Måste det finnas ett skuldebrev för att en skuld ska vara giltig?

2019-12-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Min bror dog hastigt i somras.Dödsbodelägare blir då mina föräldrar.Min bror lånade en del pengar utav min mamma. Det finns inget skuldebrev eller något som påvisar detta. Det som finns är då: kvitton, fakturor och kontoutdrag. Mina föräldrar är skilda. Min pappa påstår att det måste finnas ett skuldebrev annars är skulden (ca 42.000kr) ej giltig, stämmer det? Tacksam för svar.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder kan uppstå utan förekomsten av skuldebrevDet korta svaret på din fråga är nej, man behöver inget skuldebrev för att en skuld ska vara giltig. Att ha en skuld till någon, exempelvis om 42 000 kr innebär att personen du är skyldig pengarna till (borgenären) har en fordran om 42 000 kr på dig. En fordran kan uppkomma på olika sätt, vanligast genom avtal och i ert fall genom ett låneavtal mellan din mor och bror. Med "avtal" i juridisk mening avses en muntlig eller skriftlig överenskommelse om att prestera någonting (det finns även fall där avtal uppkommer trots att överenskommelsen varken skett muntligt eller skriftligt). Avtal föreligger mellan din mor och bror då du nämner att de var överens om ett lån. Din mor presterade sin del av avtalet genom att låna ut pengarna medan din brors avtalsprestation var att betala tillbaka lånet. Eftersom lånet inte har betalats tillbaka har din mor fortfarande en fordran på din bror (på hans dödsbo vid det här laget).Att bevisa sin fordranAtt din mor har en fordran på din bror är en sak men en annan sak är att kunna bevisa det och det är här skuldebreven kommer in i bilden. Grovt förenklat kan man säga att skuldebrev i detta avseende är en slags bevisning på att man har rätt till pengar från en person som genom skuldebrevet har erkänt att den har en skuld. Man skiljer på löpande och enkla skuldebrev men utan att gå in i skuldebrevsrätten i detalj (eftersom ni inte hade ett skuldebrev), kan det sägas att löpande skuldebrev genom sin ställning som värdepapper är en mycket starkare "bevisning" än enkla skuldebrev. Om man visar upp ett löpande skuldebrev innebär det i regel att man har rätt till betalning (endast få undantag finns till skillnad från när det är fråga om ett enkelt skuldebrev).Det går att bevisa att man har en fordran på någon (det vill säga att någon är skyldig en pengar) även om ett skuldebrev inte finns med i bilden. I allmänhet kan man exempelvis visa upp skriftliga avtal. Du nämner att ni har fakturor, kvitton och kontoutdrag. Beroende på vad som går att utläsa av dessa skulle det gå att bevisa att din bror har en skuld till din mor. Ett skuldebrev är alltså inte ett krav för att en skuld i sig ska vara giltig och inte heller ett krav för att bevisa en skuld.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Njord Law Firm skickar förlikningserbjudande till mig, vad ska jag göra?

2019-12-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag har fått ett förlikningserbjudande från Njord Law Firm pga att jag skall, som de påstår, ha fildelat en erotisk film den 21 sept. 2019. Det här är så galet fel på flera punkter;-Hur fildelning går till har jag ingen aning om.-Det nämnda datumet befann jag mig inte ens i Sverige och hade med mig både min Iphone och Ipad på semestern.-Och.... svårt att bevisa - men jag har aldrig varken sett eller på annat sätt handskats med erotiska filmer!Så min fråga - vad skall jag göra nu? Skall jag gå i polemik med den här advokaten eller inte? Med vänlig hälsning
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan meddela dig att du inte är ensam av att få förlikningserbjudande från Njord Law Firm med anklagelse om fildelning. Det verkar närmast som att de pysslar med någon typ av hot-strategi för att få vanligt arbetande folk att betala en massa pengar. Du är även inne på en väldigt central omständighet. Nämligen den att de måste bevisa att det är just du som fildelat denna film. Rent bevismässigt har de en lång och brant uppförsbacke. Inte minst på grund av att du över huvud taget nte handskas med erotiska filmer. Hur ska då fildeningen gått till?Därför rekommenderar jag dig att skriftligt bestrida fakturan. Det är fullt rimligt att bestrida om man inte håller med om ett betalningskrav. Detta har även Konsumentverket gjort ett uttalande om. Du kan läsa det här.Hoppas du fick svar på din fråga och stå på dig!Gott nytt år,Mvh

Får ny borgenär ändra i skuldebrevet?

2019-12-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej, om ett factoringbolag köper ett skuldebrev av ett annat företag, får de då ändra i skuldebrevet?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Villkoren i ett skuldebrev styrs helt av vad parterna har avtalat. När ett skuldebrev säljs vidare ska samma avtalsvillkor gälla den nya borgenären som tidigare gällde mellan parterna. En part kan inte ensidigt ändra villkoren i ett skuldebrev. Det krävs att ändringen antingen accepteras av gäldenären eller att det finns något tidigare avtalat villkor om att det finns visst utrymma att ändra villkoren. Däremot torde detta utrymme vara väldigt litet då avtalet lätt kan bli oskäligt betungande för gäldenären. För att mer direkt kunna svara på din fråga hade jag behövt veta vad som ändrats i skuldebrevet. Utgångspunkten är dock att man bara får ändra i skuldebrevet med gäldenärens samtycke. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Hur får vi betalt när vi utfört en entreprenad till en BRF som vägrar betala?

2019-12-23 i Fordringar
FRÅGA |Hej! En fråga som gäller en entreprenad med 2 underskrivna kontrakt som vi utfört åt en brf i tre år. Arbetena gäller renovering av de inre terrassplattorna. Arbetena har blivit försenade av olika orsaker. Bla så gick det inte att få fram en föreskriven ytbehandling från tillverkaren. De två första åren utförde vi våra arbeten i samarbete med styrelsen och deras egen expert samt deras konsult, men nu i våras, valdes en ny styrelse, och sen började problemen. Vi har inte haft ett enda produktivt byggmöte, de tre möten vi haft har nya styrelsen enbart påpekat att våra arbeten är kraftigt försenade, samt att dom säger att dom inte inte förstår varför vi gör våra arbeten och att det är för dyrt, samt att inga arbeten är beställda. Vi har vid ett av mötena överlämnat en pärm med all information om våra arbeten inkl en ekonomisk redovisning. På det mötet förklarade de som var med från styrelsen, att dom inte förstår att vi har fakturerat så mycket, samt att dom inte har råd att betala! Dom påpekade att dom måste diskutera med hela styrelsen. Vi erbjöd att komma på kvällstid så vi kunde informera hela styrelsen om varför vi utför entreprenaden och hur den ekonomiska situationen är. Istället för att tacka ja, skrev deras advokat att dom bestrider alla fakturor och att vi inte får kontakta styrelsen, utan allt ska gå via advokaten. Det har nu varit 3 besiktningar med 2 besiktningsmän. Entreprenaden är godkänd vid samtliga besiktningar. Ändå vägrar styrelsen att betala.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har en bostadsrättsförening beställt en entreprenad av er som ni utfört under tre år (renovering av inre terrassplattor). Efter att ny styrelse tillträtt det senaste året har det dock blivit problem; ni har fått kritik för att arbetet är försenat, styrelsen förstår inte varför ni utför arbetena och föreningen hävdar att inga arbeten är beställda. På ett möte med bostadsrättsföreningens styrelse har de sagt att de inte förstår varför ni fakturerat så mycket och att föreningen inte har råd att betala. Nu har ni fått ett brev från en advokat som anlitats och som ombud för bostadsrättsföreningen har bestritt alla fakturor. Även om du inte uttryckligen ställt någon fråga till oss tolkar jag det som att du undrar över hur ni ska få betalt, trots styrelsens uppträdande.Vid utförande av entreprenad mellan två juridiska personer (som i ert fall) finns det ingen speciell lag som reglerar vad som gäller, till skillnad från bestämmelser vid utförande av sådant arbete till konsument (jfr konsumenttjänstlagen). I ert fall regleras förhållandena utifrån avtalet er emellan. Ofta regleras förhållandena genom standardavtal som stipulerar vad som gäller vid försening av entreprenaden, eventuellt vite, samt försening av betalningar. Då det i er fråga inte nämnts något om standardavtal är min rekommendation att ni går igenom vad det står dels i avtalet er emellan, dels i eventuella standardavtal.Oavsett om det finns ett standardavtal eller ej är utgångspunkten att avtal ska hållas. Den före detta styrelsen har beställt och ingått ett avtal om entreprenad med er. Att det numera finns en ny styrelse ogiltigförklarar inte det tidigare avtalet. Jag förstår att ni har skickat ut fakturor som den nuvarande styrelsen bestritt (på vilka grunder är dock något oklart). Nästa steg är antingen att ni begär ett betalningsföreläggande med hjälp av kronofogden eller att ni väcker talan mot föreningen i domstol. Om ni ansöker om ett betalningsföreläggande och föreningen bestrider även i det skedet kommer ni att ha möjligheten att gå till domstol. Som jag förstått det utifrån er fråga så kommer föreningen med stor sannolikhet att bestrida en ansökan om betalningsföreläggande, varför det kan vara en god idé att inte ansöka om sådant utan att stämma till domstol direkt.Om ärendet går till domstol åläggs i regel parterna en bevisbörda. Om ni som utförare av entreprenaden påstår att det ingåtts ett avtal om sådan åläggs i regel ni bevisbördan för att visa att så skett. Bevisbördan kan då uppfyllas genom att åberopa de skriftliga avtalen som finns. Vad utgången kommer att bli vid en eventuell domstolsförhandling är dock omöjligt att sia om; tyvärr finns det en distinktion mellan att ha rätt och få rätt. I slutändan handlar det om vad som kan bevisas i domstol.Om ni stämmer motparten till domstol kommer det innan eventuell huvudförhandling att hållas en muntlig förhandling. Under den muntliga förhandlingen brukar parterna ofta försöka att komma överens, för att slippa gå till domstol. I regel är det bättre om man kan komma överens då en domstolsförhandling ofta kan ta lång tid och bli kostsam.Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som dels kan gå igenom de avtal som finns mellan er och bostadsrättsföreningen, dels kan företräda er. Det är svårt att företräda sig själv i domstol. Ännu svårare då er motpart redan har anlitat en advokat som företräder den. Om ni önskar hjälp av en jurist på Lawline juristbyrå är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Juristen kan som ombud för er i ett första skede tillskriva er motpart om de krav ni har, med förhoppning om att ni ska få betalt eller att det ska gå att enas. Får ni inte betalt och/eller inte kan komma överens om en lösning, kan juristen som ombud för er lämna in en stämning till domstol.Om ni önskar kontakt för en offert och vidare kontakt alt. att ni har några frågor, nås jag på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Att betala förliknings-"erbjudande" från Njord Law Firm, eller inte.

2019-12-30 i Fordringar
FRÅGA |hur ska jag göra har fått brev från njordlaw om fildelning ska man betala eller inte?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den stora frågan. Att betala eller inte betala. Jag kan tyvärr inte svara på om du ska betala förlikningserbjudande från Njord Law Firm, eller inte. Däremot kan jag förklara att de har väldigt stora svårigheter att koppla fildelning till en specifik person (just du). Jag förstår det som att de får ut IP-adresser från operatörer och sedan försöker koppla ihop det till en viss person eller hushåll som de skickar ut brevet om förlikning till. Om du vet själv att du inte har sysslat med fildelning så rekommenderar jag dig att inte betala. I sådant fall är det bara rimlig att skriftligt bestrida kravet. Det finns ju inget rimligt skäl att betala ett belopp som man inte gjort sig betalningsskyldig till. Är det däremot på det viset att du vet om att du är skyldig till ett upphovsrättsligt intrång genom att fildela, och inte betalar, så finns det en risk att de tar det hela till domstol. Jag vill dock poängtera att risken för att de tar det till domstol är VÄLDIGT liten eftersom det inte handlar om någon större summa.Personligen hade jag skriftligt bestridit fakturan och sedan tagit en kopp kaffe. Det är även vad Konsumentverket rekommenderar (förutom kaffet). Du kan läsa det uttalande här.Och med det önskar jag dig ett gott nytt år,Mvh

Finns det formkrav för kravbrev?

2019-12-29 i Fordringar
FRÅGA |Finns det några formkrav på kravbrev som företag skickar till privatpersoner? Måste exempelvis bolagsuppgifter, organisationsnummer m.m. framgå?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I svensk rätt finns inte lagstadgat något formkrav för kravbrev. Ett kravbrev är en uppmaning (ett krav) att betala en påstådd fordran. Kravbrevet i sig innebär dock inte per se att kravet är riktigt. Kravbrevet uppmanar mottagaren att betala, om mottagaren vägrar att göra så, eller inte betalar utifrån kravet, är det upp till avsändaren att gå vidare till t.ex. domstol eller Kronofogdemyndigheten. Först i ett sådant förfarande finns lagstadgat om vilka uppgifter som måste meddelas till myndighet eller domstol.Vänligen,

P-böter och förfallodag

2019-12-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Har ett p-bolag rätt att kräva betalning inom tio dagar enligt 6 § räntelagen?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Av din fråga framgår det inte var någonstans du stod felparkerad. Jag kommer därför kort att redogöra för två olika situationer.Privat markDen lagstiftning som blir tillämplig här är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Nedan angivet lagrum utgör en hänvisning till nyss nämnda lag. Om den som äger marken vill ta ut en kontrollavgift (p-bot) ska denne utställa en betalningsuppmaning som ska överlämnas till fordonets förare eller dess ägare. Alternativt kan betalningsuppmaningen fästas på det aktuella fordonet. Vidare får markägaren godtyckligt bestämma över betalningsvillkoren såsom längden på förfallotiden. Det nu sagda framgår av 8 § (se särskilt andra stycket). Allmän markHär blir istället lagen om felparkeringsavgift tillämplig och i princip gäller samma regler på det här området. Nedan angivet lagrum utgör en hänvisning till nyss nämnda lag. En felparkeringsavgift (p-bot) ska betalas inom den föreskrivna tiden, vilken brukar framgå av själva betalningsuppmaningen. Ansvaret ligger på fordonets ägare. Regleringen enligt ovan står att finna i 6 §. Sammanfattningsvis är min bedömning att det ifrågavarande kravet om betalning inom tio dagar alltjämt äger giltighet. Önskar god jul och ett riktigt gott nytt år!Vänligen,

Vilken semesterersättning har jag som arbetstagare rätt till vid en konkurs?

2019-12-22 i Fordringar
FRÅGA |Hej, företag där jag arbetade gick i konkurs och jag kommer få 3 mån lön samt semester ersättning för det här året men de vägrar ge mig mina sparade semester dagar från 2017-2018 27 dagar . Har jar rätt till dem och kan få dem ?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till sparad semesterersättning vid konkurs regleras i förmånsrättslagen (FRL), vilket jag utgår från att de dagar du undrar över är, samt lönegarantilagen. Lönegarantilagen innebär att staten ansvarar för en arbetstagares fordran mot en arbetsgivare som t.ex. har försatts i konkurs (1 § lönegarantilagen). Detta kallas statlig lönegaranti. Enligt 7 § lönegarantilagen ska den statliga lönegarantin omfatta bl.a. fordran på lön eller annan ersättning, i ditt fall semesterersättning, som har förmånsrätt enligt 12 § FRL. När det gäller dina semesterdagar från 2017–2018 så framkommer det i 12 § 4 st. FRL att semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen omfattas av din förmånsrätt. Den förmånsrätten omfattar då semesterlön och semesterersättning som står inne för det löpande året och det närmast föregående intjänandeåret. Med intjänandeår menas enligt 3 § 1 st. semesterlagen 1 april ett år till 31 mars påföljande år. I ditt fall beror det alltså på när din arbetsgivare gick i konkurs och. Enligt ett rättsfall från HD, NJA 2007 s. 901, ansåg HD att semesterdagar som sparats enligt 18 och 20 § semesterlagen ska omfattas av den statliga lönegarantin och ha förmånsrätt om semesterdagarna har sparats, dvs. att de härstammar från året efter det år som dagarna har intjänats. Detta gäller dock endast 5 semesterdagar. Du ska därmed kunna kräva ersättning för dessa 5 semesterdagar enligt lönegarantilagen om du har tänkt att spara dessa semesterdagar för det närmast föregående intjänandeåret som gällde vid konkursen. Vänliga hälsningar