Hävning av vara enligt konsumentköplagen

2020-01-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Fråga om att reklamera en bil.Jag köpte 2018 en ny bil från Affär X. (En ford mustang vilket anses mer som en prestandabil om det gör någon skillnad i fallet)Redan efter 9 dagar fick jag lämna in bilen för reparation då kopplingen inte fungerade som den skulle. Samma sak i augusti 2019. Sen när jag hämtade ut bilen efteråt den andra reparationen så misstände motorn. Bilen går inte att köra eller användas på ett sådant sätt som den är avsedd för, eller ej som den marknadsför för att vara kapabel till. Det sistnämnde problemet är fortfarande ej löst. De har inte listat ut problemet än vilket är nästan 100 dagar sedan. (Bilen lämnades in i Kungsbacka då det var där jag bodde vid denna tidpunkten).Min fråga är här om detta ger mig rätt till att reklamera bilen. Då jag anser att det är tredje gången att det är fel på drivlinan. (återkommande fel) Samt att jag anser att skälig tid för att identifiera ett fel eller komma till en slutsats om korrekt åtgärd inte borde ta 100 dagar. Bilen lades ut till försäljning innan jag var fullt medveten om hur allvarligt felet med misständningarna var och har därmed förlorat flertal säljmöjligheter. (Spekulanter som jag avvisat pga att felet ej lösts).Hur bör jag ta ställning i detta ärendet i nästa steg mot Ford? Hänvisa till vilka delar inom KKL?Stort tack!Mvh Adam
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar frågan har du i form av konsument köpt bilen från en näringsidkare. Därmed är konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Jag tolkar det också som att du vill häva köpet, alltså lämna tillbaka bilen och få betalningen tillbaka.Om konsumentköplagenKonsumentköplagen är "tvingande till konsumentens fördel" (3 § KKL). Detta betyder att om ni vid köpet avtalat om villkor som är sämre för dig som konsument än de som lagen föreskriver är dessa utan verkan. Har ni däremot avtalat om villkor som är bättre för dig som konsument än de som lagen föreskriver är dessa giltiga. ReklamationFör att man som köpare ska ha rätt att åberopa fel i vara krävs det att man reklamerar (meddelar) felet till säljaren inom en skälig tid från det att man upptäckte eller borde upptäckt felet (23 § KKL). Reklamerar man inom två månader anses det alltid vara inom skälig tid. Eftersom felet upptäcktes redan nio dagar efter köpet och bilen skickades till reparation efter tolkar jag det som att reklamation har skett i tid. När har man rätt att häva ett köp?En köpare har rätt att häva ett köp om felet utgör ett väsentligt fel för köparen (29 § KKL). För att bedöma om väsentligt fel föreligger måste vi först konstatera om det föreligger fel i varan.När anses en vara felaktig?Till att börja med kan konstateras att det krävs att felet ska ha funnits redan hos säljaren, även om felet visar sig först senare (20 § KKL). Visar sig felet inom sex månader från köpet är det upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns vid försäljningstidpunkten (20 a §). En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 stycket KKL). Om inget annat är avtalat ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § 2 stycket KKL). I frågan framgår att bilen dels hade ett problem med kopplingen vid två tillfällen samt ett odefinierat problem med motorn som gör bilen obrukbar. När man köper en ny bil är det underförstått att den ska hålla ett visst mått av kvalité och ska kunna användas som förväntat, om inte säljaren har meddelat något annat. Vi kan alltså med säkerhet konstatera att bilen är behäftad med fel, frågan är då om felet är av sådan väsentlig art att det ger rätt till hävning. Vad som anses vara väsentligtBedömningen om huruvida en vara är behäftad med väsentligt fel görs ur köparens perspektiv (29 § KKL). Man kollar alltså på om felet kan anses var väsentligt för köparen. I detta fallet har bilen, som dessutom köptes ny, under en lång tid varit helt obrukbar. Därmed bör felet anses vara väsentligt vilket ger rätt till hävning.Säljarens rätt till omleverans eller avhjälpandeOm du begär att få häva bilen har säljaren i första hand rätt att avhjälpa (reparera) felet eller leverera en ny bil utan kostnad för dig som köpare. I frågan framkommer att säljaren vid ett flertal tillfällen försökt att reparera bilen. Säljaren har enligt praxis från allmänna reklamationsnämnden rätt att göra två försök för avhjälpande. Det är inte helt klart om det odefinierade felet är relaterat till samma fel som orsakade problemet med kopplingen. Anses det vara två olika fel är det möjligt att säljaren fortfarande har rätt att i första hand försöka avhjälpa de olika felen innan hävning av köpet kan krävas. Enligt min personliga bedömning har dock avhjälpande av det sista felet varat under en så pass lång tid att säljaren inte längre har rätt att kräva fler avhjälpandeförsök. Du har således enligt men personliga åsikt rätt att häva köpet.SammanfattningBilen är behäftad med fel och det är upp till försäljaren att bevisa att felet inte fanns när bilen överlämnades till dig. Reklamation har skett inom skälig tid. Felet är dessutom av sådan väsentlig art att det ger rätt till hävning. Troligtvis har säljaren förbrukat rätten att avhjälpa felet genom flera misslyckade försök till detta. Sammantaget har du troligtvis rätt att häva köpet av bilen. Hur du kan gå vidare med problemetI första hand bör du ta upp detta med försäljaren och försöka komma på en lösning som båda godtar. I andra hand kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden för ett utlåtande från dem. Deras utlåtande är inte rättsligt bindande men många näringsidkare väljer att följa deras råd. Du kan även vända dig till Lawlines juristbyrå härHoppas detta gav svar på din frågaMed vänlig hälsning

Fel vid köp av bil från bilverkstad

2020-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte igår en bil av ett företag, en bilverkstad, d.v.s. inte privat och inte av en bilhandlare. Jag gick igenom bilen så noggrant jag kunde och provkörde utan anmärkningar. Efter köp körde jag hem bilen, helt problemfritt. Idag skulle jag köra tillbaka till verkstaden där jag köpt bilen för att de skulle koppla upp bilens dator och återställa serviceintervallet vilket de glömt när de gjorde service på den. På vägen dit började motorn att krångla. Detta är något jag misstänker var ett befintligt fel redan innan jag köpte bilen. Kan jag begära att verkstaden åtgärdar felet eller rent av häver köpet? Är oklar på vad som gäller eftersom det är ett företag, men inte en bilhandlare.Mvh Sebastian
Karl Montalvo |Hej Sebastian! Jag hoppas jag kan hjälpa dig besvara din fråga. Jag tolkar den som att du vill veta om du kan kräva att verkstaden lagar bilen eller om du kan häva köpet. Jag kommer nedan redogöra för vad lagen säger gällande fel i varor efter köp. Vilken lag gäller? Den lagen som gäller på ditt köp är konsumentköplagen (KKL). Detta eftersom du har köpt en bil vilket i juridiska termer är en lös sak. Eftersom du inte nämner något om att du ska använda bilen som en företagsbil så utgår jag från att du köpt den privat. Du är därmed en konsument, 1 § KKL. Om en konsument köper något av en näringsidkare så gäller konsumentköplagen, 1 § KKL. Du verkar undra om bilverkstaden ska räknas som en näringsidkare. En näringsidkare enligt lagen är: "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten." Bilverkstaden är ett företag och därmed en juridisk person. Eftersom verkstaden sysslar med bilar så har de stark koppling till bilmarknaden. Jag finner det vidare troligt att de inte är första gången de säljer en bil till en privatperson. Att sälja bilar får därmed anses vara ett ändamål som har samband med deras näringsverksamhet. De är därmed att betrakta som näringsidkare. Denna tolkningen vinner stöd i Högsta domstolens dom NJA 2018 s.866 där domstolen uttalar att utgångspunkten ska vara att konsumentköplagen är till för att skydda konsumenter. Bl.a om de finner sig i underläge i förhållande till köparen på ett informationsplan. I ditt fall får bilverkstaden anses ha ett sådant informationsövertag vad det gäller bilar att de inte skiljer sig från en renodlad bilhandel. I samma fall säger även domstolen att företag ses som näringsidkare när de säljer "anläggningstillgångar". Då verkstaden troligtvis fått bilen via sin reparationsverksamhet så så har de fått den inom verksamheten och även detta talar således för att de ska ses som näringsidkare. Bilverkstaden var således näringsidkare när det sålde bilen därmed gäller konsumentköplagen, 1 § KKL. Frågan blir då vad du kan kräva av verkstaden. Finns det ett fel i varan och kan du kräva att de lagar felet? Eftersom bilens motor krånglar så är det ett fel på bilen, d.v.s varan i köpet, 16 § KKL. En fungerande motor får anses vara en förutsättning för att att bilen ska kunna användas till sitt ändamål, 16 § första punkten KKL. När du kontrollerade bilen så upptäckte du inte felet, detta innebär inte att verkstaden inte ansvarar för felet. Säljaren ansvarar för fel som fanns vid köpet även om de visar sig först senare, 20 § KKL. Eftersom du nämner att du märkte felet när du skulle fixa något som glömdes vid köpet så utgår jag från att de var inom 6 månader från köpet. Ifall man upptäcker ett fel inom 6 månader ska felet anses funnits vid köpet om de inte är ett fel som är oförenligt med varans art, 20a § KKL. Detta innebär i princip att felet ska anses funnits vid köpet om det inte är tydligt att du har orsakat det. En krånglande motor är inte ett fel som alltid orsakats av föraren, inget i den information du givit tyder på att du har orsakat felet. Därmed fanns felet enligt konsumentköplagen vid köpet.Är det istället så att de gått mer än 6 månader så är du du som måste vissa att felet fanns vid köpet. Eftersom jag uppfattar situationen som att de är inom 6 månader så går jag inte in mer noggrant på detta. Jag nämner det enbart för att informera att verkstaden fortfarande kan vara ansvariga efter 6 månader har passerat. Eftersom du finner problemet med motorn på väg till verkstaden så utgår jag från att du påpekade felet till verkstaden snart efter du fann felet. Du har därmed påpekat felet inom en två månader från att du faktiskt upptäckte felet, 23§ KKL. Man anses ha reklamerat ett fel i tid om man gör det inom 2 månader från att man upptäckte felet eller borde upptäckt ett fel. Då du har använt bilen kontinuerligt och undersökte den vid köpet finns inget stöd för att du borde funnit de tidigare än du gjorde. Du har därmed reklamerat felet i tid, 23 § KKL. Detta medför att du kan kräva att företaget avhjälper, d.v.s lagar, felet, 26 § KKL. Eftersom det rör sig om en bilverkstad så ser jag det som troligt att de kan avhjälpa felet inom en skälig tid och du kan därmed inte kräva att få häva köpet, 27§ KKL. Detta eftersom säljaren alltid först har en rätt att få försöka avhjälpa felet innan man häver köpet, 27 § KKL. Först om detta inte kan ske inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för köparen så har man rätt att häva, 27, 30 § KKL. Då du har möjlighet att hyra in en bil under perioden och de borde kunna laga den inom en rimlig tid så kan de inte anses medföra en väsentlig olägenhet för dig. Här kan nämnas att ifall detta medför extra kostnader som du inte kan undvika, t.ex att du behöver hyra en annan bil under tiden så är verkstaden skyldig att ersätta dig för denna kostnaden. Detta eftersom kostnaden är en följd av felet på varan, 30 § KKL. Du är dock skyldig att försöka minimera skadan, t.ex genom att åka kollektivt om möjligt eller acceptera en lånebil, 42 § KKL. Svar: Du har rätt att kräva att företaget avhjälper felet, först ifall de inte kan göra det i tid får du häva köpet. Du har även rätt till att få ersättning för eventuella merkostnader som felet orsakar. Jag hoppas jag hjälpt dig besvara din frågaMed vänliga hälsningar

Ångerrätt vid konsumentköp

2019-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt en tröja från en svensk internethandel och fick hem varan efter 5 dagar men de vägrade låta mig ångra köpet, får dom göra så??????????
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag utgår från att tröjan är inhandlad i egenskap av konsument och av ett företag. Frågan kan besvaras enkelt. Av 2 kap. 10 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler framgår att du har rätt att ångra ditt köp 14 inom 14 dagar. Det räcker med att du lämnar meddelande till internethandeln för att du ska ha rätt att ångra köpet, vilket du också har gjort. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Repigt soffbord - fel i vara?

2019-12-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag hittade en kvinna genom instagram som tillverkade möbler, bland annat soffbord. Kvinnan har, tillsammans med en snickare, ett företag där man kan beställa möbler. Jag beställde ett bord, som från början inte skulle kosta så mycket som det gjorde tillslut (8500kr). Bordet levererades i fredags. Några timmar senare märker jag att bordet är alldeles repigt. Jag skriver till säljaren ang detta och hon svarar att det är en superkänslig yta. Det har aldrig framkommit tidigare. Jag skickade även bilder där man tydligt såg reporna. Jag frågar om jag kan reklamera bordet men får inget svar. Nu till min fråga, vad har jag rätt till?Hälsningar
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande köp mellan konsumenter och näringsidkare (företag) regleras i Konsumentköplagen (KKöpL)Frågor gällande köp mellan konsumenter och näringsidkare på distans regleras i Distansavtalslagen (DAvtL)Vad gäller vid fel på varan?För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL.Det föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL.Möjlighet att ångra köpet?När en konsument beställer en vara utan att befinna sig i affärslokalen, det vill säga på distans, tillämpas Distansavtalslagen (DAvtL). Detta innebär att det är speciella regler som gäller och som ger konsumenten ett starkare skydd. För att denna lag ska vara tillämplig förutsätts det att konsumenten har köpt varan över internet, telefon, email eller på något annat sätt, 1 kap. 1 § DAvtL. I samband med att konsumenten har handlat på distans ställs det en del krav på näringsidkaren också som medför att näringsidkaren har skyldighet att informera bland annat om konsumentens ångerrätt, leveranstid, fraktkostnader, etc. Detta innebär att innan köpet ingås ska bland annat priset för varan tydligt framgå och det ska inte uppkomma oväntade kostnader, 2 kap. 2 § DAvtL.Om konsumenten har handlat på distans och distansavtalslagen är tillämplig medför det att konsumenten har en ångerrätt. Ångerrätten är ett skydd som innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar, från den dagen ångerfristen börjar löpa, till näringsidkaren, 2 kap. 10 § DAvtL. Ångerfristen börjar löpa den dagen då konsumenten får varan i sin besittning, 2 kap. 12 § DAvtL. Om det skulle vara fallet att näringsidkaren inte har meddelat om konsumentens ångerrätt innebär det att ångerfristen inte börjar löpa innan näringsidkaren meddelar om ångerrätten men som längst gäller ångerrätten ett år, 2 kap. 12 § fjärde stycket DAvtL. Det finns däremot en del undantag till ångerrätten som medför att ångerrätten inte gäller för vissa köp, bland dessa är specialtillverkade varor undantagna från ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL. Slutligen är det viktigt att vara medveten om att ångerrätten inte går att avtala bort, det vill säga att ångerrätten gäller även om det finns ett villkor i avtalet som framhåller att ångerrätten inte gäller, 1 kap. 4 § DAvtL.Vad gäller i ditt fall?I ditt fall har jag förstått att du har beställt ett bord på internet men som vid leverans har visat sig vara dyrare än angivet vid beställningen och även att bordet inte har hållit den standard som förväntades. I detta fall framgår det i lag att innan ingående av avtal ska priset för varan framgå tydligt. I priset ska även tillkommande avgifter, skatter anges och om dessa inte kan anges måste näringsidkaren visa hur priset beräknas. Gällande att bordet inte har hållit den standard som förväntades vid leveransen kan utgöra ett fel i varan, eftersom säljaren inte meddelat dig om att det är väldigt känslig yta och att du som konsument har med fog förväntat dig att bordet ska hålla en god standard. I min mening är priset en indikator på hur god standard bordet ska ha, och i detta fall bedömer jag utifrån omständigheterna att detta ett fel som bör reklameras. Det finns även möjlighet att ångra köpet eftersom bordet är köpt över distans (internet), däremot förutsätts det att det inte är ett specialtillverkat bord utifrån dina önskemål med en personlig prägel och även att det inte har gått längre än 14 dagar sen du som konsument fick bordet i din besittning.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Dog collar business

2020-01-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |I make handmade dog collars and leashes in my spare time. I am thinking of turning this hobby into an Enskild Firma or AB. AB seems interesting so that the liability falls on the company and not on me personally. Do I have the right to mention in my term & conditions that I cannot be held liable for nor accountable for any damage or loss caused (in)directly by use of its products? It's explicitly written as: "All materials eventually wear down. To ensure the safety of your dog(s), please always check for signs of wear & tear or defects before each use. By purchasing a product from X you as customer are responsible for determining the suitability of these products for your individual situation. X products are not suitable for dogs who pull heavily on the leash. This could potentially result in the leash or collar breaking. You as the customer are responsible for the safety of yourself and your dog(s). X can not be held liable nor accountable for any damage or loss caused (in)directly by use of its products."- Can I make this statement?- Does this cover everything?- Do you have any further advice regarding this matter?- Would you advise getting liability insurance for an enskild firma?Thank you so much for the help!
Adam Novak |Dear prospective businessowner!Thank you for choosing to turn to us at Lawline for help with these questions. I will go through them one by one.- Can I make this statement?This text contains a few statements that will likely be rendered invalid by the Consumer Purchase Act (CPA) or the Product Liability Act (PLA). Any agreement clauses that repeal rights given to consumers in these laws are invalidated by these laws (3 § CPA and 5 § PLA). I will list the ones I suspect are not in line with the law.1. "By purchasing a product from X you as customer are responsible for determining the suitability of these products for your individual situation"Erronous professional advice is grounds for liability. If the customer asks for your advice and you give them advice, after which following the advice results in damages, you are liable for said damages (19 § 1, 2 section CPA). Also, any factual statement made regarding the product is an implicit guarantee that the fact is true (NJA 2001 s. 309). 2. "X products are not suitable for dogs who pull heavily on the leash"This statement contradicts the purpose of the product. The product must be able to withstand the purpose intended for it by the buyer, if the seller must be expected to be aware of said purpose(16 § 2 section 2 point CPA). You could go around this by making the leashes small, so that they cannot be used for larger dogs. The leash must be capable of holding any dog it is put on, because that is its purpose.If a leash breaks as a result of a dog pulling on it, you will be liable for any damages resulting from the dog not being on a leash (3 § PLA).3. " X can not be held liable nor accountable for any damage or loss caused (in)directly by use of its products."This statement cannot be made. The law is not optional here. Both of the laws in this context are mandatory for the seller. You can offer better terms than they set out as minimum, but never worse terms.- Does this cover everything?It is impossible to know these things beforehand. I advise you to contact the Consumer Agency if you have questions that arise while conducting you business. Their purpose is to help educate the public on consumer law, and will help you for free with most questions. With more advanced questions I advise you consult a legal professional.Most questions that arise in commercial situations have already been addressed in law, so there is little you need to deal with them yourself. There is an info page in english on the Consumer Agency homesite that lists most of the consumers rights. You can use this as a guide for most matters.- Do you have any further advice regarding this matter?Consumer protection laws in Sweden are strong compared to other countries. Freeing yourself from liability is not an easy task here. The Consumer Agency is able and willing to help, so consulting with them is any easy way to navigate consumer rights in particular and sales law in general.You should take advantage of the AB company form, as it keep you personally free from debt in case your business fails. Enskild firma has a smaller administrative burden, but is not suitable for larger enterprises, as you will be personally liable for any debt incurred by the company.If you wish to keep your enterprise small, Enskild firma is better, because it is easier to manage. If you wish to expand and start a significant business, AB is better, because you will not have to worry about personal exposure to debt.Also, if you make unique designs, you could trademark your products at Patent-och-registreringsverket. The Swedish Patent and Registration Office is the centre for intellectual properties of all types.- Would you advise getting liability insurance for an enskild firma?I advise you to get liability insurance for both AB and Enskild firma. From what I can tell you have a solid business idea, and it would be a shame if a legal conflict prevented you from realising it. While AB does let you "off the hook" by declaring the company bankrupt and liquidating it, being the owner of a bankrupt company is never an appealing prospect.With Enskild firma, common sense demands you have legal insurance, as a major legal conflict could send you into personal bankruptcy. That should be avoided at all costs.Note: The translation for the names of the laws my be incorrect. You can always use the law's swedish names for clarification. You will find them by clicking the links.I hope this answears you questions.Good luck with your business,

Säljaren vägrar att företa omleverans, vad kan du som köpare göra?

2020-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde en bildskärm från ett företag på kampanj. När jag fick varan visade sig att det skickat en annan billigare variant. Jag kontaktade dem om att jag fått felaktig vara och de skickade retursedel. Men jag vill ju ha rätt vara levererad (den som jag också har kvitto på). Denna vill de ej skicka och nu har de även höjt priset. Har jag rätt att få den vara jag ursprungligen beställde?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Beroende på om du agerade som konsument eller näringsidkare (företagare) vid köpet med företaget kan svaret på din fråga variera. Jag kommer härmed att utgå ifrån att du köpte bildskärmen som en konsument från en näringsidkare. Således blir Konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig i ditt fall.Fel i varanEftersom det föreligger ett fel på bildskärmen får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du får dessutom kräva skadestånd enligt bestämmelserna 30-32 §§ samt hålla inne betalningen (16 § andra stycket tredje punkten jämte 22 § KKöpL). För att kunna kräva dessa påföljder förutsätter det dock att du har reklamerat inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande om reklamation som lämnas inom två månader efter det att du märkt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket KKöpL). Om du har reklamerat inom skälig tid har du således helt rätt till att kräva säljaren att företa omleverans, d.v.s kräva denne att leverera den rätta varan, eftersom det föreligger ett fel på din beställning. Vidare ska omleveransen ske inom skälig tid samt utan kostnad för dig (26 § KKöpL). Avtalet gällerGällande höjningen av priset står detta klart i strid med avtalet er emellan om ni redan har bestämt om ett lägre pris för bildskärmen. Huvudregeln är att ett avtal ska hållas, därmed får säljaren inte ändra avtalsvillkor i efterhand och i strid med det ni tidigare kommit överens om (1 § Avtalslagen). SammanfattningEnligt lagen har du rätt att få den vara som du ursprungligen beställde eftersom det förelåg ett fel på den första varan. Om säljaren fortsätter att vägra att företa omleverans kan du få saken prövad hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det kostar ingenting och de flesta företag följer nämndens beslut. För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt nej till ditt krav eller inte svarat alls och det måste ha gått 30 dagar utan svar från företaget innan du kan anmäla. Du kan anmäla till ARN genom deras hemsida, tryck HÄR!Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om säljare vägrar ta ansvar för fel i vara?

2019-12-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag köpte en vinterjacka från woolrich för 11400kr för ungefär 3 veckor sedan. När det blev minusgrader ute tog jag på mig jackan och hade på mig den under några timmar. På jackan står det att den värmer till -20 grader men jag frös i jackan ändå jätte mycket. När jag kom hem märkte jag att det kommer ut dun/fjädrar från jackan. Några dagar efter ringde jag till affären och förklarade situationen och dem bad mig komma in med jackan för att ta en titt. Tjejerna i kassan började kolla noggrant på jackan för o se varifrån dunet kommer ifrån och då såg vi att det fanns flera upprivna hål i jackans fickor på insidan av jackan. Det va inte bara sömmar, utan upprivet tyg alltså. Jag själv använde bara fickorna på utsidan av jackan den gången jag använde den och märkte inte att dessa hål fanns förens vi kollade i butiken. Jag är väldigt ledsen då jag lagt 11400kr på en jacka och jag har enbart använt jackan en enda gång. Jag vill få tillbaka mina pengar då det inte är jag som orsakat detta utan det har funnits när jag köpt den. Detta har antigen skett vid leverans till butiken eller så har någon i butiken orsakat detta innan jag köpte den! Det är omöjligt att jag har orsakat detta då jag inte ens använt fickorna på insidan av jackan, och även om jag hade använt dem så ska det inte bli upprivet sådär. Dem sa att dem skulle höra av sig men verkade tveksamma. Vad ska jag göra om jag inte får tillbaka mina pengar? Kan jag gå vidare med detta?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör ett köp mellan näringsidkare och konsument, vilket innebär att reglerna i konsumentköplagen blir aktuella.När föreligger fel i vara?Enligt 16 § konsumentköplagen anses ett fel föreligga i en vara om den i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Vidare anses fel i vara också föreligga om varan i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Vad man som köpare har med fog kunnat förutsätta är en bedömningsfråga som görs i det enskilda fallet. I ditt fall har du åtminstone med all säkerhet haft fog att förutsätta att det inte finns upprivna hål i jackan då du bl.a. köpt jackan från en affär samt till ett relativt högt pris. Detta innebär att din jacka har ett sådant fel som avses i konsumentköplagen.Viktigt att påpeka är att säljaren bara ansvarar för fel som har funnits vid avlämnandet av varan, alltså när du köpte vinterjackan i butiken (se 20 § konsumentköplagen). Med tanke på att du hittade de upprivna hålen efter en så kort tid efter köpet är det troligen ett fel som funnits vid avlämnandet av varan.Vad har du som köpare för rättigheter?På grund av felet får du kräva att säljaren avhjälper felet genom att t.ex. låta dig byta jacka eller att säljaren reparerar jackan (se 26 § konsumentköplagen). Om detta inte är en möjlighet har du rätt att begära prisavdrag eller häva köpet och därmed få tillbaka pengarna (28 – 29 §§ konsumentköplagen). I din fråga verkar det som att du enbart är intresserad av att häva köpet. Viktigt att veta är dock att säljaren på egen bekostnad har rätt att i första hand avhjälpa felet inom skälig tid och utan onödig olägenhet, trots att du egentligen inte är intresserad av ett avhjälpande (se 27 § konsumentköplagen). Om säljaren inte utnyttjar sin rätt har du möjlighet att häva köpet.Vad bör du göra om säljaren vägrar ta ansvar?I det fall att du gett säljaren förslag som t.ex. avhjälpande eller en hävning av köpet, men att säljaren vägrar ta ansvar, har du möjlighet att anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kommer att hjälpa dig att pröva din tvist genom att ta ett opartiskt beslut som utgör en slags rekommendation på hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om hur man anmäler här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Möjlighet att häva ett köp på grund av försening hos säljare?

2019-12-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde en fåtölj för cirka 9,000kr i slutet av Maj för leverans i slutet av Augusti. Den kom inte då utan skulle komma i slutet av November. Den har fortfarande inte kommit och det är endast jag som kontaktar dom för att få en uppdatering. Nu är jag så trött på dom och vet inte om jag vill ha fåtöljen som antagligen kommer påminna mig om deras urusla behandling och 'service'. Har jag rätt att häva köpet och få full återbetalning? Kan tänka mig hoppa över ränta fast dom haft mina pengar i snart 9 månader... Hjälp!Tack,
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande köp mellan privatpersoner och näringsidkare (företagare) regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).Frågor gällande köp av varor som är specialtillverkade förekommer i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).Vad gäller för varor som är beställda av konsumenten utanför säljarens lokaler?När en konsument beställer en vara utan att befinna sig i affärslokalen, det vill säga på distans, tillämpas Distansavtalslagen (DAvtL). Detta innebär att det är speciella regler som gäller och som ger konsumenten ett starkare skydd. För att denna lag ska vara tillämplig förutsätts det att konsumenten har köpt varan över internet, telefon, email eller på något annat sätt, 1 kap. 1 § DAvtL. I samband med att konsumenten har handlat på distans ställs det en del krav på näringsidkaren också som medför att näringsidkaren har skyldighet att informera bland annat om konsumentens ångerrätt, leveranstid, fraktkostnader, etc., 2 kap. 1 § DAvtL.Har konsumenten rätt att ångra köpet för varor som handlats på distans?Om konsumenten har handlat på distans och distansavtalslagen är tillämplig medför det att konsumenten har en ångerrätt. Ångerrätten är ett skydd som innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar, från den dagen ångerfristen börjar löpa, till näringsidkaren, 2 kap. 10 § DAvtL. Ångerfristen börjar löpa den dagen då konsumenten får varan i sin besittning, 2 kap. 12 § DAvtL. Om det skulle vara fallet att näringsidkaren inte har meddelat om konsumentens ångerrätt innebär det att ångerfristen inte börjar löpa innan näringsidkaren meddelar om ångerrätten men som längst gäller ångerrätten ett år, 2 kap. 12 § fjärde stycket DAvtL. Det finns däremot en del undantag till ångerrätten som medför att ångerrätten inte gäller för vissa köp, bland dessa är specialtillverkade varor undantagna från ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL. Slutligen är det viktigt att vara medveten om att ångerrätten inte går att avtala bort, det vill säga att ångerrätten gäller även om det finns ett villkor i avtalet som framhåller att ångerrätten inte gäller, 1 kap. 4 § DAvtL.Vad gäller för varor som är köpta i butik?När en konsument köper (beställer) varor i en näringsidkares lokaler är konsumentköplagen tillämplig, lagen är även tillämplig på köp av varor som är specialtillverkade, 1-2 §§ KKöpL. Om varan är köpt i säljarens butikslokaler gäller inte någon ångerrätt som nämnt ovan, i detta fall måste man angripa frågan på något annat vis. I lagens mening föreligger det dröjsmål på säljarens sida då varan inte avlämnats eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, 9 § KKöpL. Vid dröjsmål på säljarens sida har köparen rätt att kräva att säljaren fullgör köpet eller häva köpet, det finns även möjlighet att kräva skadestånd, 10 § KKöpL.Har konsumenten rätt att häva köpet?Konsumenten har rätt att häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Med väsentlig betydelse innebär det att om att köparen vill ha en tårta till ett visst datum för ett speciellt evenemang och om säljaren inte kan leverera i tid är dröjsmålet av "väsentlig betydelse". Konsumenten får också häva köpet, om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan, 13 § första stycket KKöpL. Om säljaren har dröjt med avlämnandet och köparen har gått med på en ny tid för avlämnandet (tilläggstid) så gäller denna tid, med förutsättning att tilläggstiden inte är oskäligt kort. Om säljaren inte lämnar varan inom tilläggstiden har köparen då rätt att häva köpet, 13 § andra stycket KKöpL. För att häva köpet krävs det att köparen meddelar säljaren (reklamerar) inom rimlig tid, 15 § KKöpL.Har konsumenten rätt till skadestånd?Köparen har rätt till skadestånd som denne lider genom säljarens dröjsmål om säljaren inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll, och som han inte kunde räknat med och som han kunde ha undvikit (kontrollansvar), 14 § första stycket KKöpL. Köparen får i dessa fall ersättning för direkta och indirekta skador som han lider. Utgifter som ersätts är exempelvis inkomstförluster, utgifter och prisskillnad om köparen väljer köpa en likadan vara för att begränsa säljarens avtalsbrott (täckningsköp), 32-33 §§ KKöpL.Hur blir det i ditt fall?I ditt fall beror det på er överenskommelse och avtalet först och främst. Utifrån frågan har jag förstått att du har beställt en fåtölj i slutet av maj och säljaren har uppgivit att varan ska levereras i slutet augusti. När dagen för leverans kom hade säljaren fortfarande inte levererat varan och därmed kom ni överens om att varan skulle levereras i slutet av november. Nu i december har fåtöljen fortfarande inte levererats och du vill nu häva köpet. Beroende på om du har handlat på på distans eller fysiskt i butik gäller olika regler, men i båda fallen har du möjlighet att häva köpet utifrån omständigheterna. Om det är fallet att du har handlat på distans räcker det med att du meddelar säljaren att du vill ångra köpet genom att du vill nyttja din ångerrätt som gäller 14 dagar efter leverans, men eftersom leveransen inte har skett kommer meddelandet ändå vara inom ångerfristen. Denna möjlighet förutsätter att varan inte är specialtillverkad med en personlig prägel, eftersom detta är ett undantag till ångerrätten. Meddela säljaren kan du göra på olika sätt, exempelvis mail, telefon, internetformulär eller något annat lämpligt sätt. Säljaren måste då bekräfta att han har mottagit meddelandet och häva köpet.Om det är fallet att du har handlat varan i samband med ett besök i fysisk butik gäller andra regler. I detta fall utgår jag från att ni har i slutet av augusti kommit överens om en "tilläggstid" som säljaren har på sig att leverera varan men som säljaren har inte lyckats med. I detta fall har du rätt att häva köpet med förutsättning att du meddelar säljaren (reklamerar) inom skälig tid. Mitt slutliga råd till dig är att meddela säljaren om att du vill häva köpet, antingen genom att du nyttjar din ångerrätt (om köpet är gjort på distans) eller att du reklamerar köpet (om köpet är gjort i fysisk butik. Om säljaren inte godkänner din ångerrätt eller reklamation är mitt råd att du vänder dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att ta ärendet vidare, och om du känner att du har lidit skada genom säljarens dröjsmål får du gärna kontakta en av våra jurister (här) för att få hjälp med att framställa ett skadeståndsanspråk. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,