Som jag förstått har bilförsäljaren rätt att i första hand åtgärda felen, men har jag något stöd för att istället få honom att häva köpet?

2018-11-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en bil av en bilfirma för 2 månader sedan, för cirka 60 000 kr. Några dagar efter köp upptäckte jag att stabiliseringsstaget behövde bytas. Bilförsäljaren menade att det var ett "skönhetsfel" och att jag fick bekosta reparationen själv om jag ville ha det åtgärdat, vilket jag gjorde. Kort därefter började växelspaken att strula, bilförsäljaren har kollat på det och sagt att han kommer stå för kostnaden att laga det. Nu i helgen började motorlampan lysa, bilen la av helt och fick bärgas från motorvägen. Nu startar inte bilen. Till min fråga: på väldigt kort tid har flera fel uppstått i en bil som bilförsäljaren sa var i gott skick. För det priset bilen såldes för anser jag att den bör vara i bättre skick än att både växellåda och motor strular. Bilförsäljaren nämnde inget av felen vid köpet. Vad kan jag kräva? Helst vill jag häva köpet då jag är orolig för att fler fel kommer uppstå när garantitiden har gått ut. Som jag förstått har bilförsäljaren rätt att i första hand åtgärda felen, men har jag något stöd för att istället få honom att häva köpet?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer strukturera upp svaret utifrån dina två frågor:Fråga 1: vad kan du kräva?Fråga 2: finns någon rätt/stöd att häva köpet?Regler om konsumentköp finns i konsumentköplagen (=KköpL). För att konsumentköplagen ska vara tillämplig krävs det att du köpt bilen i egenskap av privatperson, samt att du köpt bilen utav en näringsidkare. Då du beskriver att du köpt bilen av en bilfirma utgår jag därför från konsumentköplagen.Vad kan du kräva? - Är det fel på bilen?I konsumentköplagen framgår det att det är fel på varan om den bl.a inte stämmer överens med vad som avtalats, eller är i samma skick som du med fog kunnat förutsätta, om den är så bristfällig att den utger fara eller på annat sätt inte stämmer överens om vad säljaren lämnat för uppgifter om varan (KköpL 16- 20 §).I ditt fall framgår inte vad ni specifikt avtalat om, men jag anser i varje fall att felet med motorn gällande att bilen inte längre startar, inte är något du kunnat förvänta dig utav köpet och därmed är ett fel. Detta eftersom att bilens grundläggande funktion inte uppfylls - om du inte kan starta den. Båda felen, att växelspaken strular och motorn är därför enligt mig, fel enligt köplagen då du inte med fog kunnat förutse detta (KköpL 16 § 3 st 3 p.).(Jag bortser från stabiliseringsstaget i själva felbedömningen eftersom du redan åtgärdat detta och eftersom det är svårare att bedöma om det faktiskt rör sig om ett fel i köprättslig mening. Anledningen är för att det beror på en rad omständigheter så som vad säljaren utlovat för skick, felets omfattning förhållande till priset, om bilen är ny och liknande. Därför utgår jag vidare i mitt svar från motorn och växelspaken eftersom dessa är fel.) - Vad kan man kräva vid fel?I lagen är det avhjälpande och omleverans som i förtas hand är vad som aktualiseras vid fel (KköpL 22 §). Detta innebär att säljaren i första hand ska åtgärda felen eller leverera en ny likvärdig bil till dig. Om säljaren inte gör detta så kan du i andra hand kräva prisavdrag eller hävning (KköpL 28 §).I detta fall verkar först och främst avhjälpande bli aktuellt. Om bilförsäljaren kan åtgärda felen så är det vad som i första hand ska ske. Bilfirman verkar också vilja göra detta eftersom de redan erbjudit sig att avhjälpa felet gällande växelspaken. Har du rätt att häva köpet?Om säljaren skulle avhjälpa felet utan att lyckas, så kan det bli fråga om hävning. ARN (allmänna reklamationsnämnden) har framfört att säljaren åtminstone får avhjälpa felet två gånger innan det kan bli aktuellt att häva köpet. Detta kan dock variera mellan olika fall, så även fler försök till avhjälpande kan bli aktuellt. Du kan alltså häva köpet enligt lag om: Om felet inte kan åtgärdas utav säljaren samt att felet är av väsentlig betydelse för dig. Jag anser att felet gällande att bilen inte startar, i varje fall är av väsentlig betydelse. Det skulle då vara aktuellt med hävning. Reklamation och garanti:För att kunna kräva att säljaren åtgärdar felen krävs det att du reklamerar. I konsumentköplagen kan du reklamera ett fel inom 3 år, men det måste ske inom skälig tid från att du upptäckte felet. I regel brukar det innefatta ca två månader från upptäckandet (KköpL 23 §). Upptäcker du felet inom sex månader så anses det automatiskt föreligga felet vid köptillfället (KköpL 20 a §). Har ni avtalat om garanti så ska säljaren avhjälpa och åtgärda de fel som uppkommer under garantitiden (KköpL 21 §). Garantin får aldrig ge dig sämre skydd än lagen.Sammanfattning och ett konkret tips: Enligt mig så föreligger fel enligt konsumentköplagen. Detta har säljaren en lagstadgad rätt att åtgärda i första hand. Om säljaren upprepade tillfällen misslyckas med detta, så kan du med stöd av konsumentköplagen häva köpet. Främst anser jag att felet gällande att bilen inte startar är utav väsentlig betydelse, vilket krävs för att häva köpet.Du kan alltid vända dig till säljaren med dina önskemål om hävning, i fall det finns någon möjlighet att ni kan mötas. Lagen ger dock tydligt säljaren i första hand rätt att försöka åtgärda och avhjälpa felet varefter du kan häva köpet om det inte lyckas.Hoppas du fick svar på sin fråga!Med vänlig hälsning,

Häva köp vid fel på stereoanläggning

2018-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag funderar på att köpa en stereoanläggning. Jag tvekar mellan två modeller som finns i olika affärer. Efter köpet blev jag dock osäker på om jag valde rätt och ångrade mitt val. Några dagar därefter märkte jag att luckan till cd-enheten ständigt hakar upp sig. Kan jag då lämna tillbaka stereon och få pengarna tillbaka för att köpa den andra modellen? Har jag rätt till att göra det? Om butiken erbjuder sig att lagra varan, måste jag då hålla till godo med det trots att jag hellre vill ha en helt ny anläggning? Tack på förhand!
Azalea Safaei |Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!Det du verkar vilja är att få tillbaka pengarna för stereoanläggningen, snarare än att få den lagad av butiken. Jag antar att du har köpt denna stereoanläggning som privatperson, i vilket fall konsumentköplagen blir tillämplig (KKL). Konsumentköplagen är tillämplig när det gäller köp mellan en konsument och en näringsidkare (1§ KKL). Lagens bestämmelser är tvingande till din fördel, och kan alltså inte avtalas bort till sämre villkor (3§ KKL). Du beskriver att det är ett fel på varan, och att cd-enheten inte fungerar som det ska anses förmodligen vara ett fel (16 § KKL) och med tanke på att du endast haft den i ett par dagar presumeras felet ha funnits vid inköpstillfället (20 a §). Värt att kolla upp är om säljaren har lämnat en garanti, vilket kan vara vanligt för större butikskedjor. I sådana fall ska fel anses föreligga såvida säljaren inte kan bevisa att felet berott på dig som köpare, exempelvis om du har vanvårdat produkten (21§ KKL). I och med att det är högst troligt att du kommer kunna åberopa någon påföljd för detta fel, blir det för din del intressant vad för påföljd detta kan bli som är mest förmånligt.Om varan är felaktig får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Notera att en reklamation ska ske inom en skälig tid, inom 2 månader anses som skäligt (23§ KKL). Dock, har säljaren rätt att erbjuda reparation eller utbyte på eget initiativ istället för att godta hävning eller prisavdrag om denne direkt därefter, när du reklamerar varan, erbjuder sig att göra detta (27§ KKL). Mitt tips till dig är därför att gå tillbaka till butiken med krav om att stereoanläggningen är fel och att du skulle vilja återfå köpesumman. Ifall säljaren då menar att den istället vill avhjälpa felet, är det bästa du kan göra att argumentera för att du eventuellt inte längre har tillit till just den produkten och är missnöjd. Rätten att häva köpet finns enbart om felet är av väsentlig betydelse för dig (29§ KKL), så det kan vara värt att argumentera utifrån det. Lycka till!Vänligen,

Reklamation av vara? När anses varan som felaktig?

2018-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad innebär reklamation i konsumentköplagen? Och när kan man anse en vara som felaktig?
Yekta Keskin | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Vid köp mellan en privatperson och en butik (näringsidkare) ska konsumentköplagen tillämpas, se reklamationsreglerna 16-29 §§. Lagen säger att man har rätt att reklamera en vara om det visar sig vara fel på varan. Ett fel på varan är om varan inte överensstämmer med den art, mängd, kvalitét och/eller andra egenskaper som framkommer i avtalet eller enligt vad som kan förväntas av en sådan typ av vara. När en bedömning görs av detta ska hänsyn tas till hur mycket köparen har betalat för varan samt om det finns något som tyder på att varan inte har använts på ett sådant sätt som den är ägnad att användas. Om det är fel på varan ska säljaren i första hand reparera felet eller byta ut varan. Om detta inte är möjligt ska säljaren göra ett rimligt prisavdrag, dvs betala tillbaka det köparen betalat för varan. Eftersom ursprungspriset gäller för en oanvänd vara har säljaren rätt att göra ett så kallat "förslitningsavdrag" eller "nyttoavdrag". Ett sådant avdrag kan göras om köparen faktiskt har haft nytta av varan innan den gick sönder. Att dra av en del av priset för den tid köparen felfritt har använt väskan är därmed tillåtet.Hoppas att detta besvarar dina frågor! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

När är konsumentköplagen tillämplig och vad menas med att en lag är tvingande?

2018-10-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |När gäller konsumentköplagen? Vad menas med att lagen är tvingande?
Paulina Ceylan |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen gäller mellan konsument och näringsidkare, alltså när ett företag säljer varor till en privatperson enligt 1 § konsumentköplagen. Vidare gäller lagen även vid beställning av en vara enligt 2 § konsumentköplagen. I konsumentköplagen hittar du regler som gäller för köp, exempelvis om det visar sig att varan du köpt är felaktig på något sätt, vart varan ska avlämnas, tiden för avlämnandet och vem som bär risken för varan med mera. Det som menas med att lagen är tvingande är att man inte kan avtala bort lagen. Gällande konsumentköplagen innebär det att ett företag inte kan erbjuda dig sämre villkor än vad som står i lagen utan endast bättre som är till förmån för dig som konsument. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsing,

Vem ansvarar för fel på varan och vad kan jag göra?

2018-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har lämnat in tändkablar för att gått sönder inom 3 månader från köp utan felaktig användning. Autoexperten hävdar att de inte behöver ta något ansvar och ge tillbaka pengar förrän de skickat iväg och fått kablarna kontrollerade och godkända av tillverkaren. Det har tagit över ett halvår nu och de hävdar att de inte fått något svar om kablarnas godkänns eller inte. Jag har alltså inga kablar och får ingen ersättning. Autoexperten frånsäger sig allt ansvar för de bara är en "återförsäljare". Men jag tänker att dom fortfarande tjänar pengar på att jag köper av dom och inte direkt av tillverkaren? Vad har de för skyldighet och vem ska jag bråka med för att få tillbaka mina pengar??
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga tolkar jag det som att du köpt tändkablarna i egenskap av konsument. Därför gäller reglerna i konsumentköplagen (KKöpL). Nedan kommer jag att förklara vem som är ansvarig för felet, vilka rättigheter du som konsument har och komma med förslag på vad du kan göra härnäst.Vem ansvarar för felet?Du tänker helt rätt. Du och säljaren har ingått ett avtal i och med köpet. Det är därför säljaren, och inte tillverkaren, som är ansvarig för felet och som du ska reklamera hos. Det är sedan säljaren som i sin tur får vända sig till tillverkaren.Påföljder vid fel i varaSäljarens ansvar förutsätter såklart att det inte är du som orsakat felet. Felet ska alltså ha funnits vid köpet. Ett fel som visar sig inom 6 månader presumeras, dvs antas, ha funnits vid köpet (20 a § KKöpL). Det är sannolikt för att konstatera att det rör sig om ett sånt fel som säljaren vill göra genom att skicka det för "godkännande".Om det är ett fel som säljaren ansvarar för har du rätt att kräva att säljaren kostnadsfritt avhjälper felet eller företar omleverans (26 § KKöpL). Sker det inte inom skälig tid, har du rätt till prisavdrag eller hävning om felet är av väsentlig betydelse för dig (28 § KKöpL). En hävning innebär att prestationerna återgår och att du får tillbaka pengarna. I så fall har du också ha rätt till skadestånd för den skada du lidit till följd av felet, t ex genom att du tvingats köpa nya tändkablar.DröjsmåletEtt avhjälpande, dvs reparation, ska ske inom skälig tid. Bedömningen av vad som är "skälig tid" bör i första hand ske med hänsyn till ditt intresse, bl.a. dina behov av varan i felfritt skick. Även säljarens möjligheter att avhjälpa felet måste beaktas. Endast om felet är av sådant slag att det inte nämnvärt påverkar varans användbarhet och köparen kan disponera varan, bör denne behöva finna sig i att säljaren på grund av ursäktlig tidsbrist e.d. dröjer något med sina åtgärder. Bestämmelsen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att säljaren inte kan förbehålla sig en längre tid för avhjälpande än vad som följer av lag. Att dröja ett halvår med avhjälpande kan aldrig anses godtagbart. Det är enligt mig uppenbart att avhjälpande inte skett inom skälig tid. Vad du kan göraOm det är fel på kablarna är det säljaren som ansvarar för felet. Säljaren är skyldig att avhjälpa felet inom skälig tid. I ditt fall har det dröjt väldigt länge. Du bör därför ha rätt att häva köpet. Om du lidit ekonomisk skada till följd av felet har du rätt till ersättning för detta. Kom ihåg att bestämmelserna i konsumentköplagen är tvingande till din förmån. Säljaren och du kan därför inte avtala om sämre villkor än vad som följer av lag.Jag föreslår att du först och främst kontaktar säljaren och informerar de om dina krav. Om de vägrar att avhjälpa varan genast, eller häva köpet, kan du kostnadsfritt vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Nämndens beslut är rådgivande, men de flesta företag följer ändå besluten. I sista hand kan du ta frågan till domstol. Mer information om hur du går tillväga hittar du här.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Rätt att häva köp vid försening av leverans

2018-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har just bokat en resa för att bestiga Kilimanjaro. Jag gick senare under dagen till stadens lokala friluftsbutik för att köpa den utrustning som jag kommer behöva under resan. Dock hade butiken för tillfället inte all utrustning som jag behöver i lager, men beställde dem åt mig mot förskottsbetalning. Men butiken hinner tyvärr inte få hem varorna i tid innan det är dags för mig att resa iväg, så jag tvingades i sista minuten skaffa utrustning på annat håll. Av den anledningen gick jag tillbaka till friluftsbutiken igen för att avbeställa mina varor. Då sa säljaren till mig att det inte gick och något i stil med att "avtal ska hållas" och att "du har redan betalat för grejerna, de kommer in nästa vecka". Nu till den stora frågan, måste jag betala för utrustningen som jag längre inte behöver? /Tack på förhand!
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen och dess tvingande verkan När en privatperson (konsument) ingår ett köp med ett företag (näringsidkare) blir konsumentköplagen tillämplig, se 1 § konsumentköplagen (KköpL). Konsumentköplagen är en tvingande skyddslagstiftning till konsumentens förmån. Detta innebär att det aldrig är möjligt att avtala om villkor som är till nackdel för konsumenten, se 3 § KköpL. Om ett avtal ger konsumenten sämre ställning än vad som följer av lagen är avtalet ogiltigt. Rätt att häva köp på grund av försening Dröjsmål föreligger när varan inte avlämnats eller om varan inte är tillgänglig för avhämtning i avtalad tid, detta gäller dock inte om förseningen beror på köparen se 9 § KköpL. Vid dröjsmål har du som köpare möjlighet att hålla inne betalning (inte aktuellt i ditt fall då betalning redan skett), kräva att säljaren fullgör köpet eller häva köpet, se 10 § KköpL. Rätten att häva köpet och då undgå att behöva betala för varan föreligger om dröjsmålet är av väsentlig betydelse eller om du före köpet meddelat säljare att leverans en viss dag är avgörande för köpet, se 13 § KköpL. Som du beskriver situationen i frågan är säljarens dröjsmål av stor betydelse då varorna inte kommer hinna anlända innan du måste åka. Du som köpare har därmed rätt att häva köpet. SammanfattningsvisVid dröjsmål av väsentlig betydelse för dig som köpare har du rätt att häva köpet. Mitt råd till dig är därför att återigen kontakta affären och påtala dina rättigheter enligt konsumentköplagen. Viktigt att komma ihåg är att detta är en tvingande lag, affären kan därför aldrig hävda att ni har kommit överens om någon annat och att konsumentköplagen därför inte gäller. Lycka till, om du har fler frågor är det bara att höra av dig.Vänligen,

Avhjälpande och hävning enligt Konsumentköplagen

2018-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Har skickat in min dator på reparation, de mottog den för 4 veckor sedan men jag har fortfarande inte fått tillbaka den eller fått någon prognos för när den är färdig. Som jag har förstått det är praxis för reparation av datorer 3 veckor. Vad kan jag göra? Skulle helst vilja häva köpet då detta är andra gången jag har skickat in den på reparation för samma fel.
Andrea Gicic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förmodar att du köpt datorn för privat bruk och därför blir Konsumentköplagen tillämplig i ditt fall. I 26 § KköpL regleras konsumentens rätt till avhjälpande och omleverans. Enligt bestämmelsen har köparen i första hand rätt kräva reparation eller utbyte av varan. I båda fallen ska påföljden utföras utan kostnad för köparen. Alla reparationer ska utföras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Omständigheter som varans art och vilket ändamål köparen behöver varan till är vägledande för vad som ska anses som rimlig tid och väsentlig olägenhet i det enskilda fallet. Enligt rättsfall från Konsumentombudsmannen och Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har säljaren högst två försökt att reparera varan. Om reparationen skulle innebära en väsentlig olägenhet för köparen kan detta löses bl. a genom att köparen får ett låneexemplar tills reparationen ska bli färdig. Om det skulle vara så att felet kvarstår efter två reparationsförsök kan felet ge dig rätt att häva avtalet enligt 29 § KköpL. Gällande specifikt datorer och annan teknisk komplicerad produkt i allmänhet, anses det acceptabelt med en reparationstid upp till tre veckor enligt praxis från ARN. Lämnar säljaren ut en lånedator kan en längre reparationsperioden vara godtagbart. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

En reparatör fixade den trasiga TV:n innan reklamation skett. Kan jag få ersättning för reparationen av försäljaren?

2018-10-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |<p>Herr och fru N satt och såg på TV. Plötsligt gick alla färgerna över i rött och blått. Efter att de talat med sina grannar ringde herr N till en reparatör i grannskapet. Han kom och bytte ut en "modul". Det tog femton minuter och kostade med arbets- och resekostnader hela 1 045 kr. Det var väl dyrt tyckte paret N. Modulfelet visade att TV:n var felaktig redan vid köpet. Dessutom var det inte längre än 14 månader sedan man köpte apparaten. Garantitiden från butiken var på ett år.</p><p>Vad har herr och fru N för rättigheter enligt konsumentköplagen?</p><p>Tack på förhand!</p>
Hilda Jeppsson |<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>Om en konsument köper en vara av en näringsidkare så tillämpas konsumentköplagen, KKL. Problemet för köparna var att TV:n slutade fungera, 14 månader efter köpet. Garantin från butiken var 12 månader. Köparna anlitade en reparatör som kom och bytte ut en modul, innan reklamation till försäljaren skett. Kostnaden för reparatören var 1 045 kr. </p><p>Jag kommer att gå igenom vad en garanti innebär, vad "fel i vara" är, hur man ska agera när det är ett "fel i vara" samt vad som gäller för makarna N. </p><p><b>Vad innebär garanti?</b></p><p>Under garantitiden så ska säljaren bevisa att ett fel som uppstår hos varan inte fanns vid köpet. Om garantitiden har gått ut så ska köparen bevisa att felet inte har uppkommit efteråt på grund av köparens hantering av varan. Om makarna N genom modulfelet kan bevisa att det var fel på TV:n så är denna bevisbörda uppfylld.</p><p>Man har alltid rätt till sex månaders garanti, se <a href="https://lagen.nu/1990:932#P20aS1" target="_blank">20a § KKL.</a> Om säljaren erbjuder en längre garantitid, som i detta fall 12 månader, så är det denna tid som gäller. Säljaren kan avtala om längre garantitider är 6 månader, men inte kortare.</p><p><b>Var det ett "fel i vara"?</b></p><p>Vad som är fel i vara specificeras i <a href="https://lagen.nu/1990:932#P16S1" target="_blank">16 § KKL</a>. Då du skriver att modulfelet visade att TV:n redan var felaktig vid köpet, så antar jag därmed att det var fel på TV:n vid köpet. I <a href="https://lagen.nu/1990:932#P20S1" target="_blank">20 § 1 stycket KKL</a> står det att säljaren svarar för fel som fanns redan vid köpet. </p><p><b>Vad ska man som köpare göra när det är fel i vara?</b></p><p>Köparen ska reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter det att man märkt eller borde märkt felet. Skälig tid är två månader, se <a href="https://lagen.nu/1990:932#P23S1" target="_blank">23 § 1 stycket KKL</a>. Så köparna, makarna N, skulle ha reklamerat felet när de hade upptäckte det. Skälet till att köparen måste reklamera är att säljaren själv ska få möjlighet att avhjälpa felet.</p><p>Rätt till ersättning för var det kostat att avhjälpa felet, enligt <a href="https://lagen.nu/1990:932#P28S1" target="_blank">28 § 2 stycket KKL</a>, föreligger endast om </p> köparen inte har fått ett godtagbart erbjudande om avhjälpande från säljaren. köparen hade rätt att själv bekosta avhjälpande utan att säljaren först tillfrågades om att avhjälpa felet. <p>Makarna skulle alltså ha reklamerat TV:n till säljaren. När man har reklamerat så har säljaren rätt att erbjuda avhälpande eller omleverans. Men, det är under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen, se<a href="https://lagen.nu/1990:932#P27S1" target="_blank"> 27 § 1 stycket KKL</a>. </p><p>Ett undantag till säljarens rätt att erbjuda avhjälpande eller omleverans är om köparen redan har avhjälpt felet. Men då ska man ta hänsyn till omständigheterna, att det inte kunde krävas att köparen avvaktade avhjälpande eller omleverans. Ett exempel på detta finns i en proposition: konsumenten är utomlands och bilen går sönder. Det godtogs i propositionen att konsumenten själv åtgärdade bilen hos en lokal verkstad, då det är oskäligt för konsumenten att frakta hem bilen till försäljaren i Sverige för reparation.</p><p>Makarna borde ha reklamerat till försäljaren innan de själva vidtog åtgärder. Om de ändå vill försök få ersättning av försäljaren så blir det fråga om att makarna får argumentera för sin sak; om de kan argumentera för att de var tvungna att reparera TV:n direkt, av en reparatör utan koppling till försäljaren, utan att först reklamera till försäljaren, så kanske de kan röna framgång och få ersättning av försäljaren för reparationskostnaderna.</p><p>Hoppas att du har fått svar på din fråga!</p><p>Hälsningar,</p>