Säljaren har givit annan information om en målarburks egenskaper än vad den har

2019-05-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Jag har köpt en färg för att måla om en ljus möbel. Enligt hemsidan ska det behövas 1-2 strykningar. Jag förberedde enligt deras anvisningar och köpte även till en pensel de rekommenderat. Jag märker väldigt fort att möbeln kommer behöva 3-4 strykningar och det räcker inte färgen till. Jag mailade företaget och berättade, skickade med bilder och erbjöd att skicka även färgen, med utgången att jag kanske fått ett måndagsexemplar. Jag får till svar att med den färg jag målat med krävs fler strykningar då den inte innehåller så mycket pigment. Det framgår inte någonstans på deras hemsida, vad jag kan finna, utan tvärt om. All deras färg ska täcka väldigt bra. Hur går jag vidare? Jag är absolut inte nöjd med varan och utgick från att det kunde vara fel på den.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar du i konsumentköplagen [KKL]. Som huvudregel gäller vad som avtalats mellan dig och säljaren. Det finns dock ett undantag och det är om det finns några villkor i avtalet mellan dig och säljaren som försätter dig i en sämre position än vad som står i KKL. I sådana fall tillämpas KKL:s bestämmelser rörande dessa villkor [3 § KKL].Enligt KKL är det fel på en vara när den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren lämnat vid köpet och inte heller innehar de egenskaper som säljaren sagt [16 §, andra stycket, tredje punkten, KKL]. Dessutom är en vara felaktig om säljaren inte upplyser köparen om varans egenskaper och användning som hen känner till eller borde känt till och som du som köpare kunde räknat att ha blivit upplyst om [16 § tredje stycket KKL]. I ditt fall har det angivits att det ska behövas 1-2 strykningar. Att säljaren sedan säger att färgen innehåller lite pigment och behöver fler strykningar är något som säljaren borde upplyst dig om vid köpet och som kan ha påverkat ditt köp av målarfärgen, då du inte förmodligen inte enbart köpt en burk om det krävts fler.När en vara är felaktig måste du som konsument reklamera varan till säljaren inom en skälig tid. Oavsett vad som står i avtalet mellan dig och säljaren har du alltid reklamerat varan inom en skälig tid om du gör det inom två månader, räknat från den tidpunkt då du upptäckte att det var något fel på varan. Utöver detta har du även en reklamationstid på tre år från att du tog emot varan [23 § KKL]. Som jag förstår det har du varit i kontakt med säljaren, inom en tid som håller sig inom reklamationstiden. Vad kan du göra?Det finns flera olika åtgärder du kan vidta gentemot säljaren när en vara är felaktig. I första hand ska du kräva avhjälpande eller omleverans, vilket innebär att säljaren antingen återställer varan till det skick som avtalats eller att hen skickar en ny färgburk till dig, under förutsättning att det inte skulle innebära en oskälig kostnad för hen [26 § KKL]. Eftersom en ny färgburk förmodligen inte skulle avhjälpa felet, då felet främst ligger i den information säljaren lämnat och inte själva varan i sig, kan du kräva prisavdrag för målarfärgen eller häva köpet. Du får dock bara kräva prisavdrag eller häva köpet om säljaren inte kunnat/velat avhjälpa felet! Om säljaren inte avhjälper felet eller levererar om varan, kan du bara häva köpet om felet varit av väsentlig betydelse för sig som konsument. Bedömningen görs alltså utifrån hur en konsument i allmänhet hade betraktat felet och kravet på väsentlig betydelse innebär i princip att felet (säljarens bristfälliga information) varit så viktigt att du inte ens köpt målarfärgen om du varit medveten om att det krävts fler strykningar [28 § KKL].SkadeståndUtöver prisavdrag och hävning av köpet, kan du också kräva skadestånd för den ekonomiska skada du lidit av att färgen inte levt upp till den standard som säljaren angivit. Säljaren går bara fri från skadeståndsansvar om hen visar att det förelegat ett hinder utanför hens kontroll i att avlämna en felfri vara som hen inte kunde förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det krävs alltså rätt mycket för att säljaren inte skulle kunnat förhindrat den felaktiga informationen. Att det funnits ett hinder utanför hens kontroll innebär i princip naturkatastrofer eller annat liknande. Inte att hen själv kunnat ändra beskrivningen på målarfärgen [30 § KKL]. Min slutgiltiga bedömningSammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utifrån den information du givit mig och utifrån den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att du i första hand kräver avhjälpande eller omleverans. Det är först om säljaren inte vill göra detta som du kan begära prisavdrag eller häva köpet. Du får dock bara häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig som konsument och bedömningen görs utifrån vad en konsument i allmänhet hade betraktat som ett fel. Det innebär i princip att du inte köpt målarfärgen om du varit medveten om att det krävdes fler burkar eller liknande. Utöver detta kan du även kräva skadestånd under förutsättning att kraven som jag angivit under skadeståndsrubriken är uppfyllda.Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Fel vid köp av SKK-registrerad hund

2019-05-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en renrasig hund för 15 000kr. Efter 1,5-2månader efter att vi fått valpen såg jag att den haltade, vilket jag meddelade uppfödaren och att den skulle till veterinär. Vi har sedan valpen var 4månader farit till veterinärer och rehabilitering, röntgen, ultraljud. Den har skador i armbågen och ena tassen. Vi ska börja med att operera armbågen och sedan se om ena tån behöver amputeras. Hon skulle ha gjort sitt lämplighetstest för servicehund nu i vår eftersom hon fyllt 1år. Det blir inget då hon inte kunnat träna pga skador plus att hunden behöver vara frisk. Har fått ha en begränsad med rörelse/promenader sedan 4månaders ålder - nu 1års ålder. Det är långt ifrån över.Visst är hundförsäkring/dolda fel och konsumentköplagen helt olika saker? Jag hävdar att konsumentköplagen gäller då felet upptäcktes så snabbt. Uppfödaren vill testa dolda fel, vilket hon kan få göra. Min fråga är att om inte det godkäns som dolt fel, har jag inte konsumentköplagen då? Oberoende av försäkringen? Eller hör dessa instanser ihop?Mvh Linda
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! Först ska vi reda ut skillnaderna. När man ingår avtal med varandra, som ni gjort, alltså du köper en hund av uppfödaren för ett visst pris, så är det vanligt att säljaren reglerar de villkor som ska gälla vid fel på varan. När man köper hund som är registrerad i SKK så förbinder man sig att gå med på vad som följer av avtalet. Vad detta innehåller vet du bättre än jag eftersom du sitter med villkoren i köpeavtalet. Oftast när man pratar om dolda fel så baserar det sig på principen från köplagen (och konsumentköplagen) att säljaren ansvarar för fel som fanns vid avlämnandet, i det här fallet köpet, men visar sig först senare KöpL 21 § eller motsvarande KköpL 20 §. En dolda fel-försäkring innebär alltså oftast att säljaren/uppfödaren t ex åtar sig att återbetala en procentuell andel av köpesumman då man kan påvisa att ett fel uppkommit som fanns vid köpet av valpen. Det här avtalsvillkoret har företräde, alltså det ni kommit överens om äger företräde. Hade inget avtal funnits hade du alltså kunnat stödja dig på konsumentköplagen som hade trätt in i avsaknad av egna avtalsvillkor. Det finns ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 1989 s. 156) där en köpare framgångsrikt fick igenom krav på en SKK-registrerad uppfödare med hjälp av konsumentköplagen. Dock förelåg det vårdslöshet på uppfödarens sida då hon avlat på föräldradjur med grava HD-fel och inte upplyst köparen om att det inte gick att försäkra valpar med de sjukdomarna i bakre led. Valpen avlivades tidigt, efter bara några månader på grund av sin sjukdomsbild. Det ska också sägas att köpevillkoren uppdaterats i stor omfattning sedan 1989. Kontentan av detta blir nog följande: Utgångspunkten blir att få reda på huruvida felet fanns vid avlämnandet, alltså köpet. Om felet fanns kan du kräva viss täckning av kostnader och/eller nedsättning av priset enligt avtalsvillkoren på köpehandlingen och SKK:s stadgar. Fanns felet inte vid avlämnandet har du en uppförsbacke eftersom du som ägare är ansvarig. Du kan försöka dig på att bevisa att uppfödaren orsakat felet men det blir förmodligen svårt. Jag hoppas att det löser sig för dig och vovven och att du kan fortsätta ha ett bra samarbete med din uppfödare! Lycka till!

Fel på husbil

2019-05-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag och min flickvän köpte en begagnad husbil för dryga 100000 kr, vi hann köra ca 10 mil till vår uppställnings plats. Sen blev vi stående, kylarvattnet bara sprutade ut.Firman vill ej stå varken för bärgning eller reparation.Står på köp avtalet att ftg:et ej lämnar nån garanti.Hörde av mig till firman ca 1 timme efter köp via mail och informerade dom.Sen har jag haft kontakt med tidigare ägaren av den husbil vi köpte, och dom har tydligen också nån form av problem med firman efter deras inköp av en ny.Och firman har tydligen sagt till dom för att ge dom dåligt samvete att deras inbytes bil har skurit, den bil vi har köpt. Då har jag ställt frågan hur kan dom veta att den skurit utan gjort nån felsökning på den sen vi köpt den?Vad tror ni? Är det nått som man kan få rätt i?Med vänlig hälsning.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom ni köpt husbilen av en firma så är konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. FelbedömningenNär det handlar om att bedöma ett fel i varan säger KköpL 17 § att trots att ingen garanti lämnats eller varan sålts i befintligt skick så är vara ändå felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det köparen med fog kunnat förutsätta bedöms utifrån varans uppenbara skick, pris och övriga omständigheter. Köper man världens vrak för ett väldigt lågt pris kanske man inte ha fog att förutsätta att den tar sig runt jorden. Köper man däremot en husbil för 100.000 kr borde man kunna förvänta sig att den ska ta sig till köparens hemort. Det finns alltså alltid en lägsta nivå för saker man köper, särskilt i ett konsumentförhållande. Påföljder För att ha rätt till påföljder måste man reklamera enligt KköpL 23 §, vilket ni har gjort föredömligt. De första påföljderna man har rätt att kräva finns i 22 §. Man börjar med ett avhjälpande eller en omleverans. Ett avhjälpande betyder att firman lagar det felet som uppkommit. Fungerar inte det blir en omleverans aktuell, alltså en motsvarande husbil. Fungerar inte de alternativen finns prisavdraget som är en ersättning där köparen försätts i samma läge som om varan inte varit felaktig. Det kan till exempel innebära ersättning för en lagning hos någon annan. Sista anhalten är en hävning av hela köpet. Då återgår husbilen till säljaren och ni återfår köpesumman samt de omkostnader som köpet inneburit. Ni har även rätt att kräva skadestånd enligt KköpL 32 §. Behöver ni hjälp att utforma en talan eller behöver ytterligare rådgivning i ert ärende kan ni boka en tid hos oss på www.lawline.se/boka . Hoppas ni fått hjälp på vägen och lycka till!

Vad kan man kräva av en bilförsäljare när den sålda bilen är felaktig?

2019-05-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,min son (18 år gammal) köpte en begagnad bil i förra veckan, 2019-04-09. Dagen efter köpet lyser motorlampan vilket indikerar motorfel. Risken föreligger för motorhaveri om bilen körs till verksdad.Vi har låtit göra en felsökning av bilen och det visar sig nu att bilfirman som bilen köptes från hade stängt av två felkoder innan affären. Felkoderna indikerar fel på kamkedjan och en av motorns cylindrar. Försäljaren visste utan tvekan om båda felen vid försäljningen av bilen.Bilen är visserligen begagnad, har gått 17 000 mil, årsmodell 2006, men vad kan vi kräva av bilförsäljaren? Om jag förstår konsumentköplagen rätt så måste vi ge försäljaren en (eller tre?) chanser att åtgärda felen. Därefter kan man begära hävning om felen kvarstår?Kan man också begära att försäljaren står för transportkostnader till verkstaden?Hälsningar,
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom det framgår av din fråga att din son köpte bilen av en bilfirma är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen). Är bilen felaktig? Om det är så att säljaren visste om felen och har underlåtit att upplysa om detta så är bilen felaktig på den grunden, eftersom din son haft anledning att förutsätta att han skulle bli upplyst om ett sådant förhållande (16 § tredje stycket konsumentköplagen). Dessutom kan bilen nu inte användas till det ändamål som bilar i allmänhet används, och avviker dessutom från vad ni med fog kunnat förutsätta, det vill säga vad ni har haft anledning att förvänta er (16 § andra stycket 1 punkten och tredje stycket 2 punkten konsumentköplagen). I bedömningen av vad man med fog kunnat förutsätta väger man in faktorer så som pris, ålder etc. Om inte priset var osedvanligt lågt ska ni dock kunna förutsätta att bilen fyller sin kärnfunktion, det vill säga kan köras. För att ni ska få göra felet gällande krävs det att felet fanns där vid varans avlämnande, även om det först visar sig senare (20 § konsumentköplagen). Eftersom felet visade sig redan dagen efter ni hade hämtat bilen presumeras felet ha funnits där redan vid avlämnandet, vilket innebär att det ligger på säljaren att bevisa motsatsen för att ni inte ska vinna framgång med det påståendet (20 a § konsumentköplagen). ReklamationFör att ni ska ha rätt att göra felpåföljder gällande krävs det att ni meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter att ni har märkt eller bort märka felet, men om meddelandet lämnas inom två månader från det att felet upptäcktes anses det alltid vara i rätt tid (23 § första stycket konsumentköplagen). Eftersom din son köpte bilen i egenskap av konsument kan en viss "förvirringstid" accepteras för att undersöka läget, söka hjälp etc. men ni bör så fort som möjligt reklamera felet för att inte gå miste om denna möjlighet. Vad kan ni kräva av säljaren? Eftersom bilen är att betrakta som felaktig har ni möjlighet att göra felpåföljder gällande (22 § konsumentköplagen). Även om ni kräver någon annan felpåföljd har säljaren rätt att på egen hand företa omleverans eller avhjälpa felet, förutsatt att detta kan ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för er (27 § första stycket konsumentköplagen). Omleverans innebär att säljaren har rätt att leverera en ny likadan bil, vilket kan bli svårt i och med att bilen är begagnad. Avhjälpande innebär istället att säljaren får reparera skadorna. Om inte avhjälpande eller omleverans kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen så har ni rätt att häva köpet, eftersom det helt klart är av väsentlig betydelse för din son att han inte kan köra sin bil (28 och 29 § konsumentköplagen). Om ni häver köpet har ni rätt till ersättning för skador som ni lider till följd av att bilen är felaktig så länge inte felet beror på något utanför säljarens kontroll (30 § första stycket konsumentköplagen). Det finns inget i frågan som tyder på att felet beror på något utanför säljarens kontroll och därför har ni rätt till ersättning transportkostnaderna. SammanfattningFörutsatt att din son/ ni reklamerar inom skälig tid har ni rätt att häva köpet. Säljaren har dock rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Hävs köpet kan ni även kräva ersättning för era transportkostnader. Mitt råd till er är därför att ni vänder er till säljaren så snart som möjligt och framställer era krav. Skulle ni behöva mer hjälp så rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vilka rättigheter har jag som köpare vid fel i vara?

2019-05-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej min sambo köpte en bil av Hedin bil för en månad sen. O nu var där ett fel så vi lämnade in den på garantin (Kia). Då säger verkstan vi lämna in bilen på att den har varit krockad o där e mycket fel på de . Det sa aldrig säljaren till oss när vi köpte den. Finns det möjlighet att man kan häva köpet ångra det? Tacksam för svar.
Maja Trygg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag antar att du som ställer frågan är en privatperson och kommer därför grunda mitt svar på det. Vid köp mellan konsument (privatperson) och näringsidkare blir Konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig, enligt 1 § KKöpL och 4 § Köplagen (KöpL). Vidare är konsumentköplagen tvingande till konsumentens förmån, det vill säga din förmån, enligt 3 § KKöpL.Då er nyinköpta bil inte stämmer överens med vad ni som köpare kunde förväntat er av köpet, är varan att anses som felaktig, enligt 16 § KKöpL. Vidare ska den felaktiga varan bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet i ert fall visar sig en månad senare, enligt 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom sex månader från att varan har avlämnats till dig som köpare, anses vara fel som fanns vid avlämnandet av varan, enligt 20 a § KKöpL. På grund av din felaktiga vara kan du som köpare kärva säljaren av varan på avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva hela köpet, enligt 22 § KKöpL. För att kunna kräva någon av dessa påföljder av säljaren, måste du som köpare reklamera felet till säljaren inom skälig tid. Vad som anses som skälig tid bestäms från fall till fall, men en utgångspunkt är att du som köpare ska reklamera varan så fort du uppräckt eller borde ha upptäckt felet. Meddelande om reklamation som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats in i rätt tid, enligt 23 § KKöpL. Av det ovan sagda kan du börja med att kärva avhjälpande eller omleverans för din bil, av bilens säljare, enligt 26 § KKöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga från säljarens sida, kan du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet, enligt 28 och 29 § § KKöpL. För att du ska kunna häva ditt köp av din bil, måste felen på bilen vara väsentliga för dig som köpare. Utifrån informationen i din fråga är det svårt för mig att avgöra om bilens fel är väsentliga. För denna bedömning krävs mer information om varför ni köpte bilen, vad bilen var till för och vad som sades mellan dig och säljaren vid köpet. Ert köpeavtal för bilen blir därför en viktig aspekt för denna bedömning. Så för att ni ska kunna häva köpet måste ni argumentera för varför bilens fel är av väsentlig betydelse utifrån ovan nämnda aspekter. Vidare kan du som köpare ha rätt till ersättning för den skada du lidit av genom att bilen var felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att lämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll, som han inte kunnat räkna med vid köpet och vars följder han heller inte hade kunnat påverka, enligt 30 § KKöpL. Skadestånd på grund av fel i vara omfattar ersättning för utgifter och inkomstförlust, som uppkommit på grund av den felaktiga varan, enligt 32 § KKöpL. Sammanfattande svarDet finns en möjlighet för dig att häva ditt bilköp, om du bevisar och argumenterar för att din bils fel är av väsentlig betydelse. Om du inte skulle ha rätt att häva köpet, kan det bero på att säljaren hellre föredrar att avhjälpa felet genom omleverans eller prisavdrag. Därför råder jag dig till att diskutera med din säljare om hur han på bästa sätt kan hjälpa dig att åtgärda bilens fel, eftersom bilens fel måste ha funnits vid bilens avlämnade (utifrån informationen i din fråga). Vidare har du rätt till ersättning, för de utgifter som uppkommit på grund av din bils fel.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Skälig tid reparation - fel i vara

2019-05-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en släpvagn och betalat > 700 000 kr. Vid leverans upptäckte vi att den inte fungerade som sagt utan vi fick åka tillbaka med den dagen efter. Det tog exakt 4 veckor från det att fakturan betalats tills vi fick hämta den igen. Kan jag kräva ersättning av leverantören för denna försening.
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag påpeka att jag tolkar det som att du är en konsument, alltså inte handlat släpvagnen i egenskap av en näringsidkare, och att säljaren som du köpte släpvagnen av var en näringsidkare. Detta har nämligen betydelse för vilken lag som ska tillämpas. Då jag utgår från att du är en konsument och säljaren en näringsidkare, kommer jag nedan att hänvisa till Konsumentköplagen (KKL) och dess bestämmelser om fel i vara. Påföljder vid fel i vara Jag tolkar det som att du har reklamerat släpvagen till leverantören och gjort gällande fel i vara i enlighet med 16 och 23 §§ KKL. Påföljderna som i en sådan situation kan göras gällande är bl.a. avhjälpande av fel (se 22 och 26 §§ KKL). Avhjälpande av fel ska ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 § 3 st. KKL). Vad som anses vara skälig tid är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall, varvid det inte kan sägas någon exakt tid reparationen ska ta. Det framgår av förarbetena till lagrummet att som huvudregel ska säljaren vara beredd på att omgående ta hand om varan och skyndsamt reparera den. Det föreskrivs dock att vissa fel är dock sådana att felsökning kan ta viss tid i anspråk och det kan krävas en tids provdrift för att fastställa felet. Det kan också vara så att varan måste sändas tillbaka till fabriken eller till en serviceverkstad på annan ort. Om det inte är fråga om några särskilda förhållanden av det angivna slaget eller liknande, bör en köpare normalt kunna räkna med att avhjälpandet skall klaras av på ett par dagar från det säljaren fick hand om varan. SkadeståndOm det görs en bedömning att varan inte reparerades i tid kan skadestånd krävas, förutsatt att du har haft utgifter, inkomstförlust, eller annan förlust (32 § KKL). Ett exempel vad detta skulle kunna vara är om du har hyrt en annan släpvagn under tiden som den andra var på reparation (hyra av ersättningsvara). SammanfattningFör att sammanfatta det hela är det omständigheterna som avgör huruvida en skälig tid för avhjälpande av felet i ditt specifika fall är 4 veckor eller inte. Utifrån den informationen som jag har ovan, kan jag inte göra en sådan bedömning. Om reparationen inte skett inom skälig tid kan du begära ersättning för utgifter, inkomstförlust eller annan förlust. Mitt råd till dig är att höra av dig till säljaren och begära ersättning (skadestånd) för den långa reparationstiden, förutsatt att du haft någon av ovanstående utgifter eller förluster i och med den långa reparationstiden. Om du och säljaren inte kan komma överens om hur ni ska lösa det hela kan Allmänna reklamationsnämnden, ARN, hjälpa dig vidare i ärendet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur lång tid har säljaren på sig för att avhjälpa ett fel på en cykel?

2019-05-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej har en elcykel inlämnad hos biltema den har varit där lite över två månader på reparation nu. Är detta en skälig tid?Cykeln är lite för gammal för garanti men fortfarande inom ramen för reklamation.Reklamationen är dock så att jag har bevisbördan på mig att hävda fabriksfel.Deras reparatör var enig om det måste vara fabriksfel, medans chefen på Charlottenbergs varuhus hävdade att det var mitt fel efter att ha sagt i telefon att han inte kan något om cyklar.Vad gäller i lagens mening? Har de all tid i världen på sig att reparera den så länge deras chef hävdar att det är mitt fel. ?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom det framgår att du som privatperson köpte cykeln av Biltema så är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen). Den avgörande tidpunkten för att fel ska föreliggaI ditt fall är det tydligt att cykeln är felaktig, eftersom den inte kan användas till det ändamål som cyklar i allmänhet används till (16 § andra stycket 1 punkten och tredje stycket konsumentköplagen). Vad jag tolkar det som gäller tvisten istället i huruvida felet var ursprungligt eller uppkom hos dig som köpare. För att du ska ha rätt att åberopa felet krävs det att felet fanns där när varan avlämnades (20 § första stycket konsumentköplagen). Visar sig felet inom sex månader är presumtionen att felet var ursprungligt, och det ligger alltså på säljaren att bevisa motsatsen (20 a § konsumentköplagen). Har det passerat längre tid så blir bevisningen istället, precis som du skriver, omvänd. I detta fall verkar du ha reklamerat inom rätt tid (23 § konsumentköplagen) och har därför rätt att kräva felpåföljder (22 § konsumentköplagen). Hur lång tid kan en reparation ta? Säljaren har rätt att på egen hand avhjälpa felet, dvs reparera felet, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig (27 § konsumentköplagen). Om detta inte sker inom skälig tid efter reklamationen så har du istället rätt att kräva prisavdrag, häva köpet eller kräva ersättning för att själv avhjälpa felet (28 § konsumentköplagen). Vad som anses vara skälig tid tar sikte på ditt intresse som konsument, och vid avhjälpande av en cykel bör det inte ta längre tid än någon/ några veckor (förutsatt att säljaren inte behöver beställa speciella reservdelar eller liknande). Om felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket mycket väl kan vara fallet om cykeln inte kan användas, så har du istället rätt att häva köpet (29 § konsumentköplagen). Sammanfattning Säljaren har rätt att avhjälpa felet, men om detta inte sker inom skälig tid har du rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag. Vad som är att betrakta som skälig tid beror på det enskilda fallet, men två månader bör inte vara att betrakta som skäligt vad gäller reparation av en cykel. Mitt råd är därför att du vänder dig till säljaren och framställer dina krav. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Felaktig husbil - rätt till hävning eller omleverans?

2019-05-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejVi köpte en ny husbil av märket Frankia 8400 GD Platin årsmodell 2018. Köpesdatum 18-02-22 och leverans 18-02-23. Vid första besiktningen i mars-2019 upptäckte jag att i chassi-förlängningen från original chassit som är Mercedes-Benz Sprinter 519 finns det rost på chassi-balkarna. Husbilsfirman som har sålt husbilen kontaktar generalagenten Frankia i Tyskland och de i sin tur kontaktar Mercedes-Benz som skickar en person som tittar på felet och konstaterar att det är Frankia som har gjort chassi-förlängningen vilket medför att Frankia får stå för rostangrepp på de delar som de har monterat på chassit. Saken är den att chassi-förlängningen inte har rostskyddats enligt gällande normer, det saknas ett antal lager färg, inget vax-tätning inne i balkarna, ingen underreds-massa i ändplåtarna där färgen inte täcker. Detta har medfört att det är rostangrepp på chassi-förlängningen. Vi har fått till svar från husbils-säljaren att de tänker lämna in bilen till en firma som slipar bort rosten och därefter förseglar med rostskydd. Vi kan inte godkänna detta eftersom de inte tänker lyfta av bodelen från chassit för att kontrollera om det finns rost på balkarna under bodelen. Vi vill att de häver köpet eller erbjuder oss en ny likadan husbil.Har vi rätt till vårat krav?Med vänlig hälsning, Besviken husbilsägare
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom det framgår av din fråga att du som privatperson köpte husbilen av en husbilsfirma så är konsumentköplagen tillämplig i ditt fall (1 § konsumentköplagen). Är husbilen felaktig?I detta fall verkar det inte vara något tvivel om att husbilen är att betrakta som felaktig, särskilt eftersom det framgår av din fråga att säljaren har godtagit felet. Husbilen avviker tydligt från vad du med "fog" kunnat förutsätta, det vill säga vad du har haft anledning att förutsätta (16 § tredje stycket 3 punkten konsumentköplagen). Om ni har avtalat om att husbilen ska ha ett visst skick eller liknande avviker den även från avtalet och är då även felaktig på den grunden (16 § första och tredje stycket 1 punkten). Vilka påföljder kan aktualiseras? Eftersom husbilen som ovan konstaterats är att betrakta som felaktig har du rätt att kräva felpåföljder (22 § konsumentköplagen). Detta förutsätter att du reklamerar felet inom skälig tid efter att du märkte det (23 § första stycket konsumentköplagen), vilket det av frågan framgår att du har gjort. I första hand har säljaren rätt att, trots att du kräver en annan påföljd, på egen hand företa omleverans eller avhjälpande, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig och inom skälig tid (27 § konsumentköplagen). Att du önskar få en ny likadan husbil är att betrakta som omleverans, vilket du har rätt att kräva om detta inte medför en oskälig kostnad för säljaren (26 § konsumentköplagen). Vid bedömningen av om någon av påföljderna skulle medföra en oskälig kostnad för säljaren så beaktar man om någon av påföljderna kan ske till ett väsentligt lägre pris för säljaren (26 § andra stycket konsumentköplagen). Detta gör att säljaren alltså kan välja att avhjälpa felet istället för att leverera en ny husbil till dig, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig (27 § konsumentköplagen). Om husbilen i och med avhjälpandet blir fullt fungerande kan du därför förmodligen inte motsätta dig detta. Är det däremot så att felet fortfarande finns kvar finns det utrymme för dig att argumentera för att avhjälpandet innebär en väsentlig olägenhet för dig. Hävning kommer först i fråga om inte avhjälpande eller omleverans kommer i fråga alls, eller i vart fall inte inom skälig tid efter reklamationen (28 § första stycket konsumentköplagen). Du har då rätt att häva köpet om detta är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Eftersom du har köpt en ny husbil som visat sig vara skadad har du möjlighet att argumentera för att felet är av väsentlig betydelse för dig. Du har då även rätt att kräva skadestånd, förutsatt att du kan visa att du har drabbats av någon skada till följd av att husbilen var felaktig. För detta har säljaren ett kontrollansvar, vilket innebär att säljaren ansvarar för alla skador inom dennes och underleverantörers kontroll (30 § första och andra stycket). I ditt fall tyder inget på att felet beror på något som säljaren och underleverantörerna inte kunnat kontrollera. Det kan även framhållas att undersökningarna som gjorts eller normalt slitage till dess att felet upptäcktes inte förhindrar möjligheterna till omleverans eller hävning (45 § andra stycket andra och 3 punkten konsumentköplagen). Sammanfattning Eftersom din husbil är felaktig har du rätt att kräva felpåföljder. Eftersom det inte framgår av frågan hur omfattande rosten är utgår jag ifrån att den är relativt ytlig i och med husbilens ålder. Detta talar för att säljaren kan avhjälpa felet utan väsentlig olägenhet för dig och att säljaren därför har rätt att göra detta. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,