FrågaKÖPRÄTTÖvrigt01/06/2024

Immateriella tjänster

Jag är livs coach. Om jag säljer ett paket erbjudande med tex 10 möten för en fast summa, tar betalt via swish. Sedan vill kunden avsluta mitt i, säg efter 6 möten. Är man återbetalnings skyldig eller behåller jag hela beloppet? Hur funkar det då? Under vilken lag kan man titta på detta?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline! 


Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett konsumentförhållande, alltså att du är en näringsidkare som säljer tjänster till konsumenter. Det rör sig inte om materiella tjänster, vilket innebär att konsumenttjänstlagen inte är direkt tillämplig. Området är oreglerat och därför får man titta på andra närliggande regler till exempel i konsumentköplagen. 


I fråga om köp av vara gäller att om konsumenten avbeställer en vara innan den har levererats får näringsidkaren inte hålla fast vid köpet och kräva betalning, 7 kap. 3 § KKL. Istället kan näringsidkaren kräva skadestånd för, särskilda kostnader som näringsidkaren har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del näringsidkaren inte kan tillgodogöra sig dessa på något annat sätt; särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen; och förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Vilket framgår av 7 kap. 7 § KKL. En konsument blir dock inte skadeståndsskyldig om denne visar på att avbeställningen beror på något konsumenten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han eller hon inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, 7 kap. 8 § 2st.


I fråga om köp av materiella tjänster gäller, att om en konsument avbeställer en tjänst har näringsidkaren rätt till ersättning för redan utfört arbete. De kostnaderna ska beräknas på som om avtalet endast hade gällt det utförda arbetet. Näringsidkaren har även rätt till ersättning för kostnader som hänför sig till den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster på grund av att näringsidkaren låtit bli att ta annat arbete. Ersättning som beror på kostnader för den återstående delen av tjänsten eller att näringsidkaren låtit bli att ta annat arbete får inte överstiga förlusten.  Även här gäller att en konsument inte kan hållas ansvarig för omständigheter som ligger utanför dennes kontroll. 42 § KTjL


Jag skulle säga att du är skyldig att betala tillbaka den del av beloppet som hänför sig till de ännu inte utnyttjade mötena, har du däremot kostnader för de inställda mötena kan du begära ersättning för dessa så länge ersättningen inte överstiger dina kostnader.


Hoppas du fick svar på din fråga. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo