Konsumenttjänst - hur påverkas priset av näringsidkares illojalt beteende?

Jag har en sommarstuga där taket börjar bli lite dåligt, det har uppstått lite fuktskador. Jag kontaktade en lokal byggfirma som bedömde vad som behövde göras. Priset för reparationen skulle bli ungefär 15 000 kr, vilket jag accepterade. När arbetet var klart fick jag en faktura på 35 000 kr. Jag blev väldigt upprörd eftersom jag inte hade diskuterat något extraarbete med byggfirman och jag hade inte godkänt något högre pris än det jag fått från början.

Jag kontaktade då genast byggfirman och krävde att priset skulle sättas ned till det pris som avtalats. Byggfirman bestred ditt krav och hävdade att vi inte hade avtalat om ett fast pris. De hävdade att de hade informerat mig om att det var svårt att ge ett fast pris eftersom man inte visste hur mycket material som behövdes för reparationen. De hade bedömt att det skulle ta ca fem arbetsdagar och informerat om vilket timpris man hade.

Har jag eller byggfirman rätt? Vilka regler gäller?

Vad borde jag betala till firman?

Vilka lagar gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig i ditt fall?

När du som konsument köper vissa typer av tjänster av ett företag regleras ert förhållande i konsumenttjänstlagen (KtjL). Lagen ska tillämpas i ditt fall då tjänsten omfattade arbete på ditt tak (1 § KtjL). Konsumenttjänstlagen garanterar dig ett starkare skydd mot bolaget då reglerna är tvingande till din fördel och kan inte avtalas bort av bolaget (3 § KtjL).

Har bolaget agerat fackmässigt och lojalt mot dig?

Bolaget har en skyldighet att utföra arbetet fackmässigt och att ta tillvara dina intressen och även samråda med dig i den mån det behövs (4 § KtjL). Det fackmässiga kravet betyder även att bolaget måste kunna ge dig en någorlunda rätt bedömning av skadorna, arbetsomfattningen och priset. Vidare ska bolaget också agera lojalt mot dig och exempelvis ange olika alternativ i olika prislägen. Dessutom behöver bolaget att samråda med dig under processen.

Ovan regel betyder följande i din situation. Att bolaget har gett dig ett pris om 15 000 kronor för att senare fakturera dig för 35 000 kronor indikerar för mig att bolaget inte har agerat fackmässigt och lojalt mot dig. Detta för att prisskillnaden är mycket större än vad du förväntade dig och för att bolaget borde ha angett ett mera korrekt pris redan vid undersökningen av taket.

Har bolaget åsidosatt sin skyldighet att fråga dig om tilläggsarbete?

Bolaget måste fråga dig om du önskar att bolaget ska utföra extraarbete (tilläggsarbete) innan bolaget faktiskt utför tilläggsarbetet, även om tilläggsarbetet skulle behövs (8 § 1 st. KtjL). Det betyder att bolaget inte får utföra tilläggsarbete utan att du har sagt ok, om inte du skulle kunna utsättas för allvarlig skada (8 § 3 st. KtjL). Här menar man skador som översvämningar, bränder och även stora ekonomiska förluster. Då jag inte känner till din specifika situation kan jag inte uttala mig närmare om skadegraden, men oavsett borde bolaget ha kontaktat dig, vilket bolaget inte verkar ha gjort. Dessutom är det svårare att se hur du skulle ha kunnat bli utsatt för allvarlig skada. Detta talar för din sak och har en stor betydelse för det pris som bolaget får fakturera.

Har bolaget åsidosatt sin skyldighet att avråda dig?

Vidare ska bolaget även avråda dig från att köpa tjänsten, om tjänst utifrån priset inte står i rimlig proportion till din nytta rent ekonomiskt (6 § 1 st. KtjL). Inledningsvis är det svårt för mig att bedöma om bolaget har gjort rätt för sig, därför att bedömningen bl.a. beror på värdet av din sommarstuga. Å andra sidan har bolaget en skyldighet att informera dig efter att arbetet påbörjas, om priset på tjänsten kan bli betydligt högre än vad du inledningsvis hade räknat med (6 § 2 st. KtjL). Här talar man om en höjning om cirka 15 procent (jfr. 36 § 2 st. KtjL), dvs. du borde ha informerats om slutpriset så fort bolaget visste att priset skulle överstiga 17 250 kronor. Bolaget har tydligen inte informerat dig, vilket talar för att bolaget har åsidosatt sin skyldighet att samråda med dig.

Följder av att bolaget bryter mot sin avrådningsplikt

Utgångspunkten är att om bolaget bryter mot sin avrådningsplikt och om du skulle ha sagt nej till tjänsten för att priset blev väldigt dyrt, så gäller generellt att du inte ska betala för tjänsten (7 § 1 st. KtjL). Detta beror dock på tidpunkten när bolaget borde ha avrått dig. Exempelvis om bolaget redan från början borde ha avrått dig från att köpa tjänsten på grund av att priset skulle bli mycket högre. Detta borde bolaget ha känt till redan vid undersökningen, eftersom bolaget måste agera fackmässigt.

Det är dock orimligt för bolaget att ha reparerat ditt tak och inte få betalt för arbetet. Därför bör bolaget få betalt, om reparationen exempelvis har ökat priset på din sommarstuga (7 § 2 st. KtjL). Denna ökning ger bolaget rätt till att få betalt, dock aldrig mer än ökningen av värdet på din sommarstuga. Det är troligt att värdet på din sommarstuga har ökat mer än själva priset som du ska betala. Därför borde bolaget ha rätt till det pris som gäller mellan er.

Vilket pris ska betalas?

Vanligen bestäms ett pris i ett avtal, men ibland gör avtalsparter inte det för att det är svårt att bedöma hur lång tid ett arbete kan ta. När inget pris har avtalats gäller att köparen (du som konsument) ska betala ett skäligt pris bl.a. utifrån arbetes omfattning och motsvarande pris hos andra bolag (36 § 1 st. KtjL). Inledningsvis betyder det att du i en situation där du inte kan bevisa att ni har avtalat om ett pris skulle behöva jämföra vad arbetet annars skulle ha kostat dig, om du anlitade ett annat bolag för att kunna jämföra priserna. Du har dock rätt att få en specificerad räkning om hur bolaget har räknat så att du själv kan se hur bolaget har kommit fram till priset och om bolaget fakturera dig för tilläggsarbete (40 § KtjL).

Du står dock betydligt starkare mot bolaget, om du på något sätt kan visa att du har fått en ungefärlig prisuppgift om 15 000 kronor. I ett sådant fall får det ungefärliga priset nämligen inte överskridas med 15 procent, dvs. 17 250 kronor, om inte bolaget har rätt till pristillägg (36 § 2 st. KtjL). Regler om pristillägg finns i 38 § KtjL och bolaget kan begära pristillägg på två grunder. Den ena grunden, tilläggsarbete, borde bolaget inte kunna ange som grund, för att bolaget åsidosatt sin skyldighet att samråda med dig. Den andra grunden, fördyrande av tjänsten, borde bolaget inte heller kunna hävda, för att det högre priset inte berodde på dig.

Sammanlagt talar det för att du inte borde betala för mer än 17 250 kronor, för att bolaget inte kan räkna med något tilläggspris. Priset på 17 250 kronor beror dock på om du kan visa att bolaget gav dig ett ungefärligt pris. Annars finns en risk att du kommer betala ett skäligt pris utifrån vanligt gällande priser för ungefär likadant arbete.

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis verkar bolaget inte ha agerat fackmässigt när de bedömde arbetets omfattning och pris redan från början. Bolaget verkar inte heller ha agerat lojalt mot dig vad gäller att informera och avråda dig från att köpa tjänsten. Bolaget verkar inte heller har agerat korrekt i frågan om tilläggsarbete. Därför borde du ha rätt i situationen och inte behöva betala mer än 17 250 kronor då bolaget gav dig en ungefärlig prisuppgift. Bolaget borde inte heller kunna fakturera dig för tilläggsarbete då bolaget verkar ha åsidosatt sin avrådningsplikt. Du riskerar dock att betala mer för tjänsten, om du inte kan visa att du fick en ungefärlig prisuppgift.

Min rekommendation är att du begär en specificerad räkning av bolaget. Räkningen är bra att ha för att du ska se hur bolaget har räknat fram priset då du kan bestrida beräkningen. Om du inte kan visa att du fick en ungefärlig prisuppgift om 15 000 kronor, så borde du få det bekräftat av personen du först pratade med från bolaget. Slutligen bör du även fråga bolaget varför de inte avrådde dig från att köpa tjänsten då bolaget måste ha förstått att priset kunde skena iväg. Bolaget sade exempelvis till dig att det var svårt att fastställa ett fast pris. Det är nämligen bra att veta hur bolaget tänkte så att du kan bemöta det.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du har ytterligare frågor om hur du kan tillvara dina rättigheter mot bolaget. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”