Stulen magasinerad egendom tillhörig en konsument - Vad gäller?

Mina möbler etc varit magasinerade i Stockholm i 2 år Det blev inbrott i magasinet som jag först fått veta nu när mina saker skulle tillbaka 2023 Tre dyra väskor o en dyr kappa sägs blivit stulna . Begärt kopia på deras polisanmälan Vad gör jag ? Flyttade till mitt hus i Blekinge med försäkring där , Först har de letat utan att hitta saker . Inte bara väskorna . När de inte hittades sa de att inbrott skett Flyttfirman uppgav att försäkring ingick i hyran . Nu vill de att min hemförsäkring ska gälla . Med vänlig hälsning, Marie G

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumenttjänstlagen (KTjL).


I 1 § 1 st. 3 p. KTjL sägs att denna lag (dvs. konsumenttjänstlagen) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur. Detta är förklaringen till att konsumenttjänstlagen är tillämplig i den nu uppkomna situationen. Och med förvaring avses ett avtal i vilket näringsidkaren, i förevarande fall magasinet i Stockholm, åtar sig att för konsumentens (din) räkning förvara och vårda en eller flera saker för att dessa sedan ska kunna återlämnas i oskadat skick, vilket är fallet här.


Av 32 § 1 st. KTjL följer att om föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll skadas medan egendomen är i näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll, är näringsidkaren även i annat fall än som sägs i 31 § skyldig att ersätta skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom eller någon som på hans sida har anlitats för att utföra tjänsten.


Här handlar det alltså om skada på egendom som finns i näringsidkarens förvar och för ersättningsskyldighet krävs att skadan beror på försummelse på dennes sida och i det här fallet på magasinets sida. Och det är näringsidkaren som bär bevisbördan för att det inte föreligger någon försummelse, jfr Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1999 s. 197 samt hovrättsfallet RH 2002:20. Att du har lidit skada till följd av inbrottet står klart, men exakt hur det aktuella förvaringsavtalet ser ut är för mig ovisst. Gissningsvis har dock magasinet en ansvarsförsäkring, vilken i så fall och i första hand bör nyttjas. Även Allmänna reklamationsnämndens (ARN) ställningstagande i ARN 1994-0910 är läsvärt.


Men det korta svaret på din faktiska (och enda) fråga lyder att du förslagsvis kravställer magasinet genom att upprätta ett formellt kravbrev i vilket du sedan preciserar dina ersättningsanspråk.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig initialt i den kommande processen och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan, t.ex. i domstol eller vid annan typ av förhandling, om så skulle önskas. Vi har god erfarenhet av den här typen av tvister. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande kravbrev, svaromål och/eller annat skriftligt yttrande. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”