Får jag införskaffa kanyler?

2021-05-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hejsan.Hur är de med innehav av kanyler sprutor etc som är för medicinska endamål. Finns de några restriktioner på om man får inneha de eller införskaffa sådant matreal?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i lagen om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Du får som privatperson inte föra in sprutor eller kanyler till Sverige om det inte sker för ditt eller en familjemedlems medicinska bruk, eller annat lovligt ändamål (2 §).Du får alltså införskaffa kanyler och sprutor förutsatt att det är avsett för medicinskt bruk eller annat lovligt ändamål.Ett medicinskt behov kan styrkas genom exempelvis förskrivning av läkare (recept). Exempel på vad lovligt ändamål kan tänkas utgöra är exempelvis för målning av mycket små ytor, rengöring av elektronik eller musikinstrument eller inom matlagning. Gränsdragningen mellan lovlig och andra ändamål har ansett kunna skifta över tiden varför den närmare gränsdragningen har överlämnats till domstolarna att avgöra!Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Formkrav för gåvobrev

2021-04-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Vilka formkrav uppställs på gåvobrev?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gåvobrev krav: Vid gåva av fastighet gäller samma formkrav som vid köp av fastighet (4 kap 29§ jordabalken) vilket innebär att gåvobrevet måste vara skriftligt, innehålla en förklaring att givaren överlåter fastigheten såsom gåva, hur stor del som överlåtits och slutligen måste både givare och mottagare skriva under.Uppfyller gåvobrevet ovanstående formkrav är det giltigt.Vänligen,

Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

2021-04-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag som privatperson hade beställt några varor sedan gjort en retur på vissa grejer. Jag märker att det har gått en månad som jag inte fått min återbetalning, så jag går in i webbsidan för att kolla om jag kanske missat något men då märker jag att på mina tidigare retur som jag gjort innan, inte heller återbetalades och där fanns även en från förra året. Borde inte företaget hört av sig? Om det liksom finns fyra returer utan att dem gett tillbaka mina pengar det krävdes alltså att jag går in och av en slump se dessa andra returerna. Hur borde jag gå till väga?
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet tyvärr inte specifika detaljer kring ditt fall, därför kommer detta svar innehålla generella regler kring ångerrätt och vilka skyldigheter och rättigheter köpare respektive säljare har vid ett ångrat köp. Samt hur du ska gå tillväga om företaget inte vill hjälpa dig. Först vill jag klargöra att jag tolkar det som att du köpt varan online och sedan valt att ångra ditt köp. Vid dessa typer av köp är det distansavtalslagen som är tillämplig (1 kap. 1-2 § Distansavtalslagen (DAL)) Din ångerrättI 2 kap. 10 § DAL framgår att du som konsument har rätt till 14 dagars ångerrätt från dagen du fick varan i din besittning. Som konsument ska du då sända ett tydligt meddelande om att du vill utöva din ångerrätt på varan, detta kan göras genom standardformulär. Idag får du som konsument ofta en sådan i samband med köpet. Om du har anmält detta till näringsidkaren får meddelandet om ångrat köp åberopas även om det inte når fram. Ångerfristen för varor är från och med den dagen du fått varan i din besittning (2 kap. 12 § DAL) men den börjar inte löpa fören du som konsument fått information om ångerrätten. Undantag för ångerrättenSpecialtillverkad vara som har tillverkats utifrån din beskrivningVaror som snabbt förverkas eller blir gamla t.ex. livsmedelVaror med bruten försegling och som inte kan återlämnas på grund av hälso-eller hygienskäl, t.ex. underkläder. MatkassarLösnummer av tidning eller tidskrift. När konsumenten utövat sin ångerrättNär en konsument utövat sin ångerrätt ska näringsidkaren göra en återbetalning senast inom 14 dagar från den dagen näringsidkaren mottog konsumentens meddelande om att hen vill ångra sitt köp. Ditt fallFörst och främst rekommenderar jag dig att kontakta företaget med bevis på att du returnerat varan inom tidsfristen. Dvs. 14 dagar. Detta kan du göra genom att uppvisa dina returkvitton kopplade till de returer du gjort. Om företaget ändå säger att du inte har ångerrätt bör du kontakta konsumentverket eller, om företaget inte är svenskt, ska du kontakta ECC. Om företaget hävdar att returen inte kommit fram måste företaget kunna visa att du varit vårdslös men i regel är det företaget själva som har ansvar för varan när du skickar tillbaka den. Om ni inte kan komma överens ska du kontakta ARN.För mera information kring vart du kan vända dig se HÄR. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Köplagen och konsumentköplagen

2021-04-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vilken lag gäller för mig som privatperson om jag vill ingå köpeavtal, Konsumentköplagen eller köplagen. Är det någon större skillnad på dem?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du som privatperson ingår ett köpeavtal beträffande lös egendom med annan privatperson, är köplagen tillämplig (jfr 1 § och 4 § köplagen). Köplagen är även tillämplig på avtal om köp mellan två näringsidkare. Om du i stället, i egenskap av konsument, ingår ett köpeavtal med en näringsidkare beträffande lös sak är konsumentköplagen tillämplig (1 § första stycket konsumentköplagen). Med konsument avses en fysisk person som handlar för privata ändamål och med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med dess näringsverksamhet (jfr 1 § femte och sjätte stycket konsumentköplagen). En första skillnad mellan lagarna är att köplagen är tillämplig på avtal om köp av lös egendom medan konsumentköplagen är tillämplig på köp av lös sak. Lös egendom och lös sak innefattar saker som är föremål för besittning såsom kläder, livsmedel, bilar och möbler. Lös egendom är emellertid ett vidare begrepp och inkluderar exempelvis även värdepapper, aktier, nyttjanderättigheter och fordringsrättigheter. Byggnad som uppförts på ofri grund innefattas också i begreppet lös egendom. En annan huvudsaklig skillnaden är att köplagen är dispositiv medan konsumentköplagen är att tvingande till konsumentens förmån (jfr 3 § köplagen och 3 § konsumentköplagen). Att köplagen är dispositiv innebär att parterna kan avvika från lagens bestämmelser. Köplagen bygger på avtalsfrihet vilket innebär att parterna fritt kan avtala om villkoren beträffande köpet. Konsumentköplagen är däremot tvingande till konsumentens förmån, vilket medför att näringsidkaren som huvudregel inte får ingå ett köpeavtal med konsumenten där villkoren är mindre förmånliga än de som angivs i lagen. Det är emellertid fritt att ingå avtal om bättre villkor. Ett exempel är "öppet köp" som inte regleras i konsumentköplagen men som näringsidkaren vanligen erbjuder sina konsumenter.Avseende lagarnas innehåll är bestämmelserna generellt till bättre förmån för en köpare som omfattas av konsumentköplagen jämfört med köplagen. Ett exempel är att reklamationsrättens yttersta tidsfrist i köplagen är två år, medan det i konsumentköplagen är tre år (jfr 32 § andra stycket köplagen och 23 § tredje stycket konsumentköplagen). Konsumentköplagens villkor är oftast förmånligare för köparen. Det grundar sig framförallt i att parterna inte anses vara jämbördiga och därmed erhåller konsumenten skydd genom lagstiftningen. Har du en fråga beträffande ett specificerat ändamål eller bestämmelse är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Vad kan jag göra när ett företag inte betalar tillbaka pengar de är skyldiga mig?

2021-04-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejJag beställde en produkt online för leverans till en kostnad 2500kr av ett större svenskt företag. Dagen därpå upptäckte jag att produkten fanns i lager i samma butik och eftersom att det var en födelsedagspresent så köpte jag den därför på plats för ytterliggare 2500kr mot att vi avbeställde den som jag tidigare beställt.Nu till problemet: Jag har varit i kontakt med butiken tre gånger men fortfarande ej fått tillbaka pengarna för den avbeställda produkten. Detta har nu gått 30 dagar och jag har ej fått tillbaka de 2500kr som jag la ut vid beställningen online. Som hobbyjurist ser jag att i konsumentköplagen §43"43 § Om köpet hävs, bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman. I den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten utan onödigt dröjsmål lämnar tillbaka vad han eller hon har tagit emot."Vad kan man anse vara "onödigt dröjsmål"? Jag undrar även vad jag har för möjligheter nu, kan jag kräva skadestånd? Hur bär jag mig åt i så fall och hur mycket kan jag rimligen få i skadestånd?Mvh
Ebba Planting |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! ¨Jag antar att produkten du köpte var på nätet. Då är det distansavtalsagen som ska tillämpas. Du har enligt distasavtalslagen 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Jag utgår från att varan inte lämnade säljarens lager. De har då 14 dagar från att du lämnat besked om att du ångrat ditt köp på sig att ge tillbaka pengarna (2 kap. 14 § distansavtalslagen). Det är inte ett skadestånd du ska begära utan det är pengarna tillbaka du vill ha. Jag kan inte lova att ARN kan hjälpa dig eftersom de bara prövar tvister och ställer ett krav på att företaget sagt nej till dina krav. De har relativt långa handläggningstider (flera månader) men det är gratis. Du kan läsa mer och göra anmälan här. Du kan också vända dig till konsumentrådgivningen i din kommun, det är gratis och du hittar den genom att googla på din kommuns namn och "konsumentrådgivning": Du kan också ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Då kostar ansökan 300 kr och om kronofogden tvingas driva in skulden kostar det ytterligare 600 kr. Företaget kan välja att att bestrida skulden, ni hamnar då i tingsrätten men min bedömning är att det är osannolikt att de bestrider. Kronofogden försöker ta ut avgifterna från företaget men om inte det är möjligt blir du skyldig att betala. Du kan läsa mer om hur du ansöker om betalningsföreläggande och vad det innebär här. Min rekommendationJag rekommenderar i att du i första hand hör av dig till företaget och berättar om de åtgärder du kommer ta till om inte betalningen kommer in inom ett visst antal dagar. Förhoppningsvis räcker det för att företaget ska betala ut pengarna. I andra hand får du gå vidare med någon av åtgärderna. Hoppas att detta var till hjälp!

Nya fel efter reparation av bil

2021-04-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,vi är ett företag som lämnat in vår bil till verkstaden för byte av ett topplock. När vi fick tillbaka bilen hade vi andra fel än vad vi lämnade in den för exempelvis fallande oljetryck. Detta tros ha uppkommit då de gjort en felaktig montering av topplocket. Kostnaden för detta är en ny motor vilket är dyrt och vi har dessutom behövt hyra bil för att verksamheten ska kunna löpa på. Verkstaden vägrar att hjälpa och tar inte sitt ansvar eller lämna ut några dokument på vad som utförts och hur. Dessutom har de, efter vår reklamationsansökan hos autogiroexperten, ringt upp och sagt att de kastat ut bilen på gatan och att vi kan vänta oss en massa p-böter. Kan de göra det, vad gör vi och hur går vi tillväga?
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Jag har uppfattat det som att ni lämnade in er bil till en verkstad för att laga ett fel. När bilen sedan lämnas tillbaka har det uppkommit flera andra fel på bilen vilka ni har reklamerat. Bilfirman vägrar avhjälpa felet och har nu ställt ut er bil på gatan. Frågan är vad ni kan göra åt situationen. Det är fel i tjänstenDet finns ingen lag som reglerar tjänster mellan företag. Trots det så tas ofta reglerna i Konsumenttjänstlagen och Köplagen i beaktande när man bedömer situationerna. Med hjälp av dem reglerna (t.ex. 9 § KtJL) kan vi relativt enkelt konstatera att det rör sig om ett fel i tjänsten. Om arbetet inte utförts tillräckligt hantverksmässigt, noggrant och med omsorg har du laglig rätt att få reparation eller service utförd korrekt, få ett reducerat pris eller i vissa fall inte behöva betala alls. Detta gäller givetvis när firman skapat nya problem i bilen. I dessa fall kan det vara rimligt att ta in en utomstående bilfirma, förutsatt att den som gjort fel vägrar samarbeta, som kan konstatera vilka felaktigheter som föreligger och vad som är rimligt att göra (Förslagsvis ersätta kostnaderna eller avhjälpa felen). Vad ni bör göraDet som jag tycker ni ska göra är att återigen kontakta bilfirman och meddela om vilka rättigheter ni har enl. lag, och att ni, om de inte vill samarbeta, kommer att kontakta en utomstående bilfirma för en rapport ang. felen som uppkommit. Fortsätter dem vägra, är alternativet att anmäla bilfirman och i värsta fall gå till domstol.

Ångra en vara köpt från en amerikansk hemsida

2021-04-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag köpte för ett tag sen en mobiltelefon av en amerikansk internetbutik, men när jag fick hem den ångrade jag köpet. Jag hittar dock ingen ångerblankett på den amerikanska sajten och undrar om det skulle räcka med att jag skriver ett brev och skickar tillbaka mobilen? Eller finns det något annat sätt jag kan gå tillväga för att häva köpet? Hade det varit någon skillnad om jag köpte den online i Sverige? Eller om jag köpte den i en riktig butik?Tacksam för svar.
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag förstått din fråga, har du alltså köpt en mobiltelefon online från USA vilket du nu ångrar. Nu undrar om du kan häva köpet och i så fall hur du ska gå tillväga för att göra det. Att handla från företag utanför EUVaror som beställs från ett land utanför EU räknas som privatimport. Det betyder alltså att du som konsument alltid måste betala moms på produkten och ibland även tull och andra avgifter som aktualiseras i samband med köpet. När du handlar utanför EU har du inte samma konsumentskydd som du har ifall du handlar en vara från ett land inom EU. Om det amerikanska företaget inte tydligt vänt sig till svenska kunder och anpassat hemsidan efter en svensk marknad, så gäller inte den svenska lagstiftningen (EU-lagstiftning). Jag utgår från att den amerikanska sidan du handlat mobiltelefonen ifrån inte riktat sig mot svenska kunder och därför är det lagstiftningen i USA som blir aktuell. Det här betyder att det inte är säkert att du har rätt ångra ditt köp på samma sätt som om du köpt telefonen från ett företag i ett EU-land. Det är ditt ansvar som konsument att då ta reda på vilka riktlinjer som just det företaget du handlat av har. Det kan du göra genom att läsa vad som står på deras hemsida eller genom att kontakta dem och fråga om deras retur- och ångerpolicy. Det är alltså inte en bra idé att bara skriva ett brev och skicka tillbaka mobilen. Du bör först vara säker på vad som gäller för just det företaget. Om du hade köpt mobiltelefonen i SverigeOm du istället hade köpt mobiltelefonen från en svensk hemsida hade du i enlighet med 2 kap. 10 § distansavtalslagen haft rätt att ångra ditt köp, förutsatt att du lämnar ett meddelande till säljaren om detta inom 14 dagar. När det gäller köp i butik så har du som konsument, till skillnad från köp online, inte någon ångerrätt. Det är upp till butiken själva om de vill erbjuda öppet köp och/eller bytesrätt och hur länge det ska gälla. De allra flesta butikerna ernjuder dock det här. Därför kan vi anta att om du köpte mobiltelefonen i en svensk butik, så hade du troligen kunnat ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Åldersgräns på alkoholfri öl

2021-04-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag skulle köpa 2 folköl till mej på Ica i Tollarp, min son på 11 år var med och ville också ha en öl så jag tog en alkoholfri öl till honom. När jag kom till kassan sa min son att den alkoholfria ölen var till honom, kassörskan tog genast hans öl och sa att dom fick inte sälja alkoholfri öl till minderåriga. Hon försvarade med att om dom går och dricker ölen på byn så kan folk tro att vi säljer öl till minderåriga. Jag trodde inte mina öron. Är detta förenligt med svensk lag?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln får en person under 18 år köpa lättdrycker, dvs. alkoholfria drycker och drycker med mindre än 2,25 promille alkohol (1 kap. 5 § 2 st. Alkohollagen [2012:1622] [AL] jfr 3 kap. 7 § AL). Däremot hindrar inte detta matvarubutiker från att införa egna åldersgränser för vederbörande drycker. Försäljning av lättdrycker regleras inte av alkohollagen, utan regleras istället på samma sätt som andra handelsvaror. Matvarubutiker har ingen kontraheringsplikt, vilket innebär att de inte har någon skyldighet att sälja sina varor till vem som helst. I praktiken innebär detta att en butik har rätt att införa t.ex. åldersgränser för vissa drycker etc. förutsatt att detta sker på objektiva grunder. De får med andra ord inte enbart neka en specifik person, utan det måste omfatta en viss grupp och det måste finnas objektiva skäl till begränsningen. I det här fallet hade kassörskan således rätt att agera såsom hon gjorde, eftersom den aktuella åldersgränsen utgörs av objektiva grunder. Med vänliga hälsningar