Hur mycket kan hantverkaren kräva?

2021-08-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag anlitade en snickare som skulle byta tre innerdörrar i mitt hus. Jag hade själv köpt dörrarna och snickaren skulle sätta in dem. Fick en ungefärlig prisupppgift muntligt på mellan 3.500-5.000 kr för jobbet. När sedan fakturan kom var den på drygt 18.000 kr efter rotavdraget. Hade inte blivit kontaktad av snickaren att det skulle bli dyrare än vad han sagt under arbetets gång. Efter samtal har han minskat summan med 5.000 kr. Jag anser ändå att summan är för hög. Är det ok eller kan jag kräva att summan minskas ytterligare.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du agerar i egenskap av konsument och jag förutsätter att du köpt tjänsten av ett företag, så blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. I 4 § KtjL framgår det att en näringsidkare ska utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt och ta hänsyn till konsumentens inressen, och dessutom samråda med konsumenten i den utsträckning som är nödvändigt och möjligt. Detta innebär att näringsidkaren är skyldig att använda sin yrkeskunskap till att väga olika alternativ när det kommer till pris. Vidare innebär samrådsansvaret att näringsidkaren är skyldig att diskutera utförandet av tjänsten med konsumenten. Av 36 § KtjL framgår det att om en näringsidkare har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överstiga 15 %, såvida någon annan prisgräns inte har avtalats eller att näringsidkaren har utfört tilläggstjänster som konsumenten går begärt. I ditt fall har du fått en ungefärlig prisuppgift på 3500-5000 kr, vilket innebär att snickaren inte har rätt att ta ut ett pris som överstiger 15 % av detta, vilket är 525-750 kr, utöver var som sagts. Fakturan på 18 000 kr framstår därmed som orimlig och som något du som konsument absolut inte ska acceptera. Jag uppfattar det som att nästa faktura som snickaren skickade då var på 13 000 kr, vilket också vida överskriver vad du som konsument ska kunna acceptera. Snickaren borde ha hört av sig under arbetets gång och stämt av med dig när hen märkte att arbetet skulle bli mycket dyrare än vad som avtalats. Eftersom hen inte gjort det har hen inte rätt att kräva mer än 15 % tillägg till den ungefärlig prisuppgift som angavs inledningsvis. Mitt råd är att du kontaktar snickaren igen och delger honom denna information och ser om ni kan komma överens om ett pris som ligger närmare det pris som först sagts.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Ungefärlig prisuppgift för tjänsten

2021-08-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag anlitade en hantverkare för renovering av kök. Hantverkaren offererade kostnaden med ca pris för de olika moment som krävdes. I denna offert fanns kostnader för rörläggare samt elektriker och snickare med. Snickaren var den person som gav mig offerten och han skötte all kontakt med de andra hantverkarna. Nu när jobbet är klart och jag mottagit fakturor skiljer sig priset på elinstallationen och det pris jag blev offererad. I offerten står det el cirka pris 4 500kr men på fakturan ska jag betala 18 900kr. Måste jag betala detta?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ett bestämt pris har avtalats gäller det avtalade priset. Om näringsidkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift (4 500 kr) får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent (såvida inte någon annan prisgräns har avtalats) (36 § konsumenttjänstlagen). Det innebär att priset för elinstallationen inte får överstiga 5 175 kr (4 500 x 1,15 = 5 175 kr). Du har därför ingen skyldighet att betala mer än 5 175 kr för elinstallationen om det ungefärliga priset var 4 500 kr, under förutsättning att någon annan prisgräns inte avtalats.Näringsidkaren får endast överskrida denna gräns om han eller hon har utfört tilläggsarbete och därmed har rätt till pristillägg. Huvudregeln är att näringsidkaren ska underrätta konsumenten om behovet av tilläggsarbete och begära dennes anvisningar (se bl.a. 8 § konsumenttjänstlagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Reparation hos bilverkstad försenad

2021-08-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej lämnade bilen på verkstad men bilen går sämre nu än jag lämnade in den. Han har bytt kamkjedja. Men nu är den orkelös och han säger varje gång jag kommer till verkstan att han väntar på delar som ska fixas. Har betalat 23000 kr hur länge ska jag vänta.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningKonsumentjänstlagen (KtjL) tilllämpas när en närindsikdare (ett företag) utför arbete på lös egendom på uppdrag av en konsument (en privatperson) (1 § KtjL). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att du har lämnat in bilen till verkstaden som privatperson och att lagen därmed är tillämpbar. KtjL är till stora delar tvingande, vilket innebär att företag inte får avtala bort lagen till nackdel för konsumenten(3 § KtjL).Det är tyvärr svårt för mig att säga exakt hur länge du ska "vänta". Däremot kan jag förklara vilka regler som gäller vid utförande av tjänster i allmänhet och vilka rättigheter du som konsument har enligt lagen. Längst ner i svaret hittar du en sammanfattning och förslag på hur du kan gå tillväga.När är en tjänst försenad/i dröjsmål?KtjL innehåller regler om näringsidkarens dröjsmål. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget inte har avslutats inom den tid som har avtalats. Om någon tid inte har avtalats är tjänsten försenad om den inte är slutförd inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger också, om näringsidkaren inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande (24 § KtjL). Vad har konsumenten för rättigheter när en tjänst är försenad?Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen, eftersom du redan har betalat för tjänsten är detta inte ett alternativ för dig (27 § KtjL). Du kan som konsument kräva att tjänsten utförs, dock är näringsidkaren är inte skyldig att utföra tjänsten om det föreligger ett hinder som hen inte kan övervinna eller om utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till konsumentens intresse av att avtalet fullföljs. Om ett sådant förhållande upphör inom rimlig tid får konsumenten dock kräva att näringsidkaren utför tjänsten. Konsumenten förlorar rätten att kräva att näringsidkaren utför tjänsten om hen väntar orimligt länge med att framställa kravet (28 § KtjL).Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får hen häva avtalet. Hävning innebär att verkstaden ska betala tillbaka pengarna du har betalat för tjänsten och att tjänsten avslutas och då får hämta ut bilen. Då kommer du alltså behöva ta bilen till en annan verkstad för att fixa felet. Kravet på väsentlighet innebär att förseningen ska vara av stor betydelse för dig, det kan exempelvis handla om att du behöver ha bilen för att arbeta, handla, resa eller liknande. Observera att om en betydlig del av tjänsten redan utförts, får konsumenten häva avtalet endast beträffande den del som återstår. Men även i ett sådant fall får avtalet hävas i sin helhet, om syftet med tjänsten i huvudsak är "förfelat" på grund av dröjsmålet och näringsidkaren insett eller borde inse detta (29 §).Du kan i samband med att du kräver att tjänsten utförs eller i samband med hävningen kräva ersättning för den skada som du har drabbats av på grund av bilverkstadens försening, inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från sådant ansvar enligt KtjL (exempelvis p.g.a. ett hinder utanför hens kontroll) (31 § KtjL).Min rekommendationOm du fortfarande är intresserad av att få bilen reparerad hos verkstaden i fråga så kan du kan börja med att meddela att du kräver att tjänsten utförs inom X antal dagar. Jag kan inte säga exakt hur många dagar som är rimligt, men om tjänsten redan är försenad borde du kunna kräva att de är klart inom ett par dagar. Att förseningen beror på någon annan som verkstaden har anlitat spelar ingen roll, verkstaden är fortfarande ansvariga för förseningen. Om verkstaden inte reparerar bilen inom den tiden eller om verkstaden meddelar att detta inte är möjligt kan du häva köpet. Detta kan du göra skriftligt genom att skicka sms eller maila verkstaden. Om du vill kräva skadestånd i samband med att du häver köpet kan du också meddela det samtidigt. Det kan exempelvis handla om en kostnad som har uppstått för dig på grund av du behövt åka taxi eller att du har lånat en annan bil då tjänsten var försenad. Om verkstaden fortfarande inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klickahär.Du kan också ansöka om stämning hos tingsrätten, ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du först försöker lösa tvisten genom ARN. För mer info om hur du ansöker om stämning klicka här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur bestrider jag ett inkassokrav?

2021-08-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har renoverat ett badrum. vi har betalat fakturan, 108000 kr . Dessutom har vi betalat för klinkers, inventarier, armatur och en del extraarbete. (26966 kr)Nu hävdar företaget att de utfört mer extraarbete , 3966 kr, som vi menar ingår i offerten.Vi har upprepade gånger bett om möte för att gå igenom vad som är överenskommet men företaget varken svarar på detta eller föreslår ett möte.Nu har vi fått inkassokrav med ett krav på 12408 kr! (betalas senast 20210807)Vi har aldrig fått en faktura på detta belopp. Vid kontakt med inkassoföretaget skulle de kontakta företaget om detta. Inkassoföretaget återkom med beskedet "kravet kvarstår", inget mer.Hjälp vi vet inte vad vi ska ta oss till.
Elin Andrén |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Konsumentjänstlagen (KtjL) tilllämpas när en närindsikdare (ett företag) utför arbete på fast egendom på uppdrag av en konsument (en privatperson) (1 § KtjL). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att KtjL är tillämpbar på er situation. KtjL är till stora delar tvingande, vilket innebär att företag inte får avtala bort lagen till nackdel för konsumenten (3 § KtjL). Det är tyvärr svårt för mig att avgöra vem som "har rätt" och vad som är ett skäligt pris då jag saknar en del information om er situation. Däremot kan jag förklara vilka regler som gäller vid utförande av tjänster i allmänhet och vilka rättigheter ni som konsumenter har enligt lagen. Längst ner i svaret hittar ni förslag på hur ni kan gå tillväga. Extraarbete/tilläggsarbete vid utförandet av tjänster Näringsidkare har en skyldighet att informera konsumenten om eventuella tilläggsarbeten och är dessutom skyldig att begära konsumentens anvisningar/instruktioner innan tilläggsarbetet utförts. Ett tilläggsarbete/extraarbete kan inte avse helt nya saker, utan det ska handla om behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta. Kan konsumenten inte kontaktas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar/instruktioner av hen inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § KtjL).PrisetI den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt. Vad som är ett skäligt pris avgörs med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande. Pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället beaktas också, det vill säga vad som för tillfället anses vara skäliga priser för renovering i branschen. Har företaget lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg (36 § KtjL). Näringsidkaren har rätt till pristillägg om hen har utfört tilläggsarbete eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte kunnat förutse när avtalet träffades (38 § KtjL). Pristillägget beräknas på samma sätt som det vanliga priset (se stycket ovan). Rätten till specificerad räkningEftersom ni skriver att företaget inte svarar på era frågor och att ni är oense om vad som ingick i offerten kan det vara bra om ni begär att få ut en så kallad specificerad räkning. Enligt KtjL är näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats. (40 § KtjL). Inkassokravet och fakturanKonsumenter har en långtgående skyldighet att betala utfärdade fakturor. Även om konsumenten inte har fått fakturan kan konsumenten ha en skyldighet att betala den, förutsatt att företaget kan bevisa att det har skickat originalfakturan. Om konsumenten anser att originalfakturan var felaktig behöver konsument skriftligt bestrida fakturan hos företaget som har skickat originalfakturan.Om konsumenten inte betalar fakturan i tid kan företaget skicka fakturan till ett inkassoföretag. Om konsumenten inte betalar eller bestrider inkassokravet kan hen få en betalningsanmärkning. Om en konsument har fått en felaktig inkassokrav ska hen protestera mot det kravet hos inkassoföretaget. Ni kan läsa mer om fakturor och inkassokrav här: https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/regler-for-fakturor-och-paminnelser/#:~:text=Fick%20du%20ingen%20faktura%3F,kan%20du%20protestera%20mot%20p%C3%A5minnelseavgiften.Min rekommendationFör det första kan ni så snart som möjligt bestrida inkassokravet genom att kontakta inkassoföretaget och meddela att ni anser att inkassokravet är felaktigt. Kontakten bör ske skriftligt, exempelvis via mail och bör innehålla en förklaring om varför ni bestrider inkassokravet. Så länge ni bestrider kraven inom rätt tid kommer ni inte att få en betalningsanmärkning. Som argument mot kravet kan ni exempelvis argumentera för att företaget har agerat mot konsumenttjänstlagen (om ni anser att företaget har gjort det). Exempelvis kan ni argumentera att priset inte är skäligt eller att ni inte vill betala för tilläggsarbetet/extraarbetet då det inte skett i enlighet med lagen eller avtalet. Då jag inte vet anledningen till varför ni har fått fakturan är det tyvärr svårt för mig att säga hur ni ska argumentera, men förhoppningsvis kan informationen ovan ge er lite inspiration till hur ni kan formulera ert bestridande. Om inkassoföretaget anser att ni är skyldiga att betala fakturan kommer företaget eventuellt att vända sig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande är något ni också kan bestrida, men i sådana fall finns en risk att företaget ansöker om stämning hos tingsrätten. Om ni förlorar i tingsrätten kan ni behöva betala fakturan och dessutom motpartens rättegångskostnader, vilket är något att beakta innan ni bestrider betalningskravet. Dock är det inte alls säkert att företaget vänder sig till domstol då ansökan kostar pengar och företaget måste i sådana fall kunna bevisa att de har rätt till att få betalt. Ni kan också göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer ni undrar över är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om ni vill ha fortsatt vägledning i processen kan ni boka en tid med en av våra skickliga jurister här:https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price. Med vänliga hälsningar,

Bilreparatören har gått i konkurs

2021-08-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har repat våran bil för en stor summa, ett par dagar senare upptäcker jag att den läcker olja, ringer verkstan ägaren svarar dom har gått på semester, har en extra bil så väntar tills dom är åter ringer och inget svar. Det visade sig att man lagt verkstan i konkurs.Fråga vilken rätt har vi till att få felet åtgärdat.
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Av din fråga framgår det att reparationen har varit felaktig (9 § konsumenttjänstlagen). Ifall du inte redan har betalat har du rätt att hålla inne med betalning tills felet är åtgärdat (19 § konsumenttjänstlagen). Ifall du har betalat har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning (20-21 § konsumenttjänstlagen).Eftersom företaget har gått in konkurs kan du sannolikt inte få felet avhjälpt. Du får så istället kräva prisavdrag, och får då en fordran på pengar mot företaget, som kan göras gällande i konkursen (5 kap. 1 § konkurslagen). En fordran på prisavdrag har ingen förmånsrätt (3a-13b förmånsrättslagen) och kommer därför sannolikt inte kunna betalas ut av konkursboet.Sammanfattningsvis ser det tyvärr ut att vara svårt för dig att få ersättning för den felaktiga reparationen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Cancelling a service

2021-08-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!First of all, please accept apologizes for using English language, but my Swedish are very poor ("lite"). Initially, I agreed with a carpenter to make "new tak" in my house. In addition to these jobs, we discussed with him (with the carpenter) and he offered to me jobs related with "the renovation of the barn of my house" (these are additional jobs / other jobs than "new tak" jobs). In his offer it mentioned 50% deposit (the truth is that by my mistake I overlooked it). He asked 50% deposit in advance for the "barn repair", indicating by email that he will not start the "barn repair" jobs, if I do not pay the 50% jobs. Although, I have not paid the 50% and I am not going to pay it, he send me an invoice on July/2021. I told him that I can only pay the jobs as they progress. So, my questions are :1) do I have to pay the invoice, although he did not do any "barn repair" jobs yet?? 2) can I ask him to cancel his invoice?? Because of the situation, I am not interested any more to cooperate with him for the "barn repair" jobs.
Mathias Nilsson |Hello and thank you for reaching out to Lawline with your question!Primarily, the buyer must pay the price for the service as required by the contract (41 § konsumenttjänstlagen). In this case you will have to pay half of the total amount in advance due to the agreement.The buyer has the right to cancel the service until it is completed. You do not have to give a reason to cancel the service (42 § konsumenttjänstlagen). The carpenter cannot claim compensation or payment if you cancel the service before the work has started.You must inform the carpenter that you want to cancel the service regarding the barn repair.Sincerely,

Ofulländad reparation av båtmotor

2021-08-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan.Jag lämnade in min båtmotor på reparation efter en brand i den.Fick betala ca 12000kr för repetition och försäkrings bolaget betalde ca 45000kr.Nu när jag haft båten en stund och skulle göra en service på den så insåg jag att dom ej har bytt vissa delar som jag/försäkring bolaget har betalat för.Det är delar för ca 35000kr som dom har tagit betalt för men ej bytt.Hur går jag till väga för att kräva att dom fixar det.Är inte direkt intresserad av kompensation annat ön att få dom delar bytta eller pengar tillbaka.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Bestämmelser om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter återfinns i konsumenttjänstlagen (KtjL).Är tjänsten felaktig?Tjänsten anses som felaktig eftersom resultatet avviker från vad som får anses vara avtalat (9 § KtjL). Eftersom företaget tagit betalt för delar till båtmotorn som de inte ersatt avviker resultat från avtalet.AvhjälpandeDu kan kräva att felet avhjälps, dvs. att näringsidkaren åtgärdar felet genom att byta de delar som du har betalat för. Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Inget tyder på att det skulle medföra en olägenhet eller kostnad för näringsidkaren som är oskälig stor i detta fall. Därmed bör avhjälpande bli aktuellt (16 § och 20 § KtjL).ReklameraMin rekommendation är att underrätta näringsidkaren så fort som möjligt om att tjänsten är felaktig och att du begär avhjälpande, dvs. att företaget ska fullgöra tjänsten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Renovering av bostad - bekostar byggföretaget annan bostad och hur lång tid får det ta?

2021-07-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har fått konstaterat av besiktningsföretag att vi har mögel i en av väggarna i vår lägenhet, som är en bostadsrätt på 5 år. Byggföretaget X ska åtgärda möglet. Provsvaren från lufttesten fick vi och företag X 16 juli 2021.Vi undrar vilken skyldighet X har gentemot oss angående tidsaspekten (antal dagar) för åtgärdandet och om de har skyldighet att erbjuda oss en ersättningslägenhet under tiden? Ska ersättningslägenheten då vara likvärdig som den vi bor i nu?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inom vilka tidsramar måste arbetet utföras?Enligt konsumenttjänstlagen kan du som konsument kräva vissa påföljder om byggföretaget skulle hamna i dröjsmål med arbetet. Ni kan då kräva antingen att företaget fullföljer arbetet eller att avtalet hävs (25 § konsumenttjänstlagen). Företaget kan också bli skadeståndsskyldiga om dröjsmålet orsakar er ekonomisk skada så som extra boendekostnader. Hur lång tid företaget har på sig att fullfölja en renovering kan framgå av avtal. Framgår inte tidsramarna av avtal har företaget skälig tid på sig att slutföra arbetet (24 § konsumenttjänstlagen). Vad som anses vara skälig tid är i högsta grad en bedömningsfråga som beror på arbetets art och omfattning. Det är därför omöjligt för mig att svara på vad som är skälig tid i just ert fall. Vill du med säkerhet veta vilken tidsram som gäller för arbetet i just er bostad kan du försöka avtala fram en tidsram som ni och företaget anser rimlig. Har byggföretaget någon skyldighet vad gäller ersättningsboende?Företaget har ingen skyldighet att bekosta eller ordna med ersättningsboende under tiden renovering pågår. Däremot kan ert försäkringsbolag bekosta evakueringsbostad om anledningen till renoveringen beror på en ersättningsbar händelse enligt din hemförsäkring. Sammanfattningsvis har byggföretaget en skyldighet att utföra arbetet inom skälig tid om inget annat har avtalats. De har däremot ingen skyldighet att bekosta ersättningsbostad under tiden renovering pågår. Jag råder er att i första hand samtala med ert försäkringsbolag då evakueringsbostad under vissa omständigheter täcks av hemförsäkringen. Hoppas att jag kunde bemöta era funderingar. Hälsningar,