Hur driver jag in en privat skuld?

2019-12-10 i Fordringar
FRÅGA |Mitt ex är skyldig mig 150 000:-. Han erkänner sin skuld till mig men säger att han inte kan betala "för tillfället", och jag har allt det som bevis i skrift. Hur ska jag gå till väga för att driva in skulden? Och kan ni hjälpa mig med att skriva om alla möjliga utfall? Finns det någon risk att jag inte kommer få tillbaka pengarna även om jag vinner i ev domstol?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur driver man in en skuld? Det finns flera vägar att gå om en person inte betalar en skuld som är förfallen. Att en skuld är förfallen innebär att datum för betalning har inträffat och passerat. Som jag förstår det har du och ditt ex tidigare inte bestämt någon speciell dag för när skulden ska betalas. Du har dock hört av dig och framställt ett krav på omedelbar betalning, vilket är tillåtet om inte någon tidpunkt för betalning är bestämd, se 5 § i skuldebrevslagen. En förfallen skuld drivas in med kronofogdemyndighetens (KFM) hjälp. En annan väg att gå är genom stämning i domstol. Du kan även upprätta en privat påminnelse/ett kravbrev som påtryckning. Lawline kan hjälpa dig att formulera ett kravbrevDu har redan framställt ett krav på betalning, men en formell påminnelse kan i bästa fall göra ditt ex mer benägen att inse allvaret och betala skulden. Det kan vara bra att få hjälp att formulera påminnelsen, och även fastställa eventuell ränta på skulden. Att ansöka om betalningsföreläggandeHos KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Efter KFM:s beslut (ett utslag) kan skulden drivas in. Du initierar ett ärende genom att fylla i en ansökningsblankett som skickas till KFM. Därefter skickar KFM ett föreläggande tillsammans med ett delgivningskvitto till ditt ex. Om exet varken betalar, bestrider skulden, eller har några andra invändningar kommer KFM att utfärda ett beslut om betalningsföreläggande. Då kan skulden börja att drivas in genom KFM:s försorg. Det sker ofta genom utmätning av egendom hos gäldenären (den som är skyldig pengar), om sådan finns och är utmätningsbar. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar för närvarande 300 kronor. Om beslut utfärdas debiterar KFM 600 kr för att driva in skulden. Den senare avgiften ska primärt åläggas ditt ex. På kronofogdemyndighetens webbplats kan du läsa mer om att ansöka om betalningsföreläggande. Att ansöka om stämningEtt annat sätt att kräva att ditt ex fullgör sin betalningsskyldighet är att väcka talan i domstol. I första hand rekommenderar jag inte detta alternativ, eftersom exet inte har motsatt sig att skulden faktiskt existerar. Det finns större kostnader förenade med en domstolsprocess. Ansökningsavgiften är 2800 kr, och dessutom kan du behöva ett ombud, vilket såklart är förenat med kostnader. Dessutom riskerar du att få betala motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora målet. Även om du skulle vinna målet finns det inga garantier för att skulden betalas. I sådant fall behöver du ändå ta vägen genom KFM och ansöka om betalningsföreläggande. På Sveriges domstolars webbplats kan du läsa mer om hur det går till med att ansöka om stämning. Mina råd Mitt råd är att du återigen hör av dig till ditt ex och meddelar att du ämnar att ansöka om ett betalningsföreläggande, alternativt att du skickar en påminnelse som ovan nämnt. Det finns naturligtvis möjlighet att exet vill undvika ett betalningsföreläggande, och inser att du menar allvar med ditt krav på betalning, och därför gör en större ansats att försöka betala. Ni skulle i sådant fall kunna upprätta en betalningsplan om det är svårt att betala hela skulden på en gång. Skulle ditt ex vägra att betala är mitt råd att du i första hand går vidare med att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM, istället för att ansöka om stämning i domstol. Skulle du önska kvalificerad juridisk hjälp kan jag varmt rekommendera att ta hjälp av våra jurister på Lawlines juristbyrå. Juristerna kan hjälpa dig att se över din situation och formulera en påminnelse eller kravbrev. Lawline kan även hjälpa till som rättegångsombud, om du ämnar att väcka talan vid domstol. Skulle du önska Lawlines hjälp, kontakta gärna mig på mejl, hanna.lindqvist@lawline.se, så hjälper jag dig att komma i kontakt med en kollega. Hoppas du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar. Vänligen,

Får en privatperson sälja en skadeståndsfordran?

2019-12-07 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Jag har ett skadestånd fastställt i tidigare dom som tilldelats mig som nu ligger hos kronofogden men de har ej kunnat utmäta några tillgångar från dessa personer som är solidariskt ansvariga för detta. Går det som privat person sälja denna fodran eller gå vidare på något annat sätt att kunna tillbaka detta skadestånd?Vänligen
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer i mitt svar att utgå ifrån att skadeståndet inte rör kränkningsersättning eller ersättning för personskada efter brott. Även en privatperson kan sälja en fordranDu undrar om det är möjligt för dig att sälja en fordran på skadestånd du har, som Kronofogdemyndigheten inte lyckats driva in.Huvudregeln i svensk rätt, är att fordringar och andra betalningskrav är fritt överlåtbara, och detta gäller även privatpersoner. Det är med andra ord fullt möjligt rent juridiskt för dig att sälja din skadeståndsfordran till någon annan, och på så vis få in en del av pengarna, och det krävs inte att personen kravet riktar sig mot är solvent. Samtidigt är det värt att nämna att det nog kommer vara svårt att hitta en köpare, med tanke på att den fordran riktar sig mot verkar ha mycket dålig ekonomi.Förutom att sälja skulden är det möjligt att begära gäldenären i konkurs, men detta är spekulativtFörutom att sälja skulden, kan du också beroende på omständigheterna fundera på att begära gäldenärerna i konkurs.Att begära någon i konkurs ökar naturligtvis inte i sig deras tillgångar - men däremot så innebär det att det kan bli aktuellt med återvinning. Det innebär att om gäldenärerna innan dess att fogden försökte driva in skulden exempelvis skänkte bort stora mängder egendom, kan det efter ett konkursbeslut vara möjligt att återvinna dessa till konkursboet, sälja av dem, och på så vis få in pengar till borgenärerna (t.ex dig).Detta är dock mycket spekulativt och medför ytterligare kostnader för dig. Om du inte har klara och otvetydiga indikationer på att gäldenärerna verkligen agerat uppenbart otillbörligt mot dig (genom att skänka bort stora mängder egendom, betala alla andra skulder före den till dig, eller något dylikt) rekommenderar jag därför att du avstår från att begära gäldenärerna i konkurs. Utöver de två förslagen ovan, kan jag inte komma på något sätt för dig att få in pengarna gäldenärerna är skyldig dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar eller om jag missförstått dig är du välkommen att återkomma med fler frågor, likt den du nyss ställde. Lyckönskningar och hälsningar,

Hur gör man för att få sin make att betala tillbaka pengar?

2019-11-26 i Fordringar
FRÅGA |Jag hade lånat pengar av min make i omgångar som jag betalade av. När han sa att jag fortfarande va skyldig honom 12000 då betalade jag det med ett arv jag fått, men tyckte att det va märkligt.. Nu har jag kollat och jag har betalt honom 13000 förmycket och han vägrar att betala tillbaka dom.. Hur ska jag göra?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även mellan makar finns en övergripande regel om att man svara för sina egna tillgångar och skulder. Eftersom ni två har haft ett försträckningsavtal där det senare uppkommit felaktig pengaöverföring får man anse att du har ett anspråk med berättigande att återfå det du felaktigt betalat. Denna problematik ska egentligen inte lösas på annat sätt än vad som annars hade förekommit i en betalningstvist mellan två parter som inte är makar. Däremot är det inte överraskande om det faktum att ni är makar gör att det blir moraliskt svårare att ta till rättsliga åtgärder. Dina möjligheter att återfå pengarna:Lättast vore ju om du kunde återfå pengarna genom en överenskommelse er emellan. Då din make vägrar återge pengarna skulle du istället kunna vända dig till kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning) Om din make bestrider din ansökan kan du begära att kronofogden lämnar målet till tingsrätten för prövning. Alternativet är att du ansöker om stämning direkt till tingsrätten och därmed struntar i att först gå via kronofogden. Alltså finns det flertalet juridiska tillvägagångssätt, som å ena sidan tyvärr är ganska ingripande och måhända aggressiva att ta till mot sin make men som å andra sidan kan vara nödvändiga för att du ska återfå dina pengar.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma med dessa Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala lånet till min sons flickvän?

2019-11-21 i Fordringar
FRÅGA |Min sons flickvän skriver på ett lån som går till en bil. Hon har inte körkort och han har kronofogden så bilen skrivs på mig. Hon anmäler honom för andra saker han sitter häktad, Nu tycker hon jag skall betala lånet. Lånet är inte bindande till bilen ens.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det skulle din son ta ett lån, men var inte kreditvärdig, varför hans flickvän istället tog lånet. Din son använde sedan pengarna för att köpa en bil. Bilen skrevs på dig. Din son sitter nu häktad och flickvännen kräver att du betalar lånet.Utgångspunkten är att den som skrivit på lånet är betalningsskyldig för det (i förevarande fall flickvännen). Flickvännen har därför det yttersta ansvaret mot banken. Det kan finnas ett avtal mellan flickvännen och din son, innebärande att han är skyldig henne pengar (om han t.ex. lovat att betala hela eller delar av lånet). Däremot har inte du och flickvännen något avtal, innebärande att du inte är betalningsskyldig varken mot banken eller flickvännen. Utifrån hur din fråga är ställd har du ingen skyldighet att betala varken till banken eller din sons flickvän.Vänligen,

Vad bör man tänka på om man ska ta ett gemensamt lån?

2019-12-08 i Fordringar
FRÅGA |Vi är makar och vill låna gemensamt ett större belopp genom att ta ett bolån (3 milj) för att minska kostnader och samla ihop var och ens skulder. Jag har bostadsrätt sedan tidigare och min man kom in vid ett senare tillfälle och står därför inte på kontraktet utan vi har ett slags särboförhållande trots att vi är gifta men det ska inte vara så framöver. Hur ska vi göra här?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga att ni låna ett gemensamt belopp där ni båda står som låntagare. Din fråga regleras i skuldebrevslagen (SkrbL). Det viktigaste att tänka på vid lån är att det framkommer av lånehandlingarna att båda två står på lånen och är solidariskt betalningsskyldiga för detta (1 och 2 § skrbL). Det innebär att banken kan kräva betalt av er båda om det av någon anledning är så att den andre inte betalar sin del. I sin tur uppstår en regressrätt för den som betalar lånen dvs en rätt att driva in den del som du betalt för den andres räkning ( 2 § andra stycket skrbL). Önskar ni att reglera skulden på ett särskilt sätt mellan er är det viktigt att ni har ett skriftligt avtal där det framkommer vilka skyldigheter och rättigheter ni har gentemot varandra. Banken kan troligtvis vara behjälplig i detta avseendet. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan en butik vägra ta emot ett presentkort om man saknar tillhörande plastkort?

2019-12-02 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag hade ett presentkort I pappersform från en bowlinghall med texten "detta presentkort berättigar xx kronor att utnyttja på xx bowlinghall. Utfärdat av xx. Giltigt tom xx" Väl på bowlinghallen hävdar dom att det inte är ett presentkort utan bara ett kort som kommer till presentkortet som egentligen är ett plastkort. Jag fick inget plastkort i min gåva och känner mig lite lurad då texten säger att det är ett presentkort. Vad gäller här?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar din fråga har du fått presentkortet i gåva av någon annan än bowlinghallen. Jag förstår din fråga som att du vill kunna betala i enlighet med det som står på pappret hos bowlinghallen. Din fråga regleras i skuldebrevslagen (skrbL). Vad är ett presentkort i juridisk mening?Ett presentkort är ett s.k löpande skuldebrev. Dvs den som har presentkortet har rätt att använda det som betalmedel i butiken (11 § skrbL). Det brukar i juridiska termer förklaras som att man har en fordran (skuld) mot butiken som man har rätt att få betalt för, då genom att kunna lämna in presentkortet mot varor eller pengar. I ditt fall verkar det som att butiken delar ut en papperslapp tillsammans med ett plastkort där papperslappen talar om hur mycket pengar som ska finnas på plastkortet. Det är alltså plastkortet som "validerar" presentkortet genom att man betalar med hjälp av detta. Butiken är fri att sätta det som villkor att man "byter in" plastkortet i utbyte mot exempelvis varor, eller bokningar på en bowlinghall. Papperslappen kan kortfattat beskrivas som ett tillbehör till själva presentkortet där information om villkor framkommer. Det tjänar alltså inte självständigt som ett presentkort. Vad kan du göra nu?Jag uppfattar det som att du redan varit hos bowlinghallen och försökt lösa situationen med dem utan framgång. Tyvärr kan jag inte dra någon annan slutsats än att plastkortet är ett krav från bowlinghallen för att du ska kunna utnyttja förmånerna. Således hänvisar jag dig till att kontakta dem du fått gåvan från och försöker förvissa dig om var plastkortet kan ha hamnat. Om det är så att de aldrig mottagit något plastkort från bowlinghallen kan det hela rendera i en helt annan juridisk bedömning. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Jag har fått för mycket lön utbetald, behöver jag betala tillbaka?

2019-11-23 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Ekonomiavdelningen på mitt jobb påstår att jag fått för liten timlön i två månader och för mycket i timlön i tre månader nu i efterhand. Jag har inte vetat om att dom ändrat min timlön 3 gånger. Nu fick jag ett mail om att jag behöver betala tillbaka dom en summa på 9000. Jag undrar om jag är skyldig att betala tillbaka dessa pengar.
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan aktualiserar regler om s.k. "misstagsbetalningar" (condictio indebiti på latin). Principen om condictio indebiti behandlar situationer där någon har betalat en skuld som egentligen inte finns, eller har betalat ett för stort belopp. I ditt fall har ekonomiavdelningen på ditt jobb betalat för mycket lön till dig, då detta inte verkar vara avsiktligt har det skett en betalning av misstag, och principen om condictio indebiti blir därför tillämplig.Det finns ingen lagreglering om condictio indebiti i svensk rätt, däremot finns det en hel del praxis (avgöranden från högsta domstolen) på området. Huvudregeln är att betalningar som skett av misstag skall betalas tillbaka (se bland annat NJA 2011 s 739 och NJA 1999 s 575). Den som tagit emot en betalning, kan dock i vissa fall ha rätt att behålla pengarna. Mottagaren kan få behålla betalningen om denne är i god tro samt har inrättat sig efter betalningen.Att vara i "god tro" innebär att den mottagande personen, inte insett eller borde ha insett att betalningen var just en misstagsbetalning. Bedömningen görs rent objektivt utefter vad en normal och rimlig person hade kunnat tro. Med inrättade menas exempelvis att mottagaren spenderat pengarna eller planerat sin ekonomi efter de pengar som mottagaren fått i misstag.För att en privatperson skall anses ha inrättat sig efter betalningen torde det dessutom krävas att en viss tid har förflutit från det att betalningen skedde. Om misstaget uppdagas någorlunda snabbt är chansen mindre att mottagaren får behålla pengarna eftersom att denne knappast hunnit inrätta sig.Jag uppfattar det som att du fått 9000 kr för mycket och att dessa 9000 kr inte betalats ut vid ett och samma tillfälle. Till att börja med ska sägas att det ställs relativt höga krav på att anställda själv håller koll på sin lön, och kollar igenom sin lönespecifikation varje månad. Att ekonomiavdelningen inte informerat dig om att din timlön ändrats, och eftersom att den ändrats flera gånger talar dock för att du skulle kunna anses vara i god tro. Huruvida du hunnit inrätta dig efter betalningarna kan jag dock inte bedöma utefter den information jag fått, har du t.ex. spenderat pengarna har du inrättat dig efter betalningen. Jag vet inte hur lång tid det gått sedan den första betalningen med för mycket lön gjordes, men jag antar att det är för ca tre månader sedan. Om så är fallet verkar det som att det har gått en tid sendan åtminstone den första och andra utbetalningen med för mycket lön gjordes, alltså den för tre respektive två månader sen, varför åtminstone de delarna skulle kunna vara befriad från återbetalning. Eftersom att jag inte vet hur lång tid som förflutit sedan den senaste betalningen gjordes fram tills dess att ekonomiavdelningen hörde av sig kan jag inte säga vad som gäller för den betalningen, i praxis har två veckor däremot inte ansetts vara tillräckligt för att mottagarna skulle få behålla pengarna (se NJA 1970 s 539). Jag saknar tyvärr information för att ge dig något mer exakt svar på vad som gäller, men mitt råd är att du argumenterar för att du varit i god tro om betalningarna. Mvh

Är avtal via sms bindande?

2019-11-21 i Fordringar
FRÅGA |Hej.Om en person lovat via sms att ersätta mig för en handpenning som jag lagt ut för ett gemensamt inköp och sedan inte betalar tillbaka, är det avtalsbrott? Om det är av betydelse så handlar det om 100 tkr.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Att komma överens om något över sms torde inte kunna jämställas med ett skriftligt avtal, däremot torde det kunna tolkas som ett muntligt avtal ni ingått med varandra. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Att personen inte betalar innebär alltså ett avtalsbrott. Det är du som har bevisbörda för att avtal har ingåtts. För att kunna bevisa detta kan smsen ni skrivit med varandra med fördel användas.Eftersom personen inte betalar sin skuld rekommenderar jag att du vänder dig till kronofogdemyndigheten och ansöker om betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om den person som anspråket riktas mot medger anspråket eller inte. Gör personen det ålägger kronofogdemyndigheten den ett betalningsföreläggande och driver in din skuld. Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § i samma lag att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.Hoppas du fått svar på din fråga!