FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen04/07/2022

Hur lång tid får en reparation hålla på och har verkstaden en skyldighet att köpa ut reparationsobjektet om konsumenten begär det?

Hej, Jag har lämnat in min motorcykel på ett garantiärende hos en verkstad. Jag har gång på gång frågat hur det går med hojen och de svarar löst med att det tar tid pga olika anledning. Just nu har de skickat batteriet (som garantin gäller) till fabriken i Österrike. Det har gått mer än 4 månader nu och de har fortfarande inget datum eller någon typ av prognos eller annan vetskap om hur det går i ärendet. Har de hur lång tid som helst på sig att laga ett garantiärende eller kan man ställa några krav på dem? Jag skulle ändå sälja hojen och tänker att för min del så kan de gärna köpa ut den så kan de laga den när de väl fått tag på alla delar, den lösningen är de dock inte så sugna på. Kan man genom er ställa kravet att pga den utdragna ovissa processen få dem att lösa in hojen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning
Jag tolkar dig vilja få svar på två frågor:

  • Hur lång tid får en näringsidkare ta på sig för att utföra en reparation?
  • Har näringsidkaren en skyldighet att köpa saken som ska repareras om konsumenten begär det?

Eftersom det rör sig om en reparation av en motorcykel samt att jag antar att du är konsument och verkstaden en näringsidkare, så är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig (1 § KtjL). 

Tidsaspekten för reparation
Dröjsmål
En avtalpart som tar för lång tid på sig att utföra sin del av avtalet beskrivs, på juridiskt språk, vara i dröjsmål. I konsumenttjänstlagen finns ingen uttrycklig tidsgräns för när en näringsidkare är i dröjsmål. Istället hänvisas till avtalet eller skälig tid (24 § KtjL). På sättet du ställt din fråga antar jag att du och verkstaden inte kommit överens (avtalat) om när reparationen ska vara färdig. Då får istället en bedömning av skälig tid göras för att få svar på om verkstaden är i dröjsmål. Bedömning om skälig tid görs med utgångspunkt i vad som är normalt för reparationer av samma art och omfattning. Personligen kan jag ytterst lite om reparation av motorcykel. Jag vet dessutom inte den exakta anledningen till varför motorcykeln lämnats in för reparation. Med andra ord kan jag inte ge ett svar på om fyra månader är en skälig tid för just den reparation som utförs på din motorcykel. I fall fyra månader är för lång tid jämfört med reparationer av samma art och omfattning, så är verkstaden i dröjsmål. 

Påföljder vid dröjsmål
Om näringsidkaren är i dröjsmål har konsumenten rätt till vissa s.k. påföljder vid dröjsmål (25 § KtjL). Konsumenten har rätt till innehållande av betalning och att kräva utförande av tjänst eller att häva avtalet. Konsumenten har också rätt att kräva skadestånd.

Konsumenten har rätt att innehålla med betalning som säkerhet för konsumentens krav (27 § KtjL). Konsumenten har alltså rätt att inte behöva betala förrän det står klart att tjänsten kommer att fullgöras. 

Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren utför tjänsten (28 § KtjL). Näringsidkaren är dock inte skyldig att utföra tjänsten om det skulle medföra olägenheter eller oskäliga kostnader som inte står i proportion till konsumentens intresse för tjänstens fullgörande.

Istället för fullgörande får konsumenten häva avtalet (29 § KtjL). För hävning krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten - det krävs mycket till för hävning. Om mer än en obetydlig del av reparationen är utförd, så får konsumenten endast häva avtalet till den del som återstår av reparationen. 

Konsumenten har även rätt till att kräva skadestånd (31 § KtjL). Som utgångspunkt är näringsidkaren skadeståndsskyldig pga dröjsmål som hen själv, eller någon som hen anlitat, ansvarar för. Skadeståndet motsvarar värdet av den skada som konsumenten förorsakats. 

I allmänhet ska konsumenten inte vänta för länge med att uppmärksamma dröjsmålet och framställa sina krav. 

Skyldighet att köpa
I vissa lagar finns s.k. kontraheringsplikt. Det innebär att en potentiell avtalspart har en skyldighet att ingå avtal. Viss kontraheringsplikt finns bl.a. för försäkringsbolag och elleverantörer. Någon lagstadgad kontraheringsplikt för verkstäder eller liknande finns dock inte i konsumentjänstlagen. Verkstaden är alltså inte, enligt konsumenttjänstlagen, skyldig att köpa motorcykeln. Om du och verkstaden inte avtalat om att verkstaden ska köpa ut motorcykeln vid verkstadens dröjsmål, så har du tyvärr ingen rätt till att verkstaden ska tvingas köpa motorcykeln. 

Hur bör du gå till väga?
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Jag rekommenderar dig att besöka ARN:s hemsida för att se om någon annan varit med om något liknande. Till ARN kan du även göra en anmälan och få tvisten prövad. Gå in på deras hemsida för ytterligare information. 

Andra verkstäder och kunniga
Eftersom bedömningen om dröjsmål är just det: en bedömning, så kan du höra dig för med andra verkstäder eller kunniga personer för att få reda på om fyra månader är en skälig tid eller inte. Om de tycker att fyra månader är för lång tid så pekar det mot att verkstaden i din fråga är i dröjsmål. 

Domstol 
Du kan ansöka om stämning i domstol, men det är inget jag rekommenderar. Anledningen är att en domstolsprövning är dyr, svår och tidskrävande. Om du skulle förlora, så riskerar du behöva betala din motparts rättegångskostnader. 

Sammanfattning 
Om fyra månader är för lång tid för en reparation av den art och omfattning som du lämnat in din motorcykel, så är verkstaden i dröjsmål. Det innebär en rätt för dig som konsument att inte behöva betala tills tjänsten är fullgjord samt rätt till krav om fullgörelse eller hävning. Du har även rätt till skadestånd om du förorsakats skada pga dröjsmålet. Jag rekommenderar dig att besöka ARN:s hemsida och där göra en avvägning om du vill ansöka om prövning av ditt ärende. Jag avråder dig från att ta saken till domstol. 

Verkstaden har ingen skyldighet, enligt konsumenttjänstlagen, att köpa din motorcykel.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor! Om du har fler frågor, så tveka inte på att ställa dem.

Johan EkstrandRådgivare