Vad krävs för att man ska vara betalningsskyldig för en skuld?

2020-09-26 i Fordringar
FRÅGA |Fråga 1I samband med ett gemensamt fastighetsköp av A (kvinnan) och J (mannen) skulle en handpenning på 265 000 kr erläggas.J har 165 000 kr från en tidigare försäljning att lägga medan Js far JE går in och lägger de resterande 100 000 kr.Ingen skuldförbindelse, varken muntlig eller skriftlig, upprättades mellan A och JE.En tid senare installerades bergvärme på denna fastighet till en kostnad av 185 000 kr. Även denna betalades av JE. Inte heller här upprättades någon skuldförbindelse, muntlig eller skriftlig, mellan A och JE.A och J var vid detta tillfälle inte gifta.Vi skulle vilja ha svar på huruvida A har någon del i dessa skulder till JE.Fråga 2A och J ingick giftermål i juni 2017 men flyttade isär i september 2019. J har i oktober 2019 betalat en utgift vid ett tillfälle för A. Skilsmässoansökan lämnades in till Tingsrätten i januari 2020. Detta skedde således innan skilsmässoansökan inlämnats!Vi skulle vilja ha svar på huruvida detta ingår i familjens gemensamma kostnader och inte utgör någon fordran från J till A.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDå din fråga består av två delfrågor kommer dessa att besvaras under separata rubriker nedan. Jag vill poängtera att svaret är skrivit endast utifrån den information som delgetts i frågan och att svaret kan ändras för det fall att det finns omständigheter som inte presenterats (t.ex. sådant som sagts mellan parterna m.m.)Fråga 1Som jag förstår det utifrån det du beskriver har J:s far JE lagt in dels 100.000 kronor i samband med att A och J köpte en fastighet, dels betalat 185.000 kronor för installation av bergvärme i fastigheten. Som jag förstår har det avtalats mellan J och JE att såväl de 100.000 kronorna som de 185.000 kronorna utgör ett lån. Min utgångspunkt för svaret är att det föreligger ett låneförhållande mellan J och JE.För att man ska vara betalningsskyldig för en skuld måste man ha kommit överens därom. Det innebär att för att A ska vara betalningsskyldig till JE för skulden måste hon och JE kommit överens därom. Sådan överenskommelse kan ske såväl muntligt som skriftligt. Skriftligt är att föredra ur bevissynpunkt. Utifrån den information du delgett oss i frågan förefaller det inte som att A är betalningsskyldig för den eventuella skulden. För att A ska vara betalningsskyldig krävs det att A har ingått ett avtal om att hon är betalningsskyldig. Inget i informationen talar för det. Om JE vill göra gällande att även A är betalningsskyldig blir det i praktiken JE som får bevisbördan därom.Fråga 2I detta fall krävs det att A och J kommit överens om att J har en fordran på A. En sådan överenskommelse kan även i detta fall ingås såväl muntligt som skriftligt. Det finns inget i frågan som talar för att sådan överenskommelse skett. Om J anser att A är skyldig honom pengar för att det rörde sig om ett lån blir det i praktiken J som har bevisbördan för att det överenskommits om ett lån. Utifrån informationen som delgetts förefaller det inte finnas någon skuld mellan A och J. Om utlägget J har gjort innefattat att han köpt något till A kommer detta dock att som utgångspunkt utgöra giftorättsgods vilket ska ingå i en bodelning.Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bör man låna ut pengar till en eller flera gäldenärer och vad bör finnas med i ett skuldebrev?

2020-09-25 i Fordringar
FRÅGA |Jag ska låna ut pengar till min son som är gift, pengarna ska användas till att köpa en koloni som ska användas av min son, hans fru och barn(jag lånar ut 75% av kostnaden för kolonin)Bör jag låna ut pengarna till min son eller till min son och hans fru gemensamt?Vad bör skrivas i skuldebrevet?Tacksam om jag kan få hjälp att tänka kring detta.
Nhi Tran |Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna kring skuldebrev finns i Skuldebrevslagen (SkbrL). Jag kan börja med att kort berätta om vilka varianter av skuldebrev som finns och därefter redovisa saker du bör tänka på vid upprättande av ett skuldebrev.Allmänt om skuldebrevDet finns olika typer av skuldebrev; enkla och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en specifikt namngiven person. Utgångspunkten är att du som långivaren varken kan ge bort eller sälja rätten att kräva tillbaka pengar från din son och hans fru, d v s låntagarna, utan att berätta om överlåtelsen och vem den nya ägaren av skuldebrevet är för dem. Det är mycket lättare att överlåta ett löpande skuldebrev Det är mycket enklare att överlåta ett löpande skuldebrev, vilket innebär att du kan sälja eller ge bort skuldebrevet till i princip vem som helst. Det finns två olika sorters löpande skuldebrev: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Med innehavarskuldebrev menar man att den person som besitter skuldebrevet kan kräva betalning av låntagaren – inget annat krävs än skuldebrevet. Vad gäller orderskuldebrev måste den som har skuldebrevet kunna visa ett kvitto på att denne fått, alternativt köpt skuldebrevet av den före detta innehavaren. Om du vill kunna sälja skuldebrevet senare skulle jag därmed rekommendera dig att uppmana din son och svärdotter att upprätta ett löpande skuldebrev för dig. Bör du låna ut pengarna till din son eller till paret gemensamt?Om du lånar ut pengar till din son är det enbart denne som är skyldig att betala tillbaka pengarna till dig. Om du däremot lånar ut pengar till både din son och hans fru har de ett s k solidariskt ansvar, vilket innebär att du har rätt att välja vilken av dem som ska krävas och kan kräva vem som helst av paret på hela skulden (2 § 1 st. SkbrL). Din son och hans fru kan också avtala med dig om ett delat ansvar, vilket innebär att du inte kräva någon av dem på mer än deras egna andel av skulden. Fördelen med att låna ut pengar till båda av dem är alltså att du har fler gäldenärer att kräva betalning av. Om din son saknar ekonomisk möjligheter att betala tillbaka lånet och du verkligen behöver pengarna kan du i ett sådant fall vända dig till din svärdotter och få betalt för skulden. Efter att hon har betalat dig har hon ett regressansvar mot din son, vilket innebär att hon kan återkräva hans andel av skulden som han skulle betalat (2 § 2 st. SkbrL). Vad bör finnas med i skuldebrevet?För att skuldebrevet ska vara giltigt måste fyra kriterier uppfyllas. Dessa kriterier finns inte lagstadgade men framgår av förarbetena till lagen (SOU 1935:14). Skuldebrevet måste vara:- skriftligt- till yttre fristående (d v s ska bara ge uttryck för en fordran, det ska inte framgå varför de har utfärdat skuldebrevet) - ensidigt (d v s det ska inte framgå motprestationer, exempelvis att du ska låna ut en viss summa till dem)- en utfästelse om ett penningbelopp (d v s de ska betala tillbaka med pengar)Det kan även vara bra att ta med villkor i skuldebrevet, såsom när skulden ska betalas (förfallodatum) eller om skulden ska delbetalas. Om inget framgår av skuldebrevet är huvudregeln att hela skulden ska betalas när du - eller den personen som innehar skuldebrevet , om det rör sig om exempelvis ett innehavarskuldebrev - begär det (5 § SkbrL).Om du vill ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev kan vår avtalsrobot hjälpa dig med detta (klicka här).Jag hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till betalning efter slutfört uppdrag?

2020-09-21 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag är röstskådespelare och spelade på uppdrag av en svensk röstcastingfirma in en text för en norsk reklambyrå. Inspelningen i min studio följdes via nätuppkoppling av min uppdragsgivare och av hennes dito. Båda godkände jobbet och jag skickade en faktura. På castingfirmans hemsida rubriceras jobbet som "Closed".Nu vill castaren inte betala eftersom reklambyråns uppdragsgivare efter tio dagar förklarat att man inte vill använda inspelningen. Har jag rätt att fortfarande kräva full ersättning för avslutat jobb?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån de uppgifter du för fram i din fråga har du på uppdrag av en svensk castingfirma läst in en text för en norsk reklambyrå. Arbetet godkändes av såväl din uppdragsgivare som den norska reklambyrån. När arbetet var slutfört fakturerade du castingföretaget. Nu vill företaget du fakturerat inte betala för den utförda tjänsten eftersom reklambyråns uppdragsgivare efter tio dagar förklarat att den inte vill använda inspelningen. Du undrar om du fortfarande har rätt att kräva full ersättning för avslutat arbete. Då du skriver att du fakturerat castingfirman är min utgångspunkt att du har någon form av företag (enskild firma, AB etc.) och inte är anställd av castingföretaget.I det fall du beskriver finns det flera avtalsförhållanden. Det avtalsförhållande som är aktuellt för att utreda din fråga är förhållandet mellan dig och castingfirman (dvs. det företag du fakturerat). För att avgöra under vilka förutsättningar du har rätt till betalning måste avgöras vad som är avtalat er emellan. Har ni ett skriftligt avtal är min rekommendation därför att du i första hand går igenom det. Finns det inget skriftligt avtal får det avgöras utifrån om ni har något muntligt avtal. Det ska dock poängteras att muntliga avtal är svårare att föra i bevisning. I ditt fall kommer det att vara avgörande vad som kan bevisas. För det fall att ärendet går till domstol kommer sannolikt skyldigheten att bevisa något (bevisbördan) att förflyttas er emellan. Då det är du som påstår att det finns ett avtal angående utförande av en tjänst är det du som kommer att få bevisbördan därom. Om din motpart anser att det, trots avtalet om utförande av tjänsten, finns avtalat att betalning endast ska ske om dess kund godtar uppdraget, blir det din motpart som får bevisbördan därom.I ditt fall kan jag inte ge besked om du har rätt att kräva full ersättning eller vad dina eventuella möjligheter till framgång må vara. Min rekommendation är att börja med att gå igenom avtalet. Om du önskar hjälp med att gå igenom avtalet kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. En av våra jurister kan även, som ombud för dig, sända ett kravbrev till din motpart med begäran om betalning. Givetvis kan vi företräda dig för det fall att ni inte kan enas och du väljer att gå till domstol. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur invänder jag mot utmätning med stöd av dödad förkommen handling?

2020-09-17 i Fordringar
FRÅGA |HejJag har haft ett banklån från 2001 där det är kvar att betala 60 000kr. (50% är förseningsränta) För ett 1 1/2 år sedan skickade inkassoföretaget in en ansökan för dödande av förekommen handling till Kronofogden. Anledningen är att banken som inkassoföretaget köpt skulden av inte längre hittar skuldebrevet. Jag meddelade då kronofogden att jag invänder mig mot verkställande av skuld.Fick svar från kronofogdemyndigheten:Kronofogdemyndigheten tar upp ditt mail som en invändning mot sökt utmätning. Jag tolkar invändningen som att du menar att sökanden inte presenterat det förkomna skuldebrevet. Nästa steg för mig blir att beställa hem akten från inregistreringen, men jag kan redan nu se att de antecknat, att skuldebrevet dödades i beslut den 7 juli 2020.Det är lätt att missförstå vad dödning av förkomna handlingar innebär. Beslutet innebär inte att själva skulden dödas. Bakgrunden är istället att vissa handlingar, t ex löpande skuldebrev, måste presenteras för att sökanden ska ha rätt att ansöka om utmätning. Om ett sådant skuldebrev förekommer, har innehavaren rätt att få skuldebrevet dödat och istället få ett beslut att visa för Kronofogdemyndigheten att skuldebrevet förekommit och inte längre gäller. De har alltså, trots att skuldebrevet förekommit, rätt till utmätningVill du formulera din invändning på annat sätt än det jag gjort ovan, ger jag dig möjlighet att senast den xx komplettera invändningen Hur ska jag då istället formulera mig menar dem?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om dödande av bland annat skuldebrev finns i lagen om dödande av förkommen handling. För att ha möjlighet att begära betalt med stöd av ett löpande skuldebrev krävs att borgenären kan visa upp skuldebrevet (13 § skuldebrevslagen). Om det kan antas att skuldebrevet förstörts eller kommit bort kan det efter ansökan dödas av den som förlorat handlingen (2-3 § lagen om dödande av förkommen handling). Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om de omständigheter som åberopas till stöd för att handlingen har förstörts eller kommit bort. Till ansökan ska fogas en kopia av handlingen eller sådana uppgifter om handlingens innehåll, som är nödvändiga för att den med säkerhet ska kunna identifieras (5 § första stycket). Har sökanden gjort sannolikt att handlingen förstörts eller kommit bort, ska det utfärdas ett föreläggande som snarast ska kungöras i Post- och inrikes tidningar. Föreläggandet ska innehålla en beskrivning av handlingen samt uppgift om att sökanden har gjort sannolikt att handlingen har förstörts eller kommit bort. I föreläggandet ska det finnas en uppmaning till den som kan inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan lämna upplysningar i ärendet, att anmäla detta senast en viss angiven dag (8 §). När tiden gått ut och det inte finns någon omständighet som visar eller ger skälig anledning att anta att handlingen finns i behåll, ska handlingen dödas genom beslut av myndigheten (9 § första stycket). Om en handling har dödats, får sökanden göra gällande den rätt som handlingen grundas på utan att handlingen behöver visas upp (11 §).Som jag förstår det i ditt fall har handlingen genom beslut dödats den 7 juli 2020. Att skuldebrevet dödats innebär att den fysiska handlingen (skuldebrevet) förlorat sin rättsliga betydelse och det går inte att begära betalat av dig med stöd av den (om någon skulle hitta den eller inneha den). Dödandet av handlingen innebär även att den som förlorat handlingen får ett beslut som den kan använda för att göra sin rätt gällande, utan handlingen. Borgenären behöver således inte visa upp det fysiska skuldebrevet, då detta är försvunnet och dödat. För ett begära utmätning hade borgenären i vanliga fall varit tvungen att visa skuldebrevet för Kronofogdemyndigheten, i och med dödandet av handlingen är det tillräckligt att beslutet om dödande av handling visas upp. För din del innebär det att om du var betalningsskyldig enligt skuldebrevet är du betalningsskyldig även enligt beslutet om dödande av förkommen handling.I ditt fall förstår jag inte exakt vad det är du invänder dig mot och varför. Jag förstår av det du skrivit i din fråga att du invänder dig mot verkställande av skuld. Om det är mot bakgrund av att sökanden inte visat upp skuldebrevet är skuldebrevet däremot ersatt med beslutet. De invändningar som kan ske är sådana som normalt sett kan ske (om man t.ex. anser att man redan betalt och kan bevisa att så skett). Någon annan invändning som är möjlig ser jag dessvärre inte. Ett skuldebrev är ett starkt bevismedel för att det finns en skuld. Att överklaga själva beslutet om dödande av den förkomna handlingen ska ske inom tre veckor från dagen för beslutet (25 §). I ditt fall är det således för sent att överklaga beslutet om dödande. Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man blivit tvingad till att utfärda ett skuldebrev?

2020-09-25 i Fordringar
FRÅGA |Hej, i 2005 jag skrev ett skuldebrev till mitt ex innan jag sålde min pappas lägenhet att jag lånar 80 000 med renta 4% i månad men jag aldrig lånat pengarna från henne, hun ville försäkra att hun ska få de pengarna och tvingade mig att skriva den papper. Ingen mottagaren eller hennes signatur står på papper, bara mit namn. Nu hun kräver 400 000 från mig. Också jag har ljudinspelning frön skatteverket möte att hun fått 100 000 från mig för jag sålde denna lägenhet. Hur jag styrkar att hun ljuger? Tack.
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Jag har förstått din fråga som att ditt ex har tvingat dig att utfärda ett skuldebrev till henne men att du i realiteten inte lånat pengar från henne. Trots det kräver hon nu dig att betala skulden. Reglerna om ogiltighetsgrunder finns i Avtalslagen (AvtL). Skuldebrevet är ogiltigt eftersom ditt ex har tvingat dig att utfärda skuldebrevet (29 § AvtL). I och med att skuldebrevet är ogiltigt har ditt ex ingen rätt att kräva betalning från dig. Dock skulle jag råda dig att försöka få tillbaka skuldebrevet från henne. Du nämner i din fråga att det inte framgår av skuldebrevet vem brevet är ställt till, alltså vem som du ska betala, men ditt namn framgår. Ett skuldebrev där ingen är angiven som borgenär är ett så kallad in blanco-skuldebrevet. Om ditt ex överlåter skuldebrevet genom att sälja det vidare kan köparen kräva dig på betalning, trots att skuldebrevet upprättats genom lindrigt tvång (15 § SkbrL samt 29 § AvtL). Detta beror på att ett in blanco-skuldebrev är ett löpande skuldebrev. Denna typ av skuldebrev är avsedd att omsättas, alltså säljas vidare, varför köparen av skuldebrevet kan vända sig till dig och kräva betalning om denne varit i god tro. Jag hoppas att situationen löser sig och att du får tillbaka skuldebrevet. Återkom gärna om du har ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Hur säkerställer jag att jag får tillbaka pengar jag lånar ut?

2020-09-21 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en god vän som har bett mig om ett lån. Hur kan jag få maximal säkerhet? Han har på grund av många inköp tagit ut flera lån och krediter, nu ca 600.000, som han inte kan betala. Kommunens skuldrådgivare har hjälpt honom och hans fru att upprätta en budget. De ser vilken utrymme de har för att betala avEn lösning som inte leder till betalningsanmärkning eller värre för honom, är att han får från mig ett annuitetslån på 300.000 på 5% under 8 år. Han kan betala av sina tio mindre krediter. Han har kvar tre lån utöver lånet från mig. Dessa tre är på totalt 300.000 med ränta 6%, 12%, och 15%.Hans och hans fru tillsammans kan betala alla lån enligt budgeten de har upprättat, men har inte ett extra öre över för t ex oväntade utgifter. Jag är 81 år, min fru har Alzheimers sjukdom. Min vän är 38 år, har fast jobb. Hans fru har fast jobb. Men det finns risk att deras äktenskap inte håller. Han har bott i flera länder och det finns en extremt liten, men dock möjlig, risk att han flyttar ifrån Sverige. Vad händer om han inte kan betala alla lån varje månad? Jag vill ha första tjing på hans pengar.Vad händer om jag dör eller annars inte kan sköta min ekonomi? Vi har två barn.Hur ska jag bevaka mina intressen om det behövs?Finns det klausuler jag borde ha med i lånet? Borde lånet vara mellan mig och honom eller ska hans fru vara med? Vilka andra legala dokument borde jag upprätta utöver låneförbindelsen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har din vän ekonomiska problem och har bett dig om ett lån på 300.000 kronor. Du undrar vad du kan göra för att få säkerhet och "första tjing" till hans pengar, vad som händer om du avlider, om lånet borde vara med även hans fru och vad som händer om han inte betalar som hans ska.Vad händer om låntagaren inte betalar lånet?Om din vän som lånat pengar (gäldenären) inte betalar enligt er avbetalningsplan har du rätt att ta ut dröjsmålsränta. Om gäldenären inte betalar på förfallodagen utgår det ränta på fordringen från förfallodagen (3 § räntelagen). Om din vän inte kan, eller vägrar, att betala kan du vända dig till Kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Bestämmelser om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få gäldenären (den betalningsskyldige) att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §).Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.Det som händer när det ansöks om ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till gäldenären och följande kan hända:1. Gäldenären väljer att betala till dig. 2. Gäldenären invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen. 3. Gäldenären hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att gäldenären är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.Om gäldenären betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och vederbörande inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos gäldenären. Det bör dock uppmärksammas att det krävs att det finns tillgångar för utmätning. Har gäldenären ingen utmätningsbar egendom kommer du, trots utslag, inte att få något betalt.Ett alternativ för att säkerställa att du kan få ut hela eller delar av skulden är att din vän lämnar något i pant, att du får s.k. panträtt. Med panträtt menas att en panthavare under vissa förutsättningar har rätt att sälja panten för att få betalt för sin fordran. För att långivaren ska ha förmånsrätt till panten, det vill säga företräde till betalning ur panten framför vissa andra fordringsägare vid utmätning och konkurs, krävs enligt huvudregeln att panten överlämnats (traderats) till långivaren. Så är möjligt om din vän t.ex. har dyrbara smycken, konst etc. han kan lämna över som pant. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om det är en bostad. För att få förmånsrätt i en bostad måste ägaren av fastigheten ansöka om inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och pantbrev utfärdas som bevis för inteckningen. Förmånsrätt i en bostadsrätt får långivaren genom att ägaren av bostadsrätten skriver under ett avtal om pantsättning. Därefter underrättar långivaren bostadsrättsföreningen om att pantsättning av bostadsrätten skett. För bostadsrätter finns det alltså inga pantbrev. Sammanfattningsvis är panträtt ett alternativ, det krävs dock att din vän antingen har något dyrbart som kan lämnas över i pant, alt. att han har en bostad han kan ta ut pantbrev i.Ytterligare ett alternativ är att din vän ordnar någon som går i borgen för honom. Har din vän en borgensman kan du kräva vederbörande på skulden istället för din vän, för det fall att han inte skulle betala.Vad händer om du avlider eller du inte kan sköta din ekonomi?Lånet är giltigt även om du t.ex. skulle bli sjuk och inte kan sköta din ekonomi. Det kan däremot vara en god idé att du upprättar en framtidsfullmakt till dina barn, eller någon annan du litar på. Framtidsfullmakten ger fullmaktshavaren rätt att företräda dig i bland annat ekonomiska angelägenhet.Om du avlider kommer skulden inte att försvinna utan istället att tillfalla ditt dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som skapas i samband med ditt frånfälle. Då är din vän istället skyldig att fortsätta att betala på skulden, men till dödsboet. Skulden din vän har till dig blir helt enkelt en tillgång i dödsboet.Borde lånet vara även med hans fru?Givetvis är det en möjlighet att både din vän och hans fru står som låntagare. Om båda står som låntagare har de ett solidariskt ansvar. Det solidariska ansvaret innebär att du kan vända dig till vem som helst av låntagarna och begära betalt. Du kan således vända dig till din vän för att få betalt, eller till hans fru. Det kan vara en fördel att ha mer än en låntagare att vända dig till.Vilka dokument bör du upprätta?För att låna ut pengar bör du upprätta ett låneavtal, ett s.k. skuldebrev. Om pantsättning blir aktuell bör ni även upprätta ett pantavtal. För att någon annan ska ha möjlighet att sköta din ekonomi om du skulle bli väldigt sjuk, kan det vara en god idé att upprätta en framtidsfullmakt. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälplig med att upprätta alla de dokument du önskar. Om så är intressant är du välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt.Avslutningsvis har jag full förståelse för att du vill hjälpa din vän. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det alltid finns risker med att låna ut pengar. Om det inte finns någon säkerhet i form av pant eller borgensman finns det en risk att du inte får tillbaka det du lånat ut.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, tisdagen den 22 september, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan ett orderskuldebrev göras om till ett innehavarskuldebrev?

2020-09-20 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Har en kort fråga angående löpande skuldebrev. Om jag har ett orderskuldebrev till en person. Kan jag som borgenär överlåta det och skriva om till ett innehavarskuldebrev istället? Istället för att skriva person C så anger jag innehavaren av detta skuldebrev. Tack för svar.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få ett orderskuldebrev att behandlas som ett innehavarskuldebrev kan du som borgenär göra ett så kallat indossament in blanco. Vad som menas med det kommer förklaras nedan. Kan ett orderskuldebrev göras om till ett innehavarskuldebrev?Ett indossament är en överlåtelseförklaring som är tecknad på skuldebrevet och som visar att skuldebrevet överlåtits från en identifierad överlåtare till en identifierad förvärvare. Ett exempel på ett indossament kan vara: "Till B, överlåter jag, A, detta skuldebrev". När ett indossament tecknas in blanco betyder det att indossamentet inte identifierar en speciell förvärvare, utan visar endast att skuldebrevet överlåtits. Ett exempel på ett in blanco indossament kan vara: "Jag, A, överlåter detta skuldebrev". Det definieras alltså inte en specifik person som köpt skuldebrevet. När du gör ett indossament in blanco ska orderskuldebrevet därefter behandlas som ett innehavarskuldebrev (13 § 2 st skuldebrevslagen).För att orderskuldebrevet ska behandlas som ett innehavarskuldebrev krävs det därför att du inte anger en specifik köpare på indossamentet vid överlåtelsen.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Mitt ex vägrar betala tillbaka pengarna jag lånade ut, hur ska jag få tillbaka dem?

2020-09-17 i Fordringar
FRÅGA |Hej kan jag gå till rätten om mitt ex vägrar betala pengar jag har lånat till henne så hon kunde bli av med sina krediter? Jag har allt på swich. Vi skulle skriva ett kontakt som hon har skjutit bort hela den och vägrar skriva på något. Hur gör jag?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din fråga rör en fordran har du två möjliga tillvägagångssätt. Antingen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, eller så kan du väcka talan i tingsrätten. Nackdelen med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten är att om ditt ex bestrider betalningsföreläggandet så behöver du ändå väcka talan i tingsrätten. Eftersom hon vägrat att betala tillbaka pengarna hittills finns det en överhängande risk att hon bestrider ett betalningsföreläggande. Du väcker talan mot ditt ex genom att skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten i den ort där ditt ex bor (42 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § RB). Din ansökan ska innehålla uppgifter om vad din talar gäller (d.v.s att du vill att ditt ex ska betala tillbaka de pengar hon lånat av dig), de omständigheter som ligger till grund för din talan (att ditt ex lånat pengar av dig, på vilket sätt, när och hur), de bevis du vill lägga fram (Swish-betalning, sms-konversationer och liknande), samt din underskrift (42 kap. 2 § RB). Till sist vill jag informera om att en rättegång är förenad med rättegångskostnader. I tvistemål är huvudregeln att den parten som förlorar målet som ska betala rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § RB). Om du förlorar målet riskerar du att behöva betala både dina egna ombudskostnader, ansökningskostnader, resekostnader m.m., samt motsvarande kostnader för ditt ex. Du bör därför noga se över ditt bevismaterial och lämpligtvis kontakta en advokat för att bedöma om du har tillräckligt med bevis för att kunna vinna målet. Skulle din fordran dock röra ett belopp som är mindre än 24 150 kr (år 2020) riskerar du som mest att behöva betala en timmes rättslig rådgivning för ditt ex (18 kap. 8a § samt 1 kap. 3d § RB). För att sammanfatta kan sägas att du kan väcka talan mot ditt ex tingsrätten genom att skicka in en skriftlig ansökan, men att du först bör se över vilket bevismaterial du har och bedöma möjligheterna att vinna målet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,