Får näringsidkare kvarhålla egendom och när får ägaren tillbaka egendomen?

2020-01-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej, företaget har en bil i bilverkstaden. Och bilverkstaden håller inne bilen tills dem har fått betalt. Företaget är inte så gammalt och bilen fick motorhaveri. Vi har försökt att få avbetalning men det få vi inte för företaget är så nytt. Nu har bilen varit i verkstaden i 4 månader. Dem vägrar släppa bilen. Utan den bilen får vi inte in pengar. Nu tänker dem lämna i ärendet till inkasso. Vilka regler gäller då? Om vi får ett avbetalningsplan där? Måste dem ge oss bilen? Vi behöver verkligen bilen. Och nu ska dem börja ta betalt för att bilen står där. 150:- / dag. Får man göra så här?Mvh
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer att dela upp mitt svar i två delar där jag svarar på 1) reglerna kring kvarhållande av annans egendom samt 2) hur bilen fortsättningsvis ska hanteras.Vad gäller vid kvarhållande av annans egendom?I det fallet att en förvarare lägger ner en nödvändig kostnad på egendom åt annan, och ägaren till egendomen inte betalar denna kostnad, har näringsidkaren rätt att kvarhålla egendomen som säkerhet för sin fordran mot ägaren. Denna rätt kallas för retentionsrätt och går att utläsa ur 12 kap. 8 § handelsbalken. Retentionsrätten innebär dessutom en förmånsrätt för den som kvarhåller egendomen i enlighet med 4 § p. 3 förmånsrättslagen.Utöver vad som nu har sagts gäller att egendomen som kvarhålls har ett särskilt samband med den fordran som förvararen har mot ägaren. I ert fall finns ett tydligt samband mellan bilen och bilverkstadens fordran, och bilverkstaden har därmed haft rätt att kvarhålla er bil under tiden som ni inte har betalat fordringen.Hur ska bilen hanteras?Bilen har utifrån vad som nu har sagts helt i enlighet med lag varit i bilverkstadens besittning. Situationen förändras däremot när bilverkstaden väljer att överlåta sin fordran till ett inkassobolag. När bilverkstaden överlåter sin fordran till inkassobolaget tar inkassobolaget över den fordran som bilverkstaden inledningsvis haft mot ert företag. Bilverkstaden har därmed ingen grund längre för att kvarhålla bilen trots att skulden fortfarande kvarstår, eftersom att skulden nu är till inkassobolaget. Ni har därmed rätt att återta bilen från bilverkstaden.Att bilverkstaden väljer att kräva daglig betalning från er är en annan fråga. I brist på alla omständigheter i ert fall kan jag inte ge något träffsäkert svar på om bilverkstaden har fog för sina dagliga betalningskrav. Om det är så att bilverkstaden har meddelat er om att ni har rätt att hämta tillbaka bilen, och att ni har underlåtit att hämta bilen, skulle bilverkstaden ha rätt att begära betalning för varje dag som bilen inte hämtas. Om ni behöver ytterligare juridisk rådgivning kan ni boka en här.Jag hoppas att det var svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Måste det finnas ett skuldebrev för att en skuld ska vara giltig?

2019-12-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Min bror dog hastigt i somras.Dödsbodelägare blir då mina föräldrar.Min bror lånade en del pengar utav min mamma. Det finns inget skuldebrev eller något som påvisar detta. Det som finns är då: kvitton, fakturor och kontoutdrag. Mina föräldrar är skilda. Min pappa påstår att det måste finnas ett skuldebrev annars är skulden (ca 42.000kr) ej giltig, stämmer det? Tacksam för svar.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder kan uppstå utan förekomsten av skuldebrevDet korta svaret på din fråga är nej, man behöver inget skuldebrev för att en skuld ska vara giltig. Att ha en skuld till någon, exempelvis om 42 000 kr innebär att personen du är skyldig pengarna till (borgenären) har en fordran om 42 000 kr på dig. En fordran kan uppkomma på olika sätt, vanligast genom avtal och i ert fall genom ett låneavtal mellan din mor och bror. Med "avtal" i juridisk mening avses en muntlig eller skriftlig överenskommelse om att prestera någonting (det finns även fall där avtal uppkommer trots att överenskommelsen varken skett muntligt eller skriftligt). Avtal föreligger mellan din mor och bror då du nämner att de var överens om ett lån. Din mor presterade sin del av avtalet genom att låna ut pengarna medan din brors avtalsprestation var att betala tillbaka lånet. Eftersom lånet inte har betalats tillbaka har din mor fortfarande en fordran på din bror (på hans dödsbo vid det här laget).Att bevisa sin fordranAtt din mor har en fordran på din bror är en sak men en annan sak är att kunna bevisa det och det är här skuldebreven kommer in i bilden. Grovt förenklat kan man säga att skuldebrev i detta avseende är en slags bevisning på att man har rätt till pengar från en person som genom skuldebrevet har erkänt att den har en skuld. Man skiljer på löpande och enkla skuldebrev men utan att gå in i skuldebrevsrätten i detalj (eftersom ni inte hade ett skuldebrev), kan det sägas att löpande skuldebrev genom sin ställning som värdepapper är en mycket starkare "bevisning" än enkla skuldebrev. Om man visar upp ett löpande skuldebrev innebär det i regel att man har rätt till betalning (endast få undantag finns till skillnad från när det är fråga om ett enkelt skuldebrev).Det går att bevisa att man har en fordran på någon (det vill säga att någon är skyldig en pengar) även om ett skuldebrev inte finns med i bilden. I allmänhet kan man exempelvis visa upp skriftliga avtal. Du nämner att ni har fakturor, kvitton och kontoutdrag. Beroende på vad som går att utläsa av dessa skulle det gå att bevisa att din bror har en skuld till din mor. Ett skuldebrev är alltså inte ett krav för att en skuld i sig ska vara giltig och inte heller ett krav för att bevisa en skuld.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Njord Law Firm skickar förlikningserbjudande till mig, vad ska jag göra?

2019-12-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag har fått ett förlikningserbjudande från Njord Law Firm pga att jag skall, som de påstår, ha fildelat en erotisk film den 21 sept. 2019. Det här är så galet fel på flera punkter;-Hur fildelning går till har jag ingen aning om.-Det nämnda datumet befann jag mig inte ens i Sverige och hade med mig både min Iphone och Ipad på semestern.-Och.... svårt att bevisa - men jag har aldrig varken sett eller på annat sätt handskats med erotiska filmer!Så min fråga - vad skall jag göra nu? Skall jag gå i polemik med den här advokaten eller inte? Med vänlig hälsning
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan meddela dig att du inte är ensam av att få förlikningserbjudande från Njord Law Firm med anklagelse om fildelning. Det verkar närmast som att de pysslar med någon typ av hot-strategi för att få vanligt arbetande folk att betala en massa pengar. Du är även inne på en väldigt central omständighet. Nämligen den att de måste bevisa att det är just du som fildelat denna film. Rent bevismässigt har de en lång och brant uppförsbacke. Inte minst på grund av att du över huvud taget nte handskas med erotiska filmer. Hur ska då fildeningen gått till?Därför rekommenderar jag dig att skriftligt bestrida fakturan. Det är fullt rimligt att bestrida om man inte håller med om ett betalningskrav. Detta har även Konsumentverket gjort ett uttalande om. Du kan läsa det här.Hoppas du fick svar på din fråga och stå på dig!Gott nytt år,Mvh

Får ny borgenär ändra i skuldebrevet?

2019-12-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej, om ett factoringbolag köper ett skuldebrev av ett annat företag, får de då ändra i skuldebrevet?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Villkoren i ett skuldebrev styrs helt av vad parterna har avtalat. När ett skuldebrev säljs vidare ska samma avtalsvillkor gälla den nya borgenären som tidigare gällde mellan parterna. En part kan inte ensidigt ändra villkoren i ett skuldebrev. Det krävs att ändringen antingen accepteras av gäldenären eller att det finns något tidigare avtalat villkor om att det finns visst utrymma att ändra villkoren. Däremot torde detta utrymme vara väldigt litet då avtalet lätt kan bli oskäligt betungande för gäldenären. För att mer direkt kunna svara på din fråga hade jag behövt veta vad som ändrats i skuldebrevet. Utgångspunkten är dock att man bara får ändra i skuldebrevet med gäldenärens samtycke. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om en återbetalning uteblir?

2020-01-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag beställde en jacka från en Instagram sida. Det står på deras sida " alltid ångerrätt" Fick min jacka efter flera månader men den var alldeles för liten, så jag skrev till den personen att jag lämnar tillbaka den och vill ha mina 3000 kr tillbaka. Så sa hen att det inte var några problem så jag lämna tillbaka jackan men har inte fått mina pengar ännu o de har gått 3 månader. Hen svarar inte när jag skriver/ ringer. Vad kan jag göra?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Jag har lite svårt att tyda huruvida du köpte den aktuella jackan av en näringsidkare eller en fysisk person (privatperson). Begreppet "Instagramsida" tyder på att det är en näringsidkare som har svarat för försäljningen. Däremot skriver du även "personen" och "hen" vilket istället talar för att köpet är gjort hos en fysisk person. Jag kommer dock i mitt svar nedan att utgå ifrån att det handlar om ett köp gjort hos en nätbutik.AllmäntTillämplig lagstiftning på det här området blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, även kallad distansavtalslagen (DAL). En konsument äger rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att sända eller lämna ett meddelande till näringsidkaren (alltså nätbutiken i det här fallet) inom 14 dagar (2 kap. 10 § DAL) från det att varan kom i konsumentens besittning (2 kap. 12 § DAL). Annorlunda uttryckt: från den tidpunkt som personen i fråga kan förfoga över varan.Om konsumenten utöver sin ångerrätt ska näringsidkaren återbetala det erlagda beloppet och detta ska ske utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det att denne erhöll konsumentens meddelande (2 kap. 14 § 1 st DAL). Din fråga Jag tolkar din fråga som att du relativt omgående skickade tillbaka den ifrågavarande jackan då storleken inte passade dig. Jag förmodar därför att du har hållit dig inom den tidsfrist som framgår enligt ovan. Eftersom nätbutiken har försuttit tiden för återbetalningen har du rätt till ränta enligt räntelagen (RänteL). Se framförallt 4 och 6 §§ RänteL. Och vad kan du lite mer konkret göra? 1. I det inledande skedet brukar upprättandet av ett formellt kravbrev vara den första åtgärden. Alltså med andra ord rikta ett betalningskrav direkt mot nätbutiken. Det synes dock vara lönlöst i ditt fall eftersom du redan vid flera tillfällen har försökt att kontakta säljaren. 2. Nästa steg blir att skriftligt ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Här kan du läsa mer om hur det går till. Om Kronofogdemyndigheten väljer att handlägga ditt ärende kommer svaranden (nätbutiken) att bli ombedd att yttra sig. Förhoppningsvis får du då dina pengar. Skulle motparten bestrida betalningsföreläggandet kommer frågan att prövas av en tingsrätt. Om du i ett sådant läge har tillräcklig bevisning blir den troliga utgången i målet att tingsrätten kommer att gå på din linje. 3. Om din motpart (nätbutiken) trots en eventuell avkunnad dom i tingsrätten fortfarande vägrar att återbetala dig pengarna kan du slutligen ansöka om en utmätning enligt utsökningsbalken (UB). Ett sådant förfarande innebär mycket förenklat att Kronofogdemyndigheten utmäter (tar i beslag, ibland tvångsmässigt) gäldenärens (den skuldsattes) egendom och säljer denna för att skulden till dig ska kunna regleras. Ansökan om utmätning kan göras både muntligt och skriftligt (2 kap. 1 § 1 st UB). Här kan du läsa mer om utmätning. SammanfattningMot bakgrund av förutsättningarna i din fråga är min bedömning att du har rätt till återbetalning jämte viss ränta. Förslagsvis försöker du lösa den uppkomna situationen på egen hand direkt med din motpart. Om det tillslut framstår som helt omöjligt är det ovanstående tågordning som gäller och de enligt ovan redogjorda alternativen som finns att tillgå. Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan eller via vår kostnadsfria telefonrådgivning.Vänligen,

Att betala förliknings-"erbjudande" från Njord Law Firm, eller inte.

2019-12-30 i Fordringar
FRÅGA |hur ska jag göra har fått brev från njordlaw om fildelning ska man betala eller inte?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den stora frågan. Att betala eller inte betala. Jag kan tyvärr inte svara på om du ska betala förlikningserbjudande från Njord Law Firm, eller inte. Däremot kan jag förklara att de har väldigt stora svårigheter att koppla fildelning till en specifik person (just du). Jag förstår det som att de får ut IP-adresser från operatörer och sedan försöker koppla ihop det till en viss person eller hushåll som de skickar ut brevet om förlikning till. Om du vet själv att du inte har sysslat med fildelning så rekommenderar jag dig att inte betala. I sådant fall är det bara rimlig att skriftligt bestrida kravet. Det finns ju inget rimligt skäl att betala ett belopp som man inte gjort sig betalningsskyldig till. Är det däremot på det viset att du vet om att du är skyldig till ett upphovsrättsligt intrång genom att fildela, och inte betalar, så finns det en risk att de tar det hela till domstol. Jag vill dock poängtera att risken för att de tar det till domstol är VÄLDIGT liten eftersom det inte handlar om någon större summa.Personligen hade jag skriftligt bestridit fakturan och sedan tagit en kopp kaffe. Det är även vad Konsumentverket rekommenderar (förutom kaffet). Du kan läsa det uttalande här.Och med det önskar jag dig ett gott nytt år,Mvh

Finns det formkrav för kravbrev?

2019-12-29 i Fordringar
FRÅGA |Finns det några formkrav på kravbrev som företag skickar till privatpersoner? Måste exempelvis bolagsuppgifter, organisationsnummer m.m. framgå?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I svensk rätt finns inte lagstadgat något formkrav för kravbrev. Ett kravbrev är en uppmaning (ett krav) att betala en påstådd fordran. Kravbrevet i sig innebär dock inte per se att kravet är riktigt. Kravbrevet uppmanar mottagaren att betala, om mottagaren vägrar att göra så, eller inte betalar utifrån kravet, är det upp till avsändaren att gå vidare till t.ex. domstol eller Kronofogdemyndigheten. Först i ett sådant förfarande finns lagstadgat om vilka uppgifter som måste meddelas till myndighet eller domstol.Vänligen,

P-böter och förfallodag

2019-12-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Har ett p-bolag rätt att kräva betalning inom tio dagar enligt 6 § räntelagen?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Av din fråga framgår det inte var någonstans du stod felparkerad. Jag kommer därför kort att redogöra för två olika situationer.Privat markDen lagstiftning som blir tillämplig här är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Nedan angivet lagrum utgör en hänvisning till nyss nämnda lag. Om den som äger marken vill ta ut en kontrollavgift (p-bot) ska denne utställa en betalningsuppmaning som ska överlämnas till fordonets förare eller dess ägare. Alternativt kan betalningsuppmaningen fästas på det aktuella fordonet. Vidare får markägaren godtyckligt bestämma över betalningsvillkoren såsom längden på förfallotiden. Det nu sagda framgår av 8 § (se särskilt andra stycket). Allmän markHär blir istället lagen om felparkeringsavgift tillämplig och i princip gäller samma regler på det här området. Nedan angivet lagrum utgör en hänvisning till nyss nämnda lag. En felparkeringsavgift (p-bot) ska betalas inom den föreskrivna tiden, vilken brukar framgå av själva betalningsuppmaningen. Ansvaret ligger på fordonets ägare. Regleringen enligt ovan står att finna i 6 §. Sammanfattningsvis är min bedömning att det ifrågavarande kravet om betalning inom tio dagar alltjämt äger giltighet. Önskar god jul och ett riktigt gott nytt år!Vänligen,