En bilmekanikers skadeståndsansvar beträffande skador som sker på bilen under tiden som bilen är på service

Hej! Jag lämnade min bil på service och den kom tillbaka med en lyftskada som gör att bilens passagerardörr skrapar i karossen. Personalen medgav att dörren fungerade normalt när jag lämnade in bilen, men vill inte helt ta ansvar för skadan. De menar att "jag påstår" att skadan är orsakad av dem, trots att omständigheterna är helt glasklara. Jag har både bilder på skadan (färska avtryck i smutsen från deras lyftanordning) och en ljudinspelning där en av medarbetarna bekräftar att dörren fungerade normalt när han bytte luftfilter. Verkstaden erbjöd sig att delvis åtgärda skadan men jag vill att bilen ska återställas helt, inklusive ny kåpa under, som spruckit i samband med skadan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I samband med att du (en privatperson) avtalat med en bilmekaniker (en näringsidkare) om att utföra en tjänst på din på din bil (arbete på en lös sak) blir konsumenttjänstlagen (1985:716) (hädanefter "KtjL") tillämplig.


Av 32 § KtjL framgår följande: "Om föremålet för tjänsten [...] skadas medan egendomen är i näringsidkarens besittning [...]  är näringsidkaren [...] skyldig att ersätta skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom eller någon som på hans sida har anlitats för att utföra tjänsten."


Av regeln kan vi läsa ut att näringsidkaren har ett s.k. presumtionsansvar för skador som uppkommer på egendom under tiden som egendomen varit i näringsidkarens besittning. Regeln motiveras av att besittaren har bättre förutsättningar att bevisa vad som orsakat skadan (den s.k. bevissäkringsteorin). Presumtionsansvaret innebär att näringsidkaren, för att gå fri från skadeståndsskyldighet, måste bevisa att skadan inte berott på försummelse från deras sida. 

För att regeln ska bli tillämplig krävs det dock att man först kan fastställa att bilen skadats under tiden som den varit i bilmekanikerns besittning, om man inte kan visa detta blir regeln inte tillämplig. Beträffande denna omständighet gäller huvudregeln, alltså att det är den som påstår ett faktum – alltså du – som har bevisbördan för det. Inom svensk rätt är då huvudregeln i tvistemål att du ska "styrka" ditt påstående för att fullgöra din bevisbörda. En första fråga blir då om du genom de bevismedel som du lyft fram i din ärendebeskrivning lyckats göra detta. I Sverige råder det fri bevisprövning och fri bevisföring (jfr 35 kap 1 § rättegångsbalken) vilket innebär att i princip vad som helst kan presenteras inför en domstol. Det blir därefter domstolens uppgift att avgöra hur högst bevisvärde ett visst bevismedel ska ha. Även om man kan ifrågasätta bevisvärdet på en inspelning som gjorts utan en medarbetares vetskap (om det nu varit utan dennes vetskap) kan detta åberopas som stöd för att din bevisbörda beträffande när skadan inträffade är fullgjord. Om du dessutom känner någon som kan intyga att "lyftskadan" inte fanns innan du gick till mekanikerna kan detta ses som ett ytterligare bevismedel. Det blir svårt att ge något säkert svar på exakt hur mycket bevisning som krävs för att din bevisbörda ska vara fullgjord men jag har här i vart fall givit dig lite ledning.  

Om vi utgår från att du lyckas styrka att skadan skett under tiden som bilen varit i mekanikerns besittning ställs det ett ytterligare krav på att skadan ska ha orsakats genom försummelse på näringsidkarens sida. Om man då kunnat visa att det är näringsidkaren som skadat bilen under tiden som den varit på service är det istället näringsidkaren som, för att undgå skadeståndsansvar, har bevisbördan för att skadan orsakats på ett "icke försummligt" sätt. Alltså om näringsidkaren kan visa att skadan orsakats på grund av faktorer som de inte kunnat kontrollera kan de gå fri från skadeståndsansvar men det är då näringsidkaren som har bevisbördan för detta. Baserat på din ärendebeskrivning verkar dock näringsidkaren inte ha fört fram några bevis beträffande detta. Istället verkar de vilja hävda att de inte ska betala det fulla skadeståndet. Huvudregeln kan vi läsa ut i 32 § KtjL där det stadgas att det är skadan som ska ersättas, vilket alltså indirekt signalerar att det är hela skadan och inte enbart del av skadan som ska ersättas. Om vi utgår från att de poster du nämner i din ärendebeskrivning hänför sig till skador som skett under tiden som bilen varit i mekanikers besittning är huvudregeln alltså att skadeståndet ska täcka alla dessa. Näringsidkarens invändning om att de enbart avser att betala en del av skadan får således tolkas som att de gjort en invädning om att jämkning av skadestånd enligt 34 § KtjL ska ske. Enligt denna regel finns det möjlighet att jämka (alltså sätta ned) skadeståndet om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Av förarbetena kan vi läsa ut att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och att det enbart är i undantagsfall när skadeståndet uppgått till ett betydande belopp och är avsevärt större än vad som kan anses motsvara en "normal" skaderisk i den skadeståndsskyldiges verksamhet som skadeståndet kan jämkas (se prop 1984/85:110 s 293). Baserat på din ärendebeskrivning verkar det mindre sannolikt att jämkningsregeln skulle vara aktuellt i ditt fall.


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du självklart välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline.


Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”