) eller konsumentköplagen (KköpL). En viktig omständighet för att avgöra vilken lag som blir tillämplig är huruvida köpare och säljare är privatpersoner eller näringsidkare. Är båda parter av samma slag aktualiseras köplagen, men om köparen är privatperson och säljaren är näringsidkare blir i stället konsumentköplagen tillämplig. För frågan förutsätter jag att det är det sistnämnda förhållandet som gäller och konsumentköplagen kommer alltså användas för att besvara frågan.Fel i varaEn vara ska i fråga om art, mängd, kvalité och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KköpL). Varan ska alltså stämma överens med den beskrivning som säljaren lämnat, vilket i ditt fall alltså är 18k guld. En vara som avviker från vad som utges av säljaren eller står i avtalet ska anses vara felaktig.Om varan avviker från vad köparen, med hänsyn till avtal och dylikt, med fog kunnat förutsätta kan köparen reklamera felet inom skälig tid (23 § KköpL). Det anses vara inom skälig tid om reklamation lämnats inom två månader efter det att köparen märkt felet.PåföljdEfter reklamation skett kan du som köpare kräva prisavdrag (22 § och 28 § KköpL) som svarar mot felet om säljaren inte kan avhjälpa felet (vilket jag tvivlar på att säljaren kan göra om denne inte är någon guldsmed själv).Skulle säljaren inte gå med på att avhjälpa felet eller medge prisavdrag kan du häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL).Som sista utväg kan du ansöka om att få tvisten prövad av rätten, men processer kan vara kostsamma och energikrävande, så det bästa är att försöka kontakta auktionsfirman och lösa det er emellan.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Säljaren lämnar ingen garanti?

2021-09-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har kopt och fått en AC installerad av en certifierad installatör godkänd av Mitsubishi Electrics i Sverige. När jag frågade om garantitid fick jag svaret att det finns ingen. Det är Konsumentköplagen som gäller!?Hur kan detta vara möjligt?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du köper något från en näringsidkare gäller konsumentköplagen, som förkortas KKL (1 § KKL). Lagen innehåller tvingande bestämmelser till fördel för konsumenter.En garanti är ett frivilligt åtagande från säljarens sida som gäller utöver konsumentlagstiftning och garanti finns inte lagstadgat (21 § KKL). Att säljaren inte vill lämna någon garanti är därför tillåtet.Konsumentköplagen innehåller bland annat regler om fel på varan och vem som ska bekosta reparationer beroende på när varan går sönder. Det är regler som påminner eller är väldigt lika det som ibland lämnas som garanti från säljaren.Summerat innebär det här att det finns ett konsumentskydd lagstadgat redan och att säljaren är inte tvingad att lämna någon ytterligare garanti. Om du får ett konkret problem i framtiden kopplat till din vara kan vi hjälpa dig att reda ut vad konsumentköplagen säger i just ditt fall.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Försenad leverans av bil och bilutrustning

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en ny bil med mycket utrustning och bilen skulle preliminärt komma i oktober.Nu visar det sig att de inte kan leverera all utrustning då det är material brist.Vi har blivit erbjudna att häva köpet men då vi redan sålt våran egen bil är det inget alternativ.Blev också erbjuden att de drog av kostnaderna för utrustning som inte kunde levereras.Kollar jag på någon annan bil nu jämfört med när vi skrev avtalet i april har alla bilar gått upp i pris. Vad har man rätt till i detta läge? Kan man få ersättning för att de inte kan leverera. Glömde skriva att de även har skjutit upp leveransen till nov preliminärt.
Tim Axell |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsliga möjligheterJag utgår från att du köper bilen som konsument och att du har köpt bilen från en näringsidkare. Detta gör att konsumentköplagen (KKL) blir tillämplig (1 § KKL). Säljaren har dröjt med att leverera bilen vilket gör att du har vissa rättsliga alternativ att använda dig av:hålla inne en del av betalningen tills bilen har levererats,kräva fullgörelse av köpet eller häva köpet,kräva skadestånd av säljaren (9 och 10 § KKL). Hålla inne betalningen tills bilen levereratsDu har rätt att vänta med att betala tills bilen har levererats (11 § KKL). Kräva fullgörelse av köpetOm du vill kräva att säljaren ska leverera bilen så har du som utgångspunkt rätt till det (12 § första stycket KKL). Säljaren är däremot inte tvungen att leverera direkt om det inte är möjligt eller om det skulle krävas orimliga uppoffringar från säljaren för att leverera direkt (12 § andra stycket KKL). I och med att jag inte vet huruvida säljaren kan skaffa utrustningen någon annanstans ifrån och hur mycket mer det i sånt fall skulle kosta för säljaren så kan jag inte med säkerhet avgöra huruvida du har rätt att kräva att säljaren levererar bilen direkt. Om du känner att du vill åberopa denna paragraf är det dock viktigt att du gör det ganska snart, då du kan förlora din rätt att kräva att säljaren levererar bilen om du väntar för länge (12 § tredje stycket KKL). Häva köpetDu har en rätt att häva köpet då fördröjningen av leveransen har en väsentlig betydelse för dig i och med att du nu står utan bil (13 § första stycket KKL). Trots att du redan har sålt eran tidigare bil kan det finnas anledning att häva köpet ändå, eftersom att du kan begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när ni gjorde köpet jämfört med vad det hade kostat dig att göra samma affär med en annan bilförsäljare nu. Mer om detta nedan. SkadeståndUtgångspunkten är att du kan få skadestånd på grund av den försenade leveransen (14 § KKL). Säljaren kan dock komma undan skadeståndsansvaret om säljaren bevisar att:någonting hindrade säljarens möjlighet att leverera bilen inklusive dess utrustning i tid, detta hinder låg utanför säljarens kontroll,säljaren kunde inte ha förväntats förutse hindret ochsäljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret (14 § KKL).Jag tolkar det som att säljaren troligtvis är skadeståndsskyldig då denne hade kunnat förutse en materialbrist, vidare kunde säljaren undvika hindret genom att ha större marginaler när det gäller hur mycket material de har tillgång till och avslutningsvis kan säljaren möjligtvis komma runt problemet genom att beställa in material någon annanstans ifrån. Det är som sagt upp till säljaren att bevisa att punkterna ovan är uppfyllda och att denne därför inte är skadeståndsansvarig. Väljer du att häva köpet och köpa en ny bil så kan du begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när du ingick köpet och priset för en likadan bil och utrustning nu (32 & 33 § KKL). Om du istället väljer att vänta tills bilen och dess utrustning kan levereras så kan du istället begära skadestånd för de utgifter som du kommer att ha för att resa med buss eller eventuellt taxi istället för bil under tiden du väntar på att bilen ska levereras (32 § KKL). Meddelande om skadestånd och hävningOm du väljer att häva köpet eller begära skadestånd så är det viktigt att du inom skälig tid informerar säljaren om att du vill göra detta (15 § KKL). Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för dig!