Bilhandlares garanti täcker inte fel

2021-04-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har en bil som jag köpte för endast 2 månader sedan för 237 tusen kronor. Igår varnade bilen för låg kylarvätska, röd lampa tändes som sa "stäng av motorn".Svängde förbi en verkstad, verkstaden gjorde en kortare felsökning i form av tryckmätning på systemet och kunde snabbt konstatera att en läcka finns någonstans.Avböjde en närmare felsökning då jag ville kontakta bilhandlaren i första hand. Vid min telefonkontakt med firman där jag har köpt bilen så får jag instruktionen att besöka verkstad för felsökning och verkstaden jag ska besöka består av två olika verkstadskedjor som bilhandlaren valt.När jag frågar om bilhandlaren kommer hjälpa mig med felet så hänvisar de sin till garanti som jag fått av dem och hävdar att de hjälper mig endast om felet som upptäcks skulle visa sig finnas med i garantin.Jag påtalar vad konsumentköplagen säger vid sådana här ärenden och hela den biten om vad som står skrivet om fel som upptäcks inom 6 månader från köp. Säljaren uppger att dom följer konsumentköplagen men var samtidigt väldig tydlig med att de endast hjälper mig om det är ett fel som finns med i deras garanti.Kan tillägg att läckan verkar ske väldigt långsamt då mätstickan rört sig väldigt lite sedan påfyllning men verkstad har bekräftat läckage med hjälp av tryckmätning.Vill fråga vad som gäller när en säljare hävdar att de hjälper en endast om felet täcks av deras egna garanti och om jag har rätt att besöka valfri auktoriserad verkstad?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentköplagenPrecis som du själv nämner i din fråga är det konsumentköplagens (KKL) regler som gäller när du köper en bil hos en bilhandlare. Detta innebär att du har rätt att reklamera fel som fanns när du köpte fel, så kallade ursprungliga fel, i upp till tre år. (Se 23 § 3 st KKL)Fel som visar sig inom sex månader efter att du tagit emot bilen ska anses ha funnits vid köpet om säljaren inte kan motbevisa detta (eller om säljaren kan visa att du borde kunnat förvänta dig felet/bristen p.g.a bilens skick) Se 20 a § KKL.Vad gäller vid bilgaranti?En garanti kan aldrig ge sämre skydd än lagen, utan ska endast kunna ge dig ett bättre skydd. Din lagliga reklamationsrätt påverkas alltså inte av en garanti och det går inte att på något sätt avtala bort dina lagstadgade rättigheter som konsument (se 3 § KKL). Kom ihåg att en grundregel är att bilen ska vara trafiksäker vid köp, och eftersom din bil inte tycks vara det då lampan som tänds ber dig stänga av motorn, är det att räknas som ett fel. Enligt konsumentköplagen har du rätt att klaga till bilhandlaren om du klagar inom tre år från köpet (denna klagorätt föreligger oavsett om det finns en garanti eller inte), alltså även om garantin säger annat. Eftersom du verkar ha klagat inom två månader från det att du upptäckte felet, och på så sätt reklamerat inom skälig tid, har du rätt att i första hand kräva att bilhandlaren kostnadsfritt reparerar bilen/bristen på bilen eller ger dig en annan, likvärdig bil. Det är alltid bra om du har skriftligt underlag som visar på att du har kontaktat bilhandlaren för att klaga och när du gjorde detta. Eftersom du har ringt bilhandlaren kan det vara bra att spara detta och att du efter samtalet skickar ett mail till bilhandlaren där du detaljerat förklarar situationen samt sammanfattar vad/när ni diskuterat. "Bristen täcks inte av garantin"Bilhandlarens argument om att bristen inte täcks av garantin är inte hållbart eftersom bristen upptäckts två månader efter köpet och de inte lyckats visat på att felet inte är ett ursprungligt fel som fanns vid köpet. Om en viss funktion på en vara utesluts ur garantiavtalet så kan alltid köparen åberopa sina rättigheter genom KKL. Din garanti kan alltså inte ta bort dina konsumenträttigheter som fastställs i lag. Det enda sättet för säljaren att befrias från felansvar vid en garanti är genom att visa på att bilens försämrade skick troligtvis är en följd av felaktig hantering, olycka, eller annan orsak som köparen är skyldig till (se 21 § KKL). Du har alltså rätt till att de åtgärdar bristen om detta ej kan visas. Är det en begagnad bil du har köpt så brukar bilhandlaren oftast föreslå en reparation än att ge dig en likvärdig bil, då det är ett betydligt enklare alternativ. I andra hand kan det även bli aktuellt med ett prisavdrag eller hävning av köpet (se 28-29 §§ KKL). Bilhandlaren har dock i ditt fall rätt att försöka reparera samma fel/brist totalt två gånger innan hävning kan bli aktuellt (något som framkommit i Allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis). Med reparationsförsök avses inte felsökning.Sammanfattning i ditt fallJag rekommenderar att du försöker kontakta bilhandlaren igen (och se till att spara allt skriftligt) och förklara situationen och dina rättigheter. Det är endast i undantagsfall du kan ha rätt att vända dig till ett annat företag för att laga felet (exempelvis om du är utomlands och inte kan använda bilen för att ta dig vidare), därför skulle jag tro att det är bäst att du väntar med att besöka en annan verkstad än de två som bilhandlaren hänvisat till. Låt någon av bilhandlarens verkstäder undersöka bristen och sedan försöka åtgärda felet (avhjälpa felet enl. 26 § KKL). Skulle de vägra att avhjälpa dig ber jag dig att se till Hallåkonsument som beskriver vad nästa steg är om bilhandlaren skulle vägra att åtgärda felet. Lycka till, jag hoppas att allt löser sig och att din bil snart fungerar som den ska!Allt gott,

Reklamera solceller

2021-04-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |För fyra år sedan köpte jag en solcellsanläggning (36 paneler). Efter ett par år noterade jag att en av panelerna började se annorlunda ut, och genererade lägre effekt än de intilliggande. Nu har jag konstaterat att glaset är spräckt i många mindre delar. Orsaken till detta är okänd, och min fråga är om jag kan kräva en ersättningspanel från installatören, och vilken bestämmelse som i så fall kan åberopas.Med vänlig hälsning
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan få ersättning eller kompensation av solcellsleverantören för en trasig solpanel. Jag utgår från i mitt svar att leverantören är att anse som näringsidkare och du som konsument (dvs du använder solcellerna i privat syfte och inte i någon näringsverksamhet). Jag kommer att använda mig av konsumentköplagen (KKöpL) i mitt svar för att utreda frågan då denna är tillämplig vid köp/försäljning mellan näringsidkare och konsumenter av lös egendom (egendom som inte utgör fastigheter). Fel på varaEftersom solpanelen har gått sönder, av oförklarligt anledning, långt innan de andra panelerna visar sådana effekter, får det anses att det du köpte inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, 16 § första stycket. Det är alltså fel på varan. Varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten). Nu har ju denna solpanel uppenbarligen inte samma standard och levnadslängd som de andra panelerna eller vad som kunde förväntats. Varans felaktighet ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, 20 §. Jag kan även tillägga att ett fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet och ligger därför en presumtion på säljaren att motbevisa felet, 20 a §. ReklamationReklamation ska göras inom tre år från det att man tagit emot varan, annars förlorar man rätten, om inte annat följer av en garanti. När det är fel på en vara måste köparen lämna meddelande om felet inom skälig tid efter att man märkt felet. Vad som menas med "skälig tid" kan variera i olika situationer, men man brukar säga att om det lämnats inom två månader efter att man märkt felet ska det alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 §.Vad innebär detta för digDet som har skett kan absolut anses som fel av vara enligt lagens mening. Rätten att reklamera solpanelerna har dock dessvärre fallit bort, då det har gått 4 år sedan köp medan reklamation enligt lag endast är möjligt inom 3 år från att varan införskaffades. Detta medför att du inte kan kräva leverantören på någon kompensation, om ni inte har avtalet om någon längre garantitid vill säga (vilket inte framgår av din information, varav jag inte kan yttra mig gällande den delen). Hoppas att det var svar på din fråga!

Reklamation av värmepanna

2021-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag söker hjälp med reklamation av en värmepanna i en småhusfastighet som är byggd 2016 på ABS14, jag köpte 2019. R är beställare (D är ombud), V entreprenör, B underentreprenör och C är lev. av värmesystemet. 200217 fel anmäler jag första gången. Efter påtryckningar kommer B och undersöker samt finner att det är rören som är kopplade till radiatorn som är felkopplade. Returen gick in i radiatorn och tvärtom => åtgärdat och avhjälpt mars 2020. Sommaren 2020 börja larmen som säger att systemet inte har tillräcklig cirkulation öka i frekvens och jag fel anmäler vid flera tillfällen. Inget händer. D försöker få till ett möte i November mellan alla parter men B tackar nej, för den enda person som kan denna utrustning är sjukskriven och mötet blir framflyttat på ovisstid. Mötet blir av 210126.210201 slutar fläkten i pannan att fungera. 210208 B byter ut den till en begagnad fläkt. De säger att nu inte kommer att få fler larm. (larmen kommer med ca 25 min mellanrum). Larm kommer ändå, och då jag arbetar hemma är detta djupt störande. Den ny-gamla fläkten slutar fungera 210229.  Har jag rätt att reklamera och har jag rätt till ersättning för fördyrad el? C som är tillverkare av pannan har gjort negativa resultat sedan 2011 och har inte svarat när B sökt dem. Jag känner mig inte trygg med dem. Kan jag kräva att få en annan panna installerad? Just nu händer inget - vad gör jag? Tack!
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då det handlar om både om köp av en värmepanna och en installation av pannan blir det lite oklart om det är konsumentköplagen (KKöpL) eller konsumenttjäntslagen (KtjL) som är tillämpbar. Vilken lag är tillämpbar? Vid en bedömning om vilken lag som är tillämpbar, alltså aktuell kollar man det väsentliga delarna av köpet som kostnader, installationen, avtalets utformning bland annat. Då jag inte besitter den informationen för att göra en korrekt bedömning kommer jag informera hur det görs utifrån båda lagarna. Om konsumenttjänstlagen är tillämpbar (KTjL) Då du skriver att du har reklamerat felet så utgår jag att reklamationen är gjort på rätt sätt enligt 17 § KTjL. Har du rätt att reklamera? Vad som anses vara fel på tjänst regleras i 9–15 §§ KTjL.Det anses föreligga fel på en tjänst om kraven på fackmässighet och omsorg i 4 § KTjL inte når upp till vad konsumenten har fog att förvänta sig enligt 9 § KTjL. I ditt fall bör det anses som fel då det finns brister i avhjälpandet då felet fortfarande finns kvar. Har du rätt att häva köpet? När en reklamation görs så har konsumenter (du) rätt till avhjälpande (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning (21 § KTjL). Då du redan har reklamerat felet ett antal gånger och avhjälpning av felet har inte löst det så blir det aktuellt för dig att häva köpet. Enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har företaget två reparationsförsök på sig att försöka avhjälpa felet och om fel återkommer anses det enligt lagens mening att du har rätt att välja att häva köpet istället för att de ska avhjälpa felet en ytterligare gång. Med utgångspunkt i den informationen som du har gett mig så bör du ha rätt att häva köpet enligt 21 § KTjL. Vid hävning ska parternas prestationer återgå, alltså att du får pengarna tillbaka och de får tillbaka sin värmepanna enligt 23 § KTjL. Har du rätt till skadestånd för fördyrad el? Det finns en skadeståndsskyldighet för näringsidkaren där ersätta konsumentens skada som denne tillfogas på grund av fel enligt 31 § st 3 KTjL. Dock kan näringsidkaren vara fri från skadeståndsansvar om skadan beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (31 § st 1 KTjL), , eller om näringsidkaren har anlitat någon där den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket är fri från skadeståndsansvar (31 § st 2 KTjL). Så om det går att anse att skadan och felet är inom näringsidkaren kontroll så bör du har rätt att få ersättning för den fördyrade elen. Om konsumentköplagen är tillämpbar (KKöpL)Då du skriver att du har reklamerat felet så utgår jag att reklamationen är gjort på rätt sett enligt 23 § KKöpL Har du rätt att reklamera? Vad som anses vara fel på köp regleras i 16–19 §§ KKöpL. Som huvudregel utgår man från avtalet och vad köparen och säljaren har kommit överens om. Då utifrån informationen så fungerar inte fläktarna i pannan och det bör anses som ett väsentligt fel som inte borde stämma överens med avtalet eller vad anses i allmänhet. Då fläkten inte fungerar bör det anses vara ett sådant fel som faller inom 16 § st 2 p. 1 KKöpL Har du rätt att häva köpet? Är varan felaktig enligt 16-21 §§ KKöpL, , får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ KKöpL kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Då ska företaget i första hand försöka avhjälpa felet, och enligt ARN har företaget två reparationsförsök på sig att försöka avhjälpa felet och om fel återkommer så anses det enligt lagens mening att du har rätt att välja att häva köpet, istället för att de ska avhjälpa felet ytterligare en gång. Så att utgå ifrån informationen som du har gett mig så bör du ha rätt att häva köpet enligt 29 § KKöpL. då det bör anses att felet är av väsentlig betydelse för dig som jobbar hemifrån. Har du rätt till skadestånd för fördyrad el? Det finns en skadeståndsskyldighet för näringsidkaren där ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel enligt 32 § KKöpL. Näringsidkare ska ersätta utgifter som är på grund av felet på varan. I ditt fall bör du ha rätt till ersättning då du har fått betala extra utgifter på grund av felet. Sammanfattning och rekommendationDå företaget har försökt att avhjälpa felet två gånger och felet finns kvar bör du ha rätt att häva köpet enligt båda lagarna. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter köpeavtalet och inte vet omständigheter om felet m.m. Du bör också få ersättning för den fördyrade elen. Min rekommendation är att du kontaktar företaget och säger att du vill häva köpet och ha ersättning av elen. Om ni då inte skulle komma överens kan du vända sig till ARN. Då kan ARN pröva ert ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot företaget kan du boka en tid med en av våra jurister här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Med vänliga hälsningar,

Kan man kräva att säljaren ska stå för kostnaden för hantverkare som behövs för att byta en felaktig möbel?

2021-03-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejKöpt en badrumsmöbel med vask på nätet. Krävde både snickare och vvs-montör för att installera.Efter ett tag började den släppa i färgen, och jag kommer få ut en ny.Men undrar om inte leverantören av vasken skulle ta kostnaden för hantverkarna vid bytet?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som blir aktuell i detta fall är konsumentköplagen (KKöpL).I och med att badrumsmöbeln släppte i färgen och en omleverans har blivit godkänd av företaget du köpte möbeln ifrån, utgår jag från att det rörde sig om ett fel i varan. När man köper en vara som är felaktig är omleverans en möjlig påföljd, det vill säga att säljaren levererar en ny, likadan vara. Omleverans kan även kombineras med skadestånd (22 § KKöpL). Du som köpare har, under vissa förutsättningar, rätt till skadestånd för den ekonomiska skada du har lidit till följd av att varan var felaktig, vilket kan vara som i ditt fall, att du måste anlita snickare och vvs-montör ytterligare en gång. För att du ska ha rätt till ersättning för detta krävs det att felet inte låg utanför säljarens kontrollansvar. Felet låg utanför kontrollansvaret om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara berodde på: ett hinder, som legat utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § första stycket KKöpL). Det är svårt för mig att göra en bedömning av huruvida jag tror att säljaren kommer kunna gå fri från ansvar eller inte, då jag inte vet tillräckligt mycket om felet och övriga omständigheter. Det är säljaren som har bevisbördan. Det innebär att det är säljaren som måste bevisa att felet på badrumsmöbeln låg utanför hens kontrollansvar för att kunna gå fri från skadeståndsskyldigheten. Kan hen inte bevisa detta, så har du rätt till ersättning för vad det kostar för dig att anlita de som ska installera den nya möbeln.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?

2021-04-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Köpte en bil på blocket via en bilhandlare. Skrev under att dom inte ger några garantier på bilen. Däremot så har dom skrivet innan jag åkte 75 mil för att köpa att bilen är genomgången ur säkerhetssynpunkt. Sedan efter drygt 50 mil så börjar däcken och vobbla. Svänger av huvudvägen och sedan lossnar däcket och slår sönder skärmkanten, fälgen lite skada och lackskada på framskärmen. 2 bultar har gått av.Sedan för att flytta från platsen tänkte jag ta en bult av varje 3 återstående däck men märker även då att det endast sitter 4 bultar när det ska vara 5 på alla däck. Har varit i kontakt med firman men dom vill ej kompensera på något sätt. Har jag rättigheter i detta?Väldigt tacksam för svar Mvh
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka rättsliga möjligheter du har att ta till i din situation. Jag utgår från att du agerat i egenskap av konsument och att du köpt bilen av en näringsidkare. Din fråga regleras i Konsumentköplagen (KköpL), då det är en lös sak (en bil) och rättssubjekten (parterna) är konsument och näringsidkare 1§ 1 st KköpL.Då du hämtat bilen har risken gått över på dig (8§ KköpL 1-2 st) vilket innebär att du står risken för fel och skador som uppkommer från denna tidpunkt. Men det finns undantag – om felet fanns redan vid avlämnandet är det säljaren som ansvarar (20§ KköpL 1 st). Det finns även en presumtion, alltså att man antar/utgår från, att om felet uppstår inom 6 månader fanns felet innan avlämnandet (20a § 1 st KköpL) och det är då säljaren som får ansvaret. Detta ska vi undersöka i det följande.Föreligger fel?I 16§ KköpL definieras vad som anses med fel, ex ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren givit, annars anses den felaktig och påföljder kan göras gällande. Utgångspunkten är det avtal du slutit med bilhandlaren. I ditt fall har bilhandlaren uttryckligen inte gett några garantier på bilen, vilket kan liknas med att den sålts i befintligt skick eller med ett annat likande förbehåll. Detta kan innebära att man som köpare får acceptera att varan är i ett något sämre skick. Konsumentköplagen erbjuder dock ett slags minimiskydd – varan anses felaktig om den avviker från vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter haft fog att förutsätta (17§ 1 st KköpL). Bedömningen i ditt fallFör att du ska kunna göra rättsliga påföljder gällande när varan sålts med ett förbehåll måste varan avvika från vad du haft fog att förutsätta med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Vad bilen såldes för samt annan närmare specifikation framgår inte men det man kan ta ställning till är att säljaren sagt att bilen varit genomgången ur säkerhetssynpunkt. Att bilen börjar vobbla och att däcket trillar av till följd av att två bultar gått av, i kombination med att det saknades bultar på däcken kan tänkas innebära att bilen är i ett väsentligt sämre skick än vad du som köpare med fog kunnat förutsätta, då du nog förväntade dig en körduglig bil trots att förbehållet lämnades (17§ 1 st KköpL). Att felet visade sig redan på hemvägen från köpet uppfyller presumtionen om att felet fanns redan vid avlämnandet och att det därför är säljaren som ska ansvara för det (20a § 1 st KköpL)Dina rättigheterOm det föreligger ett fel kan du ha rätt till kompensation 22§ KköpL. Du bör i första hand kräva avhjälpande ( 26§ KköpL), alltså att bilhandlaren exempelvis tar in bilen på reparation. Du har även rätt att be om omleverans enligt samma paragraf om det inte är oskäligt, alltså betungande exempelvis tidsmässigt eller ekonomiskt, för säljaren. Om avhjälpande eller omleverans inte sker kan du även kräva prisavdrag (28§ KköpL) och om felet är av väsentlig betydelse kan du ha rätt att häva löpet (29§ KköpL). Utöver detta kan du eventuellt kräva skadestånd för den skada du lidit genom att varan är felaktig (30§ KköpL 1 st). Detta kan exempelvis tänkas täcka den skadade lacken till följd av att däcket lossnade. SammanfattningDå varan hade överlämnats till dig som köpare hade risken för eventuella fel gått över på dig som köpare, men till följd av att felet uppstod så tidigt antas ansvaret gått över på säljaren. Bilen såldes utan garantier men hade blivit genomgången ur säkerhetssynpunkt, vilket gör att du eventuellt kan förvänta dig en vara i sämre skick men som fortfarande ska vara körduglig och säker. Att bildäcket lossnade samt att det saknades bultar kan tänkas avvika från vad du kunnat förutse viket innebär att du har rätt att göra påföljder gällande.Det är dessa påföljder du kan göra gällande som är dina rättigheter i denna situation, om alla rekvisit i respektive påföljd är uppfyllda. De påföljder du bör kräva först är avhjälpande eller omleverans, alternativt att du begär prisavdrag eller hävning om felet väsentligen påverkar dig. Du kan även kräva skadestånd.Om du agerade som näringsidkare i köpet hade rättsläget ändrats en aning då Köplagen istället hade tillämpats. Du är välkommen att ställa en ny fråga om så var fallet! Hoppas du fick svar på din fråga och trevlig helg:)Vänligen,

Rätt till avbeställning enligt konsumentköplagen?

2021-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Har köpt en husbil av en bilhandlare. Vi skrev på kontrakt och satte över handpenning för en vecka sedan. I "extrarutan" för försäljningen skrev vi in att bilen skulle besiktigas, servas och fukttestas. (Dock står det inte uttryckligen att det ska vara godkända resultat, men det antog vi vid tidpunkten var självklart?)Nu är detta gjort, fukttestet visade på förhöjda värden på två punkter i bilen, enligt protokollet är det "godkänt" men när jag pratar med servicestället så är det lite oklart vad det innebär då två punkter är en bra bit över gränsvärdena. De rekommenderar fortsatt utredning av dessa saker för att ta reda på orsaken. Detta kommer ju innebära någon form av kostnad. Min fråga är, har jag rätt att häva avtalet och få handpenning tillbaka? Alternativt förhandla om priset eller kräva att få frågetecknen uträtade innan vi tar över bilen?
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KkL) kommer att i detta fall tillämpas. Konsumentköplagen är tillämplig då en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument (1 § KkL). Jag tolkar det som att du undrar huruvida du kan ångra köpet trots att husbilen inte levererats ännu. Det rör sig sålunda om avbeställning som regleras i 37 §KkL. I de fall ni väljer att använda er av denna rätt har bilhandlaren rätt till skadestånd för de kostnader som tillkommer denne till följd av er avbeställning. Det kan här röra sig om allt ifrån kostnader för kreditupplysning till utebliven vinst till följd av att denne inte kunnat sälja bilen. Det är upp till säljaren att bevisa sina skador. Detta framgår av 41 § KkL. Det är vidare okej för säljaren att i förhand avtala om ett på förhand bestämt belopp för eventuella avbeställning (handpenning), detta belopp måste dock ligga på en skälig nivå. I de fall du väljer att avbeställa husbilen blir du därför bunden av handpenningen.Eventuellt kan du uppge att varan är felaktig, detta med stöd av 16 § KkL som anger att en vara ska "vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används". I det fall fuktnivåerna på husbilen innebär att husbilen inte kan användas som den ska kan detta medföra att den är att betrakta som felaktig. Även i det fall varan sålts i befintligt skick (17§) är det felaktig enligt lagen om den är i sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Här måste man se över fuktnivåerna och deras inverkan på husbilen och dess funktioner. I dessa fall är du rätt till vissa felpåföljder som framgår av 22§, här framgår bland annat att säljaren avhjälper felet (26§) och prisavdrag (28§).Värt att beakta är att du måste påpeka detta fel samt att du önskar att vissa påföljder ska aktualiseras, detta ska göras inom skälig tid (23§).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur långt sträcker sig näringsidkarens rätt till att avhjälpa?

2021-03-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Förra sommaren köpte jag en dator hos en elektronikkedja. Sedan dess har datorn krånglat med diverse problem och den har varit inlämnad på reparation 3 gånger, varav de utbytt hårdvarudelar två av dessa tre. Den tredje gången fick jag tillbaka datorn där de påstod att det inte var något fel kvar. Jag införskaffade mig därmed tydliga video- och bildbevis för att kunna påvisa felet ytterligare. Jag hade nämligen fått detta som rekomendation från en servicemedarbetare i butiken. Jag besökte därmed butiken en fjärde gång för att kräva hävning av köpet, något de dementerade då de påstod att jag som konsument inte har rätt till det med grund av deras regler samt svensk konsumentlagstiftning. Jag godkände inte detta och lät mig därmed ta kontakt med både Hallå Konsument samt kommunal konsumentvägledning, vilka båda påvisade att jag hade rätt, trots detta vägrar de fortfarande att godkänna hävning av köpet av samma grund, att jag enligt lag inte skulle ha sådana rättigheter. Vad gäller enligt svensk lag? Har jag rätt att häva köpet? De har nu skickat in datorn för en fjärde reparation och påstår även att de skulle ha rätt att reparera den ytterligare en gång efter detta om felet kvarstår. Stämmer detta verkligen? Vad gäller?
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar över din rätt till hävning i förhållande till elektronikkedjan.Tillämplig lagEftersom du är en privatperson (konsument) och elektronikaffären är en näringsidkare så är konsumentköplagen (även kallad KKL) tillämplig. Detta framgår av 1 § 1 st. KKL. Köp av dator är att likställa som köp av "lös sak". Konsumentköplagen är en skyddslagstiftning. Lagen är tvingande till förmån för konsumenten när denne köper något av en näringsidkare. Bestämmelserna utgör minimiskydd för konsumenten (3§ KKL). Detta innebär att näringsidkaren kan ge konsumenten ett mer långtgående skydd än vad lagen säger. Att ha regleringar som innebär ett inskränkt skydd för konsumenten är därför inte tillåtet. Elektronikkedjan är således bunden av lagen.FelHuruvida datorn är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när den köptes. Butiken ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Avviker datorn från vad som avtalats eller från vad du som konsument med fog kunnat förutsätta utgör vidare även detta ett fel (16 § 1-3 st. KKL). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). PåföljderI detta fall är datorn felaktig. Det finns då ett antal påföljder som du som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), däribland häva köpet. Häva köpet är möjligt om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell, även om du i första hand inte önskar detta (27 § KKL). Det framgår vidare här att detta enbart kan göras om detta sker inom skälig tid samt utan väsentlig olägenhet för dig.I ditt fallI ditt fall har elektronikaffären ett flertal gånget försökt reparera din dator, men dessvärre utan framgång. Viktigt att beakta här är om det är samma problem samtliga gånger eller om felen varit olika vid varje tillfälle. Utifrån vad du beskriver skulle jag vilja påstå att du nu borde ha rätt till en ny dator med hänsyn till att reparation av datorn uppenbarligen inte verkar hjälpa. Det verkar helt enkelt vara ett fabrikationsfel eller liknande. Genom att säljaren gång på gång försöker avhjälpa felet utan någon framgång så anser jag att detta blir till väsentlig olägenhet för dig. Vad som utgör väsentlig olägenhet får bedömas i det enskilda fallet. Bedömningen tar sikte på hur mycket besvär som avhjälpandet skulle orsaka dig. Du kan då motivera att det med att datorer är en väldigt central del av våra liv (inte minst nuförtiden då de blir ett viktigt verktyg för distansarbetare). Du kan även beskriva de olägenheter som reparationer medför för din del. Exempelvis om du måste köra långa sträckor för att lämna in den eller att du inte får er lånedator. Innebär reparationerna att dina arbeten försvinner från hårddisken eller att du måste nollställa datorn varje gång kan även detta framföras.Jag råder dig därför att försöka hävda att du nu borde ha rätt till en ny datorn med hänsyn till att reparation på din dator inte verkar hjälpa och att detta därför blir till väsentlig olägenhet för dig. Du kan också hävda att avhjälpande inte har skett inom skälig tid! Du har rätt till att häva köpen om felet är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Här ska en helhetsbedömning göras och den ska ske utifrån den enskilde köparens förutsättningar. Att felet har varit av väsentlig betydelse behöver inte ha varit synbart för elektronikkedjan, felet ska dock inte vara sådant att det för köpare i allmänhet skulle vara av ringa betydelse. Detta framgår av förarbetena till lagen (se prop. 1989/90:89 s. 127). Då felet i minst två fall inneburit byte av hårdvarudelar och dessutom behövts åtgärdas fyra gånger talar detta för att felet är av väsentlig betydelse.Lycka till och hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Är det min skyldighet att skicka tillbaka den felaktiga varan vid en omleverans?

2021-03-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Beställde en vara från ett stort företag och fick hem något helt annat som även var dyrare. Dom bad om ursäkt och skickade rätt vara men vill att jag ska skicka tillbaka fel varan. Sa att den finns redo för upphämtning. Är det min skyldighet att skicka tillbaka den eller kan jag begära att dom hämtar upp den?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KKöpL) gäller i fråga om köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § KKöpL).Om säljaren ska företa omleverans, får köparen hålla inne vad han eller hon har tagit emot till dess att omleverans sker (43 § tredje stycket KKöpL). Du har därför rätt att behålla varan till dess att du fått den nya varan. Därefter har säljaren rätt att återfå den felaktiga varan. Du har därför en skyldighet att lämna tillbaka varan. Det finns ingen bestämmelse om hur återlämnandet ska ske. Vad som har avtalats mellan parterna blir vägledande. Däremot ska omleverans ska ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (26 § tredje stycket KKöpL). Om köparen har haft några nödvändiga kostnader i sammanhanget, t.ex. för transport av varan till säljaren, ska säljaren ersätta köparen för dessa kostnader. Du som köpare förlorar därför inget på att skicka tillbaka den felaktiga varan. Att skicka tillbaka ett mindre föremål kan rimligen inte heller anses vara en uppoffring för dig som köpare som innebär en "väsentlig olägenhet". Det kan däremot argumenteras för att omleverans av en större och otympligare vara (t.ex. en soffa) innebär en väsentlig olägenhet för köparen och att säljaren i sådana fall borde hämta varan eller på annat sätt anordna transporten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,