Vem har det civilrättsliga ansvaret för föremål som förvaras i reception?

Jag arbetar i en reception och tar nästan dagligen in föremål som rullväska, laddar en mobil, kläder osv men bara under en kortare tid. Vem ansvarar för dessa föremål under den tiden som föremålet befinner sig i receptionen? Är det receptionens/företagets ansvar om något händer med föremålet t.ex. går sönder eller försvinner under den tid föremålet är i receptionen? Kan man eller bör man frånsäga sig ansvaret i form av -"vi kan ta in och ladda din mobiltelefon men det är på eget ansvar" eller "vi kan ta in er rullväska i receptionen men det är på eget ansvar"?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!


Ansvaret för föremålen i frågan kan delas upp i ett civilrättsligt och straffrättsligt ansvar. Jag utgår ifrån att det främst är det civilrättsliga ansvaret du söker svar på i frågan, varför det är detta rättsliga förhållande som svaret kommer att bestå av. Med civilrätt menas rättsförhållandet som råder mellan två privata rättssubjekt. I dit fall är det rättsförhållandet mellan dig som receptionist (närmare bestämt det företag du arbetar för i egenskap av näringsidkare) och de konsumenter som önskar lämna in sina saker i receptionen.


Vem har det civilrättsliga ansvaret för föremålen?


Eftersom ni i receptionen dagligen tar emot föremål går det att konstatera utan närmare osäkerhet att det i ditt scenario föreligger något form av civilrättsligt giltigt avtal om förvaring av föremål. Det ska noteras att det för civilrättsligt giltigt avtal i ditt fall inte ställs upp några särskilda formkrav för att ett avtal ska anses ha ingåtts. Ett avtal kan således ingås muntligen, men också genom vad som kallas för konkludent handlande. Avtal genom konkludent handlande innebär att parterna inte formellt sett valt att ingå ett skriftligt eller muntligt avtal. Men genom deras uppträdande över tid så följer det naturligt av sammanhanget att dra slutsatsen att de har inget ett motsvarande formellt avtal.


För avtal om förvaring av lösa saker likt rullväska, laddare och kläder tillämpas konsumenttjänstelagen (1 § första stycket punkt 3 KTjL). Lagen tillämpas på rättsförhållandet mellan näringsidkare och konsument, vilket är aktuellt i ditt fall. Näringsidkaren är det företag som du arbetar för. Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Näringsikdaren ska även med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt (4 § första stycket KTjL). En fackmannamässig förvaring av föremål innebär att det får förutsättas att det typiskt sett förväntas av konsumenten att du som mottagare av föremålen ansvarar för att föremålen förvaras på ett lämpligt sätt där de inte skadas genom att gå sönder eller försvinna. Om tjänsten inte utförs fackmannamässigt kan förvaringen anses vara felaktig (9 § första stycket punkt ett KTjL). Det företag du arbetar för riskerar att till följd av fel i tjänsten bli skadeståndsskyldiga (31 § tredje stycket KTjL).


Om ni väljer att ta emot föremålen på det i frågan aktuella sättet har ni som avtalspart inte möjlighet att frånskriva er från ansvaret för hanteringen av föremålen. Detta beror på att konsumenttjänsteavtal inte får innehålla avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten (3 § KTjL). En ansvarsfrihetsklausul av det slag som du föreslår sätter den lagstadgade fackmannamässigheten ur spel och skulle ogiltighetsförklaras av domstolen i en framtida rättstvist.


Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!


Med vänlig hälsning,


Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo