Sälja muntliga skulder

2021-11-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga. Om jag har en skuld till en privat person där det inte finns någon underskrift på att jag har lånat . Utan bara muntlig överenskommelse. Kan då personen jag är skyldig pengar sälja skulden till en annan person som tar över skulden? Är det lagligt?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är en juridisk princip att fordringar (rätten att få en utlångin återbetald) kan överlåtas utan den skuldsattes godkännande. Det finns vissa undantag men jag känner inte till något som skulle vara aktuellt i detta fall. Dock saknar utlånaren vissa skydd som tillkommer om det är en skriftlig skuld. Det som utlånaren gjort är alltså lagligt och du är skyldig att betala till den nya personen. Om du redan betalat till den första personen behöver du dock inte betala igen.Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

När preskriberas gamla fakturor?

2021-11-16 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag har fått ett brev på en gammal skuld från 2006-2008 på elleveranser. kan/får dom verkligen göra så?
Daniel Högman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar när en faktura preskriberas, och hur länge en säljare eller liknande kan kräva betalning.Det framgår inte om du fått några fakturor från bolaget gällande samma skuld innan, eller om denna faktura är den första du har fått. Därför kommer jag på ett generellt plan redogöra för när fakturor preskriberas.Fakturors preskriptionstidFör fordringar (krav på betalning) är Preskriptionslag (1981:130) (hädanefter PreskL) tillämplig, se dess 1 §.Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år, om inte preskriptionen inte har avbrutits på något sätt, se 2 § PreskL. För fordringar som en näringsidkare har mot en konsument, för en vara/tjänst/annan nyttighet som tillhandahållits av näringsidkaren i dennes näringsverksamhet för konsumentens eget bruk är dock preskriptionstiden 3 år, se 2 § 2 st. PreskL. Detta är antagligen fallet i din situation eftersom ett företag skickat en faktura till dig för elleveranser.Att avbryta en preskription innebär att "klockan nollställs" kan ske på tre sätt, se 5 § PreskL:1.Gäldenären (den som är skyldig pengar) gör en betalning. 2.Gäldenären får ett skriftligt krav på betalning.3.Borgenären (den som kräver pengarna) väcker talan eller åberopar fordringen mot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i ett skiljeförfarande (när man gör upp utanför en domstol enligt speciella regler).Förutsatt att den som skickat fakturan inte har avbrutit preskriptionen tidigare är en faktura från 2006–2008 inte något som kan användas mot dig 12 år senare, och du kan bestrida fakturan med att fordran har preskriberats.Bestrida fakturanFör att bestrida fakturor är det avgörande att det sker så snabbt som möjligt. När man bestrider en faktura är det viktigt att man gör det på ett sätt där kommunikationen kan sparas, förslagsvis mejl. När man bestrider kontaktar man helt enkelt den som skickat fakturan och säger att man inte håller med om faktureringen och att det har blivit fel. Du ska ange vilken faktura det är, och den rättsliga grunden för bestridandet. Det är skillnad mellan en rättslig grund, som innebär ett "konkret fel" (i det här fallet att fordran är preskriberad) och att man vägrar betala utan motivering. Därför är det viktigt att du noga och sakligt redogör för varför du inte kommer betala fakturan.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer när en gäldenär vägrar återbetala ett skuldebrev?

2021-11-11 i Fordringar
FRÅGA |Jag lånade ut pengar till en kompis som påstod att hans konto var hackat, jag tyckte synd om honom så hjälpte honom med att betala skulderna. Vi skrev ett skuldebrev och i skuldebrevet står det hur mkt han är skyldig hur mkt han ska betala varje månad i 10 månader senast den 27e och att om detta inte sker kommer rättsliga åtgärder att tas. Han sket i att betala från första början så jag lämnade in ett föreläggande till kronofogden. Han har nu krävt återvinning av ärendet med påståendet att jag ljuger. Hur ser chanserna ut för mig att vinna detta mål.
Fatma Nasser Ali |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga framgår det att ni upprättat ett skuldebrev med summa samt förfallodag för betalningen varje månad. AllmäntRegler om skuldebrev regleras i skuldebrevslagen (SkbrL).Ett skuldebrev utgör generellt sett ensidiga, fristående, skriftliga utfästelser där det konstateras att personen i fråga ska erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av en skuld. Personen som utfärdat skuldebrevet är skyldig att betala tillbaka lånet (1 § SkbrL). Om skuldebrevets förfallotid passerat är gäldenären (den som har en skuld till någon annan) skyldig att betala skuldebrevets summa när borgenären (den som har lånat ut pengar till gäldenären) kräver det. Det finns annars en risk att det även tillkommer dröjsmålsränta på det belopp som ska återbetalas (5 § SkbrL).I ditt fall har du redan gjort en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden som din kompis krävt återvinning av. Skuldebrevet ni upprättat likställs med ett erkännande av en skuld. Om din kompis påstår att du ljuger är det han/hon som har bevisbördan för detta påstående. Eftersom skuldebrevet i sig fungerar som ett bevis blir det med stor sannolikhet svårt för din kompis att bevisa att du ljuger. Din kompis måste kunna bevisa att betalning skett vilket blir svårt då betalning inte skett enligt överenskommelse. Kan han/hon inte bevisa detta bedömer jag dina chanser att få återbetalning som mycket goda med utgångspunkt i att du talar sanning. Jag känner dock inte till alla omständigheter i fallet och kan därför inte uttala mig med säkerhet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Kan en felaktigt utbetald lön krävas tillbaka?

2021-11-01 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Min dotter har sommarjobbat för kommunen. Det dröjde 1 mån innan hon fick sitt anställningsavtal, så hon började arbeta innan hon visste vad hon hade för timlön. Hon visste ej heller hur och när lönen skulle betalas ut. (alltså dålig information generellt). Månaden efter hon slutat sommarjobba fick hon aviserat på sitt konto att hon skulle få en utbetalning om ca 17 000 kr. Jag tyckte att det lät konstigt och sa att hon får vända sig till sin chef och höra om det stämmer. Hon försökte ringa sin chef under en veckas tid, men hon ringde inte tillbaka och lönen betalades ut. Men efter ca en vecka ringde chefens assistent upp och då frågade min dotter om lönen och om den stämde. Fick svaret att assistenten skulle kolla upp det och några timmar senare ringde hon tillbaka och sa att lönen stämde då det var en månads innestående. Nu en månad senare har kommunen kommit med ett krav på ett belopp på 24 000 kr, då lönen ändå var felaktig. Min dotter har använt pengarna till sitt körkort. Så också hennes arbetskompis, en ensamkommande flyktingkille, som också fått felaktigt utbetald lön och skriftligen meddelats att lönen stämde för att nu få ett återkrav. Kan de göra såhär? Hur ska ungdomar som studerar få ihop de här pengarna?
Ludwig Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning.Den fråga som blir aktuell i ditt fall är om mottagaren av en misstagsbetalning har en återbetalningsskyldighet. Det arbetsgivaren i själva verket nu hävdar, är ju att din dotter har en skuld mot dem (24 000 kr) som grundar sig i deras misstag. Frågor om misstagsbetalningars verkningar är opassande nog inte reglerade i svensk lag. Högsta domstolen har dock i flera fall använt sig av så kallade rättsgrundsatser (icke lagstadgade principer) för att lösa liknande fall (bland annat i fallen NJA 1999 s 575 och NJA 2001 s 353). Återbetalningsskyldighet är huvudregelHuvudregeln om felaktiga utbetalningar är att de ska återgå; den som av misstag betalar ut ett belopp har rätt att kräva beloppet tillbaka. Denna återkravsrätt kallas för condictio indebiti och gäller som en rättsgrundsats i Sverige. Man ska dock inte stirra sig blind på att det kallas för "huvudregel". En huvudregel kan liksom i detta fall ha många undantag till sig. Ganska ofta vore det orimligt att någon ska få en skuld till den som gjort misstaget. Det är i dessa sammanhang som Högsta domstolen har skapat undantag från principen om condictio indebiti.Arbetsgivarens återkravsrätt har sannolikt gått förloradI din fråga nämner du framför allt två omständigheter som får mig att göra bedömningen att din dotter inte är återbetalningsskyldig. Bedömningen gör jag baserat på hur Högsta domstolen har resonerat i liknande fall. Den första omständigheten är att ni kontrollerade att utbetalningen stämde, vilket en företrädare för arbetsgivaren bekräftade. Det andra är att dottern därefter spenderat pengarna (inrättat sig efter betalningen) i tron på att utbetalningen var korrekt. På ett juridiskt sätt kan man säga att din dotter har spenderat pengarna i "god tro".Att en mottagare av en felutbetalning inrättar sig efter betalningen i god tro är bland de vanligaste motiven till att betalarens återkravsrätt går förlorad. I rättsfallet NJA 2001 s 353 ansåg Högsta domstolen att mottagaren av en misstagsbetalning var i god tro, eftersom det bara var utbetalaren som kunde räkna ut det rätta beloppet. Mottagaren hade också under nio månader hunnit inrätta sig efter utbetalningen. Därav kunde utbetalaren inte kräva tillbaka de felutbetalda pengarna. Det förhåller sig ganska liknande i ert fall, eftersom det verkar ha varit oklart exakt vilken lön som dottern haft (endast arbetsgivaren kunde med säkerhet ha känt till vilken lön din dotter skulle få).Högsta domstolen också vid bedömningen om det finns återkravsrätt, fäst särskild vikt vid om någon agerat oaktsamt (NJA 1999 s 575, på s. 586). Det gäller nämligen som rättsgrundsats att oaktsamma eller slarviga avtalsparter inte är skyddsvärda (vigilansprincipen). I ert fall ser jag ingenting i ert agerande som skulle kunna bedömas som oaktsamt. Tvärtom har ni på eget bevåg vidtagit försiktighetsåtgärder genom att kontrollera utbetalningen med arbetsgivaren. Arbetsgivaren har däremot både betalt ut fel lön, och dessutom felaktigt bekräftat att den stämde (vilket skulle kunna anses vara oaktsamt). Detta talar för att arbetsgivaren inte ska få återkräva felutbetalningen.SammanfattningSom huvudregel ska misstagsbetalningar återgå. I ert fall talar dock omständigheterna för att arbetsgivarens återkravsrätt har gått förlorad. Särskilt viktigt är att arbetsgivaren har agerat oförsiktigt, medan din dotter i god tro har inrättat sig efter betalningen. Vill ni ha juridisk hjälp med att bestrida arbetsgivarens återkrav rekommenderar jag starkt att vända er till någon av våra jurister. Det går bra att boka en tid direkt på http://lawline.se/boka.Allt gott,

Vad gäller kring preskription av fordringar och hur kort får egentligen förfallotiden vara?

2021-11-20 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Har för fyra år sedan köpt ett fordon med lån. Handlaren har strulat med papperna till finansbolaget och jag har fått skriva på papperna två gånger.De har dock inte fått till det hela och jag har aldrig fått några inbetalningspapper.Nu, fyra år senare, får jag en faktura på hela beloppet ifrån handlaren med tio dagars betalningsfrist, minus postgång och det är 4 dagar kvar.Vilka rättigheter har jag här? Jag har ju inte ens avtal med handlaren utan med finansbolaget. Kan handlaren verkligen kräva mig på dessa pengar och än värre med en sådan tidsfrist?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är preskriptionslagen (PreskL) och lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen, SkbrL).I 2 § 1 st. PreskL sägs att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Det sistnämnda brukar benämnas preskriptionsavbrott, vilket kan ske genom att gäldenären, dvs. du (gäldenär = den skuldsatte) 1. Utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, alltså bilhandlaren (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat), 2. Får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. Att borgenären själv väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, 5 § PreskL.Men i 2 § 2 st. PreskL anges dock att preskriptionstiden är tre år för en fordran mot en konsument (vilket du är), om fordringen avser en vara (exempelvis en bil), tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (vilket, såvitt jag förstår, är fallet här). Ovanstående innebär att skulden torde vara preskriberad, men det förutsätter att den inte har nämnts någon gång under den tid som har förflutit sedan köpet ägde rum. Skulle däremot skuldförhållandet ha kommit på tal och diskuterats vid ett eller flera tillfällen blir slutsatsen den motsatta, dvs. att preskription inte har inträtt och att bilhandlarens fordran fortfarande kan göras gällande mot dig i domstol. Ett preskriptionsavbrott innebär för övrigt att en ny preskriptionstid enligt 2 § PreskL börjar löpa från dagen för avbrottet, 6 § PreskL. Notera dock att den treåriga preskriptionstiden inte gäller fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Men om de handlingar som du har skrivit på utgör ett löpande skuldebrev är för mig ovisst. Utöver ovanstående kan följande anföras. När ett skuldförhållande föreligger gäller som huvudregel att borgenären kan kräva gäldenären på betalning när som helst. I 5 § SkbrL anges nämligen att om förfallotid ej är avtalad vare gäldenären pliktig att infria skuldebrevet när borgenären det fordrar och äge rätt att betala så snart han själv vill. Räntebetalning varde, så länge huvudstolen (kapitalbeloppet) ej är förfallen, fullgjord årligen å dag som efter kalendern motsvarar dagen för skuldebrevets utfärdande. Detta betyder att borgenären är förhindrad att godtyckligt kräva att du ska reglera skulden om en amorteringsplan och/eller en uttrycklig förfallodag finns angiven i skuldebrevet. Annars är en förfallotid mellan 10-30 dagar ganska vanligt, men det varierar naturligtvis mellan olika branscher och beror även helt och hållet på vad det är för typ av avtal. Avslutande ord och ytterligare rådgivningUtan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Men sammanfattningsvis kan sägas att skulden eventuellt är preskriberad. Det betyder dock inte att du inte är skyldig att betala, men om du skulle vägra kan bilhandlaren inte genomdriva sitt anspråk rättsligt, dvs. i domstol, vilket i praktiken betyder att du i så fall undkommer betalning. Men huruvida preskription har inträtt beror som sagt på om något preskriptionsavbrott har gjorts under de första tre åren. Om så har skett är skulden sannolikt inte preskriberad. Frågan kring avtalets karaktär, alltså om det rör sig om ett löpande skuldebrev, har också betydelse och när det gäller förfallodagen är den frågan avhängig av vad som följer av avtalet. Det finns således ingen allmän lagregel gällande förfallodagar. Vidare är den sista delen i din ärendebeskrivning något svårtolkad. Om bilhandlaren kräver betalt utgår jag ifrån att bilen, eller fordonet, aldrig betalades vid tidpunkten för ditt köp och då har ju din motpart rätt att få betalt. Att du inte har något avtal med bilhandlaren stämmer inte riktigt. Köpeavtalet slöts ju mellan dig och firman, däremot löste du finansieringen genom ett lån hos en extern part, dvs. finansbolaget, varför det föreligger ytterligare ett avtal, alltså ett kredit/låneavtal, träffat mellan dig och finansbolaget. Men pengarna, alltså den ursprungliga köpeskillingen, ska ju fortfarande komma bilhandlaren tillgodo. Därefter har du att svara för en återbetalning i förhållande till finansbolaget och förmodligen enligt någon form av amorteringsplan. Oavsett vilket så finns tyvärr inget givet svar i skrivande stund och detta mot bakgrund av ovanstående. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Finns det något lagligt avtal vi kan använda oss av om min sambo vill köpa min husbil?

2021-11-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag äger en husbil som min sambo vill köpa. Han har precis börjat jobba nu för första gången i Sverige och kan inte ta över lånet som jag har kvar eller låna pengar på hans bank. Finns det något slags lagligt avtal som vi kan använda oss av? Vi har tänkt att han ska överföra en månadsvis summa. Tack i förväg för svaretMed vänliga hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som din sambo vill köpa husbilen av dig utan att han har möjlighet att få banklån.SkuldebrevOm din sambo inte har möjlighet att lösa ditt lån, kan ni skriva ett skuldebrev mellan er, se 1 § skuldebrevslagen. Det innebär att din sambo köper husbilen av dig och betalar en månadsumma genom amortering till dig. Med den summan kan du sedan betala amorteringen på ditt lån till banken.Olika typer av skuldebrevDet finns olika typer av skuldebrev. De vanligaste är löpande skuldebrev, se 11 § skuldebrevslagen och enkla skuldebrev, se 26 § skuldebrevslagen. Enkelt uttryckt kan sägas att löpande skuldebrev kan göras gällande av den som innehar det, medan enkla skuldebrev gäller mellan dig och din sambo.Fördelen med löpande skuldebrev är att du kan sälja det till någon annan om din sambo får betalningssvårigheter. Skulle din sambo har svårigheter att betala, har du vad det framgår att ditt brev ingen annan säkerhet för att betalning sker.AmorteringOm ni upprättar ett skuldebrev med en amorteringsplan är det viktigt att det uttryckligen står i skuldebrevet, annars kan amorteringen göras ogiltig av en eventuell ny borgenär (innehavare av skuldebrevet) om den inte har antecknats på skuldebrevet, se 20 § skuldebrevslagen.SammanfattningEftersom din sambo inte har någon säkerhet för sitt avbetalningsköp av husbilen, råder jag dig till att upprätta ett löpande skuldebrev med en amorteringsplan. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev mellan dig och din sambo, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vad kan man göra när en skuld inte betalas?

2021-11-06 i Fordringar
FRÅGA |Jag och min 'kompis' köpte en båt som vi sålde vidare. Och pengarna kom konton men han fick till hans konto 40.000kr extra som skulle komma till min konto. Nu vill han inte betala tillbaka pengarna till mej. Va ska göra,?MVH. P. F.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du sålt en båt med en annan person, varpå betalningen gick till hans konto och därefter skulle sändas vidare till dig men inte gjorde detta. Du undrar vad du nu kan göra med anledningen att personen inte vill betala tillbaka. BetalningsföreläggandeRegelverket som aktualiserar betalningsföreläggande återfinns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Fordran och skuldI samband med att du och personen som du sålt båten med kommit överens om att en viss summa pengar skall tillfalla dig (i detta fall 40.000 kr), så har det uppkommit en fordran och skuld. Förenklat innebär fordran att man har en rätt att få betalt. Motsatsvis betyder skuld helt enkelt att man är skyldig någon pengar. I detta fall har du en fordran på 40.000 kr på personen som du sålde båten med (vi kan kalla personen för X). Vad kan man göra när en skuld inte betalas?I din bakgrundsinformation anger att att X inte vill betala tillbaka pengarna. Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande, som innebär att Kronofogden ålägger säljaren att återbetala pengarna till dig. Det finns dock ett antal saker som måste vara uppfyllda för att kunna ansöka om betalning. Dels ska fordran vara förfallen till betalning (2 § första stycket BfL). Ansökan ska även omfatta beloppet, förfallodagen samt om det begärs någon form av ränta. Det finns även ett skriftlighetskrav på ansökan. För mer information beträffande en ansökan om betalningsföreläggande hänvisas till följande hemsida.I slutändan är det dock KFM (Kronofogden) som kommer kunna avgöra om det finns underlag/grund för att driva in skulden som uppkommit. Mina avslutande tips är att försöka lösa detta internt med personen i fråga. Om detta inte går, återstår möjligheten att ansökan om betalningsföreläggande.Hoppas det löser sig. Vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline!

Gäller ett borgensåtagande fortlöpande?

2021-10-31 i Fordringar
FRÅGA |Är i borgen för en väns räkning till en hyreslägenhet. Fastighetsbolaget har bytt ägare och jag undrar om mitt borgensåtagande gäller fortlöpande eller om den nya fastighets ägaren måste fråga mig först om jag vill stå kvar som borgensman
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En borgensförbindelse är ett åtagande att betala en skuld för någon annan om personen inte betalar själv. Ett borgensåtagande upphör att gälla när avtalsförhållandet mellan t.ex hyresgästen och hyresvärden upphör och det inte längre finns något som ska betalas. I detta fall behöver ni se vad ni avtalat med varandra sinsemellan.Vänligen,