Är en offert bindande? Och vad kan man göra vid dröjsmål på näringsidkarens sida?

Hej. Under September 2021 fick jag in lite olika offerter för takbyte på mitt hus. Fastnade för en firma som skulle göra det snabbt och smidigt fast inte billigast, så att jag skulle kunna använda 2021 års rot avdrag eftersom jag hade planerat att använda 2022 års rot avdrag till andra jobb. Bekräftade och godkände priset, och signerade Offerten den 27/9-21 Tiden gick utan byte, sedan skulle dom ej kunna byta taket det året eftersom det kom så mkt snö, så vi skulle avvakta tills våren istället. När jag då påpekade att anledningen till att dom fick uppdraget var att jobbet skulle gå snabbt så jag skulle kunna använda 2021 års rotavdrag föreslog dom att jag skulle betala in kostnaden och få ett kvitto på att arbetet var gjort och jag skulle få rotavdraget ändå, detta sa ja nej till som tur var. Under våren har det varit problem att få fram en del mattreal som dom behövde för att kunna byta taket. När vi pratades vid 3:dje veckan i Maj så fick jag beskedet att allt mattreal nu fanns hemma hos takfirman och att bytet skulle ske i Juni, ev skulle dom tillomed kanske hinna med det innan Maj var slut! blev inget byte under juni, men skulle ske nu i Juli istället Nu är snart Juli slut och inget byte har ännu skett. Vad gäller för en godkänd Offert, kan dom höja priset eller avstå från jobbet eftersom allt blivit mkt dyrare nu, trots att det är takfirman som orsakat förseningarna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumenttjänstlagen (KTjL) och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Allmänna hållpunkter

Generellt gäller att rättsligt bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter, se 1 § AvtL. Därefter gäller i princip den gamla devisen pacta sunt servanda, avtal ska hållas, och det ska i normalfallet mycket till för att någon av avtalsparterna ska kunna rucka på det som är överenskommet. Att säljaren är i dröjsmål är, såvitt jag kan bedöma, oväsentligt för såväl takfirmans skyldighet att prestera i enlighet med avtalet, dvs. offerten, som för det avtalade priset. Kort sammanfattat och som svar på dina faktiska frågor blir slutsatsen därför att takfirman varken äger rätt att justera priset eller avstå från att genomföra det överenskomna arbetet, vilket även styrks av de mer detaljreglerade bestämmelserna i konsumenttjänstlagen (se nedan). Men märk väl att annat kan gälla beträffande takfirmans möjlighet till prisjustering, vilket är något som helt och hållet beror på vad som följer av offerten. 

Dröjsmål - Vad gäller?

Enligt 24 § KTjL gäller att dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens (din) sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. I bestämmelsens andra stycke sägs även att dröjsmål också föreligger på näringsidkarens sida om näringsidkaren inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande. Utifrån din ärendebeskrivning är det dock, enligt min mening, inte är särskilt svårt att kunna fastställa att takfirman verkar vara i dröjsmål. 

Påföljder vid dröjsmål på näringsidkarens sida - Vad gäller?

I 25 § KTjL anges att vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten (du) hålla inne betalningen enligt 27 §. Han eller hon får välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten enligt 28 § och att häva avtalet enligt 29 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §

Detentionsrätten, dvs. rätten att hålla inne betalningen, bedömer jag är odiskutabel i det här fallet. Dessutom har du inte heller betalat något, vilket är bra. Det innebär likaledes att den här delen egentligen är oproblematisk. Min uppfattning är att du istället bör (kan) åberopa 28 eller 29 §§ KTjL

I 28 §KTjL sägs att konsumenten får kräva att näringsidkaren utför tjänsten, men att näringsidkaren inte är skyldig att utföra tjänsten, om det föreligger ett hinder som han eller hon inte kan övervinna eller om utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till konsumentens (ditt) intresse av att avtalet fullföljs. Om ett förhållande som nu nämnts upphör inom rimlig tid får konsumenten dock kräva att näringsidkaren utför tjänsten. I bestämmelsens tredje stycke uttalas att konsumenten förlorar rätten att kräva att näringsidkaren utför tjänsten om han eller hon väntar orimligt länge med att framställa kravet. Passiviteten från din sida får helt enkelt inte vara alltför långdragen, annars kan du som sagt gå miste om den här rätten. Däremot behöver du vanligtvis inte reklamera för att du ska vara bibehållen rätten till utförande, se prop. 2004/05:13 116 f. och 180 f. Men du verkar ju i allra högsta grad ha varit tämligen aktiv och legat på talkfirman varför detta inte torde vara något problem. 

Enligt 29 § 1 st. KTjL gäller att är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får han eller hon häva avtalet. Har mer än en obetydlig del av tjänsten utförts får konsumenten dock häva avtalet endast beträffande den del som återstår. Även i ett sådant fall får avtalet hävas i sin helhet, om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat på grund av dröjsmålet och näringsidkaren insett (subjektiv bedömning) eller bort inse detta (objektiv bedömning). Av andra stycket framgår att om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål av väsentlig betydelse för konsumenten, får han eller hon också häva avtalet. En hävning innebär i klartext att avtalsparternas prestationer ska gå åter. Hävning är för övrigt en för näringsidkaren mycket ingripande påföljd varför det också uppställs ett krav på att dröjsmålet ska vara av ”väsentlig betydelse”. Hur uttrycket ”väsentlig betydelse” ska tolkas är dock inte helt klarlagt, men i doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) sägs att konsumenten bör ha ett påtagligt och berättigat hävningsintresse och huruvida ett sådant föreligger kan bedömas utifrån i en rad olika omständigheter. Exempel på faktorer som ska beaktas är tjänstens art och/eller dröjsmålets längd. Med tanke på det sistnämnda bör du vara berättigad att häva avtalet, vilket kan vara bra att känna till för det fall du önskar att anlita någon annan entreprenör. Bedömningen ska för övrigt initialt göras utifrån konsumentens synvinkel, se prop. 1984/85:110 s. 237 och 357 f

Ett läsvärt och pedagogiskt exempel från praxis på det konsumenttjänsträttsliga området och hur Högsta domstolen (HD) brukar bedöma den här typen av frågor samt vilka hänsynstaganden som ofta görs i rättstillämpningen är avgörandet NJA 2015 s. 110

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”