Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?

2021-12-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en bil för 4 månader sedan som det visade sig att EGR kylaren är trasig och läcker vatten. Jag hade bilen hos en verkstad som upptäckte detta fel och jag vände mig till företaget som sålde mig bilen och de anser att jag ska stå för reparationen själv medan den andra verkstaden säger att felet är mer än 6 månader gammalt. Jag hävdar till bilfirman att enligt konsumentköplagen ska de åtgärda felet, men de nekar till detta för att jag har kört bilen 700 mil och haft den i 4 månader och därför får jag stå för det själv. Bilen har endast gått 14700 mil och jag köpte den för 184000 kr. Vem har rätt? Kan jag hävda konsumentköplagen i detta ärende?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumentköplagen (KKöpL). Den konsumentköprättsliga felbedömningen, vad gäller?I lagen uttalas att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KKöpL. Detta kan framstå som något tillintetsägande, men den nyss nämnda bestämmelsen utgör grunden för den konsumentköprättsliga felbedömningen. Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som har avtalats om bilens kvalité och andra eventuella egenskaper eller om bilen i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, 16 § 3 st. KKöpL. Om ingenting specifikt avtalats kan bilen även anses felaktig om den avviker från vad bilar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad säljaren möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan den faktiska överlåtelsen ägde rum, 19 § KKöpL. Om firman skulle åberopa befintligt skick ska det framhållas att en "befintligt skick – klausul" inte på något sätt eliminerar säljarens felansvar. På konsumentköprättens område gäller nämligen att även om en vara har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll ska den anses felaktig om den är i sämre skick än vad du i egenskap av köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta, 17 § 1 st. KKöpL. Priset presumeras (antas) helt enkelt utgöra indikation på varans förväntade kvalité.Ansvarsfrågan, hur löses denna?Kan en avvikelse enligt ovan fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om säljaren kan åläggas det konsumentköprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av bilen skedde. Om felet fanns innan och/eller fram till överlämnandet ägde rum svarar säljaren för det och detta gäller även om felet skulle visa sig först i ett senare skede, 20 § KKöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av bilen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan säljaren ändå behöva ansvara för om denne var i ond tro vid köpet, dvs. om säljaren kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) de aktuella felen på bilen. På det här området finns ett förstärkt skydd för konsumenten, vilket kommer till uttryck i 20 a § 1 st. KKöpL. I den nyss nämnda lagparagrafen sägs att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta är en s.k. presumtionsregel till förmån för köparen som lättar på dennes beviskrav. Här är det alltså tillräckligt att du som köpare visar att felet finns för att säljaren ska behöva vidta erforderliga åtgärder. Det förutsätter dock att firman inte lyckas bevisa att felet inte fanns vid mottagandet av bilen. Ytterligare en förutsättning för att du som köpare överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att bilen är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet, 23 § 1 st. KKöpL. Men det sistnämnda synes inte vara något problem i det här fallet. En reklamation som görs inom två månader efter att köparen märkte felet anses regelmässigt ha ägt rum inom skälig tid. I fråga om vilken felpåföljd som kan göras gällande kan man komma till olika slutsatser och i förevarande fall synes prisavdrag motsvarande reparationskostnaden vara det som kan bli aktuellt, 28 § KKöpL. En omleverans lär inte vara görbar eftersom jag misstänker att bilen är begagnad. Hävning enligt 29 § KKöpL innebär att prestationerna ska gå åter och för hävning krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare, men vad som avses med väsentlig betydelse har inte kommit till uttryck i lagtexten. Det måste med andra ord avgöras från fall till fall. Men generellt kan sägas att en helhetsbedömning alltid måste göras varvid möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom lagens övriga påföljder ska beaktas, se prop. 1989/90:89 s. 128. Väsentligheten behöver för övrigt inte vara synbar för säljaren. Men någon hävning kan sannolikt inte heller åberopas av dig. Felet är nog inte av väsentlig betydelse för dig och det finns även en möjlighet att åtgärda felet. Du verkar dessutom vilja behålla bilen. Hade du från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dig till last?Det korta svaret lyder: Nej, enligt konsumentköplagen föreligger ingen generell (uttrycklig) undersökningsplikt innan ett förvärv sker, men det går möjligen att argumentera för motsatsförhållandet, dvs. att varan måste undersökas av konsumenten efter köpet och då till följd av den ovannämnda bestämmelsen i 23 §. Vidare ska sägas att även om frågan om undersökningsplikt inte regleras i konsumentköplagen innebär det inte att det är omöjligt för säljaren att avtala om en undersökningsplikt som konsumenten då måste iaktta. Behandlas inte frågan i avtalet torde man genom en analogi kunna tillämpa vissa bestämmelser i köplagen (KöpL), en lag som egentligen inte är tillämplig i det här fallet. Men enligt 20 § KöpL kan du som köpare såsom fel inte åberopa sådant som du måste ha känt till vid köpet. Detta kan inom köprätten aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om köparen på eget initiativ genomför en undersökning. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men notera att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av denne kan minska undersökningsplikten och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren). Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget och utifrån ovanstående är min bedömning, som svar på din första fråga, att du torde ha rätt. Och ja, konsumentköplagen gäller i det här fallet. Emellertid är din ärendebeskrivning ganska kort och jag besitter inte heller någon sakkunskap avseende bilar. Vidare har jag varken sett bilen eller köpeavtalet. Men verkstadens uttalande om hur gammalt felet är stärker min uppfattning när det gäller säljarens felansvar. Kort och gott; Baserat på den information som finns tillgänglig i nuläget bör du enligt min mening kunna kräva ersättning av firman för de uppkomna reparationskostnaderna. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan

2021-12-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag la en beställning online från en ganska populär svensk sida. Det stod att paketet skulle komma inom 1-3 arbetsdagar, Den 4e arbetsdagen hade inte paketet kommit och jag kontaktade företaget per mail och de skriver att paketet kan ha fastnat/kommit bort på vägen. De erbjuder mig pengarna tillbaka eller att de packar ihop ett nytt paket med samma produkter och skickar det. Jag väljer att jag vill ha produkterna. De meddelar sen att en av produkterna i beställningen är slutsåld (notera att detta är en populär vara som var på rea). De erbjuder mig pengarna tillbaka på alla varor eller att de krediterar produkten som var slut och skickar de andra produkterna. Jag valde att de krediterar produkten och skickar resterande varor. Produkten de ska kreditera finns inte till samma pris på någon annan hemsida, därav kommer jag behöva beställa den till fullpris från en annan sida. Min fråga är då om jag kan begära att de betalar skadestånd på mellanskillnaden av vad deras produkt kostade och vad samma produkt kostar till fullpris på en annan sida? Så tex om deras produkt kostar 1000 kr rabatterat och den kostar 1500 kr på annan hemsida, kan jag då begära att de betalar ut 500 kr extra till mig? Med tanke på att jag fick en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse från dem per mail där det stod att min order var på väg till mig.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett företag dröjer med att leverera sin vara så har du som konsument rätt att hålla inne med betalningen och utöver det kräva fullgörelse av köpet, häva köpet eller begära skadestånd. Detta framgår av 10 § konsumentköplagen (KköpL). Eftersom varan som du i ett första skede beställt inte längre kunde levereras av företaget valde du att häva köpet. Skadestånd kan som nyss nämnts bli aktuellt vid säljarens dröjsmål, men dock är det så att ett skadestånd endast kan bli aktuellt om säljaren inte kan visa att dröjsmålet berodde på ett hinder som låg utanfö dennes kontroll och som hen skäligen inte hade kunnat räknat med, unvidikt eller övervunnit. Det framgår av 14 § KköpL och innebär lite förenklat att skadestånd bara kan bli aktuellt om det är säljarens "fel" att varan dröjt. Om det istället beror på att t ex en leverantör till säljaren dröjt med varan har du som konsument inte rätt till skadestånd. Men om säljaren inte kan bevisa att så är fallet kan hen bli skyldig att betala skadestånd. I ditt fall blir det fråga om ett så kallat täckningsköp, dvs. att du varit tvungen att köpa en annan vara på grund av dröjsmålet av varan. För att vara berättigad skadestånd för prisskillnaden mellan den första varan och "ersättingsvaran" krävs det att det så kallade täckningsköpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom en skälig tid efter att köpet hävts. Detta framgår av 33 § KköpL. I ditt fall har du behövt köpa varan från en annan näringsidkare på grund av dröjsmålet och om du har gjort det med tillräcklig omsorg, dvs inte köpt en onödigt dyr ersättningsvara, och inom skälig tid, dvs inte dröjt allt för länge med det nya köpet, så bör du ha rätt till skadestånd i form av mellanskillnaden mellan den första varan och ersättningsvaran.Mitt råd är att du tar kontakt med företaget du beställt varorna ifrån och framför din begäran om skadestånd för ditt täckningsköp. Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!

Hävning till följd av fel i varan vid konsumentköp

2021-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte ett par glasögon av ett välkänt företag (butik) . Jag och säljaren valde ut ett par glasögon jag ville ha. Efter fem dagar ringer de mig och berättar att bågarna jag valt inte passar de glasen jag behöver, alltså måste jag välja ett par andra bågar. Jag hittat inga andra bågar jag vill ha och ber om att få mina pengar tillbaka. Enligt konsumentköplagen har inte företaget hållit det avtal vi ingick när jag köpte varan. Jag gick tillbaka till butiken och berätta att de inte hade några motsvarade bågar som jag kunde tänka mig istället och bad om mina pengar tillbaka. Säljaren berättar då att hans chef ska överlägga om jag kan få mina pengar tillbaka.. Jag undrar nu om de kan neka mig mina pengar.
Tim Axell |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är en privatperson som köper en vara av en näringsidkare, alltså är konsumentköplagen tillämplig (1 § KKL). Varan är felaktig eftersom den inte överensstämmer med vad som följer av avtalet, dvs att du inte kommer få rätt bågar (16 § första stycket KKL). Eftersom att varan är felaktig har du rätt till diverse påföljder, däribland hävning (22 § KKL). Dock krävs det att du inom skälig tid efter att du märkt felet (minst 2 månader) gör en reklamation, dvs meddelar säljaren om att du ser detta som ett fel, ifall du vill göra någon påföljd gällande (23 § KKL). Du får häva köpet då felet är av väsentlig betydelse för dig, eftersom du givetvis vill ha en särskild typ av bågar (29 § KKL, jfr 28 § första stycket KKL). Vid hävning är huvudregeln att prestationerna återgår mellan parterna såsom att avtalet aldrig hade ingåtts, vilket i detta fall endast aktualiserar att säljaren ger tillbaka dina pengar eftersom dom inte har gett dig några glasögon än.Sammanfattningsvis har du möjlighet att få tillbaka dina pengar via en hävning på grund av ett fel i varan.Hoppas att du är nöjd med ditt svar!Vänligen,

Jag har inte fått det jag beställde, vad ska jag göra?

2021-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej på er ! Jag har det en annans på sociala medier och beställd produkten och betalad ca 400 kr. En väska med en dragmaskin med fyra insats. De har bekräftad efter beställning och skickat en SMS för det. Vad som har kommit hem är en liten metal bit. Vad skall jag göra snälla ni? Jag har tagit bild på bekräftelsen, och annonsen. Hälsning
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att utgå ifrån att ni har ett köpekontrakt att utgå ifrån.Köprätt:I 19 § KköpL framgår det att det är fel på varan om varan inte överensstämmer med de egenskaper eller användning som säljaren marknadsförde. I ditt fall marknadsfördes som en väska med en dragmaskin med fyra insats cm och du fick hem en liten metallbit och stämmer inte överens med annonseringen. Då får du som köpare rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (26-31 §§ KköpL). Då har du rätt att häva köpet (29 § KköpL) dock kräver det att det är av väsentlig betydelse för dig och säljaren bör ha insett det och i detta fall finns det väsentlig betydelse. Sedan skulle du kunna ha rätt till skadestånd om du skulle ha lidit av till följd att du fick väskan (30 § KköpL). Straffrätt: Då det verkar som företaget försöker lura dig så är det en fråga om bedrägeri (9:1 BrB) och om du misstänker att är det ska du anmäla det till polisen. Hur du går till väga för att göra en anmälan hittar du här.Min rekommendation:Jag rekommenderar att du polisanmäler om du tror det handlar om bedrägeri, annars så tycker jag att du ska kontakta säljaren och reklamera varan och hävda pengarna tillbaka eller en ny väska. Sedan om ni inte skulle komma överens så kan du kontakta den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

När övergår risken för en vara på köparen?

2021-12-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, När jag som kund beställer en pryl på nätet så kan säljaren skicka prylen till mig med en särskild leverantörstjänst. I den leveranstjänsten står det att om inte paketet går ner i min (kundens) brevlåda så ska brevbäraren lämna paketet utanför min dörr. Om paketet blir stulet av någon annan som passerar förbi min dörr innan jag hunnit hämta upp paketet där, vem blir då skyldig att betala för den stulna varan? Jag? Leverantören? Säljaren? Tack på förhand för svar.
Ludwig Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning.Din fråga gäller när den så kallade riskövergången sker vid köp av en vara. Då privatpersoner köper varor av näringsidkare regleras detta i konsumentköplagen (förkortad KKL) (1 § KKL). Med "riskövergång" menas den tidpunkt när risken för att en vara till exempel stjäls, förstörs eller försämras övergår på köparen av varan. Fram tills riskövergången är det säljaren som står risken för varan, men när risken har övergått på köparen blir man skyldig att betala säljaren trots att varan till exempel blivit stulen (8 § första stycket KKL). Riskövergången sker vid avlämnandetRisken för en vara övergår på köparen när varan avlämnas (8 § andra stycket KKL). Varan anses ha avlämnats då köparen eller någon som agerar för köparens räkning har fått varan i sin besittning. En transportör anses inte agera för köparens räkning i denna bemärkelse, om det är säljaren som erbjudit transportalternativet (6 § KKL). Både i det fall säljaren anlitar transportören, och i det fall säljaren erbjuder det valda transportalternativet (men det är köparen som anlitar transportören), så sker avlämnandet alltså först när transportören överlämnar varan och köparen får den i sin besittning. Om det valda transportalternativet däremot inte erbjuds av säljaren, anses avlämnandet ske redan när varan överlämnas till transportören. Så här långt kan vi alltså konstatera att riskövergången sker vid avlämnandet, och avlämnande sker vid besittningsövergången. Som jag tolkar din fråga så erbjuder säljaren det transportalternativ som du nu överväger. Detta innebär att riskövergången vid en beställning kommer ske först när varan överlämnas till dig, och därmed kommer i din besittning. Här uppstår dock frågan vad som egentligen menas med besittning.När får man besittning?Att få besittning av en sak innebär som huvudregel att man tagit hand om saken. När det kommer till leveranser krävs det dock inte att man som beställare faktiskt tagit hand om den levererade varan, utan det räcker med att den har "överlämnats". Ett överlämnande måste dock ske antingen till beställaren personligen, dennes brevlåda, villatomt eller någon som får ta emot leveransen för beställarens räkning. Om beställaren till exempel bor i ett lägenhetshus, och varan vid leveransen läggs utanför lägenhetsdörren, anses varan inte vara överlämnand. I sådana fall (trapphusleveranser) krävs det att beställaren tar hand om varan för att han eller hon ska anses få besittning av den. Om en vara efter en sådan "trapphusleverans" blir stulen eller går sönder innan köparen hunnit ta hand om den, behöver han eller hon därav inte erlägga någon betalning - i stället har man rätt att kräva en ny vara av säljaren, alternativt häva köpet (9–10 § KKL).SammanfattningRiskövergången är den tidpunkt då risken för att en vara till exempel stjäls eller går sönder övergår på köparen. Efter riskövergången måste köparen betala för varan trots att den blivit stulen/gått sönder. Om man har beställt en vara och valt ett transportsätt som säljaren erbjudit, sker riskövergången först när varan överlämnas av transportören till köparen. Överlämnandet måste dock ske till köparen personligen, dennes brevlåda eller någon som får ta emot leveransen för köparens räkning för att risken ska övergå. Även en leverans till köparens villatomt anses vara ett överlämnande och medför en riskövergång. Om köparen däremot bor i ett lägenhetshus anses inte varan överlämnad bara för att den ställs utanför lägenhetsdörren. I sådana fall måste varan tas om hand av köparen för att risken för varan ska övergå på honom eller henne. Om en vara stjäls/går sönder när risken fortfarande inte har övergått på köparen, har denne rätt att få en ny vara eller häva köpet. Svaret i ditt fall är alltså beroende av om du bor i villa eller lägenhet. Om varan inte går ner i din brevlåda, och du bor i en villa, så får Du stå risken för att varan kan bli stulen om leverantören väljer att lämna varan utanför din dörr. Bor du däremot i lägenhet så är det säljaren som står risken för att varan stjäls utanför din lägenhetsdörr, då varan inte anses ha överlämnats. Först när du i så fall tar hand om varan övergår risken på dig. Jag hoppas att mitt svar är tydligt, annars går det bra att återkomma med en ny fråga!Allt gott,

Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

2021-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt ett par måttsydda gardiner enl nedan offert. När vi får gardinerna har de en tjock skarv och visar sig vara två ihopsydda våder... vi får förklaringen att tyget ej är tillräckligt brett och att de därför behövt sy ihop två våder, en på 3000 mm och en på 680 mm. Står ingenstans att detta skulle ske och vi har betalat 5218 kr. Gardinerna är helt oanvändbara med en sån här skarv men enligt företaget (X) var det oundvikligt - kan vi häva köpet då vi ej fått denna information i offerten som syns nedan i sin helhet?Var vänlig att uppmärksamma att offerten är baserad på era angivna stumma mått och efter våra standard avdrag. Vi ber er att kontrollera att måtten stämmer överens med era noteringar och meddela er säljare innan offerten godkänns om något inte stämmer. Efter att offerten har godkänts påbörjas tillverkningen omgående och X tar inte ansvar för kostnader som uppkommer vid felaktiga angivna mått. X förbehåller sig rätten till att vid gardinbeställningar leverera gardiner som kan komma att ha en höjdskillnad mellan 5-10 mm från angivna mått på orderbekräftelse. Samtliga gardiner levereras med ett standardgolvsläpp (avstånd underkant gardin till golv) om cirka 20 mm. X har dragit av -10 mm av stumt höjd mått enligtöverenskommelse med kund.1st gardin avser täcka en bredd på 2450 mmTyg: Harietta 2278Sömnad: 1 st Veckband B 3680 mm H 3040 mm
Frida Källhage |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår på din fråga vill du veta om ni kan häva köpet efter de förutsättningar du anger. Jag kommer nedan att utreda detta. Tillämpligt lagrumSom jag förstår situationen så är du en privatperson som handlat av ett företag. Du har köpt måttbeställda gardiner som företaget ska tillverka med företagets material, vilket innebär att det är ett så kallat tillverkningsköp. Eftersom det är ett tillverkningssköp blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig, 2§ KKöpL. Föreligger fel på varan?För att besvara din fråga huruvida du kan häva köpet av gardinerna behöver först en bedömning göras huruvida det föreligger fel på gardinerna enligt köplagens bestämmelser. I första hand ska en vara stämma överens med det ni avtalat om, 16§ 1 st KKöpL. Utifrån det du skriver verkar det inte finnas några specifika uppgifter om hur gardinerna ska sys i ert avtal. Det enda vi vet är att gardinen avser att "täcka" en bredd om 3680 mm men inte huruvida detta görs utan en skarv eller inte. Av den anledningen blir det svårt att göra en felbedömning utifrån ert avtal. En vara ska däremot också anses felaktig om "säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet", 16§ 3 st p.2 KKöpL. Detta handlar alltså om att säljaren har en så kallad upplysningsplikt att meddela sådana förhållanden som ligger i köparens intresse. En sådan bedömning är svår att göra utifrån de uppgifterna jag har, men eftersom du skriver att gardinerna är helt oanvändbara på grund av skarven så låter det inte som ett litet obetydligt fel och varan bör därför anses som felaktig. Särskilt med tanke på att gardinerna är måttbeställda och utifrån priset ni betalar, då är det rimligt att ni ställer högre krav på gardinernas utseende och sådana omständigheter som påverkar estetiken ligger därför i ert intresse att känna till. Det verkar också som att ni inte hade beställt gardinerna om ni visste att de skulle sys på det sättet. Utifrån detta är det möjligt att argumentera för att det föreligger fel på gardinerna enligt 16§ 3 st p.2 KKöpL. Vilka påföljder kan ni kräva?Vid fel på vara kan köparen i första hand krävs omleverens eller avhjälpande. Omleverens innebär att ni får ett par nya gardiner. Att kräva denna påföljd är kanske inte så lämpligt i detta fall eftersom säljaren säger att det inte är möjligt att sy gardinerna på något annat sätt. Avhjälpande innebär att säljaren "lagar" gardinerna, 26§ KKöpL. Även denna påföljd känns inte heller särskilt rimlig av samma anledning. Skulle det ändå vara så att firman tror sig kunna åtgärda felet så har de rätt att göra detta innan ni kan kräva att köpet hävs, 27§ 1 st KKöpL. Om omleverens eller avhjälpande inte är aktuellt kan köparen kräva hävning eller prisavdrag, 28§ KKöpL. Köparen får bara häva köpet om det är av väsentlig betydelse, 29§ KöpL. Huruvida felet är av väsentlig betydelse är en bedömningsfråga, men det krävs alltså att felet inte är av ringa betydelse för att nå upp till det kravet. Är gardinerna däremot helt oanvändbara så bör det anses vara av väsentlig betydelse, era möjligheter för hävning bör således vara goda.ReklamationOavsett vilken påföljd ni vill kräva så är det superviktigt att ni reklamerar gardinerna så fort som möjligt. Ni måste alltså lämna ett meddelande till säljaren, inom skälig tid från det att ni märkt eller borde märkt felet, där det framgår vad ni anser är felaktigt med gardinerna. Detta är en förutsättning för att kunna häva köpet. För att ni inte ska förlora er rätt att reklamera måste ni reklamera inom tre år, 23§ KKöpL. Reklamerar ni inom två månader från dess att ni upptäckte eller borde upptäckt felet så anses det alltid ha skett inom skälig tid. Ni kan med fördel resonera utifrån det jag skrivit under stycket "föreligger det fel på varan?" vid er reklamation. Mitt råd till erDet jag rekommenderar er att göra är att så fort som möjligt framföra till firman att ni inte är nöjda och förklara varför ni inte är det (reklamation). Det kanske är så att säljaren kommer på en bra lösning på problemet när de får reda på att ni inte är nöjda och att det hela kan få en smidig lösning. Skulle ni däremot stöta på patrull rekommenderar jag att ni argumenterar utifrån att de, enligt konsumentköplagens regler, borde upplyst er om hur gardinerna skulle sys eftersom det ligger i ert intresse med tanke på skarven som uppstår. Är de inte villiga att finna en lösning så kan ni kräva att köpet hävs. Som jag varit inne på tidigare ställs det ganska hårda krav för att en konsument ska få häva ett köp (felet ska vara väsentligt), men det bör inte vara en omöjlighet att lyckas få igenom för er del om gardinerna är helt obrukbara. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Har fått fel storlek på en vara som jag har beställt, vad ska jag göra?

2021-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag beställde en grimma till häst på ett företag på sociala medier. Jag hade beställt i storlek Cob. Jag fick en storlek mindre dvs pony. Sånt kan hända men när jag kontaktar köparen går det inte att få tag I henne så jag får söka reda på andra sätt. När hon till slut svarar är hon jättenonchalant. Jag ber om en retursedel för att byta grimman. Hon ska återkomma när hon letat reda på rätt storlek. Jag hör inget på några dagar och skriver igen. När jag till en början är trevlig och ber om återkoppling får jag tvetydiga och mycket nonchalanta svar tillbaka. Jag tappar tålamodet och säger att detta inte är ok! Hon börjar bli otrevlig tillbaka och skriver att om hon hade nöjda kunder så skulle hon ha lättare för att sköta sina göromål... Detta är nu snart 3 veckor sedan och jag har fortfarande inte fått någon retursedel. Hon säger att om det är så bråttom har jag kunnat skicka tillbaka varan utan retursedel! Självklart gör jag inte det för då vet jag att jag både blir lurad på frakten och pengar för grimman. Vad ska jag göra? Hur anmäler man sånt här?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör din reklamationsrätt. Det verkar som att du har köpt grimman av ett företag och då blir konsumentköplagen (KköpL) tillämpbar. Att utgå ifrån informationen verkar det som att du har reklamerat felet och påtalat det för säljaren och därmed kommer jag att utgå ifrån att ni har uppfyllt alla krav för en giltig reklamation. Det fel som du har angivit bör passa inom 16 § KköpL eller 19 § KköpL då det är av väsentlig betydelse att grimman inte stämmer överens med det som angivs i avtal, som exempelvis att rätts storlek. Då vid fel på varan och vid en reklamation så har konsumenten rätt till:-Avhjälpande och omleverans (26-27 §§ KköpL)-Prisavdrag eller hävning (28-29 §§ KköpL)-Ersättning för att avhjälpa felet (28 § 2 st KköpL)-Skadestånd (30-31 §§ KköpL)Straffrätt:Om det verkar som företaget försöker lura dig så är det en fråga om bedrägeri (9:1 BrB) och om du misstänker att du har blivit utsatt för det ska du anmäla det till polisen. Hur du går till väga för att göra en anmälan hittar du här.Min rekommendation:Jag rekommenderar att du polisanmäler om du tror det handlar om bedrägeri, annars så tycker jag att du ska kontakta säljaren och reklamera varan och hävdar pengarna tillbaka eller en ny grimma i rätt storlek. Sedan om ni inte skulle komma överens så kan du kontakta den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Fel på katt

2021-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag och min familj har precis köpt en ny kattunge. Och vi märkte nu (2 veckor efter vi fick hem den) att den har öronskabb. Vilket säljaren av katten inte alls informerade oss om. Så jag undrar helt enkelt bara ifall detta är olagligt, med tanke på att vi inte blev informerade om sjukdomen som katten hade innan vi köpte den?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på frågan beror lite på om ni köpte katten från en uppfödare (näringsidkare) eller en privatperson. Om ni köpte katten från en uppfödare blir konsumentköplagen tillämplig, och om ni köpte den från en privatperson blir köplagen tillämplig. Jag kommer i mitt svar utgå från att katten är köpt från en uppfödare. KonsumentköplagenEftersom katten såldes av en näringsidkare (uppfödare) blir Konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) tillämplig se 1 § . Enligt 16 § KKöpL ska "varan" (alltså katten)i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. "Varan" ska anses felaktig om den avviker från vad köparen kunnat förutsätta. Med andra fanns förutsättningen att hunden skulle vara frisk, därav kan sjukdomen räknas som ett "fel" i "varan". Enligt 20 a § ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Eftersom det endast gått 5 månader så blir detta inget problem. Avvikelser från lagenKonsumentköplagen är "tvingande" till konsumentens fördel. Detta betyder att en näringsidkaren inte kan avtala bort detta. Påföljder av fel i varaOm varan (katten) är felaktig får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. (22 §). Detta gäller i just den ordningen, säljaren har alltså rätt att först erbjuda avhjälpande, om detta inte är möjligt- erbjuda omleverans (alltså en annan katt) osv. Vad kan ni nu göra?Sammanfattningvis ska alltså öronskabbet räknas som ett "fel" på katten, och ni kan därför i första hand kräva säljaren på avhjälpande (vilket exempel kan vara veterinärkostnader mm) Hoppas du fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning