Hur får vi betalt när vi utfört en entreprenad till en BRF som vägrar betala?

2019-12-23 i Fordringar
FRÅGA |Hej! En fråga som gäller en entreprenad med 2 underskrivna kontrakt som vi utfört åt en brf i tre år. Arbetena gäller renovering av de inre terrassplattorna. Arbetena har blivit försenade av olika orsaker. Bla så gick det inte att få fram en föreskriven ytbehandling från tillverkaren. De två första åren utförde vi våra arbeten i samarbete med styrelsen och deras egen expert samt deras konsult, men nu i våras, valdes en ny styrelse, och sen började problemen. Vi har inte haft ett enda produktivt byggmöte, de tre möten vi haft har nya styrelsen enbart påpekat att våra arbeten är kraftigt försenade, samt att dom säger att dom inte inte förstår varför vi gör våra arbeten och att det är för dyrt, samt att inga arbeten är beställda. Vi har vid ett av mötena överlämnat en pärm med all information om våra arbeten inkl en ekonomisk redovisning. På det mötet förklarade de som var med från styrelsen, att dom inte förstår att vi har fakturerat så mycket, samt att dom inte har råd att betala! Dom påpekade att dom måste diskutera med hela styrelsen. Vi erbjöd att komma på kvällstid så vi kunde informera hela styrelsen om varför vi utför entreprenaden och hur den ekonomiska situationen är. Istället för att tacka ja, skrev deras advokat att dom bestrider alla fakturor och att vi inte får kontakta styrelsen, utan allt ska gå via advokaten. Det har nu varit 3 besiktningar med 2 besiktningsmän. Entreprenaden är godkänd vid samtliga besiktningar. Ändå vägrar styrelsen att betala.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har en bostadsrättsförening beställt en entreprenad av er som ni utfört under tre år (renovering av inre terrassplattor). Efter att ny styrelse tillträtt det senaste året har det dock blivit problem; ni har fått kritik för att arbetet är försenat, styrelsen förstår inte varför ni utför arbetena och föreningen hävdar att inga arbeten är beställda. På ett möte med bostadsrättsföreningens styrelse har de sagt att de inte förstår varför ni fakturerat så mycket och att föreningen inte har råd att betala. Nu har ni fått ett brev från en advokat som anlitats och som ombud för bostadsrättsföreningen har bestritt alla fakturor. Även om du inte uttryckligen ställt någon fråga till oss tolkar jag det som att du undrar över hur ni ska få betalt, trots styrelsens uppträdande.Vid utförande av entreprenad mellan två juridiska personer (som i ert fall) finns det ingen speciell lag som reglerar vad som gäller, till skillnad från bestämmelser vid utförande av sådant arbete till konsument (jfr konsumenttjänstlagen). I ert fall regleras förhållandena utifrån avtalet er emellan. Ofta regleras förhållandena genom standardavtal som stipulerar vad som gäller vid försening av entreprenaden, eventuellt vite, samt försening av betalningar. Då det i er fråga inte nämnts något om standardavtal är min rekommendation att ni går igenom vad det står dels i avtalet er emellan, dels i eventuella standardavtal.Oavsett om det finns ett standardavtal eller ej är utgångspunkten att avtal ska hållas. Den före detta styrelsen har beställt och ingått ett avtal om entreprenad med er. Att det numera finns en ny styrelse ogiltigförklarar inte det tidigare avtalet. Jag förstår att ni har skickat ut fakturor som den nuvarande styrelsen bestritt (på vilka grunder är dock något oklart). Nästa steg är antingen att ni begär ett betalningsföreläggande med hjälp av kronofogden eller att ni väcker talan mot föreningen i domstol. Om ni ansöker om ett betalningsföreläggande och föreningen bestrider även i det skedet kommer ni att ha möjligheten att gå till domstol. Som jag förstått det utifrån er fråga så kommer föreningen med stor sannolikhet att bestrida en ansökan om betalningsföreläggande, varför det kan vara en god idé att inte ansöka om sådant utan att stämma till domstol direkt.Om ärendet går till domstol åläggs i regel parterna en bevisbörda. Om ni som utförare av entreprenaden påstår att det ingåtts ett avtal om sådan åläggs i regel ni bevisbördan för att visa att så skett. Bevisbördan kan då uppfyllas genom att åberopa de skriftliga avtalen som finns. Vad utgången kommer att bli vid en eventuell domstolsförhandling är dock omöjligt att sia om; tyvärr finns det en distinktion mellan att ha rätt och få rätt. I slutändan handlar det om vad som kan bevisas i domstol.Om ni stämmer motparten till domstol kommer det innan eventuell huvudförhandling att hållas en muntlig förhandling. Under den muntliga förhandlingen brukar parterna ofta försöka att komma överens, för att slippa gå till domstol. I regel är det bättre om man kan komma överens då en domstolsförhandling ofta kan ta lång tid och bli kostsam.Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som dels kan gå igenom de avtal som finns mellan er och bostadsrättsföreningen, dels kan företräda er. Det är svårt att företräda sig själv i domstol. Ännu svårare då er motpart redan har anlitat en advokat som företräder den. Om ni önskar hjälp av en jurist på Lawline juristbyrå är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Juristen kan som ombud för er i ett första skede tillskriva er motpart om de krav ni har, med förhoppning om att ni ska få betalt eller att det ska gå att enas. Får ni inte betalt och/eller inte kan komma överens om en lösning, kan juristen som ombud för er lämna in en stämning till domstol.Om ni önskar kontakt för en offert och vidare kontakt alt. att ni har några frågor, nås jag på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Falska skulder

2019-12-18 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har hamnat i en situation där jag på väldigt tveksamma grunder har blivit skyldig PayPal en stor summa pengar, vilket förekommer som en negativ balans på mitt PayPal-konto. Enligt PayPals avtal så är jag bunden till att återbetala pengar på företagets begäran. Annars kommer PayPal att hämta in pengarna via en så kallad "debt collection agency". Finns det något sätt för mig att inte gå med på att betala, eller kommer jag då att hamna i någon slags domstolssituation som jag inte kan vinna givet hur avtalet är formulerat?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns tre vägar att gå här. Paypal, Inkassobolaget eller Kronofogden.1. PaypalPaypal har rutiner för att hantera bedrägerier. Du bör börja med dem och se om du kan hindra dem från att skicka det vidare, genom att övertyga dem om att skulden är falsk.2. Inkassobolagen"Debt collection agency" är på svenska inkassobolag. Du kan kontakta dessa bolag och se om de har någon mekanism för utredning av falska skulder. Ifall de har det kan du börja klaga även där. Du får reda på vilket bolag det gäller genom att kontakta de som skickar kravbrev till dig.Dessa bolag måste dock måste vända sig till Kronofogden för eventuell utmätning. 3. KronofogdenI fråga om skulder som inte är äkta, i den mening att de inte uppkommit på godtagbara grunder, vänder man sig huvudsakligen till Kronofogden och förklarar situationen och att du anser att du inte borde behöva betala. Kronofogden har behörighet att utreda om skulderna är äkta och kan besluta om att de inte ska mätas ut. Ju mer material du visar, desto bättre.Kronofogden beslut kan överklagas till den tingsrätt vars domkrets du bor i.Jag hoppas du har fått den hjälp du söker, och önskar dig lycka tillMed vänlig hälsning,

Hur driver jag in en privat skuld?

2019-12-10 i Fordringar
FRÅGA |Mitt ex är skyldig mig 150 000:-. Han erkänner sin skuld till mig men säger att han inte kan betala "för tillfället", och jag har allt det som bevis i skrift. Hur ska jag gå till väga för att driva in skulden? Och kan ni hjälpa mig med att skriva om alla möjliga utfall? Finns det någon risk att jag inte kommer få tillbaka pengarna även om jag vinner i ev domstol?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur driver man in en skuld? Det finns flera vägar att gå om en person inte betalar en skuld som är förfallen. Att en skuld är förfallen innebär att datum för betalning har inträffat och passerat. Som jag förstår det har du och ditt ex tidigare inte bestämt någon speciell dag för när skulden ska betalas. Du har dock hört av dig och framställt ett krav på omedelbar betalning, vilket är tillåtet om inte någon tidpunkt för betalning är bestämd, se 5 § i skuldebrevslagen. En förfallen skuld drivas in med kronofogdemyndighetens (KFM) hjälp. En annan väg att gå är genom stämning i domstol. Du kan även upprätta en privat påminnelse/ett kravbrev som påtryckning. Lawline kan hjälpa dig att formulera ett kravbrevDu har redan framställt ett krav på betalning, men en formell påminnelse kan i bästa fall göra ditt ex mer benägen att inse allvaret och betala skulden. Det kan vara bra att få hjälp att formulera påminnelsen, och även fastställa eventuell ränta på skulden. Att ansöka om betalningsföreläggandeHos KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Efter KFM:s beslut (ett utslag) kan skulden drivas in. Du initierar ett ärende genom att fylla i en ansökningsblankett som skickas till KFM. Därefter skickar KFM ett föreläggande tillsammans med ett delgivningskvitto till ditt ex. Om exet varken betalar, bestrider skulden, eller har några andra invändningar kommer KFM att utfärda ett beslut om betalningsföreläggande. Då kan skulden börja att drivas in genom KFM:s försorg. Det sker ofta genom utmätning av egendom hos gäldenären (den som är skyldig pengar), om sådan finns och är utmätningsbar. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar för närvarande 300 kronor. Om beslut utfärdas debiterar KFM 600 kr för att driva in skulden. Den senare avgiften ska primärt åläggas ditt ex. På kronofogdemyndighetens webbplats kan du läsa mer om att ansöka om betalningsföreläggande. Att ansöka om stämningEtt annat sätt att kräva att ditt ex fullgör sin betalningsskyldighet är att väcka talan i domstol. I första hand rekommenderar jag inte detta alternativ, eftersom exet inte har motsatt sig att skulden faktiskt existerar. Det finns större kostnader förenade med en domstolsprocess. Ansökningsavgiften är 2800 kr, och dessutom kan du behöva ett ombud, vilket såklart är förenat med kostnader. Dessutom riskerar du att få betala motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora målet. Även om du skulle vinna målet finns det inga garantier för att skulden betalas. I sådant fall behöver du ändå ta vägen genom KFM och ansöka om betalningsföreläggande. På Sveriges domstolars webbplats kan du läsa mer om hur det går till med att ansöka om stämning. Mina råd Mitt råd är att du återigen hör av dig till ditt ex och meddelar att du ämnar att ansöka om ett betalningsföreläggande, alternativt att du skickar en påminnelse som ovan nämnt. Det finns naturligtvis möjlighet att exet vill undvika ett betalningsföreläggande, och inser att du menar allvar med ditt krav på betalning, och därför gör en större ansats att försöka betala. Ni skulle i sådant fall kunna upprätta en betalningsplan om det är svårt att betala hela skulden på en gång. Skulle ditt ex vägra att betala är mitt råd att du i första hand går vidare med att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM, istället för att ansöka om stämning i domstol. Skulle du önska kvalificerad juridisk hjälp kan jag varmt rekommendera att ta hjälp av våra jurister på Lawlines juristbyrå. Juristerna kan hjälpa dig att se över din situation och formulera en påminnelse eller kravbrev. Lawline kan även hjälpa till som rättegångsombud, om du ämnar att väcka talan vid domstol. Skulle du önska Lawlines hjälp, kontakta gärna mig på mejl, hanna.lindqvist@lawline.se, så hjälper jag dig att komma i kontakt med en kollega. Hoppas du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar. Vänligen,

Får en privatperson sälja en skadeståndsfordran?

2019-12-07 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Jag har ett skadestånd fastställt i tidigare dom som tilldelats mig som nu ligger hos kronofogden men de har ej kunnat utmäta några tillgångar från dessa personer som är solidariskt ansvariga för detta. Går det som privat person sälja denna fodran eller gå vidare på något annat sätt att kunna tillbaka detta skadestånd?Vänligen
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer i mitt svar att utgå ifrån att skadeståndet inte rör kränkningsersättning eller ersättning för personskada efter brott. Även en privatperson kan sälja en fordranDu undrar om det är möjligt för dig att sälja en fordran på skadestånd du har, som Kronofogdemyndigheten inte lyckats driva in.Huvudregeln i svensk rätt, är att fordringar och andra betalningskrav är fritt överlåtbara, och detta gäller även privatpersoner. Det är med andra ord fullt möjligt rent juridiskt för dig att sälja din skadeståndsfordran till någon annan, och på så vis få in en del av pengarna, och det krävs inte att personen kravet riktar sig mot är solvent. Samtidigt är det värt att nämna att det nog kommer vara svårt att hitta en köpare, med tanke på att den fordran riktar sig mot verkar ha mycket dålig ekonomi.Förutom att sälja skulden är det möjligt att begära gäldenären i konkurs, men detta är spekulativtFörutom att sälja skulden, kan du också beroende på omständigheterna fundera på att begära gäldenärerna i konkurs.Att begära någon i konkurs ökar naturligtvis inte i sig deras tillgångar - men däremot så innebär det att det kan bli aktuellt med återvinning. Det innebär att om gäldenärerna innan dess att fogden försökte driva in skulden exempelvis skänkte bort stora mängder egendom, kan det efter ett konkursbeslut vara möjligt att återvinna dessa till konkursboet, sälja av dem, och på så vis få in pengar till borgenärerna (t.ex dig).Detta är dock mycket spekulativt och medför ytterligare kostnader för dig. Om du inte har klara och otvetydiga indikationer på att gäldenärerna verkligen agerat uppenbart otillbörligt mot dig (genom att skänka bort stora mängder egendom, betala alla andra skulder före den till dig, eller något dylikt) rekommenderar jag därför att du avstår från att begära gäldenärerna i konkurs. Utöver de två förslagen ovan, kan jag inte komma på något sätt för dig att få in pengarna gäldenärerna är skyldig dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar eller om jag missförstått dig är du välkommen att återkomma med fler frågor, likt den du nyss ställde. Lyckönskningar och hälsningar,

Vilken semesterersättning har jag som arbetstagare rätt till vid en konkurs?

2019-12-22 i Fordringar
FRÅGA |Hej, företag där jag arbetade gick i konkurs och jag kommer få 3 mån lön samt semester ersättning för det här året men de vägrar ge mig mina sparade semester dagar från 2017-2018 27 dagar . Har jar rätt till dem och kan få dem ?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till sparad semesterersättning vid konkurs regleras i förmånsrättslagen (FRL), vilket jag utgår från att de dagar du undrar över är, samt lönegarantilagen. Lönegarantilagen innebär att staten ansvarar för en arbetstagares fordran mot en arbetsgivare som t.ex. har försatts i konkurs (1 § lönegarantilagen). Detta kallas statlig lönegaranti. Enligt 7 § lönegarantilagen ska den statliga lönegarantin omfatta bl.a. fordran på lön eller annan ersättning, i ditt fall semesterersättning, som har förmånsrätt enligt 12 § FRL. När det gäller dina semesterdagar från 2017–2018 så framkommer det i 12 § 4 st. FRL att semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen omfattas av din förmånsrätt. Den förmånsrätten omfattar då semesterlön och semesterersättning som står inne för det löpande året och det närmast föregående intjänandeåret. Med intjänandeår menas enligt 3 § 1 st. semesterlagen 1 april ett år till 31 mars påföljande år. I ditt fall beror det alltså på när din arbetsgivare gick i konkurs och. Enligt ett rättsfall från HD, NJA 2007 s. 901, ansåg HD att semesterdagar som sparats enligt 18 och 20 § semesterlagen ska omfattas av den statliga lönegarantin och ha förmånsrätt om semesterdagarna har sparats, dvs. att de härstammar från året efter det år som dagarna har intjänats. Detta gäller dock endast 5 semesterdagar. Du ska därmed kunna kräva ersättning för dessa 5 semesterdagar enligt lönegarantilagen om du har tänkt att spara dessa semesterdagar för det närmast föregående intjänandeåret som gällde vid konkursen. Vänliga hälsningar

Hur får man tillbaka pengar man har blivit lovad?

2019-12-14 i Fordringar
FRÅGA |Hur kan jag få tillbaka mina pengar min flickvän lovade att bitala hyra mmefter 5 månader men det gorde hon inte så där rök 16.00 hur ska ja gå vidare med det för få tillbaka dom
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att din flickvän har lovat att betala dig pengar för hyra ses juridiskt sett som en enkel fordran. Då är det reglerna i framförallt skuldebrevslagen om enkla skuldebrev som blir tillämpliga.Du har rätt att få de pengar som du har blivit lovadHar man utgett en enkel fordran så svarar man för den, och är alltså betalningsskyldig när den har förfallit till betalning (1 § 1 kap SkbrL). Detta verkar ha skett i och med att de 5 månaderna som ni avtalade om redan verkar ha förflutit.Således verkar du alltså ha legal rätt att få tillbaka de pengar som ni har avtalat om.Kronofogden kan hjälpa till med att utmäta obetalda fordringarFör obetalda fordringar kan man vända sig till kronofogden för att få hjälp med att utmäta dessa. Detta gör man genom att höra av sig dit och ansöka om ett betalningsföreläggande.Bevisbördan ligger på dig Det som dock kan bli ett problem för dig i denna situationen är att bevisbördan för att fordringen existerar ligger på dig. Det framgår ej av frågan om löftet från henne att betala var skriftligt eller muntligt, men om det bara var ett muntligt avtalat så kan det vara svårt för dig att uppfylla din bevisbörda. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vad bör man tänka på om man ska ta ett gemensamt lån?

2019-12-08 i Fordringar
FRÅGA |Vi är makar och vill låna gemensamt ett större belopp genom att ta ett bolån (3 milj) för att minska kostnader och samla ihop var och ens skulder. Jag har bostadsrätt sedan tidigare och min man kom in vid ett senare tillfälle och står därför inte på kontraktet utan vi har ett slags särboförhållande trots att vi är gifta men det ska inte vara så framöver. Hur ska vi göra här?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga att ni låna ett gemensamt belopp där ni båda står som låntagare. Din fråga regleras i skuldebrevslagen (SkrbL). Det viktigaste att tänka på vid lån är att det framkommer av lånehandlingarna att båda två står på lånen och är solidariskt betalningsskyldiga för detta (1 och 2 § skrbL). Det innebär att banken kan kräva betalt av er båda om det av någon anledning är så att den andre inte betalar sin del. I sin tur uppstår en regressrätt för den som betalar lånen dvs en rätt att driva in den del som du betalt för den andres räkning ( 2 § andra stycket skrbL). Önskar ni att reglera skulden på ett särskilt sätt mellan er är det viktigt att ni har ett skriftligt avtal där det framkommer vilka skyldigheter och rättigheter ni har gentemot varandra. Banken kan troligtvis vara behjälplig i detta avseendet. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan en butik vägra ta emot ett presentkort om man saknar tillhörande plastkort?

2019-12-02 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag hade ett presentkort I pappersform från en bowlinghall med texten "detta presentkort berättigar xx kronor att utnyttja på xx bowlinghall. Utfärdat av xx. Giltigt tom xx" Väl på bowlinghallen hävdar dom att det inte är ett presentkort utan bara ett kort som kommer till presentkortet som egentligen är ett plastkort. Jag fick inget plastkort i min gåva och känner mig lite lurad då texten säger att det är ett presentkort. Vad gäller här?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar din fråga har du fått presentkortet i gåva av någon annan än bowlinghallen. Jag förstår din fråga som att du vill kunna betala i enlighet med det som står på pappret hos bowlinghallen. Din fråga regleras i skuldebrevslagen (skrbL). Vad är ett presentkort i juridisk mening?Ett presentkort är ett s.k löpande skuldebrev. Dvs den som har presentkortet har rätt att använda det som betalmedel i butiken (11 § skrbL). Det brukar i juridiska termer förklaras som att man har en fordran (skuld) mot butiken som man har rätt att få betalt för, då genom att kunna lämna in presentkortet mot varor eller pengar. I ditt fall verkar det som att butiken delar ut en papperslapp tillsammans med ett plastkort där papperslappen talar om hur mycket pengar som ska finnas på plastkortet. Det är alltså plastkortet som "validerar" presentkortet genom att man betalar med hjälp av detta. Butiken är fri att sätta det som villkor att man "byter in" plastkortet i utbyte mot exempelvis varor, eller bokningar på en bowlinghall. Papperslappen kan kortfattat beskrivas som ett tillbehör till själva presentkortet där information om villkor framkommer. Det tjänar alltså inte självständigt som ett presentkort. Vad kan du göra nu?Jag uppfattar det som att du redan varit hos bowlinghallen och försökt lösa situationen med dem utan framgång. Tyvärr kan jag inte dra någon annan slutsats än att plastkortet är ett krav från bowlinghallen för att du ska kunna utnyttja förmånerna. Således hänvisar jag dig till att kontakta dem du fått gåvan från och försöker förvissa dig om var plastkortet kan ha hamnat. Om det är så att de aldrig mottagit något plastkort från bowlinghallen kan det hela rendera i en helt annan juridisk bedömning. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH