Kosumentköplagen - reklamation av vara

Hej! Jag reklamerade en jacka. Företaget skickade den till skräddare som ej åtgärdade alla problem. jag tog kontakt med dem ang detta. Då skrev de följande: Du kan returnera varan med retursedeln. Jag fick ingen retursedel i mailet så jag frågade om en. Då skrev de: "Vi kan tyvärr inte hantera ditt ärende som en reklamation då det i detta fall inte handlar om ett tillverkarfel på produkten. Jag är ledsen att vi inte har ett mer positivt svar att ge dig denna gång." Jag blev chockad av svaret. Får de göra så?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Sammanfattning


Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att ärendet ska hanteras som en reklamation och att du i första hand har rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag på grund av att felet kvarstått trots avhjälpande. I andra hand har du rätt till ersättning för att avhjälpa felet.


Reklamation


Vid fråga om fel i vara finns bestämmelser i konsumentköplagen (2022:260) (KKL). Lagen gäller vid köp av en vara som en näringsidkare säljer till en konsument (1 kap 3 § KKL)


Enligt 4 kap 1 § första stycket KKL ska en vara i fråga om kvalitet stämma överens med vad som följer av avtalet. Det framgår inte varför en reklamation gjordes i detta fall, men jag antar att felet hade att göra med kvaliteten då det nämndes att jackan skickades till en skräddare. Om en vara är trasig anses den inte stämma överens med vad som följer av avtalet i fråga om kvalitet. Enligt 4 kap 5 § KKL anses varan felaktig om den avviker från vad som anges i 4 kap 1 § KKL. Enligt 4 kap 14 § KKL svarar näringsidkaren för fel på varan som har funnits vid avlämnandet och som visat sig inom tre år från denna tidpunkt. En vara anses avlämnad när konsumenten själv fått varan i sin besittning (2 kap 3 § första meningen KKL). Det vill säga började tidsfristen för reklamationsrätten löpa när du fick varan levererad till dig.


En konsument får åberopa att varan är felaktig endast om han eller hon meddelar näringsidkaren om felet inom skälig tid efter det att konsumenten borde ha märkt felet (5 kap 2 § KKL första meningen). En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten upptäckt felet ska alltid anses ha gjorts inom skälig tid (5 kap 2 § tredje meningen KKL). Det vill säga har företaget att svara för fel på varan om felet funnits vid avlämnandet och som visat sig inom 3 år från att varan levererats till dig. Du har rätt att reklamera från det att du upptäckt felet och två månader framåt.


Påföljder vid fel på vara


I 5 kap KKL föreskrivs påföljder vid fel på varan. 5 kap 1 § KKL föreskriver att om varan är felaktig, får konsumenten enligt 5 kap 4–11 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. I detta fall har företaget försökt avhjälpa felet genom att skicka jackan till en skräddare. Jag tolkar det som att felet däremot fortfarande kvarstår efter avhjälpandet. När felet kvarstår trots avhjälpande har konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller att häva köpet (5 kap 8 § tredje meningen KKL). Det vill säga stämmer det inte att företaget inte kan hantera ditt ärende som en reklamation. Att det inte handlar om ett tillverkarfel har ingen betydelse då varan fortfarande inte i fråga om kvalitet stämmer överens med vad som följer av avtalet, även efter försök till avhjälpande. Reklamationen pågår alltså fortfarande förutsatt att det felet som kvarstått efter avhjälpningsförsöket anmälts inom skälig tid.


Notera att när ett fel helt eller delvis kvarstår efter ett avhjälpningsförsök gäller inte regeln i 5 kap 2 § KKL. Det har dock ansetts åligga konsumenten att anmäla felet till näringsidkaren inom skälig tid, som ovan nämnt. Gör konsumenten inte det, får han eller hon anses ha godtagit avhjälpandet (prop. 1989/90:89 s. 123). I detta fall utgår jag från att du anmält felet inom skälig tid till företaget efter att du fick tillbaka jackan från skräddaren, vilket innebär att reklamationen fortfarande är pågående.


Om näringsidkaren har försök att avhjälpa ett fel på varan utan att lyckas får det objektivt bedömas, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, om det är rimligt att konsumenten ska behöva tåla att näringsidkaren gör ytterligare försök att avhjälpa felet innan konsumenten, med stöd av 5 kap 8 § KKL, kan kräva prisavdrag eller häva avtalet (prop. 1989/90:89 s. 123). Det kan alltså vara så att företaget får göra ytterligare försök att avhjälpa felet innan du kan kräva prisavdrag eller häva köpet. Att häva köpet innebär att näringsidkaren betalar tillbaka pengarna som konsumenten betalat, mot att konsumenten återlämnar varan.


Fel som är ringa


Det bör också noteras att konsumenten inte får häva köpet om näringsidkaren visar att felet är ringa (5 kap 10 § första stycket KKL). Det innebär att du ändå har rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Däremot har du inte rätt till hävning om felet är ringa. Näringsidkaren har bevisbördan för detta. Det innebär att företaget har att visa på omständigheter som gör att felet är ringa.  Vid bedömningen tas hänsyn både till felets objektiva betydelse och dess subjektiva betydelse för konsumenten. Eftersom det inte framgår på vilket sätt jackan är felaktig kan jag inte göra bedömningen om felet kan anses vara ringa.


Skadestånd


Konsumenten har rätt till ersättning för den skadan han eller hon lider genom att varan är felaktig, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet eller felet beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet, och vars följder näringsidkaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (6 kap 1 § KKL). Det vill säga kan du ha rätt till skadestånd om du lidit skada genom att varan är felaktig. Däremot framgår det inget som tyder på att detta har skett.


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma med fler frågor.Hälsningar,

Sonja HamrasmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo