Vad kan man göra när det anses föreligga fel i varan?

2021-01-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag har installerat en värmepump (VP) för ett år sedan. redan efter någon månad blev det fel på VP och man bytte ut invertern. Därefter har VP gått utan problem, när vintern närmade sig igen uppstår samma fel igen och jag påkallade service, och man bytte då ut styrkortet. Problemet som jag känner är att jag inte får någon återkoppling från fabrikanten på vad felet är. Jag är inne på att häva avtalet!
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta handlar om ett köp av en lös sak, dvs. värmepumpen. Jag utgår från att du som privatperson köpt detta från ett företag vilket gör konsumentköplagen tillämplig. Eftersom jag antar att köpet av varan även avser en tjänst, dvs. installeringen av värmepumpen, skulle även konsumenttjänstlagen kunna bli tillämplig. Det som avgör är att köpet av varan utgör den övervägande delen av köpet, och därmed skulle konsumentköplagen bli tillämplig (2 § konsumentköplagen). Jag utgår i detta fall från att själva köpet av värmepumpen utgör den större delen av köpet och inte tjänsten och kommer därför svara utifrån konsumentköplagen. Varan ska stämma överens med avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper samt förpackning. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas med mera. Varan ska alltså anses felaktig om den avviker från detta eller om varan i något annat hänseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen). Det råder alltså inga tvivel i ditt fall att vara ska anses felaktig då den faktiskt gått sönder vid ett flertal tillfällen. Det är ingenting som man kan förvänta sig av en vara. Värmepumpen är således att anse som felaktig. Du som köpare måste reklamera, det vill säga meddela att det föreligger fel i varan. Detta ska ske inom skälig tid efter att du borde ha märkt felet (23 § konsumentköplagen). Du har redan reklamerat som jag förstått det. Du kan då kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller hävning (22 § konsumentköplagen). Du verkar redan ha krävt avhjälpande av felet vilket du fått, men trots detta verkar felet kvarstå. Du kan i sådana fall reklamera och kräva prisavdrag eller häva köpet (28 § konsumentköplagen). Du får häva köpet om felet är av stor betydelse för dig. Det ska där göras en helhetsbedömning huruvida det finns möjligheter att rätta till felet eller kompensera köparen. Detta kan göras genom prisavdrag i vilket företaget i fråga har erbjudit dig. Sammanfattningsvis är det ett fel i varan som du reklamerat. Du kan kräva prisavdrag eller hävning. För att häva köpet så ska felet ha stor betydelse för dig och en helhetsbedömning görs. Det är alltså olika från fall till fall. En värmepump kan anses vara av betydelse och viktigt att den fungerar. Prisavdrag eller hävning kan således bli aktuellt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Ansvarar säljaren för fel som uppenbarar sig först en tid efter köpet?

2021-01-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min bostadsrätt.När jag köpte lägenheten xx fick jag inte veta mer än att IKEA-köket i lägenheten var relativt nyrenoverat trodde den dåvarande säljaren vilket jag berättat för köparen. I köket så läcker det nånstans mellan "lite och medelmycket" ur röret under diskbänken om man spolar på full fräs så att det blir högt tryck och mycket vatten samtidigt, eller om man häller ut något från en större behållare i vasken. Är detta något som räknas som ett dolt fel?Mvh
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Rättslig utgångspunktBostadsrätt är till skillnad mot exempelvis en villa lös egendom. Jordabalkens 4 kap. om fel på fastighet tillämpas därför inte. Tillämplig lag är istället köplagen (KöpL) (1990:931), jfr 1 § KöpL. När det talas om dolt fel, åsyftas i allmänhet 4 kap. 19 § JB (se t.ex. NJA 1988 s. 363).Jordabalkens 4 kap. 19 § med tillhörande rättspraxis är emellertid ganska likartad köplagens 17-19§§. Bostadsrätten ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, 17 § KöpL. Därtill föreligger fel om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Här fästs stor vikt vid priset och vad köparen utifrån det anses kunna förutsätta avseende grad av felfrihet. Bedömningen i detta fallKöparens undersökningsplikt och säljarens upplysningspliktExakt vad avtalsinnehållet var känner jag såklart inte till. Några allmänna hållpunkter kan dock ställas upp. Av ert avtal följer att köket är relativt nyrenoverat men inte helt splirrans nytt, varför mindre, normala slitageskador och fel borde förväntas av köparen. Han eller hon får inte åberopa fel som hen måste antas ha känt till vid köpet, 20 § KöpL (undersökningsplikt). Som fel får inte heller åberopas vad hen borde ha märkt vid undersökningen, såvitt du inte på rak fråga ljugit eller lämnat lugnande besked beträffande just rören under diskbänken. I det senare fallet bortfaller köparens undersökningsplikt och fel som säljaren förtigit eller på annat sätt handlat i strid mot tro och heder, får göras gällande. Avgörande tidpunktDen avgörande tidpunkten för bedömningen av om fel föreligger är när risken för bostadsrätten går över på köparen, 21 § KöpL. Risken går i sin tur över på köparen när varan, enligt lagtexten, avlämnats 13 § KöpL. En bostadsrätt anses avlämnad när köparen tagit hand om den, såvida ni inte kommer överens om annat i avtalet, jfr 3 § KöpL. Helt avgörande blir alltså om felet förelåg innan köparens tillträde alternativt annan avtalat tid eller om felet uppkom efter denna tidpunkt. Om felet uppenbarade sig först efter riskövergången är du som utgångspunkt inte ansvarig för det då köparen bär risken. Du ansvarar – för att krångliga till det ytterligare ­– likväl för fel som har funnits före riskövergången men som visar sig först senare. Den delikata frågan är då huruvida felet faktiskt förelåg före riskövergången. John Kihlman skriver i sin lagkommentar "avgörande i sådana fall är om avvikelsen har sin grund i förhållanden som fanns vid riskövergången. Om så är fallet, är varan felaktig. Om så inte är fallet – dvs. om avvikelsen har orsakats av något som köparen enligt 12 § KöpL står risken för – är varan inte felaktig". BevisfrågaI slutändan blir det en bevisfråga domstolen får ta ställning till. Huvudregeln vid köp är att köparen har bevisbördan för att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången (NJA 2013 s. 524 p. 5). Beviskravet är normalt, dvs. köparen ska styrka eller visa att en viss omständighet, alltså felet, föreligger (NJA 2013 s. 524 p. 21).Presenterar således köparen ett besiktningsutlåtande vari konstateras att läckaget pågått under längre tid hänförlig till tiden före riskövergången, t.ex. med stöd av rost, fukt, mögel etc är mycket vunnit för hen. Om du å din sida kan visa på att felet fanns vid köparens undersökning av bostadsrätten och att hen insåg eller borde ha insett felet vinner du eftersom köparen i så fall konkludent eller uttryckligen godtagit lägenhetens skick. Tveka inte över att höra av dig antingen till Lawline via https://lawline.se/contact eller lämna en kommentar här nedan om något är otydligt.Hälsningar,

Hur sent kan ett företag komma med fakturan?

2021-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en sak men inte fått någon faktura på köpet, det har gått 4 månader o jag har ringt företaget men inte sett några inbetalningar o inget hört från dom ? Vad gör jag o hur lång tid tar det innan dom inte kan kräva tillbaks varan
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga behandlas i konsumentköplagen (KKöpL). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Längst ned i dokumentet finns en sammanfattning av svaret.Köparens betalningsskyldighetHuvudregeln är när någon tidpunkt inte har bestämts för betalningen är köparen skyldig att betala när säljaren kräver det (36 § KKöpL). Köparen har alltså en skyldighet att betala för en vara som denne har köpt. Kan säljaren kräva tillbaka varan?Säljaren har rätt att häva köpet om köparens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott. När varan dock har kommit i köparens besittning har säljaren endast rätt att häva köpet om denne har förbehållit sig rätten till hävning (40 § KKöpL).Hur sent kan säljaren skicka en faktura?Säljaren har rätt att kräva betalning från en konsument upp till tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Det innebär att företaget som du köpt varan av kan komma med fakturan inom ett år och du kommer då fortfarande vara skyldig att betala. Har säljaren kommit med ett betalningskrav, har preskriptionstiden brutits. Det innebär att en ny period av preskriptionstid börjar löpa. Om det däremot har gått tre år utan att företaget har kommit med något betalningskrav så har företaget förlorat rätten att kräva betalning – skulden är preskriberad. SammanfattningDu som köpare har alltid en skyldighet att betala för den köpta varan. Denna skyldighet upphör när det har gått tre år utan att företaget hör av sig till dig med ett betalningskrav. När varan har kommit i din besittning har företaget bara rätt till att häva köpet om företaget har gjort ett förbehåll i köpeavtalet. Utöver dessa så finns det en allmän princip inom avtalsrätten som innebär att avtalsparterna förväntas verka lojalt mot varandra. Jag skulle därför rekommendera dig att höra av dig till företaget så gott du kan. Det finns tyvärr inte något mer som du kan göra åt det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Hur mycket behöver man betala vid avbokning av massage?

2021-01-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har en näringsidkare rätt att kräva betalning av mig för en utebliven massagebehandling trots att jag vet att de tog in en annan betalande gäst på min tid? Jag har fått ett krav att betala 1000kr men jag vet att personen som tog min tid fick en rabatt på 200kr, räcker det då att jag betalar in mellanskillnaden á 200kr?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst råder avtalsfrihet i Sverige. Det innebär i det här fallet att om ni kommit överens (antingen muntligt eller skriftligt) att du kommer att debiteras fullt belopp vid avbokning, är du skyldig att betala 1000 kr. Detta kan eventuellt angripas med 36 § avtalslagen, som innebär att oskäliga villkor kan jämkas. Det kan vara oskäligt att kräva full ersättning för tjänsten, utan att göra avdrag för de kostnader som näringsidkaren besparas genom avbokningen. I det här fallet kan det exempelvis vara kostnader i form av löner, massageoljor etc.Om ni inte har kommit överens om hur betalningen ska hanteras vid avbokning, får ledning sökas på annat håll. Av din fråga att döma har du i egenskap av privatperson bokat en tjänst (massage) hos en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig för denna typ av tjänst (se 1 § konsumenttjänstlagen), men bestämmelserna kan ge ledning analogivis (se prop 1984/85: 110 s 142) eftersom din fråga rör konsumentskydd gällande en tjänst. Avbeställningar regleras i 42 § konsumenttjänstlagen. Enligt det andra stycket har näringsidkaren inte rätt till ersättning bland annat om avbokningen beror på att konsumenten fått förhinder på grund av myndighetsbeslut eller liknande omständigheter utom dennes kontroll. Om du har haft en sådan giltig anledning till avbokningen är du inte ersättningsskyldig. Jag vill dock understryka att inte vilka anledningar som helst utgör en sådan giltig anledning, vilket framgår av den förhållandevis stränga ordalydelsen i bestämmelsen. Det är exempelvis inte godtagbart att avbokningen sker på grund av tidsbrist eller andra vardagliga bekymmer. I dessa extraordinära coronatider är det kanske möjligt att symptom utgör en giltig anledning att avboka massagen utan ersättningsskyldighet.Enligt 42 § st 3 konsumenttjänstlagen har näringsidkaren inte rätt att bli ersatt för mer än förlusten som orsakats denne på grund av avbokningen. I ditt fall verkar det som att näringsidkarens förlust uppgår till 200 kr.Sammanfattningsvis är det i första hand avtalet som avgör huruvida du är ersättningsskyldig eller inte. Om det står att konsumenten ska betala fullpris, är du sannolikt skyldig att betala 1000 kr. Om ni inte har kommit överens om hur avbokningen ska hanteras, är du sannolikt inte skyldig att betala mer än 200 kr. Alternativt är du inte ersättningsskyldig alls, beroende på anledningen till din avbokning.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har man rätt att få tillbaka pengarna vid fel i vara?

2021-01-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en bil av en bilhandlare. I annonsen stog det att bilen hade gått ca 1000 mil mindre än vad den har. De tog även ca 1,5v för firman att genomföra ägarbytet. Det visade sig vara massa fel på bilen som säljaren inte nämnde för oss. Vi köpte 2 års garanti, men de gav mig en garanti på 700 mil, som inte gäller eftersom bilen gått längre än va de påstog att den hade. De skickade även med vinterdäck som inte passade på bilen osv osv. Min fråga är nu om jag har rätt att kräva att de köper tillbaka bilen för priset jag betalade?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har jag rätt att få tillbaka pengarna vid fel i vara? Jag tolkar det som att du som privatperson har handlat av en firma, vilket gör konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. För att kunna få tillbaka dina pengar, krävs att du kan häva köpet på grund av fel eller dröjsmål med bilen. Du nämner att bilen varit belagd med flera problem, varför det blir aktuellt att undersöka ifall fel på varan föreligger (16 § KKöpL). Bilen är enligt min tolkning inte vad man kan förvänta sig av den inköpta bilen då den gått ett längre miltal, fel däck har följt med osv. Dessutom så stämmer det inte överens med de uppgifter som säljaren har lämnat om bilen (19 § KKöpL).Även om bilen har gått mer än vad firmans garanti täcker, finns det ett skydd för konsumenter i konsumentköplagen. Ett fel som visar sig inom 6 månader från det att ni fick bilen, anses ha funnits när säljaren lämnat över den till er och ansvaret för dessa fel faller över på säljaren (20 a § KKöpL). Om det föreligger fel i varan så har man rätt att kräva avhjälpande av felet eller häva köpet (22 § KKöpL). För att få pengarna tillbaka, så kan du häva köpet om felet är av väsentlig betydelse (29 § KKöpL). Då det föreligger en massa fel på bilen, bör det anses att felet är av väsentlig betydelse. SammanfattningFel föreligger i varan, och det ger dig en rätt att kunna häva köpet och därmed få tillbaka dina pengar. Mycket beror dock på vilken typ av fel detta är (nämns inte i frågan), och om de i första hand kan avhjälpas till exempel. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Deposition vid avbokning av tatuering

2021-01-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har eget företag och jobbar som tatuerare. För en tid sedan fick jag en bokning som jag antog av en förälder som tidigare bokat tid åt sitt vuxna barn. För att kunna tatuera det som kunden önskade sig behövde jag utföra en ritning i förtid vilket jag gjorde. Jag tar alltid en deposition vid bokning just för att jag ofta behöver rita en ny och unik design, vilket innebär att jag lägger ner tid och arbete. När bokningsdagen sedan anlände kände jag mig sjuk, och under rådande omständigheter avbokade jag tiden för att undvika eventuell smittspridning ifall det skulle visa sig att jag hade covid-19. Eftersom jag mådde väldigt dåligt vid det tillfället skrev jag lite kort att jag var sjuk och sedan återkom jag när jag hade tillfrisknat för att hitta en ny tid. Då visar det sig att denna förälder inte ville boka ny tid då det tydligen var barnets födelsedag och föräldern ansåg att det var väsentligt att tatueringen skulle utföras just på dagen. De hade beslutat sig för att till en annan tatuerare samma dag. Nu vill föräldern ha tillbaka summan för depositionen. Jag har förklarat att kostnaden avser det förarbete jag måste göra och att skulle de vilja boka ny tid så kommer betalningen som har skett "finnas kvar" och ingå i totalkostnaden av tatueringen. Vill de ha ett annat motiv kräver jag inte en till deposition. Detta accepteras inte av föräldern och jag är osäker på vad som gäller. Tacksam för svar!
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen uttrycklig lag som reglerar tatueringstjänster, däremot kan man använda sig av Konsumenttjänstlagen (KtjL) för att finna vägledning. I första hand gäller dock vad ni avtalat om. Avtal om deposition Du skriver att du alltid tar en deposition vid bokning, som är avsedd till att täcka upp för tiden du ritar ett motiv för kunden. En deposition är just en säkerhet för dig, vid en eventuell avbokning. Det framgår inte av din fråga om depositionen är reglerad i ett avtal mellan dig och kunden, kanske genom bokningssystemet? Där kan du ju själv bestämma när en avbokning senast måste ske för att depositionen ska gå att återbetala, exempelvis ''avbokning måste ske senast 2 veckor innan bokad tid''. I sådant fall gäller avtalet er emellan och vad som är stadgat där gällande återbetalning av deposition. Om det inte är reglerat i avtal Skulle det vara så att det inte finns reglerat, kan vi som sagt finna vägledning i KtjL och då främst genom dess 42 § KtjL. Av paragrafen framgår det att om en konsument avbeställer en tjänst innan den har slutförts så har näringsidkaren rätt till ersättning för den del som har utförts. I ditt fall skulle detta alltså innebära att du med hänvisning till denna paragraf eventuellt skulle kunna ha rätt till ersättning för den tid som du lagt ner på att arbeta fram ett motiv. Sammanfattningsvis har du möjligtvis rätt till att behålla depositionen genom ert avtal (eller inte, beroende på vad som är stadgat). Därutöver kan du eventuellt ha rätt till att behålla denna med hänvisning till Konsumenttjänstlagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Hävning av köp efter fel upptäckts på båt

2021-01-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en motorbåt 9 juli 2020 från en man som bor i Stockholm. Jag själv bor i Kalmar. Båten hittade jag på blocket. Innan köpet hade jag och säljaren sms konversation där jag frågar om båtens skick och om allt fungerar som det ska och även om det är något mekaniskt som är trasigt. Säljaren berättar att allt fungerar som den ska och att han har varit och åkt vattenskidor utan problem. Han berättar att han har byt impeler, termostat, och vattenpump och även att båten har servats efter förra säsongen. Vi skrev ihop en digital köpekontrakt innan köpet där vi båda signerade. Jag betalade 10000 kr i handpenningen innan båten skulle levereras. När båten anlänt i Kalmar åkte jag och transport killen ut på en 15 min båt tur och sen in till båtparkeringen som jag hade fixat. Därefter betalade jag resterande 58000kr. En vecka senare åkte jag ut på en båt tur och när jag hade bindat fast båten efter båtturen upptäckte jag några liter vatten under motorhuven. Jag gjorde likadana båt tur några dagar senare med samma resultat. Båten hade även onaturlig varvtal. Då bestämde jag att lämna in båten till Marinan. Jag fick tid den 10 augusti hos marinan och fick besked 15 augusti att motorblocken hade frusit sönder och spruckit. Jag kontaktade säljaren som var ovillig att göra något åt det. Nu har vi dragit igång rättsligt process. Det kostar 75000k för att åtgärda felen. Har bevis att motorblocken har frusit sönder som marinan har skrivit. Jag vill häva köpet, hur ser möjligheterna ut?
Tova Backman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så önskar du att undersöka vilka påföljder som kan göras gällande vid fel på båten. Denna fråga regleras i köplagen (KöpL) eftersom detta gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner.Riskens övergång:Som huvudregel är det köparen som står för risken när ett avlämnande av varan skett (6 § KöpL). Det betyder att efter köparen fått varan är det köparen som är ersättningsskyldig för eventuella fel som uppkommer efter köpet, om inte felet beror på säljaren (12 § KöpL).I ditt fall verkar båten inneha ett fel direkt ni testar den vilket talar för att felet fanns redan innan köpet. Då båten dock var i din besittning när felet upptäcktes är det mycket troligt att du måste bevisa att felet fanns innan båten överlämnades till dig (NJA 1991 s. 481). Det är alltså upp till dig att styrka att felet på båten fanns redan innan du tog över båten. Om det går att bevisa är säljaren ansvarig för felet.Fel på varan:Det anses vara fel på båten i lagens mening om den avviker från vad ni avtalet om eller åtminstone vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Även om båten sålts i "befintligt skick" så är den felaktig om den avviker från vad säljaren utlovat men också om säljaren låtit bli att upplysa om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle inverkat på försäljningen (19 § KöpL). Sådana fel kan tex vara att motorblocken frusit sönder som i ditt fall. Båten är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med ledning av priset och andra omständigheter (18 § KöpL). Undersökningsplikt:Du som köpare kan inte åberopa fel som du måste antas ha varit medveten om vid köpet och om säljaren uppmanat till att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt (20 § KöpL). Man utgår från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning. Det verkar utifrån din beskrivning som att ni testkörde båten innan du betalade, däremot hade den redan kommit i din besittning vilket talar för att köpet redan var fullbordat om ni inte avtalat om annat. Om felet var ett synligt fel som hade kunnat upptäckas redan vid testkörningen talar det dock för att du brutit i din undersökningsplikt. Om felet är ett dolt fel kan det åberopas då du som köpare inte förväntas kunnat upptäcka det genom undersökning.Är det ett fel du som köparen hade kunnat upptäcka kan du ändå åberopa felet om du kan visa att säljaren handlat "svikligt" mot dig genom att undanhålla information.Krav på reklamation:Det är viktigt att du reklamerar till säljaren när du upptäcker felet. Av din reklamation måste det framgå vad felen är och vilken påföljd du vill göra gällande. Detta måste dessutom ske utan oskäligt uppehåll, efter två år efter köpet förlorar du som köpare denna möjlighet (32 § KöpL). En reklamation kan vara både skriftlig och muntlig, alltså räcker det med att du ringer eller smsar säljaren. Detta verkar det som att du har gjort.Påföljder:Påföljderna som kan bli aktuella är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt även skadestånd (30 § KöpL). Vad gäller hävning ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta. Sammanfattningsvis:Sammanfattningsvis är det svårt att svara på om du har en chans att häva köpet då alla omständigheter kring undersökningen och avtalet inte framgår av din fråga.Eftersom att du gjort en reklamation och om du med hjälp av Marinan kan bevisa att felet förelåg innan köpet och att felet inte var något du borde ha märkt vid köpet kan du vinna framgång i tingsrätten. I första hand är det avhjälpande du kan kräva. Om säljaren vägrar hjälpa till att åtgärda felet kan man kräva andra påföljder som prisavdrag eller hävning. Hoppas att du fått svar på din fråga!Behöver du mer hjälp kan du boka tid och få hjälp av våra jurister. Du bokar tid direkt på http://lawline.se/boka.

Reklamation vid felaktig vara

2021-01-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej det är så att jag köpte en viskosmatta grace ljusgrå hette den. Fick hem matta tyckte den va väldigt väldigt mörk och inte alls ljusgrå som den visade på bilden eller beskrivningen. Så mejlade dem på en gång gick 2veckor fick inget svar ringde dem istället, då sa dem att jag skulle mejla dem skicka bild på mattan vilket jag gjorde. Där efter fick jag bara svar att mattan kan skifta i nyans beroende på ljusinsläpp och lampor vilket jag förstår, men den är alldeles för mörk. Så ringde dem igen och dem sa att det har gått mer än 14dagar då jag inte kan returnera varan och att jag har rullat ut mattan. Jag har rullat ut mattan och dammsugit den då jag inte fick svar i 2veckor och sedan inte fick returnera den. Men har läst lite nu och jag har väl reklamationsrätt i 3år? Om matten inte alls stämmer överens med beskrivningen. Känns otroligt surt att betala en matta för 3400kr när den inte alls stämmer överens med bilden dem har för mattan. Har kontaktat företaget nu om jag kan reklamera den, så vad har jag för rättigheter? Haft mattan nu i 1månad ungefär. Tack för svar :).
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÅngerrättSom jag förstår det har du köpt din matta via internet vilket gör att Distansavtalslagen blir aktuell. I lagen framgår det att du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du mottagit varan. I ditt fall har det gått mer än 14 dagar sen du fick hem mattan vilket innebär att du inte längre har rätt att lämna tillbaka den.ReklamationDäremot har du alltid rätt att reklamera en vara om den är felaktig, det framgår av 23 § konsumentköplagen (KköpL). Vad som menas med fel på en vara framgår av 16 § KköpL. Ett sådant fel är till exempel om varan på något sätt avviker från vad du som köpare hade kunnat ana när du köpte den. Om din matta inte alls stämmer överens med säljarens bild bör mattans anses ha ett fel. Dessutom kan en vara anses vara felaktig om den avviker från vad säljaren har utlovat (19 § KköpL). Du skriver att mattan beskrivs som "ljusgrå" av företaget, men i verkligheten är mörkgrå. Mattan kan alltså anses vara felaktig även på den grunden.När en vara är att se som felaktig är säljaren skyldig att avhjälpa felet på något sätt (22 § KköpL) Du kan begära omleverans, om det finns en matta som överensstämmer med vad säljaren utlovat, det vill säga en matta som faktiskt är ljusgrå. Om inte det är möjligt framstår det som mest lämpligt att säljaren häver köpet så att du kan få pengarna tillbaka. Du har rätt att reklamera en vara i max tre år, men du måste reklamera varan inom vad som kallas för skälig tid. Det betyder att du måste reklamera varan så snart du upptäcker felet, eller har haft möjlighet att upptäcka felet. Om varan reklameras inom två månader är det alltid att anse som skälig tid (23 § KköpL). I ditt fall har du ju upptäckt felet direkt och bör reklamera mattan så snart du bara kan, vilket jag får uppfattningen om att du redan gjort. Hoppas att du har fått svar på din fråga!