Måste man betala extra kostnader som tillkommer vid en tjänst som går utöver det pris man accepterat i en offert?

Vi har fått en offert på att installera ett takfönster. Fönstret är beställt och levererat men när montörerna kom för att montera fönstret så innebar det att dom var tvungna att växla av takstolarna. Detta hade dom inte räknat med och vill nu inte montera fönstret utan att vi behöver betala mer för ett arbete som dom inte räknat med. Vilka rättigheter har vi? Behöver vi betala för fönstret som dom har beställt? Behöver vi betala för " deras miss" i offerten? Dom gav en offert via mail, så dom har inte varit på plats för att undersöka vad som krävs för att utföra arbetet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag att hänvisa till avtalslagen (AvtL) och konsumenttjänstlagen (KtjL). Jag kommer utgå ifrån att du har tackat ja till offerten och att du är en privatperson och att offerten har skickats ut av montörerna eller ett företag i egenskap av näringsidkare. Jag tolkar det även som att du har köpt takfönstret och monteringen av denna inom samma köp och att det inte rör sig om separata köp. 

Är offerten bindande och vilken typ av köp rör det sig om?

Den offert som skickats till dig via mail utgör ett anbud och när du har svarat ja till mailet har du accepterat detta anbud. Det innebär att du har ingått ett bindande avtal som resulterar i att du ska få ett takfönster installerat. Detta avtal är bindande ( 1 § AvtL). Eftersom du accepterat offerten så är det villkoren i offerten som gäller. Ibland kan dock vissa undantag göras. 

Jag utgår ifrån att offerten omfattar både köpet av takfönstret och installationen. Offerten och därmed avtalet är av ett s.k. blandat fång. Beroende på om köpet av fönstret eller installationen av fönstret är den dominerande delen av avtalet kommer köpet definieras som köp av en vara eller köp av en tjänst. Detta kommer avgöra vilken lag som är tillämplig på ditt fall. Enligt min bedömning bör det röra sig om köp av en tjänst då det framgår som om det väsentliga i offerten är själva installationen av fönstret samt att monteringen av ett takfönster är en avancerad tjänst att utföra och svår för en privatperson att utföra själv. Installationen av fönstret blir centralt och det blir därför den dominerande delen av avtalet. Eftersom installationen av fönstret blir den dominerande delen kommer även köpet av fönstret anses utgöra en tjänst. Eftersom jag inte vet exakt vad som ingår i offerten kan jag dock inte garantera att det är installationen som är den dominerande delen av offerten.

Behöver man betala för “deras miss i offerten”?

Offerten gäller ett köp och installation av ett takfönster, eftersom installationen är den dominerande delen kommer köpet av fönstret anses utgöra en del av installationen. Installationen är en tjänst som montörerna ska utföra åt dig, vilket innebär att Konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämplig på din situation. En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som behövs och är möjligt (4 § KtjL). När montörerna ska installera fönstret ska dem göra det på ett korrekt sätt samtidigt som dem beaktar dina intressen och diskuterar installationen av fönstret med dig.

Att växla takstolarna ingår inte i offerten men det är en nödvändig förutsättning att växlandet av takstolar sker för att takfönstret ska kunna installeras. Om det vid en tjänsts utförande framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt som detta (ett s.k. tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar ( 8 § KtjL). Eftersom växlandet av takstolar är nödvändigt för att installationen av fönstret ska kunna utföras bör växlandet av takstolar anses ha ett samband med uppdraget och det bör anses som lämpligast att samtidigt utföra växlandet av takstolarna och installationen. Växlandet av takstolar utgör ett tilläggsarbete, ett arbete som ligger utanför det planerade arbetet. Montörerna har haft en skyldighet att informera dig om tilläggsarbetet och invänta dina anvisningar innan dem utför tilläggsarbetet. Om du ger montörerna anvisningar att fortsätta installationen av takfönstret kommer du därmed ha gett ditt godkännande till tilläggsarbetet och då har montörerna eller företaget i egenskap av näringsidkare rätt till ett pristillägg (38 § KtjL). Om du inte vill godkänna tilläggsarbetet behöver du inte göra detta. Dock innebär detta att tjänsten inte kan genomföras. Då har du en rätt att avbeställa arbetet, men om du väljer att avbeställa installationen av takfönstret utan att monteringen slutförts har montörerna rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan utförts samt för det arbete som måste utföras trots avbeställningen (42 § KtjL). Om du avbeställer installationen kommer därmed näringsidkaren att ha rätt att kräva ersättning för den del av monteringen som kan ha skett. Eftersom köpet av fönstret inkluderas i installationen av fönstret kan du därmed bli skyldig att betala för fönstret. 

Vad gäller sammanfattningsvis och vad kan du göra nu?

Sammanfattningsvis har montörerna rätt att kräva ett pristillägg för s.k. tilläggsarbeten. Att växla takstolarna bör utgöra ett tilläggsarbete då det har ett samband med installationen av fönstret och bör utföras i samband med installationen av fönstret.  Om du godkänner att tilläggsarbetet utförs är du skyldig att betala montörerna för detta, trots att det finns ett bestämt pris utifrån offerten. Därför kan du bli skyldig att betala för “deras miss i offerten” om du tillåter dem att utföra tilläggsarbetet. Om du väljer att avbeställa installationen av fönstret för att du inte vill att tilläggsarbetet utförs är du skyldig att ersätta den del av tjänsten som redan utförts vilket innebär att om köpet av fönstret ingår i installationen kan du bli skyldig att betala för fönstret. Jag skulle även rekommendera dig att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan ge ytterligare rekommendationer och hjälp angående hur detta kan lösas på bästa sätt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo