Vem kan vara part i avtal och allmänt om pris vid tjänst?

Min man ingick muntligt avtal med en hantverkare som anlitade en annan firma för att lägga kantsten på vår tomt. De diskuterade inget pris. Jag själv pratade aldrig med hantverkaren då och har aldrig pratat med honom sedan heller. Min man skrev till hantverkaren att ROT/avdrag kunde göras på mitt personnummer. När fakturan kom var den på vad vi ansåg vara oskälig kostnad (360% över vad vi fått offererat av annan firma). Vi bestred fakturan och skrev då under med båda våra namn. Vi gjorde även en reklamation av fel i arbetet som vi båda skrev under. Hantverkaren skickade sedan krav till Kronofogden som ställdes på mig. Jag bestred detta och hävdar att det inte är jag som ingick avtalet med hantverkaren. Han har nu tagit ärendet mot mig vidare till tingsrätten. Ska jag endast invända i tingsrätten angående att det inte är jag som ingick avtalet med hantverkaren utan min man? Eller försöka bevisa att kostnaden är oskälig? (det har ex tagit lång tid då han anlitat folk som inte lagt denna typ av kantsten innan). Kan jag anses ha ingått avtal för att jag var med och skrev under bestridan och reklamation? Med Vänliga Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!'


Jag förstår din fråga som att din man har anlitat en byggare, som i sin tur anlitat en underleverantör att utföra arbetet. Ni har inte diskuterat pris men mottagit en faktura efter arbetet var färdigställt varpå ni reklamerade fel i arbete. Nu har du mottagit ett betalningskrav från kronofogden som du bestridit varpå byggaren har lämnat ärendet till tingsrätten. Du undrar nu på vilka grunder du kan bestrida fakturan.


För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad som krävs för att ett bindande avtal ska komma tillstånd. Därefter kommer en redogörelse för konsumentreglerna om fel i tjänst diskuteras samt vilka invändningar du eventuellt kan ha grund för. Jag kan tyvärr inte rådgöra i specifika processstrategier då detta kräver en fördjupad bild av omständigheterna. Mitt svar kommer utgå ifrån den informationen du uppger i frågan.


Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL) samt konsumenttjänstlag (Ktjl).


Hur kommer ett bindande avtal till stånd?

Ett bindande avtal kräver överstämmande anbud och accept, dvs att viljeförklaringen (lägga kantsten) ska överenstämma med accepten (lägger kantsten). Ofta formaliseras detta på ett kontrakt som båda parter signerar. Ett avtal kan även tillkomma genom konkludent handlande, dvs genom att parterna företar ett beteende som kan uppfattas som att ett bindande avtal kommit tillstånd. tillexempel genom att be någon lägga kantsten och den personen sen utför arbetet utan protest från den som begärde arbetet. Således krävs inget kontrakt, utan parternas agerande tyder på att det finns en underliggande samförståelse.

I ditt fall har avtalsinnehållet samt parterna varit oklara. Man kan inte binda tredje man vid ett avtal, exempelvis ingå ett avtal med någon att en tredje person ska bli betalningskyldig. Däremot har din man angivit att du ska stå som beställare då ROT-avdraget ska göras i ditt namn. Utifall det är så att du inte har gett ditt samtycke genom en fullmakt (muntlig eller skriftlig) att tas upp som beställare, kan du inte utgöra beställare och kan således inte iklä dig någon betalningskyldighet. Utifrån det du beskriver är parterna till avtalet din man och byggaren.

Vidare diskuterades inget pris. Av 36 § ktjl framgår att priset ska skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Vidare krävs att näringsidkare informerar om arbetet skulle fördyras på ett sätt som får anses orimligt för konsumenten (6 § ktjl). Det är i syfte av att låta konsumenten ta ställning till huruvida de är beredda att acceptera fördyrningen. Detta kan sägas gälla generellt i en avtalsrelation, att man informerar sin motpart om det sker väsentliga ändringar i förhållande till den ursprungliga överenskommelsen.

Priset kan också jämkas genom 36 § avtalslagen om att priset är oskäligt. Denna invänding görs dock sekundärt till konsumentlagstiftningen.


Vad gäller vi fel i tjänst?

om tjänsten avviker från avtalet, inte är fackmannamässigt utförd eller avviker från uppgifter som byggaren har lämnat i marknadsföringsyfte anses fel föreligga (4 §, 9 § Ktjl). Om arbetet har tagit väldigt lång tid kan det anses utgöra ett fel om ni hade överenskommit en viss tid då arbetet skulle vara slutfört. Om arbetet i all väsentlighet överenstämmer vad ni kunnat förvänta er föreligger inget fel. Däremot kan arbetet ha fördyrats i orimlig omfattning tillföljd av byggarens agerande, denna omständighet ska dock avskiljas från fel i tjänst.


Slutsats

Utifrån det du beskriver i frågan verkar det vara så att du inte kan anses utgöra part till avtalet och kan således inte bli betalningskyldig för tjänsten. Du kan således invända med att du inte utgör part. Hursomhelst så är det en helhetsbedömning som måste tolkas utifrån omständigheterna i sin helhet. Vad gäller priset så ska detta överenstämma med vad som rimligen kunnat förväntas med tanke på tjänsten. Prisstillägg får göras i vissa fall men måste ske på inrådan av beställaren, man kan inte 3x fakturan utan att ha rådgjort med beställaren. Däremot kan tingsrätten komma fram till att en viss del av arbetet omfattas av rätten till pristillägg. Slutligen kan jag inte fastställa huruvida det föreligger fel i tjänsten (att något tar lång tid kan anses utgöra fel om det är övernskommits på förhand vilken tidsrymd som skulle avsättas). Så som jag förstår ert ärende är det priset som är den bristande punkten och inte själva tjänsten. Således landar detta ärendet i att fastställa om näringsidkaren haft rätt att ta ut det pris denne valt att fakturera för. Om priset har blivit förhöjt tillföljd av agerande från byggarens sida kan denne inte ta betalt för sin bristande insats.

Hoppas du fick svar på din fråga,

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”