Hur kan jag få ersättning av min före detta hyresgäst som förstört lägenheten och tillhörande möbler?

2018-06-18 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt ut en möblerad lägenhet i andra hand, hyresgästen har flyttat ut och lägenheten är i extremt dåligt skick och kommer troligtvis behöva saneras, sen finns det åtminstone tre möbler/tillhörigheter som är helt förstörda. Hyresgästen har slutat svara på meddelanden och är okontaktbar för mig i nuläget. Hur går jag tillväga för att få ersättning för dessa saker?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Hur ska du gå till väga för att få ersättning?Eftersom att du inte får kontakt med personen kan du vända dig till kronofogden och begära hjälp med att driva in din fordran. Kronofogden kommer då skicka ut ett krav till din före detta hyresgäst och om denna inte bestrider kravet kan kronofogden driva in dina pengar. Om din före detta hyresgäst däremot bestrider kravet har du fyra veckor på dig att väcka talan i tingsrätt gällande din fordran, annars förfaller den och du kommer inte kunna väcka talan om fordran igen, se 34 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Vänliga hälsningar

Condictio indebiti - löneutbetalning

2018-06-15 i Fordringar
FRÅGA |HejJag sa upp mig och hade min sista arbetsdag 9/2 2018. Jag fick lön i februari samt lön i Mars jag antog då att detta var befogad lön då jag ska ha min slutlön i Mars. Nu kom ett brev att de vill ha tillbaka ca 37000kr och ger mig en handskriven lapp med en uträkning som inte går att tyda.Att tillägga är även att jag inte fått lönespecar februari eller mars och trots mina försök att få någon på lönekontoret att ringa mig så har ingen gjort det förrän förra veckan, då ringde en tredje part som bara betalar ut eller kräver tillbaka pengar, inte det lönekontoret som jag arbetade för. Blir jag skyldig att betala tillbaka då jag fått dessa pengar och använt dem i god tro?De säger att det kommer gå till inkasso och kronofogden om jag inte betalar snarast men jag trots mina många försök inte fått en spec som verkar stämma. Mvh
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fråga om misstagsbetalning finns en princip inom juridiken som kallas för condictio indebiti som innebär att misstagsbetalningar ska återgå. Detta är huvudregeln, men undantag görs ifall mottagaren mottagit betalningen i god tro och mottagaren inrättat sig efter betalningen.Att mottagaren är i god tro innebär att mottagaren inte förstått eller inte borde förstått att denne inte hade rätt till detta. I praxis har här konstaterats att tiden för reklamation från betalarens sida spelar viss roll eftersom ju längre tid betalaren dröjer med återkrav, desto större skäl har mottagaren att tro att betalningen är definitiv (se t.ex. NJA 2011 s.739). Här kan även beloppet av misstagsbetalningen spelar roll. Ett litet belopp bör kanske inte i lika stor grad ifrågasättas som ett stort belopp. Här bör även vägas in ifall någon av parterna kan anses ha större möjlighet att överblicka och bedöma de förhållanden som inverkat på betalningen. En misstagsbetalare får ofta stå sitt kast om denne förfarit oaktsamt vid utbetalningen (NJA 1994 s. 177)Att mottagaren inrättat sig efter betalningen innebär att denne har konsumerat pengarna, eller andra medel på grund av att utbetalningen skett. Detta sker t.ex. om mottagaren spenderat mer pengar än vad denne annars skulle gjort på grund av utbetalningen. Här tar man även i bedömningen hänsyn till vilken betydelse utbetalningen haft för mottagaren. Om utbetalningen inte saknat betydelse ska man anse att mottagaren har inrättat sig efter beloppet (se t.ex. NJA 2001 s. 353).En bedömning får göras utifrån de särskilda omständigheterna i de enskilda fallen. Jag kan därmed inte ge något klart svar på om du är skyldig att betala tillbaka pengarna. Det som kan konstateras är dock att din arbetsgivare varit oaktsam och varit den part som enklast kunnat överblicka och bedöma de förhållanden som inverkat på betalningen, särskilt eftersom du inte kunnat få ut några lönespecifikationer. Arbetsgivarens ställning i förhållande till dig som arbetstagare bör även innebära ett större ansvar för arbetsgivaren att ha kontroll över sina utbetalningar. Det som talar till din nackdel är dock att du ur en objektiv bedömning kanske skulle ifrågasatt den stora summan som utbetalades eftersom du inte jobbade hela februarimånad. Det faktum att du inrättat dig efter utbetalningen spelar ingen roll om du ska anses varit i ond tro när du mottagit pengarna. Den finns således omständigheter som talar till din fördel och din nackdel, vilket innebär att det är svårt att avgöra om du verkligen kan vägra betala tillbaka pengarna. Du kan alltid prata med din arbetsgivare så kanske ni kan lösa det er emellan och komma överens om något som båda parter kan vara nöjda med. Kan ni inte lösa frågan finns alltid möjlighet att ta frågan vidare till domstol, vilket dock kan bli både dyrt och tidskrävande. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Condictio indebiti efter retur av vara

2018-05-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej!För några månader sedan beställde jag en vara online. Jag returnerade dock varan och fick pengarna tillbaka. Det jag inte upptäckte då var att jag fick dubbla återbetalningar, alltså två återbetalningar för varan. Nu har företaget hört av sig och vill att jag ska betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet. Finns det någon möjlighet för mig att bestrida detta? Och hävda någon form av god tro, att jag helt enkelt inrättat mig efter återbetalningen och nu spenderat pengarna? Vad kan hända om jag inte betalar tillbaka beloppet?
Joakim Karlsson |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln är att den som av misstag får ett belopp utbetalat till sig också ska återlämna det. Regeln kallas "condictio indebiti" och saknar lagstöd, men gäller enligt svensk rättspraxis. Precis som du skriver kan en mottagare av ett sådant belopp hävda god tro och att man inrättat sig efter betalningen eller konsumerat pengarna. Med god tro avses att du varken insåg eller kan anses borde ha insett att pengarna var skickade till dig av misstag. Du ska vidare ha varit i god tro både vid själva betalningsögonblicket såväl som vid inrättandet eller vid konsumtionen av pengarna.Många omständigheter påverkar dock huruvida mottagaren verkligen kan anses vara i god tro. Häribland kan nämnas beloppets storlek, betalarens eventuella passivitet, förfluten tid från utbetalningen, om någon förfarit oaktsamt med betalningen och så vidare (se bl a NJA 2001 s. 353). Utan närmare insyn i just ditt fall kan jag inte ge något klart besked för dina möjligheter att framgångsrikt bestrida återbetalningen. Företaget kan, i händelse av att du anser dig vara i god tro och inte återbetalar beloppet, ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Även detta kan du dock bestrida, och saken kan då komma att slutligen hamna i domstol. Mvh

Förlikningserbjudande från Njord Law Firm

2018-05-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Min fru fick ett förlikningserbjudande från Njord lawfirm om att vi har laddat ner en film. För det första, om hennes namn var t.ex. x så kom namnet y, för så står det fel på IT leverantör.Jag läste era svar på liknande frågor och sa att ingen i Sverige togs till domstolen. Hjälp mig att lugna ner min fru som undrar hur allvarligt ska vi ta ärendet.HälsningarReferenser:https://lawline.se/answers/forlikningserbjudandekravbrevhttps://lawline.se/answers/brev-om-fildelning-hur-ska-jag-agera
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är många personer som fått ett påstått förlikningserbjudande från Njord Law Firm. Enligt Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala Universitet, ska man varken betala eller svara på kravbrevet. Det du bör tänka på är att om kravbrevet går till inkasso så är det viktigt att man meddelar inkassobolaget att man bestrider kravet.Svar: Du har alltså ingen skyldighet att besvara brevet och det är först i domstol du kan bli tvingad att betala, vilket kräver bevis från fildelning från deras sida. Det är mycket ovanligt att så små processer drivs angående fildelning. Du kan därmed säg till din fru att risken för att ni blir betalningsskyldiga är väldigt liten och att det enda ni bör tänka på är att bestrida eventuella inkassokrav.Med vänliga hälsningar,

Hur driver jag in en skuld som avtalats om muntligen?

2018-06-18 i Fordringar
FRÅGA |När jag gifte mig för 15 år sen skrev vi ett äktenskapsförord sägande att allt som ägdes av vardera make skulle så förbli. Jag ägde ett hus som jag belånat och genom muntligt avtal om återbetalning delat med min fd fru i ett gemensammt företag. Vi har nu skiljt oss och bolaget ska upphöra. Min fd maka vill dock inte betala tillbaka pengarna som jag lånat ut. Vad göra?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Vad kan du göra med den obetalda skulden? Du kan vända dig till kronofogden och begära hjälp med handräckning. Om din föredetta maka bestrider kravet från kronofogden har du fyra veckor på dig att väcka talan i tingsrätt, annars förfaller ditt krav och du kommer inte kunna kräva de pengarna igen, 34 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ett problem som uppstår är bland annat hur du ska bevisa att skulden finns eftersom att den avtalats muntligen. Mitt råd till dig är låta en jurist titta på din situation för att avgöra om bevisningen kan hålla i tingsrätt eller om juristen kan hjälpa till att driva in din fordran. Boka en jurist här. Vänliga hälsningar

Återbetalningsskyldighet vid för mycket lön

2018-06-08 i Fordringar
FRÅGA |Jag har för ca 8 månader gått över på 3skift till 4skift. Nu kommer min arbetsgivare och säger att jag får för mycket lön och att jag ska betala tillbaka. Jag har inte överhuvudtaget fått någon som helst information om lön eller hur vi jobbar vissa dagar.
Jesper Horndahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din arbetsgivare påstår sig ha betalat ut för mycket lön till dig och att hen nu vill återkräva den del av lönen som denne anser är felutbetald. När det gäller misstagsbetalningar som återkrävs (brukar benämnas conditio indebiti) finns det inget gällande lagrum som reglerar situationen. Däremot har frågan vid flera tillfällen prövats av arbetsdomstolen. Se exempelvis rättsfallet AD 2006 nr 105.Huvudregeln vid misstagsbetalningar är att mottagaren (du i detta fall) ska betala tillbaka. För att kunna avgöra om du är återbetalningsskyldig måste det givetvis också vara fråga om en faktisk misstagsbetalning. Eftersom du har arbetat mer än tidigare vore det konstigt om din lön inte har höjts. Vad du kan göra är att exempelvis fråga din arbetsgivare vilken lön du egentligen skulle ha fått och jämföra det med dina egna beräkningar för vad din lön borde ha blivit. Dina egna beräkningar kan exempelvis baseras på vad som står i ditt anställningsavtal eller i arbetsplatsens kollektivavtal. Om det har skett en misstagsbetalning finns det trots allt undantag från huvudregeln, vilket skulle leda till att du inte behöver betala tillbaka. Undantaget gäller om du i god tro har inställt dig efter misstagsbetalningen eller konsumerat beloppet. Med det menas att du inte kände till eller borde ha känt till att det var fråga om en misstagsbetalning, samt att du anpassat dig till, eller använt pengarna. Bedömning för din eventuella goda tro: Det är tyvärr svårt för mig att ge konkreta svar eftersom att jag inte känner till alla omständigheter i fallet. Däremot kan jag ge några generella utgångspunkter. Å ena sidan kan man anta att eftersom du inte fått information om din lön talar det för att du inte kände till eller borde ha känt till att det var fråga om en misstagsbetalning (det skulle leda till att du var i god tro). Å andra sidan talar det för att du borde ha varit mer uppmärksam på det belopp du fick, vilket skulle kunna leda till att du varit i ond tro. Om det är så att din lön är mycket högre än vad den rimligtvis borde ha varit talar det för att du inte har varit i god tro. Detta eftersom att du i sådana fall borde ha misstänkt att något inte stämde med din lön. När kravet om återbetalning kom: Beroende på när din arbetsgivare framställde sitt återbetalningskrav kan påverka om du måste betala tillbaka eller inte. Om hen begärde återbetalning kort tid efter att misstagsbetalningen skedde har du haft mindre tid på dig att inrätta dig efter betalningen, vilket skulle medföra att beloppet med stor sannolikhet måste betalas tillbaka. Om kravet kom långt senare än betalningen talar det för att du inte behöver betala tillbaka. Sammanfattning:Huvudregeln är att du måste betala tillbaka. Det finns däremot undantag om du varit i god tro gällande beloppet. Undantaget skulle leda till att du inte måste betala tillbaka. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om min vän inte betalar sin skuld?

2018-05-29 i Fordringar
FRÅGA |Jag har sedan lite över 1 år haft en avbetalning på en monitor (som har gått över avbetalningsdatumet) som min före detta vän betalar månadsvis då han inte själv kunde stå på något pga betalninganmärkningar. han betalar aldrig i tid och säger att han aldrig har pengar när jag redan vet att han har pengar men väljer slösa på annat onödigt. Monitoren står som sagt i mitt namn och det är ett muntligt kontrakt mellan mig och han. Jag har velat blanda in polisen i detta då jag vet att han kan bli våldsam och känner mig inte trygg med att åka till honom och hämta monitoren och be han att ge mig den tills han har betalat klart. Vad har jag för rättigheter och hur kan jag aggera? (Han har betalat ungefär 70% hitills om det hjälper)
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första är min bedömning av ert upplägg att din vän är ägaren till monitoren (rent juridiskt är ert upplägg att betrakta som att du har sålt monitoren till din vän mot avbetalning). Du har således inte rätt att åka hem till honom för att hämta den. Eftersom din vän har monitoren i sin besittning har du inte heller rätt att häva köpet, såvida ni inte kom överens om det i förväg eller om ni nu i efterhand kommer överens om en sådan lösning (54 § 4 st. köplagen).Du har dock givetvis rätt att få betalt. Den del av din väns skuld som har förfallit till betalning kan du ta Kronofogdens hjälp för att driva in genom att ansöka om betalningsföreläggande. Mitt råd till dig är i så fall att först och främst kontakta din vän och meddela att du kommer att vända dig till Kronofogden om han inte håller sig till avbetalningsplanen.Slutligen vill jag nämna att din vän troligtvis inte har gjort sig skyldig till något brott; det är således ingen idé att göra en polisanmälan. Det brott som ligger närmast till hands är bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken), vilket förutsätter att din vän har vilselett dig t.ex. angående sin betalningsförmåga och att du på grund av vilseledandet har gått med på avbetalningsplanen. Av din fråga framgår inte att ett sådant vilseledande har skett. Det är nämligen inte brottsligt att inte betala i tid.Så mitt råd är sammanfattningsvis att påminna din vän om att betala (gärna skriftligen). Betalar han ändå inte rekommenderar jag att du tar hjälp av Kronofogden för att driva in skulden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Återbetalningsskyldighet vid condictio indebiti

2018-05-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag har en fundering på vad jag kan göra med min situation gentemot min före detta arbetsgivare, Jag har fått en faktura på en löneskuld av min före detta arbetsgivare på strax över 2000kr 53 dagar efter att jag avslutat min tjänst hos dom. När jag sa upp mig ifrån min dåvarande arbetsplats i slutet på februari med sista arbetsdag 20/3 så tog jag ut min kvarvarande semester och tjänstledighet under min sista tid på företaget, jag fick detta beviljat ifrån min dåvarande chef och jag talade med planerare och lönekontoret för att förmedla om när min anställning löpte ut och att jag tagit semester och tjänstledigt min sista tid bara så att det inte skulle bli några problem med lönen. Jag tog emot dessa pengar i god-tro då dels så var beloppet var inget som jag reflekterade över var för mycket när pengarna kom in på mitt konto, samt att jag inte hade någon möjlighet att se min lönespecifikation, då jag fått informationen om att det enda sättet under denna period att se lönespecifikationen var om man var inloggad på deras datorer på arbetsplatsen, och eftersom efter jag sagt upp mig inte återvände till arbetsplatsen, så fanns inte den möjligheten för mig, därför jag ringde dom innan.Då jag talar med en lönehandläggare om detta så menar dom på att det inte finns något som heter godtro i detta fall. Och jag undrar om det finns något sätt för mig att vidta åtgärder nu när man fortsätter frammåt med detta ärende
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din situation handlar om condictio indebiti, fråga om återkravsrätt vid felaktig utbetalning. I Sverige finns ingen lagregel som reglerar felaktiga utbetalningar, utan reglerna som gäller har fastslagits i praxis.Huvudregeln vid condictio indebiti är att betalning naturligtvis ska återgå. Däremot har arbetsdomstolen i praxis fastslagit att om en arbetstagare tagit emot felaktigt utbetalt lönebelopp i god tro, dvs. inte insett att något är fel, och förbrukat pengar så har arbetsgivaren förlorat sin återkravsrätt. Om arbetstagaren är i ond tro, dvs. visste eller misstänkte att ett för stort belopp betalats ut, så har arbetsgivaren fortfarande rätt att kräva tillbaka beloppet. Frågan är då huruvida du har varit i god tro eller inte.Bedömning om god/ond troI bedömningen om huruvida arbetstagaren var i god eller ond tro vid den felaktiga utbetalningen har praxis tagit fram förhållningsregler. Först och främst tittar man på partsförhållandet, är du en privatperson som tagit emot en betalning från ett företag (t.ex arbetsgivare) så anses dessa ha en större anledning till aktsamhet. Eftersom du avslutat din anställning fick du ingen lönespecifikation hem, utan enda möjliga sättet att se din lönespecifikation var på kontoret och dit återvände du aldrig.Fortsättningsvis tittar man även på den tid som har gått från utbetalning till tidpunkten för återbetalningskravet, ju längre tid tillbaka desto mindre chans att få rätt till återbetalning. Du skriver att du mottog detta återbetalningskrav 53 dagar, dvs. nästan 2 månader efter avslutat anställning, vilket väger för att du är i god tro. Notera att om du har konsumerat pengarna är det också någonting som väger tungt för att du är i god tro.Lönebeloppets storlek väger också tungt i bedömningen. Var beloppet avsevärt högre än vad du kunde förväntas få så är det svårare att hävda att du var i god tro.I bedömningen tittar man även på om lönen ser olika ut från månad till månad och om felet därmed sticker ut. Det är svårt att diskutera denna punkt i ditt fall, men det är någonting som också beaktas.Om du anses vara i ond tro så har arbetsgivaren rätt att återkräva utbetalningen. Om du anses vara i god tro har arbetsgivaren ingen möjlighet att kräva tillbaka lönen.Min bedömningEftersom jag inte vet ditt exakta lönebelopp och hur mycket 2000 kr är i förhållande till övriga utbetalningar, kan jag inte väga in huruvida det felaktiga beloppet var för stort för att du ska kunna vara i god tro. Min bedömning utgår från övriga omständigheter: partsförhållandet samt tiden mellan utbetalning och återbetalningskravet. Jag skulle bedöma att du var i god tro, främst utifrån att du som privatperson fått lön av ett företag (din arbetsgivare), varför kommunen måste vara den aktsamma parten. Det har dessutom gått en ganska lång tid (53 dagar) mellan att du fått lönen till dess att återbetalningskravet kom. Du har dessutom inte haft möjlighet att läsa lönespecifikationen. Notera att du, utöver att ha varit i god tro, även måste ha förbrukat pengarna som du fick för att arbetsgivaren ska förlora sin återbetalningsrätt.Det du kan göra är helt enkelt att prata med din arbetsgivare och diskutera en fredlig lösning på problemet. Om din arbetsgivare anser att denne fortfarande har en möjlighet att erhålla det felaktigt utbetalda beloppet, kan denne väcka talan i tingsrätt. Lycka till!