Har min kund rätt att innehålla betalning för de delar av en tjänst som redan är utförda?

Hej Har gjort en offert gällande renovering av ett badrum och två wc som accepterats av kund. Badrummet och ena wc är klart, så nu återstår ett wc kvar att göra. Skickat faktura på de utförda arbetena men kund vägrar betala då inte allt på offerten är utfört. Har kunden rätt att innehålla betalning för dessa utförda arbeten? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga

Jag tolkar frågan att gälla en tjänst som du utför i näringsverksamhet, som exempelvis egenföretagare. Det framgår dock inte riktigt av frågan om det är ett kommersiellt avtal eller ett konsumentavtal som har ingåtts, dvs. om kunden också är näringsidkare eller om kunden är konsument. Detta är av betydelse eftersom olika regler tillämpas beroende på om partsförhållandet utgörs av näringsidkare-näringsidkare eller näringsidkare-konsument.

I detta fall tänker jag anta att din kund agerar i egenskap av konsument, och därmed t.ex. har beställt renoveringen till sin privata bostad. 

I den följande framställningen kommer jag att besvara din fråga genom delrubriker, och till sist avsluta med en kort sammanfattning. Jag kommer även avslutningsvis att berätta vad jag skulle rekommendera dig att göra framöver. 

I första hand gäller vad som mellan er är avtalat

Vid köp av tjänst inom konsumentförhållanden är det konsumenttjänstlagen (KtjL) som ska tillämpas. Lagen är i huvudsak tvingande till konsumenters fördel, men just vad angår tidpunkten för betalning av tjänst så råder avtalsfrihet mellan parterna. Detta innebär att parterna sinsemellan kan komma överens om när betalning ska ske. Har parterna kommit överens så är avtalet mellan dem juridiskt bindande.

Om du och din kund alltså innan arbetet påbörjades t.ex. har avtalat om att betalning ska ske en viss dag, eller efter ett visst antal dagar, så är det avtalet som i första hand ska följas. Det spelar ingen roll om ni har kommit överens skriftligt eller muntligt, avtalet mellan er är bindande oavsett. Däremot är det oftast enklare att bevisa existensen av ett avtal som finns skriftligt dokumenterat. 

Det framgår inte av frågan att du och din kund har avtalat om när betalning ska ske. Därför tänker jag gå vidare i framställningen och redogöra för vad som annars gäller. 

Om avtal inte finns ska konsumenten betala när tjänsten är utförd

Om inget är avtalat så tillämpas bestämmelsen i konsumenttjänstlagen som föreskriver att konsumenten är skyldig att betala vid anfordran men sedan näringsidkaren har utfört tjänsten (41 § KtjL). För att konsumenten ska vara skyldig att betala krävs alltså till att börja med att näringsidkaren framställer ett krav på betalning, vilket du i detta fall har gjort genom att skicka faktura. Tjänsten måste dock enligt bestämmelsen dessutom vara avslutad (sedan näringsidkaren har utfört tjänsten). Först när båda dessa krav är uppfyllda blir konsumenten skyldig att betala för tjänsten. 

I detta fall blir därför nästa fråga ifall renoveringen av å ena sidan badrummet och å andra sidan de två toaletterna ska anses vara en tjänst eller tre separata tjänster. Om vi anser att det rör sig om en enda tjänst, så gäller följaktligen att tjänsten inte är avslutad eftersom renoveringen av den ena toaletten kvarstår. I så fall kan kunden hålla inne betalning tills det att den renoveringen också utförs. 

Ska renoveringarna ses som en eller tre separata tjänster?

I den juridiska litteraturen skrivs bland annat att “arbetena” ska ha varit utförda för att tjänsten ska anses slututförd och konsumenten därmed ska behöva betala. Detta innebär att en beställd tjänst, med andra ord ett uppdrag, kan bestå av flera arbeten. Återigen blir därför vad som har avtalats mellan dig och kunden relevant för den juridiska bedömningen. Om ni har kommit överens om att alla tre renoveringarna ska ingå i samma uppdrag, genom att t.ex. bara ha ett köpeavtal, så rör det sig om en tjänst. Att endast en offert på allt arbete har skickats indikerar också att det rör sig om en beställd tjänst, som visserligen i sin tur innehåller flera delar. 

Enligt litteraturen så kan tvekan dock uppstå om näringsidkaren utför arbete på en byggnad där konsumenten tar en del av föremålet för tjänsten i bruk, och näringsidkare har slutfört sitt arbete på just detta föremål men arbete avseende andra delar av byggnaden återstår. Detta skulle exempelvis vara fallet ifall din kund började använda badrummet och den ena toaletten efter renoveringen av enbart dessa, fast renoveringen av den andra toaletten fortfarande kvarstod.

I så fall kan parterna anses ha brutit ut denna delen av tjänsten (t.ex. renovering av badrum) ur hela tjänsten som helhet (renovering av badrum och två toaletter). Då ska den utbrutna delen ses som ett enskilt uppdrag, som vidare ska anses avslutat. Detta innebär att konsumenten är skyldig att betala för detta enskilda uppdrag, även om resterande delar av uppdraget ännu inte är utförda. 

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis kan konstateras att konsumenten har rätt att innehålla betalning tills dess att hela det beställda uppdraget är utfört, om inte annat har avtalats mellan er. 

Uppdraget omfattar troligtvis alla tre renoveringar, såvida inte konsumenten t.ex. har börjat använda badrummet och den ena toaletten. I så fall kan det eventuellt vara möjligt att se det redan utförda arbetet som ett enskilt avslutat uppdrag. Då hade konsumenten varit skyldig att betala fakturorna, men inte i annat fall. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Jag skulle rekommendera dig att upprätta ett avtal som innehåller villkor om när kunden ska erlägga betalning, så att detta avtal gäller före konsumenttjänstlagens bestämmelser. Om du vill ha hjälp med detta så är du välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå. 

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hälsningar, 

Aileen PotterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”