Konsumenttjänstlagens felpåföljder och i synnerhet hävning - Vad gäller?

Jag har anlitat ett företag som skulle renovera mitt kök i slutet av juli. Tjänsten ingår nya luckor (måttbeställda), bänkskiva o stänkskiva och montering. Köpeavtal skrivit den 22/7. Det står leveranstid: Slutet av sep till början av okt. Han kräver förskottsbetalning för hälften av materialkostnaden så vi har betalat. Sedan har vi inte hört av honom. Vi har ringt honom o frågat när han kan utföra jobbet. Han sa att han har problem med bänkskivan från leverantören och därför måste vi invänta bänkskivan. Han har flyttat levdatum två gånger pga leveransförsening från bänkskiveleverantören. Då har redan sex veckor passerat sedan planerade datum. Idag har jag kontaktat bänkskiveleverantören och frågat varför det är så lång leveranstid. Det visade sig att det inte finns någon beställning från företaget som jag har anlitat. Jag ringde direkt till företaget och då sa han att hans svärmor är akutsjuk och att han var på väg till sjukhuset varför han kunde inte svara på min fråga. Jag vill häva köpeavtal för att jag har ingen förtroende för företaget. Jag känner mig lurad. Får jag de förskottsbetalade pengarna tillbaka? Vad har jag för alternativ som konsument? Jag behöver råd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Ditt ärende avser ett s.k. blandat avtal eftersom det innehåller inslag av både köp och tjänst varför antingen konsumentköplagen (KKL) eller konsumenttjänstlagen (KTjL) blir tillämplig och därmed behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende. Regelverken är dock ganska snarlika till sin utformning och båda syftar i mångt och mycket till att skydda den svagare parten i den här typen av rättsförhållanden, dvs. konsumenten. 

Enligt 1 § 1 st. 2 p. KTjL gäller konsumenttjänstlagen avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker (vilket är fallet här). Den s.k. huvudsaklighetsprincipen brukar få avgöra om ett avtal med en näringsidkare handlar om ett köp eller en tjänst, dvs. vilken del som utgör den dominerande delen av det blandade avtalet. 

Men eftersom jag inte känner till vad som har offererats eller hur kostnadsfördelningen i övrigt ser ut är det egentligen svårt för mig att kunna avgöra vilken lag som ska tillämpas på den nu uppkomna situationen. Oavsett vilket kommer nedan framställning att ta sikte på konsumenttjänstlagen.

Näringsidkarens dröjsmål - Vad gäller? Och föreligger ett sådant i det här fallet?

För att överhuvudtaget kunna göra gällande lagens felpåföljder måste det vara fråga om ett fel i tjänsten eller ett dröjsmål på näringsidkarens sida. I 24 § 1 st. KTjL sägs att dröjsmål på näringsidkarens (företagets) sida föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens (din) sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Utifrån din ärendebeskrivning och givet att det nästan har gått sju veckor sedan renoveringen av köket skulle ha varit klar kan det ganska enkelt konstateras att företaget är i dröjsmål. 

Vad har du för alternativ som konsument när näringsidkaren är i dröjsmål? 

I 25 § KTjL anges att vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen enligt 27 §. Han eller hon får välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten enligt 28 § och att häva avtalet enligt 29 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §

Att hålla inne betalningen är av uppenbara skäl inte ett alternativ. I första hand brukar krav på utförande av tjänsten framställas enligt 28 § 1 st. KTjL. Dock får du som konsument inte vänta orimligt länge med att framställa kravet. Annars går du miste om rätten att kunna kräva fullgörelse, vilket framgår av bestämmelsens tredje stycke. I det här sammanhanget ska också sägas, vilket nämndes ovan, att kravet på att tjänsten ska utföras även kan kombineras med ett skadeståndsanspråk för det fall du har lidit skada på grund av företagets passivitet. Av 31 § 1 st. KTjL uttalas nämligen att näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Men något sådant verkar det ju inte handla om.

Äger du rätt att häva avtalet? Och kan du i så fall få tillbaka dina pengar?

För att kunna häva avtalet måste dröjsmålet vara av väsentlig betydelse för dig som konsument, se 29 § 1 st. KTjL. Även s.k. anteciperat dröjsmål kan i förekommande fall utgöra grund för hävning, vilket följer av andra stycket i den nyss nämnda bestämmelsen. Däri stadgas att om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa ett dröjsmål av väsentlig betydelse för konsumenten får han eller hon häva avtalet i enlighet med vad som sägs i första stycket. Den centrala frågan för din del och din möjlighet att kunna häva avtalet är om det aktuella dröjsmålet kan anses vara av ”väsentlig betydelse”. 

Den bedömningen ska i grunden göras utifrån konsumentens (din) synpunkt. I förarbetena uttalas dock att ett par dagars försening knappats kan vara att betrakta som väsentligt för konsumenter i allmänhet, se SOU 1979:36 s. 489. Men dröjsmålet är ju ditt fall betydligt längre än så. Oavsett vilket finns det inget givet svar på hur begreppet ”väsentlig betydelse” ska tolkas. Men du som konsument bör ha ett påtagligt och berättigat hävningsintresse, vilket har samband med tjänstens typ och art, dröjsmålets längd och/eller omständigheterna vid avtalsslutet om dessa kan ha gett dig anledning att fästa särskild vikt vid att renoveringen skulle vara klar en viss tid, se SOU 1979:36 s. 489

Men generellt kan sägas att en helhetsbedömning alltid ska göras varvid möjligheterna att rätta felet eller kompensera konsumenten genom lagens övriga påföljder ska beaktas, jfr lagmotiven till den äldre konsumentköplagen i prop. 1989/90:89 s. 128. Det ska även noteras att väsentligheten inte behöver vara synbar för näringsidkaren. Slutligen kan det vara värt att nämna att Högsta domstolen (HD) har uttalat att en hävningsförklaring i regel inte kan återtas eftersom motparten (i det här fallet företaget) då haft anledning att inrätta sig efter beskedet, se avgörandet NJA 2006 s. 120. Du kan alltså inte ångra dig när du väl lämnat ett meddelande om hävning.

När det sedan gäller möjligheten att kunna få tillbaka dina pengar kan följande anföras. När en hävning aktualiseras ska parternas prestationer gå åter, vilket i förevarande fall bör innebära att företaget är skyldigt att betala tillbaka alla de pengar som du redan har erlagt. Enligt 23 § KTjL, vilken det hänvisas till i 30 §, gäller att om konsumenten häver avtalet har näringsidkaren inte rätt till betalning för tjänsten. Näringsidkaren har rätt att återfå det material som han har tillhandahållit (vilket inte torde bli aktuellt här eftersom företaget inte ens har påbörjat arbetet), om det kan ske utan att konsumenten åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse. Vidare sägs att i den mån det är skäligt ska konsumenten ersätta näringsidkarens kostnader för vad som ej kan återlämnas, dock högst med ett belopp som motsvarar dettas värde för konsumenten (men inte heller detta kommer att bli aktuellt i det här fallet).

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis är min bedömning att du har fog för din uppfattning. Det finns flera omständigheter som med styrka talar för att du bör kunna häva avtalet. Inledningsvis och hyfsat omgående behöver du framställa en hävningsförklaring och denna bör skickas direkt till företaget i ett rekommenderat brev. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt. 

Men vi kan naturligtvis bistå dig med författande av en första skrivelse till företaget i form av en hävningsförklaring och/eller annat typ av utlåtande och även fortsättningsvis agera om ombud och för din talan, exempelvis i domstol, om så skulle önskas. Vi kan också vara dig behjälplig om du exempelvis skulle vilja ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (för det fall företaget skulle trilskas med återbetalningen). Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen. För du måste nämligen medvetandegöra företaget om att du har för avsikt att frånträda avtalet. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo