Hur kan jag få tillgång till personnummer?

2020-05-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej jag skulle vilja veta person nummer på personen XX angående att hon köpte en moppe av mig och jag måste fylla i ägarpapprerna
Linnéa Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessvärre har vi inte möjlighet att ge ut fullständiga uppgifter om personnummer. Jag skulle råda dig till att söka upp telefonnumret till personen och därefter kontakta personen för att få tillgång till personnumret.Det finns däremot många hemsidor på internet där man lätt kan hitta någons telefonnummer. Jag listar här ett antal:1. https://www.hitta.se/ På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter genom att exempelvis söka på personens förnamn, efternamn och bostadsort.2. https://www.ratsit.se/ Även på denna sida kan du hitta kontaktuppgifter genom att exempelvis söka på personens förnamn, efternamn och bostadsort.3. https://www.eniro.se På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter genom att exempelvis söka på personens förnamn eller efternamn.Om du skulle ha någon annan fråga är du alltid välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning

Vilken lag är tillämplig vid uthyrning av lös sak?

2020-05-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om man som näringsidkare hyr ut maskin/båt/stuga till kund (privatperson), vilken lag gäller då?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vilken lag som ska tillämpas vid uthyrning av maskin/båt/stuga mellan näringsidkare och konsument. Jag kommer att utgå ifrån att maskinerna och båten utgör lösa saker.Maskin och båtFör uthyrning av lösa saker finns det ingen särskild lag. Viss ledning kan dock ges av de få och ålderdomliga reglerna i 13 kap handelsbalken (1736: 0123 2) . För avtal mellan konsument och näringsidkare finns också lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Av lagen följer att avtalsvillkor vid tvist mellan näringsidkare och konsument ska tolkas till konsumentens förmån (10 §). I övrigt kan analogier göras till konsumentköplagen (1999:932), konsumenttjänstlagen (1985:716) och köplagen (1990:931). Analogier innebär att man genom att utgå från lagreglering på liknande områden kommer fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras. Det är alltså möjligt att upprätta ett avtal med utgångspunkt i lagarna jag angett ovan även om de inte är direkt tillämpliga.StugaVad gäller stugan är tillämplig lag beroende av de specifika omständigheterna i fallet. Först och främst måste det klargöras om stugan utgör fast egendom. Här är du varmt välkommen att återkomma genom en ny fråga för att vi ska kunna ge dig vägledning.Avslutningsvis viss jag råda dig till att kontakta en jurist vid upprättande av avtal avseende uthyrning av lös sak eftersom lagstiftningen på området är komplicerad.Med vänlig hälsning

Giltigt köpeavtal vid köp av hus på ofri grund

2020-05-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag ska köpa mina föräldrars friggebod på deras sommarstugetomt men den ska stå kvar på tomten så min familj har en liten stuga när vi hälsar på. Den dagen vi inte är välkomna längre så tar jag friggeboden med mig därifrån. Jag har två syskon så vill ha på papper att det är jag som äger den och den ingår inte i något dödsbo eller så. Vad ska vi ha för papper där det står att jag har köpt den, den ingår inte i något dödsbo och den dagen vi inte får ha den på tomten så fraktar vi bort den?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hus på ofri grundEftersom du i frågan anger att ni köper en friggebod som står på en tomt som annan äger så är det fråga om ett så kallat "hus på ofri grund", vilket betraktas som lös egendom. I och med att det är fråga om en friggebod (det vill säga krävs ingen registrering hos Skatteverket) så krävs det enbart ett köpeavtal för att den inte ska ingå i något dödsbo, och för att styrka dig som ägare. Det finns inga formkrav vad gäller lös egendom, men ett skriftligt avtal är ur bevissynpunkt alltid att föredra. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Köp av tjänst på distans

2020-04-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |I februari får jag en inbjudan per mail till en kurs i skånskt yllebroderi i Skanör. I mailet uppmanas jag att betala kursavgiften genom BG, vilket jag gör. Ingen info om ångerrätt finns, bara datum för kurstillfällena, samt att man kan köpa garn och nålar på plats. Strax före första kurstillfället behöver jag åka på en tjänsteresa. Jag meddelade kursledaren och ber om att få skicka någon i mitt ställe. Detta nekas! i ett mailsvar.Ett par veckor senare och samma dag som kurstillfälle två, blir min man sjuk. Kursen hamnar i skymundan. Efter ytterligare en vecka misstänker vi att min man har en corona-infektion grundat på att han har varit i London och haft möten med affärsbekanta från Milano. Jag mailar kursledaren och hänvisar till corona-läget i världen och smittospridningsrisker och att jag vill avboka kursen och få kursavgiften återbetald. Mailsvaret blir "Kursen är i gång. Du är välkommen", och inget om återbetalningen. Vi blir oense. Jag får dessutom inte längre svar på mina frågor om det finns deltagare som är äldre eller riskgrupp, kursdatum som kvarstår etc. om jag ändock skulle gå, jag blir inte heller uppdaterad om vad kurstillfällena gått ut på. Jag tror att Distansavtal ska gälla (motpart hävdar att de inte sålt på distans), och att marknadsföringslagen ska gälla om informationsplikt. Hur går jag vidare? Vad kan jag göra för att få kursavgiften tillbaka? Företaget känns ohederligt helt enkelt. Inte bara näringsidkare som drabbas ekonomiskt.
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan berör Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eftersom att du ingått avtal om en tjänst på distans. När du som konsument köper varor eller tjänster på distans exempelvis via internet, telefon eller hembesök har du 14 dagars ångerrätt, enligt 2 kap. 10 §. Ångerfristen, dvs. tiden då dessa 14 dagar börja löpa, är den dagen du får varan i din besittning enligt 2 kap. 12 §. En förutsättning föreligger dock för att ångerrätten ska börja löpa och det är att du som konsument ska få information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket. Har de alltså inte informerat om ångerrätten börjar den löpa från och med det tillfället då ni erhållit information om att ni har ångerrätt. Om du handlar via nätet kan det vara så att du har erhållit information om ångerrätt innan du betalade för varan, men det är bra om du dubbelkollar det. Enligt konsumentverket är det därför försäljaren som har en skyldighet att se till att du som konsument får information om ångerrätten innan en konsument ingår avtalet. Om inte tillräcklig information har getts förlängs ångerfristen. Informationen som ges om ångerrätt måste vara tydlig och innehålla det som en konsument behöver veta för att kunna utnyttja sin ångerrätt. För att ångerfristen ska påbörjas måste företaget informera om det föreligger en ångerrätt eller om något undantag gäller, hur lång ångerfristen är, när ångerfristen börjar gälla, och hur konsumenterna ska gå tillväga vid ett ångrat köp. De undantag från ångerrätt som kan förekomma framkommer i 2 kap. 1 § och 11 §. Om ett köp faller in under ett sådant undantag från ångerrätten måste näringsidkaren, eller hemsidan tydligt informera om detta innan avtal, köp, ingås. Exempel på undantag är enligt konsumentverket och 2 kap. 11 § 12 p.: "avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod," Ditt köp kan anses falla in under detta undantag och då har du som konsument inte någon ångerrätt.Vänligen,

Kan jag häva ett bilköp?

2020-05-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har frågor angående häva köpet på en bil som inte fungerar som den ska.Sedan 9/2-20 har bilen varit in på verkstad 3ggr, sista gången 9/4 och den står kvar där än. Det är en ny bil inte ens ett år gammal, gått 15100km. De har inte hittat något specifikt fel men tror att det är turbon som de nu vill byta. De kan inte svara på att det är de som är felet utan de hoppas. Hur kan jag som konsument göra nu? Jag vill häva köpet då jag anser att det tagit lång tid och inget fel har hittats. Vad säger lagen?Mvh
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Jag utgår ifrån att du som privatperson har köpt en bil. Däremot skriver du inte om du har köpt bilen av en privatperson eller av ett företag. Detta är viktigt då det är två olika lagar som reglerar detta beroende på vem som är säljaren. Jag kommer därför först utreda vad som gäller om du som konsument köpt bilen av ett företag, vilket regleras av konsumentköplagen (KKL), och därefter utreda vad som gäller om du som privatperson köpt bilen av en annan privatperson, vilket regleras av köplagen (KöpL). I båda fall aktualiserar dock frågan om fel i varan, vilket är en förutsättning för att häva köpet i detta fall.Vad gäller om bilen köpts av ett företag?Du skriver att bilen har varit/är behäftad med fel. Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Bilen är att bedömas som felaktig om den i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig om den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL).Om en vara, i detta fall bilen, är felaktig finns ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen är felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa förutsättningar har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).Vad gäller om bilen är köpt av en privatperson?Bilen är bland annat att anses som felaktig om den inte stämmer överens med den kvalitet som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). Bilen är även att anses som defekt om den inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren har lämnat i samband med köpet (18 § 1 stycket KöpL). Den relevanta tidpunkten för bedömning av fel i varan är när risken, ansvaret för varan, gick över på köparen (21 § 1 stycket KöpL). Denna risk går över på köparen när köparen har den aktuella varan i sin besittning (13 § KöpL). Även en vara som sålts i befintligt skick kan trots det vara felaktig om bilen avviker från det säljaren informerat dig om i samband med köpet och potentiellt underlåtit att informera om ett känt fel (19 § 1 stycket 1 punkten respektive 2 punkten KöpL).Du som köpare har en undersökningsplikt (20 § 1 stycket KöpL). Undersökningsplikten innebär att du som köpare inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 stycket KöpL). Om varan är felaktig har du som köpare rätt till bland annat prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL).Vad gäller för dig?Sammanfattningsvis kan det konstateras att båda lagarna ger möjligheten för hävning av köp, oavsett om du köpt bilen av en privatperson eller av en näringsidkare. Däremot är hävning av köp inte vanligtvis den primära påföljden vid fel i varan, särskilt vid köp mellan två privatpersoner. Om du kan häva köpet är beroende av hur omfattande felet är samt om du som köpare har uppfyllt din undersökningsplikt. Däremot är det en fråga som är svår för mig att besvara i och med att du inte har skrivit några närmare omständigheter i din fråga.Hoppas att du har fåtts var på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur skiljer sig konsumentskyddet mellan att handla i butik eller på nätet?

2020-05-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |vilka skillnader i konsumentskyddet mellan handel på internet och i fysisk butik finns det? Om man ska kolla via ARN-ärenden
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Om man som konsument handlar utanför affärslokal blir distansavtalslagen tillämplig. Den innebär ett ytterligare konsumentskydd, i form av bland annat information från näringsidkaren 2 kap. 2 § DAL samt en ångerrätt som gäller i 14 dagar efter köpet 2 kap. 10 § DAL. Om du köper något i en fysisk butik har du också ett konsumentskydd, beroende på om det är en vara eller en tjänst skyddas du av konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen. Om du exempelvis köper en vara över nätet gäller både distansavtalslagen och konsumentköplagen. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ångra abonnemang som ingåtts i affärslokal?

2020-04-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |jag är ute på stan för att fika med jobbarkompisar. på väg hem är det någon som ropar till mig. en kvinna kommer fram till mig och undrar vilket abonnemang jag har. jag blir bjuden på en bit god choklad. jag och kvinnan står och pratar om mitt nuvarande abonnemang och vilken nuvarande telefon jag har för tillfället. kvinnan frågar mig om jag vill komma in i affären och tita på lite olika erbudanden de har. efter någon halvtimma promenerar jag hem med en ny mobiltelefon, en surfplatta och ett nytt abonnemang. surfplattan skulle visst ingå gratis i de nya mobilabunumanget.väl hemma i lugn och ro funderar jag på vad det va som egentligen hände. jag tittar på det pappret som jag skrev på och ser då att jag har ingått ett avtal på 24 månader med en månadsavgift på 799 kr per månad.vad ska jag göra här? vilken/vilka lagstiftningar är tillämpliga? har jag några rättigheter i detta fall?
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom det är fråga om ett avtal som ingåtts i butik blir lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte tillämplig. Det blir allmänna regler om avtal som blir tillämpliga, d.v.s. avtalslagen. Huruvida du har möjlighet att ångra abonnemanget är upp till företaget. Om du har ångerrätt borde det framgå av avtalet. Jag skulle hänvisa dig till att kolla med företaget om en sådan möjlighet finns. Jag kan också tipsa dig om telekomradgivarna.se för mer information om ditt specifika abonnemang. Med vänlig hälsning,

Ångerrätt vid köp av E-bok

2020-04-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag köpte en E-bok (studiemedel) på licens för 12 månaders bruk, Kemi 2 Syntes på www.ordochbok.se och ångrade mig efter köpet gjordes. Köpet gjordes idag och enligt deras kundtjänst har jag inte rätt att ångra köpet, stämmer det? Har inte kunden alltid 14 dagars ångerrätt över internet? Hur går jag tillväga om jag skulle ha rätten på min sida?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan berör Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. När du som konsument köper varor eller tjänster på distans exempelvis via internet, telefon eller hembesök har du 14 dagars ångerrätt, enligt 2 kap. 10 §. Ångerfristen, dvs. tiden då dessa 14 dagar börja löpa, är den dagen du får varan i din besittning enligt 2 kap. 12 §. En förutsättning föreligger dock för att ångerrätten ska börja löpa och det är att du som konsument ska få information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket. Har de alltså inte informerat om ångerrätten börjar den löpa från och med det tillfället då ni erhållit information om att ni har ångerrätt. Om du handlar via nätet kan det vara så att du har erhållit information om ångerrätt innan du betalade för varan, men det är bra om du dubbelkollar det. Enligt konsumentverket är det därför försäljaren som har en skyldighet att se till att du som konsument får information om ångerrätten innan en konsument ingår avtalet. Om inte tillräcklig information har getts förlängs ångerfristen. Informationen som ges om ångerrätt måste vara tydlig och innehålla det som en konsument behöver veta för att kunna utnyttja sin ångerrätt. För att ångerfristen ska påbörjas måste företaget informera om det föreligger en ångerrätt eller om något undantag gäller, hur lång ångerfristen är, när ångerfristen börjar gälla, och hur konsumenterna ska gå tillväga vid ett ångrat köp. De undantag från ångerrätt som kan förekomma framkommer i 2 kap. 1 § och 11 §. Om ett köp faller in under ett sådant undantag från ångerrätten måste näringsidkaren, eller hemsidan tydligt informera om detta innan avtal, köp, ingås. Exempel på undantag är enligt konsumentverket och 2 kap. 11 § 11 p. "Digitalt innehåll, till exempel nedladdning av en film, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att det inte finns någon ångerrätt." Ditt köp kan anses falla in under detta undantag och då har du som konsument inte någon ångerrätt. Detta förutsatt att du fått information om detta och "gått med på det" genom att till exempel kryssa i en ruta där villkoren för ångerrätten föreligger. Mitt råd är därför att gå igenom deras hemsida och se om något sådant framkommer, och om information om ångerrätt framkommer. Om du märker att det inte framkommer någon sådan information kan du tala med deras kundtjänst och fråga vilket undantag som ditt köp hamnar i, och hur du erhållit den infroamtionen innan köpet genomfördes. Vänligen,