Öppet köp i butik

2020-11-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte massa kläder för en stor summa i en butik. Nu när det gått mer än en vecka så valde jag att returnera dem. Men när jag gick till butiken sa hon att jag inte fick returnera kläderna eftersom de inte hade öppetköp. Stämmer detta verkligen? Har inte jag som konsument rätt till två veckors öppetköp enligt Konsumentköplagens? Tack så mycket för svar!
Sonja Najim |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du väljer att handla i butik, så har du som konsument ingen rätt att ångra köpet. Däremot är det väldigt vanligt att många butiker erbjuder öppet köp, vilket innebär att du kan lämna tillbaka varan och få dina pengar tillbaka. Varje butik bestämmer själva sina regler, så öppet köp och bytesrätt är helt frivilligt för en butik att erbjuda. Detta kan innebära att vissa butiker erbjuder exempelvis 30 dagars öppet köp, medan andra butiker inte erbjuder något öppet köp alls. Om du inte blivit erbjuden något öppet köp, så kan du tyvärr inte lämna tillbaka kläderna. Men om du däremot, skulle handlat kläderna från nätet då skulle du som konsument alltid ha en ångerrätt på 14 dagar. Slutsats:Eftersom du har handlat kläderna i butik så har du ingen rätt att ångra köpet. Det framgår inte heller att butiken erbjudit dig något öppet köp. Mot bakgrund av detta kan du tyvärr inte lämna tillbaka kläderna.Vänligen

Ångerrätt konsument resp. näringsidkare

2020-11-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej.Detta blir en hypotetisk fråga som säkerligen kommer att följas av hen hel del åsikter.Min fråga gäller ångerrätt vid distansköp. Hur kan det komma sig att ett distansköp-/avtal mellan näringsidkare och privatperson har en ångerrätt medan ett distansköp-/avtal mellan näringsidkare och näringsidkare ej har ångerrätt?Vad är skillnaden?Låt säga att en näringsidkare blir "pålurad" ett abonnemang eller liknande, då finns ingen möjlighet att häva köpet. Detta förefaller, för mig, lite underligt.Det finns förmodligen en bra och rimlig förklaring jag inte tänkt på och vore mycket tacksam att få svar på varför lagen är utformad på detta sätt.(Har läst, och förstått skillnaden mellan, Konsumentköplagens samt Köplagen.)
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar alltså över skillnaden mellan situationerna då en privatperson ingår ett distansavtal och då en näringsidkare ingår ett distansavtal, och varför möjligheten till ångerrätt i de två situationerna skiljer sig åt. Rent juridiskt är skillnaden mellan de två situationerna att privatpersonen räknas som en konsument, och därför omfattas av Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Privatpersonen har därför rätt till de 14 dagars ångerrätt som stadgas i distansavtalslagen 2 kap 10 §. Enligt 1 kap 2 § avses med "konsument" en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.Varför gäller då lagen och de rättigheter den medför bara för konsumenter och inte näringsidkare? Det stadgas i 1 kap 1 § distansavtalslagen att lagen innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal. Detta är centralt för att ta fasta på varför konsumenter har särskilda rättigheter - det rör sig om skyddslagstiftning, syftandes till att bevaka ett skyddsvärt intresse. Vissa lagar har genom politiska avvägningar vid lagstiftningen utformats för att skydda den man bedömer vara den svagare eller i underläge ställda parten. Arbetstagare har bedömts vara i behov av skydd gentemot arbetsgivare, hyresgäst gentemot hyresvärd, och konsument gentemot näringsidkare. Näringsidkare som avtalar med en annan näringsidkare har inte ansetts ha samma skyddsbehov. Återigen har detta rört sig om politiska avvägningar, som landat i att konsumenter har mindre kunskap och information och därför är i ett underläge gentemot näringsidkare. Näringsidkaren förväntas vara bättre informerad än en konsument och därför inte lika utsatt för att t ex bli lurad eller övertalad att ingå ett avtal. Detta behöver förstås inte stämma i varje enskilt fall, men det är ungefärligen den motivering som ligger bakom att konsumenter är särskilt skyddade av lagstiftning på ett sätt som näringsidkare inte är. Hoppas du fick svar på din fråga!

Köpeavtal - ett exempel för respektive part

2020-11-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag undrar om inte ett köpeavtal måste vara lika mellan köpare och säljare? Jag köpte en bil men företaget och jag har olika innehåll i köpeavtalet.
Minela Kurjakovic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köpeavtal ska parterna se till att köpeavtalet upprättas i två exempel, ett exempel för respektive part. Om det är så att du inte har fått ett exempel av det fullständiga köpeavtalet så bör du kontakta säljaren om detta. Du som köpare har rätt att känna till alla avtalsvillkor i ert avtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Rätt till faktura

2020-10-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har jag rätt att kräva en specificerad faktura på ett special beställt kök? inklusive vitvaror.
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det korta svaret är nej, det finns ingen lagreglerad skyldighet för ett företag som byggt ett specialdesignat kök att tillhandahålla en specificerad faktura. Däremot kan man absolut kräva att få med det som villkor i samband med att man ingår köpeavtalet. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?

2020-11-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag är helt med på att om man får dubbletter av en beställd produkt, så är man inte skyldig att höra av sig till företaget man köpt av. Även att företaget fortfarande äger den produkten jag inte har beställt. Finns det nån gräns på hur länge företaget har på sig att hitta sitt misstag?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer jag att utgå från att det rör sig om ett konsumentförhållande, att du i egenskap av konsument har köpt produkten av företaget. Precis som du nämner har du ingen skyldighet att höra av dig till företaget som har skickat dubbletten av den beställda produkten. Likaså är det mycket riktigt att företaget fortfarande äger den dubblett som du inte har beställt. Äganderätten till produkten övergår inte genom företagets misstag men företaget får själv ta hand om sitt misstag. Företaget har rätt att återfå den felskickade produkten om de kontaktar dig och du är skyldig att hålla produkten tillgänglig för avhämtning. Eftersom du inte äger produkten har du inte heller rätt att använda den. Om du inte skulle lämna tillbaka produkten kan du göra dig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Frågan är följaktligen hur länge företaget har på sig att inse sitt misstag och kontakta dig för att återfå den felskickade dubbletten av produkten. Hur länge har företaget på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?Här får man se till vilken preskriptionstid som gäller, hur lång tid företag har på sig att göra gällande att den felskickade produkten ska skickas tillbaka. Den allmänna preskriptionstiden går att finna i preskriptionslagen (PreskrL). I ditt fall är gäller en preskriptionstid på 3 år förutsatt att det inte har skett ett s.k preskriptionsavbrott (1-2 §§ PreskrL). Det här avbrottet kan t.ex göras genom att företaget kontaktar dig för att återfå dubbletten. Om företaget inte har krävt tillbaka den felskickade dubbletten inom 3 år har det rätt att göra gällande sin äganderätt efter denna tid. Hoppas att din fråga besvarades och om du har fler frågor är du välkommen att återigen höra av dig till Lawline! Med vänliga hälsningar,

Behöver du betala för bilvärderingstjänsten trots att företaget varit otydligt vid lämnande av prisinformation?

2020-11-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om det inte går att se på en hemsida att tjänsten har ett pris. I detta fall hemsidan X, som först i 4:e paragrafen i avtalsvillkoren nämner att tjänsten kostar 1995kr. Kan jag bestrida?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Är du bunden av avtalet?På hemsidan så finns det en ruta som man måste kryssa i för att kunna värdera sin bil. Genom att kryssa i den nämnda rutan godkänner du avtalsvillkoren för tjänsten. Om jag har förstått det rätt så har du kryssat i utan att läsa avtalsvillkoren eller på annat sätt missat information kring priset för tjänsten och företaget kräver nu betalt för bilvärderingen trots att du inte visste att tjänsten kostade. Utgångspunkten är att du är bunden av avtalet genom att kryssa i rutan eftersom du därigenom godkänt avtalsvillkoren (1 § Avtalslagen). Priset för tjänsten är ett av avtalsvillkoren som du godkänt och du är som utgångspunkt bunden av detta. Kan du bestrida betalningskravet?Du kan givetvis bestrida betalningskravet. Som grund för ditt bestridande kan du förslagsvis skriva att du inte fått tydlig information om att tjänsten kostade. Företaget är dessutom skyldig enligt lag att lämna korrekt och tydlig prisinformation, vilket de inte kan anses gjort i detta fall (10 § Prisinformationslagen). ÅngerrättEftersom det är ett köp som skett via internet är den s k distansavtalslagen tillämplig. Du som konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag som som avtalet ingicks, alltså den dagen du köpte tjänsten (2 kap. 10 § jämte 12 § första stycket Distansavtalslagen). Av § 4 i avtalet framgår det att ångerrätt inte gäller, sådant avtalsvillkor är utan verkan mot dig eftersom det är till din nackdel som konsument (1 kap. 4 § Distansavtalslagen). SammanfattningUtgångspunkten är att du är bunden av avtalet om du kryssade i rutan, eftersom du därigenom godkände avtalsvillkoren. Du kan bestrida betalningskravet men enligt min bedömning är den smidigaste lösningen att du nyttjar din ångerrätt och ångrar köpet. För att göra det behöver du meddela företaget att du vill ångra köpet. De kommer förmodligen att hävda att du, genom att godkänna avtalsvillkoren, redan lämnat ditt samtycke till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. I sådant fall kan du hänvisa till 1 kap. 4 § Distansavtalslagen och säga att ett sådant avtalsvillkor är utan verkan mot dig eftersom det är till din nackdel som konsument. Eftersom företaget har varit otydlig avseende prisinformationen kan du även anmäla dem till Konsumentverket (klicka här). Hoppas att mitt svar varit till din hjälp, återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Returkostnader vid internetköp

2020-11-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag beställde för någon vecka sedan nya däck till min bil. Nu när jag fick leveransen, såg jag att jag hade beställt sommardäck när jag skulle ha nya odubbade vinterdäck. Mailade till företaget, som påstår att jag ska få betala frakten tillbaka till företaget, samt 1200kr extra för att företaget i sig behöver skicka tillbaka dem. Stämmer detta?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har råkat köpa ett par sommardäck på nätet istället för vinterdäck. Nu vill du returnera dessa och företaget vill att du ska stå för frakten samt en extra kostnad för att företaget måste returnera däcken.Du undrar ifall du ska behöva stå kostnaden för 1) returfrakten samt 2) de extra 1200 kr.Svaret på dina frågor regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). DAL är tillämplig eftersom du har köpt däcken från en nätbutik som en privatperson och att du har köpt däcken av en näringsidkare (företaget).Behöver du stå för returfrakten?Eftersom du har köpt däcken hos en nätbutik samt att det inte är något fel på varan så kan du använda dig av ångerrätten som återfinns i DAL. Denna regleras i 2 kap. 10 § st. 1 DAL och föreskriver att konsumenten har en möjlighet att ångra sitt köp. Ångerrätten ska utnyttjas inom 14 dagar efter att konsumenten (du) har tagit emot varan (2 kap. 12 § st. 1 DAL). Jag utgår från att du är inom ångerfristen och därmed fortfarande har en möjlighet att returnera däcken.Huvudregeln som gäller när en konsument utövar sin ångerrätt är att konsumenten ansvarar för den tillkommande returkostnaden enligt 2 kap. 13 § DAL.Det finns två undantag till denna huvudregel. Det första undantaget gäller ifall företaget har erbjudit sig att stå för returkostnaderna. Däremot låter detta inte troligt i ditt fall eftersom de kräver att du ska betala för frakten.Det andra undantaget gäller ifall näringsidkaren inte har uppfyllt sin informationsskyldighet gentemot konsumenten. Detta är relevant eftersom en förutsättning för att ångerfristen ska börja löpa är att du ska ha fått information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § DAL. Något som anses omfattas av näringsidkarens informationsskyldighet är just den eventuella returkostnaden som kan tillkomma (2 kap. 2 § punkt 10 DAL). Denna information ska ges på ett klart och begripligt sätt till konsumenten (2 kap. 3 § st. 1 DAL).Detta innebär således att du behöver stå för fraktkostnaden ifall hemsidan har skrivit att det är konsumentens ansvar att stå för dessa. Ifall företaget inte har klargjort detta innan köpet så kan alltså det andra undantaget vara aktuellt. Det betyder att näringsidkaren kommer behöva stå för returkostnaderna istället.Kan företaget kräva den extra kostnaden på 1200 kr?Huvudregeln är alltså att konsumenten (du) kommer behöva ansvara för fraktkostnaderna. Vidare så är det tillåtet för en näringsidkare att kräva extra kostnader som kan ha uppstått på grund av det ångrade köpet. Däremot så måste dessa krav kunna anses vara skäliga och ha framgått för dig som konsument enligt 2 kap. 2 § DAL.Om näringsidkaren kräver dig på kostnader som kan bedömas vara skäliga men som inte har framgått för dig vid köpet så är det alltså näringsidkaren som får ansvara för dessa kostnader själv. Det motsatta förhållandet gäller likaså; ifall näringsidkaren informerar konsumenten om dennes ersättningsskyldighet men att returkostnaderna är oskäliga så bör näringsidkaren bli ansvarig för returkostnaderna.Sammanfattningsvis så är huvudregeln att det är konsumenten (du) som ska betala för fraktkostnaderna. Däremot gäller inte detta ifall näringsidkaren (företaget) har misslyckats med att informera dig om dessa ersättningsskyldigheter. Eftersom jag inte vet vilka köpevillkor företaget har så kan jag inte uttala mig om huruvida de har brustit i sin informationsplikt. Men ifall de har misslyckats med att uppfylla sin informationsplikt gällande returkostnaderna samt de ytterligare 1200 kronorna så är det rimligt att anta att företaget får stå för dessa kostnader själv.Ifall företaget faktiskt har informerat dig om din ersättningsskyldighet men att detta är oskäligt så skulle du kunna angripa villkoret. Däremot kräver detta ett domstolsavgörande vilket förmodligen kommer medföra ännu större kostnader än att betala returkostnaderna och de ytterligare 1200 kronorna.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Köplagen eller konsumentköplagen?

2020-10-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Gällande lagen om näringsidkares rätt att sälja andras saker: om det hänvisas till denna lag och jag som privatperson köper som i detta fall en båt(som ägs av en privatperson) gäller konsumentköplagen och vem är säljare? Är det näringsidkaren som nyttjar lagen som är säljare eller är det båtens privata ägare? Är det nån skillnad om ägaren är en firma? Är av intresse om man har konsumentköplagens trygghet el om det klassas som en affär mellan privatpersoner vilket innebär att jag har en avsevärt "sämre läge"
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar kring vilken lag som är tillämplig i ditt fall. Köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KKöpL) blir relevanta här.Det som avgör vilken lag som gäller är ifall ni agerat som privatpersoner eller näringsidkare. Dessa begrepp är definierade i 1 § KKöpL enligt följande:konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhetnäringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.När en näringsidkare säljer en vara till en annan näringsidkare tillämpas köplagen. Detsamma gäller när en privatperson säljer en vara till en annan privatperson. Om en näringsidkare säljer en vara till en privatperson tillämpas istället konsumentköplagen. Den gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare.Jag utgår ifrån att du har agerat som privatperson. Om säljaren är en näringsidkare, eller om köpet har förmedlats av en näringsidkare, gäller konsumentköplagen. Precis som du säger är detta av intresse för dig eftersom konsumentköplagen är en skyddslagstiftning som syftar till att ge konsumenter större rättigheter.Hoppas du fick svar på din fråga!