Parkering och P-skiva

2019-09-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Alla p-skivor har samma syfte. Varför måste man ha "rätt" p-skiva för en annan kommun som kräver deras "utseende".
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag har inte hittat något stöd för att en parkerad bil behöver ha kommunens specifika parkeringsskiva. I 3 kap. 49 a § 2 st. 3 p. trafikförordningen nämns endast att parkeringsskiva eller motsvarande används. Därutöver skriver Härryda kommun på sin hemsida att "du… kan använda vilken p-skiva som helst". Sammanfattningsvis så har jag svårt att tro att någon kommun kan kräva att man ska behöva använda en specifik parkeringsskiva.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor!Med vänlig hälsning

Ångerrätt vid köp av spel över internet?

2019-09-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Efter alla skriverier om EGS (Epic Game Store) så valde jag att till slut köpa ett spel hos dem.När jag skulle bekräfta min beställning så fick informationen att jag har 14 dagar ångerrätt, och att jag som tillhör EU har 14 dagar ångerätt, men för att gå vidare MÅSTE jag avsäga mig denna rätt, och kan bara ångra mig efter två timmar spelande. I detta skede så kan jag acceptera detta, eller tacka nej, men då får jag inte köpa spelet i fråga.Jag tycker detta låter lite märkligt, och att jag som enskild individ aldrig kan avsäga mina lagliga rättigheter för att fullborda ett köp?Hur ser ni och EU på detta?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan jag säga att jag personligen är beredd att hålla med dig. Det kan tyckas märkligt att man genom ett knapptryck avsäger sig en stor del av konsumentskyddet som man dessutom i realiteten blir tvingad till om man vill köpa produkten.Rent lagligt, juridiskt sätt så är det dock i enlighet med gällande lagstiftning. Se 10 § i Lag om distansavtal , där det står precis som du säger att som huvudregel har man 14 dagars ångerrätt vid köp av digitalt innehåll.Men så finns det ett undantag i 11 § samma lag, bestämmelsen har en lista på tjänster där ångerrätten inte gäller. 11 § punkt 11 säger att det inte finns någon ångerrätt för digitalt innehåll förutsatt att konsumenten har godkänt detta. Och det stämmer ju in på din situation, där du aktivt behövde godkänna detta för att kunna gå vidare med köpet.Denna lagstiftning är också i enlighet med EU och är en del av EU:s gemensamma konsumentskydd.Att du ändå har 2h ångerrätt i ditt fall är enbart "goodwill" från företaget som säljer tjänsterna och ingenting som regleras i lag. Detta medför också att tiden för ångerrätt varierar från olika företag och tjänster från ingen ångerrätt alls till ibland flera dagar. Så var uppmärksam på detta innan man köper digitalt innehåll. Hoppas det svarade på din fråga!

Kan man häva leasingavtal för personbil?

2019-09-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan jag häva mitt leasingavtal av personbil? Bilen har varit på verkstad vid 6 tillfällen pga olika motorfel på 11 månader. Detta utöver 2 servicetillfällen. Är trött på att leasa en otroligt opålitlig bil och undrar om jag har rätt till att ta mig ur avtalet efter bara 11 månader? Har hört att om samma problem återkommer 3 gånger har jag rätt att häva avtalet. Vem skall jag vända mig till? Hedin Bil där jag skrev på avtalet eller Alfa Romeo Sverige som är märket? Noterbart här är att när jag hämtade ut bilen efter skrivit avtalet, var bilen helt ny och hade endast 5 kilometer på mätaren.
Hashim Mohammed Ritha |När det gäller leasing finns det tyvärr ingen lag som specifikt gäller utan det regleras först och främst i avtalet mellan dig och leasinggivaren. I samband med att du undertecknade leasingavtalet blev du även bunden av det. I leasingavtal finns det ofta angivet vad som gäller om man vill ångra avtalet eller häva det i förtid. Tyvärr är det ofta ganska höga kostnader för att häva i förtid eller ångra sig.Mitt råd till dig är att du läser igenom kontraktet och letar efter villkor för att häva i förtid eller ångra avtalet. Självklart kan du även kontakta leasinggivaren och försöka komma överens om att du vill häva avtalet.Jag vill också passa på och förtydliga att lagar som Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen inte är tillämpliga i ditt fall. Dessa lagar gäller dels köp och dels arbete på lösa saker. Leasing ingår inte dessa lagars tillämpningsområde, se 1§ KköpL, 1§ KtjL.Det finns tyvärr heller inte någon lagstadgad regel som innebär att du har rätt att häva avtalet efter 3 tillfällen. Denna regel har uttryckts i avgöranden från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Avgöranden från denna nämnd är inte juridisk bindande eller prejudicerande. De gäller således inte för en domstol. ARN hanterar dessutom inte ärenden om leasing, vilket ytterligare talar för att denna regel inte riktigt är tillämplig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet så återkommer jag.Vänligen,

Vad ska exet betala för att köpa vår gemensamt köpta säng?

2019-08-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag ska separera. Exet ska behålla sängen vi gemensamt köpt. Nypriset är ca 32.000. Den är inköpt 2017.Vad bör han betala mig för den?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagliga krav på vad en sådan säng ska kosta. Antingen avtalar ni om vad den ska kosta, och har ni inte avtalat om priset så säger lagen att det ska vara "skäligt" (KöpL 45§). Att det ska vara "skäligt" betyder att det ska vara rimligt eller rättvist, eller helt enkelt vad som är ett "lagomt" pris. Vad som är lagomt för en säng beror förstås på hur sliten den är, hur gammal den är, vad den kostade från början och så vidare. Ni behöver inte avtala om ett pris som är precis lagomt, ni får avtala om i princip vilket pris ni vill.Så om jag ska ge en högst personlig uppskattning, så kan du ta inköpspriset minus förslitningen. Säg att er säng har en "livstid" på 15 år, i så fall minskar den med 2.133 kr per år (32.000 kr / 15 år). Eftersom att det gått 2 år sedan ni köpte den, så kanske ni kan dra av 4.266 kr från inköpspriset för förslitningen. Detta förutsätter förstås att det inte hänt något konstigt med den, utan att det rör sig om en normal förslitning. Det förutsätter också att er säng har en livstid på cirka 15 år, vilket förstås är en ren gissning från min sida. I så fall skulle exet betala 13.867 kr för din halva av sängen. Men det är förstås en ren uppskattning från min sida, och ni kan säkert själva bättre uppskatta vad ni tycker att din del är värd.Hoppas det gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kvitto för båtköp

2019-09-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om man köper en båt och allt som avtalas finns i Epost, Behövs det då ett underskrivet kvitto?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaNär du skriver båt så tolkar jag det som att det inte rör sig om ett fartyg, utan om båt som är mindre än 15 meter, samt även en båt som inte ska användas yrkesmässigt. I sådana fall krävs det att fartyget registreras. Information om det hittar du på Transportstyrelsens hemsida.Tillbaka till din fråga. Nej, det krävs inte ett underskrivet kvitto och inte heller krävs det något skriftligt avtal över huvud taget. Precis som vid köp av annan lös egendom, räcker det med att man muntligen kommer överens om vad som gäller. Däremot rekommenderar jag att ni i alla fall skriver ner allt som är väsentligt. Sådant är ofta skicket på båten, pris, leveransvillkor, och liknande. Sammanfattningsvis. Det går bra att ni tar med allt i ett avtal som finns i e-post.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning

Frånträda distansavtal

2019-09-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar i 70-årsåldern har samband med dörrknackning fått veta att deras hus källare har 100% fukt. I samband med det erbjöds de en dränering av huset. Det var mkt bråttom att skriva på ett avtal enligt säljaren annars skulle huset bli förstört. Föräldrarna hade tänkt att vänta ett år men det var inte bra för huset. De blev på så sätt hetsade att skriva på ett avtal och skulle inom 5 dagar betala en orderavgift om ca68 000 kr. Vilket dom har gjort. När vi fick se avtalet så stod det helt klart att de blivit lurade. Min man jobbar med underentreprenörer som gör dessa jobb för ca 1/3 och mindre än hälften av avtalat belopp. Vi har påtalat det oskäliga priset och begärt underlag på material och fuktmätning å nu har de slutat svara när vi hör av oss. Vad ska vi göra nu???
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ett avtal mellan konsument (dina föräldrar) och en näringsidkare, tillämpas Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, nedan kallat distansavtalslagen. Denna lag innehåller bestämmelser som är till skydd för konsumenter vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 1 § distansavtalslagen. Likaså hänvisas nedan till Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, nedan kallat avtalslagen. Ångerrätt Inledningsvis ska nämnas att konsumenter som har ingått ett avtal på distans alltid kan frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från dess att ångerfristen börjar, 2 kap. 10 § distansavtalslagen. Ångerfristen för avtal om tjänst börjar löpa då avtalet ingås, 2 kap. 12 § distansavtalslagen. Ångerfristen börjar aldrig löpa förrän konsumenten har erhållit information om ångerrätten enligt 2 § 1 st. 9 p. på det sätt som anges i 3 §. I ovan nämnda lagrum stadgas att innan avtal ingås ska näringsidkaren informera konsumenten om huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det. Det uppställs också krav på att informationen ska ges på ett klart och begripligt sätt. Rätten att ångra avtalet upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om informationen getts ut på föreskrivet sätt, 2 kap. 12 § 4 st. distansavtalslagen. Ogiltigt avtalSom huvudregeln vad gäller avtal är att avtal ska hållas och att det rådet fri avtalsrätt. Med detta sagt, finns det situationer då ett avtal - eller villkor i avtal - ogiltigförklaras p.g.a omständigheter vid avtalets ingående. En sådan omständighet kan vara tvång (28 § avtalslagen), lindrigt tvång (29 § avtalslagen), svek (30 § avtalslagen), ocker (31 § avtalslagen) samt tro och heder (33 § avtalslagen). I praktiken är det svårt att ogiltighetsförklara ett avtal med hjälp av dessa bestämmelser, då kraven på graden av tvång och svek är höga. Med den knappa information om vad som hände vid avtalets ingående kan jag inte uttala mig om huruvida det har förelegat en sådan situation att någon av dessa bestämmelser kan tillämpas och på så sätt ogiltigförklara avtalet som sådant. Oskäligt pris Om priset med hänsyn till tjänstens beskaffenhet är oskäligt högt kan avtalsvillkoret angående priset jämkas, 36 § avtalslagen. Denna bestämmelse tillämpas restriktivt, men bör kunna användas i en sådan situation då det är uppenbart att villkoret är oskäligt, något som det tycks vara i detta fall då jag förstår dig som att priset är oskäligt högt i jämförelse med andra entreprenörer i branschen. Jfr. här 36 § Konsumenttjänstlagen som stadgar att i den mån priset inte följer av avtalet, ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället och omständigheterna i övrigt. I denna situation bör kunna motiveras att jämka priset dels med hänsyn till det mycket höga priset i jämförelse med andra inom samma bransch, dels med hänsyn till att det föreligger ett konsument - näringsidkarförhållande, avtalet ingicks i konsumentens bostad och det finns uppgifter om påtryckningar vid avtalets ingående. TillvägagångssättFör att sammanfatta detta är mitt råd att undersöka om dina föräldrar kan använda sig av ångerrätten för att komma ifrån avtalet. Har det gått mindre än 14 dagar sedan avtalet ingicks och har de erhållit den information som uppställs för att den 14 dagar långa ångerfrist har börjat löpa? Om så inte är fallet, kan dina föräldrar helt enkelt använda ångerrätten och på så sätt komma ifrån avtalet. Om ångerfristen har löpt ut, finns det skäl att undersöka om dina föräldrar kan komma ifrån avtalet med hänvisning till omständigheter vid avtalets ingående eller om priset kan jämkas till ett skäligt pris i förhållande till det arbete som utförs. Detta ska i första hand diskuteras med näringsidkaren. Då ni inte verkar ha nått någon framgång med detta kan ni undersöka om din kommun erbjuder konsumentvägledning och be dem hjälpa er vidare i ärendet. Många kommuner erbjuder nämligen denna service. Här kan ni söka om kommun erbjuder konsumentvägledning: https://www.hallakonsument.se/kommunernas-konsumentverksamhet/?query=&KVL=true&BUS=true#content-top Ni kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och låta de göra en bedömning av tvisten. ARNs beslut blir i sådant fall en rekommendation om hur ärendet bör lösas. Ni kan läsa mer om ARN här: https://arn.se Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan en affär vägra att ta emot vissa valörer?

2019-09-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan en affär i Sverige vägra ta emot tusenlappar?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Riksbanken är huvudregeln i Sverige att kontanter är lagliga betalningsmedel och därmed ska accepteras vid betalning. Detta kan dock avtalas bort av bland annat affärer, eftersom det i Sverige förekommer avtalsfrihet enligt avtalslagen. Det medför att en affär får lov att vägra acceptera vissa valörer eller kontanter överhuvudtaget. Utifrån konsumentens perspektiv är det givetvis önskvärt att sådan information kommer så tidigt som möjligt, gärna så att informationen kommer redan innan konsumenten har gått in i affärer, exempelvis genom en skylt på dörren eller liknande. Detta för att konsumenten ska kunna välja att handla i någon annan affär istället. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Att få tillbaka köpeskillingen vid köp av stulen vara

2019-08-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har råkat köpa en vara som i efterhand visade sig vara stulen. Detta gjordes i god tro (vilket jag även kan bevisa) och varan är nu återlämnad till sin rättmätige ägare, denna ägare gjorde också en polisanmälan mot den person som sålde varan till mig. Min fråga är nu: Hur gör jag för att få tillbaks pengar av säljaren som sålde varan till mig (om han vet om den var stulen eller inte är ännu okänt men verkar inte spela någon större roll). Jag ligger just nu ute med pengar för en vara jag aldrig fick behålla. Vad gör jag för att få tillbaks pengarna?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GodtrosförvärvslagenDu skriver att du har förvärvat varan i god tro. Huvudregeln i godtrosförvärvslagen (GFL) är att den som i god tro köper en vara får äganderätten till lösöret såvida denne också har fått det i sin besittning (2 § GFL). I sådant fall har den som förlorat äganderätten rätt att genom lösen få tillbaka lösöret (5 § GFL). Däremot vad gäller lösöre som olovligen har tagit eller tilltvingats genom hot eller våld så gäller att ägaren till sådant lösöre har rätt att få tillbaka det från en godtroende köpare utan lösen (3 § GFL). För att ha rätt att kräva tillbaka lösöret krävs vidare att krav om återlämnande riktas inom 6 månader från dess att ägaren fick eller bort få kännedom om vem som innehar lösöret. Att tänka på är att begreppet olovligen tagits inte innefattar olika former av bedrägerier där den som tagit lösöret lurat till sig det så att det ursprungligen gavs frivilligt. I ditt fall är godtrosförvärvslagen aktuell i det fallet att det inte rör sig om ett olovligt tagande varvid det är ägaren till lösöret som bort lösa ut det från dig för att ha rätt att återfå det.Köplagen och konsumentköplagenI annat fall får du rikta ditt anspråk mot den som sålde varan. Jag utgår i det följande att du köpt varan i egenskap av privatperson. Beroende på om du har köpt varan av en privatperson eller av en näringsidkare så är antingen köplagen (KöpL) eller konsumentköplagens (KKöpL) bestämmelser tillämpliga. När det gäller köp från en privatperson är det köplagens regelverk som blir tillämpligt (1 § KöpL). Om godtrosförvärvslagen givit ägaren rätt att återfå varan föreligger ett rättsligt fel. Vid rättsligt fel har du i första hand rätt att kräva omleverans, det vill säga att få en ny motsvarande vara (41 § och 34 § KöpL). När det inte blir tal om omleverans har du rätt till antingen prisavdrag eller hävning (37 § och 39 § KöpL). Om du vill få tillbaka pengarna vill du alltså häva köpet och således ha rätt att få tillbaka pengarna du betalt för varan med rättsligt fel. Vidare måste du reklamera det rättsliga felet till säljaren inom skälig tid från dess att du upptäckte felet (32 § KöpL).Om du har lidit några ytterligare skador till följd av det rättsliga felet, såsom utgifter du annars inte skulle ha haft, har du även rätt till skadestånd för att kompensera för dessa skador (40 § KöpL).Om du har köpt varan av en näringsidkare tillämpas i stället konsumentköplagen (1 § KKöpL). Motsvarande som beskrivits ovan gäller även vid köp från en näringsidkare. Jag kommer inte beskriva regelverket mer ingående i och med att resultatet blir detsamma som vid köplagens regler, utan ger dig endast några relevanta lagrumshänvisningar utifall att du vill kolla upp saken själv (21 a §, 22 a § och 23 § KKöpL).SammanfattningOm varan inte tagits olovligen eller tilltvingats från ägaren så är du ägare till varan och den tidigare ägaren har i så fall rätt att återfå varan mot lösen. I annat fall får du rikta krav mot säljaren om omleverans eller hävning för att kunna få tillbaka din pengar eller motsvarande vara.För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning