Kan man bli retroaktivt betalningskyldig för elfakturor som av misstag ställts ut till ett för lågt belopp?

Hej! Vi sålde vår bostadsrätt i början på 2022 och flyttade ut 30/4-2022. Nu, 17/4-2023, så har vi fått en retroaktiv faktura för elkostnaden (1/9-2021 till 1/5-2022) från föreningens förvaltningsbolag. De menar att de har fakturerat ett för lågt belopp 2022-01-01 till 2023-03-31 (dvs fakturan anger ett tidigare datum än när de ansett att felet startat) för att förvaltningsbolaget har använt ett felaktigt elpris. Att endast 30% av totalkostnaden per lägenhet har debiterats ut. Vi bor inte längre i lägenheten och är som sagt inte längre en del av föreningen. Vi har aldrig haft anledning att tvivla på elpriset då det inte varit nämnvärt annorlunda än för tidigare bostäder vi bott i. Har de verkligen rätt att fakturera oss när vi inte längre har avtal med föreningen? Är inte detta något som föreningen bör lösa med förvaltningsbolaget? Hur kan vi i så fall bestrida fakturan? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline! I din fråga aktualiseras främst fordringsrättsliga frågor men även vissa grundläggande avtalsrättsliga aspekter. 


Rättsutredning

Gällande din fråga kan det inledningsvis konstateras att det avseende din betalningsskyldighet, enligt min bedömning, i princip saknar betydelse att du inte längre har ett avtal med föreningen. Betalningskravet hänför ju sig nämligen till en tid då du hade ett avtal som innebar att du skulle bli fakturerad för din fulla elförbrukning av förvaltningsbolaget. Inom ramen för detta avtalsförhållande är vidare utgångspunkten att det föreligger en lojalitetsplikt som för dig skulle innebära att du som utgångspunkt – förutsatt att du är medveten om felfaktureringen – har en skyldighet att upplysa när förvaltningsbolaget av misstag fakturerar ett för lågt belopp (jfr NJA 2017 s 203 punkt 8). I ditt verkar du ju dock inte ha varit medveten om felfaktureringen och frågan blir hur vi då bör se på situationen.


En viktig aspekt som tillmäts stor betydelse inom ramen för fordringsrättsliga frågor av detta slag är omsättningens intresse som i sammanhanget innebär att rättsordningen vill främja ett system där du som avtalspart kan lita på att det som framgår i en faktura är korrekt. En motsatt ordning skulle kunna leda till en tendens i samhället där folk blir avskräckta att ingå avtal, någonting som rättsordningen då vill sträva att motverka. Av detta skäl skulle det kunna vara problematiskt om en avtalspart som i god tro (omedveten om misstaget) betalat fakturor kan bli retroaktivt betalningsskyldig för stora belopp. Med detta i bakhuvudet kan vi nu närmare utreda vad som mer konkret gäller i ditt fall.


Två olika mål som berörde en situation ganska likartad den du befinner dig i prövades av Högsta domstolen (HD) i NJA 1991 s 3 del I och II (båda målen fick prövningstillstånd och har därefter publicerats i samma rättsfallsreferat). I båda målen hade en elleverantör felaktigt debiterat ett för lågt belopp till förbrukaren. Frågan var då, likt ditt fall, om förbrukaren kunde bli retroaktivt betalningsskyldig gentemot elleverantören. Av HD:s domskäl kan vi läsa ut att vi behöver ställa oss två frågor, (1) om det på fakturan på något sätt framgår att det debiterade beloppet varit felaktigt, om så inte är fallet behöver vi (2) ställa oss frågan om det föreligger en så pass tydlig disproportion mellan den kvantitet el som har förbrukats och det belopp som fakturerats att du ändå borde ha insett att faktureringen varit felaktig. Nu vet jag inte hur eran el faktura ser ut men generellt sätt brukar man på el fakturor inte få några närmare uppgifter om hur faktureringen har beräknats och det är således i regel inte möjligt att enbart ur detta läsa ut att faktureringen varit felaktig. Nästa fråga blir då om det varit fråga om en så pass tydlig disproportion att du ändå kan bli betalningsskyldig. Denna fråga bör ses mot bakgrund av HD:s uttalanden i målen som kan sammanfattas något i stil med att el är någonting komplicerat som en förbrukare sällan har några närmare kunskaper om, utgångspunkten är därför att en förbrukare inte har någon närmare undersökningsplikt och att de därför i regel ska kunna lita på att fakturorna är riktiga. I ett av målen hade faktureringen då enbart uppgått till 1/20 av förbrukningen men trots detta ansågs det inte föreligga en sådan disproportion för att förbrukaren skulle bli betalningsskyldig. Mot bakgrund av detta anser jag att det är svårt för förvaltningsbolaget att nå framgång med ett retroaktivt betalningskrav då disproportionen i ditt fall inte verkar vara tillräckligt tydlig för att möjliggöra ett sådant krav. 


Avslutande ord

Jag har alltså lyft fram argument som talar för att du inte kan bli retroaktivt betalningsskyldig för de felaktiga fakturor som förvaltningsbolaget ställt ut. Att fakturan dessutom (eventuellt) hänför sig till månader innan felet i fråga ens uppkom är en omständighet som självklart också kan användas för att bestrida betalningskravet. Avslutningsvis är mitt förslag till dig att du bestrider fakturan genom att i första hand ta kontakt med förvaltningsbolaget, samt att du förslagsvis lyfter fram de rättsliga argument som jag tagit upp i mitt svar. I många fall löser sig situationer bäst på denna väg. På konsumentverkets hemsida kan du här få lite konkret vägledning om hur man på bästa sätt bestrider fakturor. 


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”