Avtalsbrott och felaktig vara

Har köpt en ny traktor från en återförsäljare. Nu visar det sig att traktorn har gått 13t och enligt en mekaniker hos dom ser det ut som om en del bytts ut. Denna del är också den del som verkar strula mig efter bara några timmar körning. I avtalet står det tydligt ny....

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår inte av din fråga om du har köpt traktorn i egenskap av konsument eller näringsidkare. Jag kommer utgå från att du köpte traktorn huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och kommer därför att utgå från Konsumentköplagen (KKL).


Pacta sunt servanda

I svensk rätt har vi en grundläggande princip som kallas för pacta sunt servanda och innebär att avtal ska hållas. Av din beskrivning framgår tydligt att du enligt avtalet skulle få en ny traktor, vilket inte har skett. När du skriver att den har gått 13t utgår jag från att du menar att den har gått 13 000 mil. I sådana fall har verkligen inte återförsäljaren hållit sin del av avtalet. Det finns därför en del saker du kan göra och har rätt till.


Ansvar enligt konsumentköplagen

Konsumentköplagen erbjuder stort skydd för konsumenter och eventuella avtalsvillkor i ert avtal som är till din nackdel jämfört med vad som står i KKL lämnas utan verkan.

Enligt 4 kap. 1 § KKL ska varan som du köpt i fråga om art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet och i örvrigt stömma överens med vad som följer av avtalet.


Enligt 4 kap. 3 § KKL ska återförsäljaren före köpet upplysa dig om sådana förhållanden som rör varans egenskaper eller användning som återförsäljaren känner till eller bör känna till och som du med fog kan räkna med att bli upplyst om, under förutsättningen att informationen kan antas inverka på köpet. Att traktorn inte var helt ny gick alltså emot varan du enligt avtalet köpt och är även något som återförsäljaren borde känt till och ska ha upplyst dig om.


Enligt 4 kap. 5 § KKL anses traktorn du köpt vara felaktig om den avviker från vad som anges i 4 kap. 1-2 §§ KKL, vilket den gör. Vi kan alltså konstatera att varan du fått är felaktig. Enda undantaget från detta är om återförsäljaren enligt 4 kap. 6 § KKL har informerat dig om avvikelsen och du uttryckligen och separat har godkänt den, men så är inte fallet här.


Enligt 4 kap. 14 § KKL har återförsäljaren ansvar för fel på traktorn som har funnits vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från denna tidpunkt. Det vill säga om det ännu inte gått tre år från det att du köpte traktorn, vilket jag utgår från att det inte har, så har näringsidkaren ansvar för felet. Återförsäljaren svarar även för försämringar som uppkommer efter avlämnandet, om det är en följd av åteförsäljarens avtalsbrott.


Enligt 4 kap. 17 § KKL har återförsäljaren bevisbördan för att det inte föreligger ett fel med traktorn som denne ska ansvara för.


Åtgärder enligt konsumentköplagen

Enligt 5 kap. 1 § KKL får du, eftersom traktorn är felaktig, kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du får även enligt 6 kap. KKL kräva skadestånd samt hålla inne med betalning, om detta ännu inte gjorts.


Om du vill åberopa att varan är felaktig måste du enligt 5 kap. 2 § KKL lämna ett meddelande till återförsäljaren inom skälig tid efter det att du borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader efter det att du märkt felet anses alltid ha gjorts i rätt tid. Det är alltså viktigt att du snarast meddelar återförsäljaren om felet.


Enligt 5 kap. 5 § KKL har återförsäljaren rätt att vidta avhjälpande eller omleverans trots att du kräver annan påföljd, tex prisavdrag. Återförsäljaren kan dock endast göra så om avhjälpandet eller omleveransen sker inom skälig tid efter det att du framställde ditt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig.


Om du har lidit ekonomisk skada på grund av att traktorn varit felaktig kan du ha rätt till skadestånd om inte återförsäljaren visar att felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll. Du har alltid rätt till ersättning för den skada du lidit genom ett rättsligt fel som fanns vid köpet, om du varken kände till eller borde ha känt till felet (6 kap. 1-2 §§ KKL). Skadeståndet vid fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad för köp av ny vara och annan förlust på grund av felet (6 kap. 3 § KKL).


Vad du bör göra

  • Kontakta återförsäljaren. Gör detta skriftligen (så att du kan bevisa kontakten) och informera återförsäljaren om situationen. Var tydlig med felen du upptäckt och att återförsäljaren ska ansvara för felen. Berätta även för återförsäljaren vilken typ av åtgärd du kräver, t.ex prisavdrag eller omleverans.
  • Om du inte får gehör från återförsäljaren kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Ett beslut från ARN är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De lämnar ingen rådgivning och är helt opartiska.
  • Om återförsäljaren inte vill medverka eller hjälpa dig lösa problemet på något sätt så kan du överväga att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ut det du har rätt till. I detta skede är det bra att anlita en jurist eller advokat för att hjälpa dig.

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo