Vilken hjälp finns för föräldrar som inte kan komma överens om barnens boende efter en separation?

2019-01-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min son och hans sambo ska separera.De har två gemensamma barn.De ska sälja sitt gemensamma hus om några månader.Fram till dess ska barnen bo i huset på heltid.Hans sambo vill att de ska bo tillsammans till dess.På grund av att de bråkar jättemycket anser min son att det inte går.Barnen mår dåligt av det. Min son vill att de bor i huset varannan vecka och hyr ett möblerat rum övriga veckor.Hans sambo vägrar dock.Finns det några regler för detta.Tacksam för svar.
Natalie Accord |När det kommer till frågor om barns boende så finns de mest relevanta reglerna i Föräldrabalken (FB). När två föräldrar inte kan komma överens om hur de ska dela upp vårdnad och boende så finns det hjälp att få, främst ifrån kommunen där de bor. I sista hand kan de även vända sig till domstol. Barnets bästa kommer alltid i första rummet Till att börja med vill jag nämna att när myndigheter och domstolar fattar beslut om barns boende ska barnets bästa alltid vara det intresse som kommer i första rummet (FB 6:2 a). Det innebär att vad som är bekvämt, praktiskt eller mest "rättvist" för föräldrarna aldrig får väljas framför vad som är bäst för barnen. Det innebär också att barnens egna åsikter vägs in mer om de är lite äldre och har uppnått viss mognad. Samarbetssamtal Din son kan vända sig till familjerättsenheten hos socialtjänsten i sin kommun för att få hjälp genom ett så kallat samarbetssamtal. Ett sådant samtal går ut på att din son och hans sambo tillsammans med två socialsekreterare kan diskutera igenom sin situation och hur de bäst kan samarbeta för barnens skull. Kommunerna erbjuder denna hjälp för familjer som hamnat i konflikt om barnen efter en separation, vilket jag förstått är fallet för din son. Boendesituationen är något som din son och hans sambo kan avtala om, men om de har svårt att komma överens kan det kanske vara till hjälp att konsultera en tredje objektiv part (FB 6:18 1 st). Skulle din son och hans sambo komma överens om tillräckligt mycket för att kunna avtala en lösning så är avtalet dock endast gällande om det godkänts av socialnämnden, och för att veta vad som skulle godkännas av socialnämnden kan det vara skönt att få höra vad socialtjänsten kan rekommendera. Vända sig till domstolen Ett samarbetssamtal förutsätter dock att din sons sambo deltar frivilligt, då det inte finns något tvång att delta i samarbetssamtal om den ene föräldern vägrar. Den mer drastiska möjligheten din son har är då att han vänder sig till domstol för att få ett beslut gällande barnens boende (FB 6:14 a). En domstol kan avgöra vem av föräldrarna som barnen ska bo tillsammans med. Domstolen kan även bestämma att barnen ska ha växelvist boende, om det kan bedömas vara det bästa för barnen och föräldrarna kan samarbeta tillräckligt mycket för att det ska fungera. Av den vägledande praxis som finns på området har jag dock inte lyckats hitta någonting som antyder att domstolen kan besluta att föräldrarna ska turas om att bo tillsammans med barnen om den ene föräldern motsätter sig detta. Snarare handlar domstolens beslut om vem av föräldrarna som barnen ska bo med när de separerat och bor på olika ställen. Där är alltså tveksamt om lösningen din son föreslår är möjlig för en domstol att besluta om i en dom. En annan nackdel med denna lösning är att en domstolsprocess ofta tar tid, vilket gör att de månader som de har kvar i huset kan ha passerat innan de fått något beslut från domstolen. Det finns dock en möjlighet för domstolen att fatta ett så kallat interimistiskt beslut som ska gälla fram tills dess att ett slutgiltigt beslut fattas (FB 6:20). Dessa beslut fattas dock inte rutinmässigt, utan det ska vara för barnets bästa som ett sådant beslut fattas, exempelvis om situationen hemma är ohållbar.Oavsett är det i många fall bättre om föräldrarna försöker lösa boendefrågan på andra sätt innan de vänder sig till en domstol. Domstolen vill nämligen ofta undvika att fatta beslut åt föräldrar i fall där det finns möjligheter för dem att komma överens. En domstol kan därför besluta om att föräldrarna ska delta i ett samarbetssamtal hos kommunen först (FB 6:18 2 st).Sammanfattning och hur ni går vidare Min rekommendation till din son är att han först försöker ta hjälp av familjerätten i sin kommun genom att ansöka om samarbetssamtal. Vissa kommuner har ansökningsformulär på sin hemsida som man kan fylla i, medan andra har telefonnummer man kan ringa för att ansöka. Mer information om samarbetssamtal hittar ni här. Förhoppningsvis går hans sambo med på detta, eftersom de ska diskutera en boendesituation som är bäst för deras barn. Ett annat alternativ är att vända till dig en domstol, men som jag nämnde ser jag inte att det är en lämplig lösning för din son då en domstolsprocess kan dra ut på tiden samt att det finns stora tveksamheter kring om den lösning han föreslår ens är möjlig att få i en dom. I vilket fall som helst brukar domstolar vilja undvika i möjligaste mån att fatta beslut åt föräldrar och kan besluta att de ända ska delta i ett samarbetssamtal först, så det kan ändå vara klokt att börja i den änden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Har en förälders ekonomi betydelse för lämplighet som vårdnadshavare?

2019-01-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej om en av föräldrarna är skuldsatt hos kronofogden, kan man skaffa barn ändå?
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det inga regler som hindrar en person från att skaffa barn. Vårdnadshavare till ett barn har ett lagstadgat ansvar att sörja för barnets personliga omvårdnad och angelägenheter i övrigt, detta framgår av 6 kap. 1–2 § Föräldrabalken. Vid bedömning av vem som utgör en lämplig vårdnadshavare har ekonomiska faktorer en lite betydelse. Utgångspunkten är "Barnets bästa" man ser då till om det finns en risk att barnet skulle fara illa på något sätt osv. Att en av föräldrarna är skuldsatt till kronofogden kommer inte inverka på denna bedömning så länge barnets grundläggande behov blir tillgodosedda. Vänligen,

Kan det vara två fullmaktsgivare i en framtidsfullmakt?

2019-01-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Framtidsfullmakt. Kan båda parter i ett äktenskap stå som fullmaktsgivare på samma blankett? Genom t ex en olycka kan båda samtidigt få sådana skador att en fullmaktshavare behöver träda in. Blankett på nätet för upprättande av framtidsfullmakt tycks i första hand var utformad för en fullmaktsgivare!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter. Enligt lydelsen av 1 § är en framtidsfullmakt som någon ger åt en fysisk person för att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.Lydelsen i sig torde innebära att framtidsfullmakten är personlig varför vardera parten bör upprätta vars en framtidsfullmakt.Jag kan varmt rekommendera att ni använder er av Lawlines avtalstjänst i vilken ni kan upprätta framtidsfullmakt till ett konkurrenskraftigt pris.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur anmäler man barnets efternamn efter födsel?

2019-01-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.jag vill veta vad som gäller kring mina barns efternamn. finns det möjlighet för dem att få mina efternamn vid födelsen. Hur anmäler man i så fall? MVH
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom ett par veckor efter att ditt barn har fötts, när barnets personnummer är registrerat, kommer en blankett från Skatteverket att skickas hem till dig. Genom denna blankett anmäler du barnets namn. Senast tre månader efter barnets födelse skall denna lämnas in till Skatteverket. Den måste då undertecknas av barnets vårdnadshavare, vilket innebär att om ni har gemensam vårdnad så skall bådas underskrifter finnas med.Den 1 juli 2017 ändrades reglerna kring barnets efternamn. När barnet föds skall den som är barnets vårdnadshavare ansöka även om vilket efternamn man vill att barnet skall ha. Blanketten för detta skickas hem till den som fött barnet, detta är samma blankett som du använder för att ansöka om förnamn, se stycket ovan. Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från barnets födelse får barnet det efternamn som den förälder som fött barnet har.Det ni skall göra är alltså att fylla i blanketten från Skatteverket med önskat förnamn och efternamn, underteckna denna (båda vårdnadshavare om gemensam vårdnad) och skicka in den senast tre månader efter barnets födelse.Lycka till! Vänligen,

Uppdelning av försäkringsavgifter bestäms inte av lag

2019-01-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är gift med en man som nyligen har flyttat in på ett särskilt boende, däeför bor jag nu ensam i vår villa.Måste jag ensam betala villans hemförsäkring eller ska han betala hälften?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur makar delar upp betalning av försäkringar mellan sig styrs inte av lagar. Det är istället helt upp till makarna själva att bestämma hur det ska göras.Anledningen kan främst antas vara att lagstiftaren inte har något intresse av att bestämma hur försäkringsbetalningar ska skötas, så länge de betalas.Svaret blir alltså att du och din make själva får bestämma hur betalningen ska skötas mellan er.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vem kan man ställa ut en framtidsfullmakt till?

2019-01-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej , Jag undrar om man skulle kunna skriva en framtidsfullmakt på sina syskon även om man är gift ? Vi är gifta och tre barn tillsammans , men är för tillfället separerade och inte vet hur det kommer att utvecklas . Jag vill veta vad som händer om jag skulle dö eller hamna i koma eller skulle råka ut för ngt som gör att jag inte blir kapabel att fatta ngt beslut alls ? Jag vill inte att min man ska förbjuda mina syskon o föräldrar att träffa mig vid eventuell koma eller ska ens kunna bestämma över min begravning ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter. Enligt lagen är en framtidsfullmakt en fullmakt som fullmaktsgivaren ger åt en fysisk person att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Fullmakten får omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §).Det finns således inget krav att en framtidsfullmakt måste ställas till den du är gift, det går hur bra som helst att ställa ut den till något av dina syskon, eller alla dina syskon.Jag kan för ändamålet varmt rekommendera Lawlines avtalstjänst i vilken du kan skapa en framtidsfullmakt till ett konkurrenskraftigt pris. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man göra något åt en anställd som VAB:ar mycket?

2019-01-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har en kollega som vabbar jämt så vi andra får täcka upp. Eftersom vi aldrig kan räkna med henne läggs hon inte in i planeringen så när hon väl dyker upp finns inget för henne att göra.Det skapar en massa stress på oss andra att aldrig veta om hon kommer.Kan arbetsgivaren verkligen inte göra något?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En arbetstagare har enligt föräldraledighetslagen (FLL) rätt till ledighet från sitt arbete (1 § FLL). Lagen är tvingande till arbetstagarens fördel, innebärande att det inte går att avtala om något som är sämre för arbetstagaren. Rätten till ledighet avser bland annat vid vård av barn, s.k. VAB (3 § första stycket p5 FLL). Av lagen framgår uttryckligen att det är förbjudet att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten i fråga om anställning, beslut om befordran, löne- och anställningsvillkor m.m. (16 § FLL).Sammanfattningsvis innebär det att rätten till ledighet för vård av barn är långtgående. Arbetsgivaren kan inte säga upp eller på annat sätt missgynna en arbetstagare på grunden att vederbörande utnyttjar sin rätt till vård av barn.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Krävs ett föräldramedgivande inför resa till USA med barnbarn?

2019-01-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Reser med barnbarn, 13 och 15 år, till USA. Behöver jag extra dokument där föräldrarna godkänner detta? Kan jag skriva det själv och föräldrarna skriver under?Med vänlig hälsning
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Utrikeskansliet kan ge ut ett föräldramedgivande Enligt Utrikeskansliet så kräver flera länder att man har med sig en handling som ger barnet rätt att resa, vilket ska vara undertecknat av barnets vårdnadshavare. En sådan handling kallas oftast för ett "föräldramedgivande", och ges ut av Utrikeskansliet. Jag skulle rekommendera er att ha ett föräldramedgivande med er vid inresa till USA Jag hittar ingenting skrivet om att USA är ett av de länder som kräver ett föräldramedgivande för att få resa in i landet. Däremot skulle jag starkt rekommendera er att ha med ett sådant ändå, på grund av det faktum att USA är mycket strikta när det kommer till att åtgärder för att förhindra exempelvis trafficking med barn. Det är därför absolut säkrast att ha ett sådant med sig, då det minskar risken för bekymmer på er resa. Sammanfattning Jag hittar alltså inget om att det krävs ett föräldramedgivande för att resa till USA med någon annans barn. Det är dock bra att ha ett sådant ändå, då USA är väldigt måna om att t.ex. förhindra trafficking med barn. Mina råd- Jag skulle starkt råda dig till att ha ett föräldramedgivande med dig när ni åker till USA. - Jag skulle i första hand rekommendera dig att vända dig till Utrikeskansliet för att få ett föräldramedgivande skapat. På så sätt kan du vara säker på att du får en korrekt och godkänd handling.- Om du ändå skulle vilja skriva en sådan handling på egen hand, så ger jag dig följande tips: Skriv på engelska. Var detaljerad, skriv alltså med barnens hela namn och personnummer. Vårdnadshavares alla uppgifter bör även stå med, liksom kontaktuppgifter till dessa. Försök att även få med eventuella flygnummer etc. Handlingen ska sedan vara undertecknad av barnets föräldrar. Med tanke på att det föräldramedgivande som utfärdas av Utrikeskansliet ska vara bevittnat, så skulle jag även rekommendera er att se till så att två personer bevittnar föräldrarnas namnteckningar.- Ett annat tips vore att ta kontakt med det flygbolag som ni ska flyga med, för att kunna vara säkra på att ni har all den dokumentation med er som ni behöver. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och önskar stort lycka till mer er resa! Med vänliga hälsningar,