Kan styvförälder få vårdnad om barn?

2020-01-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |hej, vi är ett gift par och jag har två små barn från mitt tidigare förhållande (deras genetiska mamma lämnade dem vid födseln) Min fru är styvmamman till barnen men vad händer med barnen om något skulle hända mig? Kommer min fru kunna ha några juridiska möjligheter att ta hand om dem?mvh /orolig förälder
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaDen aktuella lagen för att reglera föräldrars skyldigheter gentemot sina barn är Föräldrabalken (1949:381). Av denna framkommer det att ett barn som huvudregel står under vårdnad av båda sina föräldrar (6 kap. 2 § Föräldrabalken). Ur din fråga kan jag inte tolka om det är så att barnen fortfarande står under både din och deras biologiska mammas vårdnad, endast under din vårdnad eller under din och din frus vårdnad. Jag tänker dock vidare i frågan utgå från att din fru inte har vårdnad om barnen.Förälder har ensam vårdnad om barnenSkulle det vara så att barnen står under din vårdnad endast, alltså att du har ensam vårdnad, kan vårdnaden gå över till barnens biologiska mamma om något skulle hända dig. I denna situation behöver barnens biologiska mamma alternativt socialnämnden å mammans vägnar ansöka om att få ensam vårdnad hos en domstol. Dock kan vårdnaden anförtros till en särskild förordnad vårdnadshavare om det anses lämpligare. (6 kap. 9 § Föräldrabalken) I denna bedömning kommer barnets bästa att stå i fokus vilket innebär att domstolen ser till vilken relation barnet har till den kvarvarande föräldern, var barnet bor och vilken annan vuxen barnet har en stark anknytning till. Det är dock en individuell bedömning av det enskilda fallet varav det är svårt att ge ett rakt svar kring hur en domstol skulle bedöma situationen. (6 kap. 2a § och 6 kap. 9 § Föräldrabalken) I det här fallet finns det alltså en möjlighet för din fru att bli särskild förordnad vårdnadshavare för dina barn.Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnenOm barnen istället står under både din och deras biologiska mammas vårdnad, alltså att ni har gemensam vårdnad, kommer vårdnaden automatiskt att gå över på mamman om något händer dig. (6 kap. 9 § Föräldrabalken) Dock kan en domstol även här utse en särskild förordnad vårdnadshavare till barnen – om det är för barnens bästa. Det krävs dock även att den andre föräldern brister i omsorgen av barnet. (6 kap. 7 § och 6 kap. 2a § Föräldrabalken)SammanfattningI både den situationen att du och barnens biologiska mamma har gemensam vårdnad alternativt att du har ensam vårdnad så kan din fru komma att bli särskild förordnad vårdnadshavare. Dock är huvudregeln att om den ena föräldern är förhindrad att utöva vårdnaden så går vårdnaden över till den andra. För att bli särskild förordnad vårdnadshavare krävs då att det är för barnets bästa, vilket bedöms av rätten genom att man ser till helheten i det enskilda fallet. Det krävs även att den andre föräldern brister i omsorgen av barnet.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Klander av testamente

2019-12-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan man stoppa ett arvs skifte, när det upptäcks att bouppteckningen är fel. Arvingar har inte blivit kallade till förrättning eller sett testamentet. Testamentstagaren är inte släkt med den avlidne. Den avlidne hade meddelat till fyra helt oberoende personer att testamentet blev fel. Den avlidne har blivit vilseledd. Personerna hade ingen kännedom om innehållet i testamentet.Det är många som kan bli drabbade om arvtagarna får rätt. Man kanske felaktigt har investerat sitt "felaktiga arv". Hur får man tillbaka pengarna. Kan man begära inhibition av bouppteckningen. Testamentet har inte vunnit laga kraft. Man borde kunna stoppa arvs skiftet tills dess att ärendet är avgjort i Förvaltningsrätten, eller domstol.Tack på förhand
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra är att ansöka om klander av testamente vid en tingsrätt. Förutsättningarna är enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken (se här) att testamentet berörs av någon av ogiltighetsgrunderna i 13 kap. (se här) och att du väcker talan om klander inom 6 månader från att du tog del av testamentet.Enligt 13 kap. 3 § (se här) är till exempel ett testamente ogiltigt om det har upprättats på grund av tvång eller genom ett utnyttjande av testatorns särskilt utsatta situation (oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Får jag kontakta mitt barn som är LVU-placerat?

2019-12-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej vad får jag göra å inte göra som förälder när mitt barn har lvu ? Får jag ta kontakt själv med fosterhemmet ?
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör en LVU-placering vilket regleras i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).Ditt barns behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare ska så långt som möjligt tillgodoses. Det är socialnämndens ansvar enligt 14 § LVU. Du som förälder ska tillsammans med handläggaren på socialen komma överens om hur umgänget och kontakten ska ske. Eftersom jag inte vet hur beslutet i ditt fall ser ut kan jag tyvärr inte svara på om du själv får ta kontakt med fosterhemmet. Om det inte framgår av det beslut eller avtal ni tagit fram inför ditt barns placering är min rekommendation att du kontaktar handläggaren och frågar hur reglerna ser ut i just ert fall. Det finns ingen generell kontakt- eller umgängestid reglerad i lag utan den bestäms utifrån varje familjs egna förutsättningar främst utifrån vad som är det bästa för barnet. Du har dock alltid rätt till information kring hur det går för ditt barn och att läsa de anteckningar som skrivs.Sammanfattningsvis är min rekommendation att du vänder dig till ditt barns socialhandläggare för att be han eller hon att tydliggöra vad som gäller i ditt fall. Eftersom jag inte vet mer detaljer om utredningen eller vilken kontakt ni har haft tidigare kan jag tyvärr inte svara tydligare än så. Jag hoppas att mitt svar har besvarat din fråga!

Vad gör jag om umgängesavtalet inte följs?

2019-12-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |pappan till våra barnbarn håller inte schemat vi fått av familjerätten om umgänge Vår dotter o mamman till barnbarnen avliden Kan man vi gå vidare med det I så fall vart
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad ni kan göra för att era barnbarns pappa ska följa det umgängesavtal som familjerätten ordnat åt er. Först och främst är ett sådant avtal bindande och ska följas. Vårdnadshavare har enligt lag ett ansvar för att barns behov av umgänge med närstående ska tillgodoses. I lagen har särskilt betonats barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar. Vad ni kan göra I första hand kan ni vända er till familjerätten igen och be om deras hjälp. Familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal som kanske kan få er att lösa problemet eller arbeta fram ett nytt umgängesschema som följs bättre. Om era barnbarns pappa även fortsättningsvis bryter mot avtalet kan ni vända er till socialnämnden. Det är den myndighetsnämnd som ansvarar för familjeomsorgen och familjerätten bör därför kunna hjälpa er med kontakten. Socialnämnden kan föra er talan i domstolen. I domstolen kan socialnämnden, å era vägnar, ansöka om verkställighet av avtalet. Det innebär att ett vite kan dömas ut om pappan fortsätter att bryta mot umgängesavtalet. Både socialnämnden och domstolen kommer titta på vad som är det bästa för barnens skull. Här tas även hänsyn till barnens egen vilja baserat på deras ålder. Reglerna om detta hittar ni i föräldrabalken, främst 6 kap 15 a § om umgängesrätten och 21 kap 1 § om verkställighet av avtal.Jag hoppas att ni fått svar på er fråga och att det löser sig för er!Vänligen

Vem får vårdnaden om en förälder avlider?

2020-01-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Obehaglig fråga:Låt säga att jag flyttar ihop med en kvinna som är skild nu men som har två små barn sedan tidigare äktenskap. Hon och hennes ex-man har delad vårdnad 50% var, som funkar bra.Vad skulle hända om, hemska tanke, min sambo i detta läge avlider? Skulle jag har fortsatt vårdnad om hennes/hennes ex-mans barn på halvtid eller går vårdnaden över till biologiska pappan automatiskt?Gäller samma om jag och kvinnan är gifta?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Föräldrars skyldigheter gentemot sina barn regleras i Föräldrabalken (1949:381). Utgångspunkten är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, även vid en skilsmässa om inte annat fastslås. (6 kap. 3 § Föräldrabalken) Skulle en av föräldrarna avlida när det är gemensam vårdnad så kommer vårdnaden gå över till den andre föräldern som då får ensam vårdnad om barnet. (6 kap. 9 § Föräldrabalken) Det är föräldrarna som i huvudregel är vårdnadshavare av ett barn. Utifrån din fråga framgår det att båda föräldrarna har vårdnaden av barnen varav vid den enes bortgång kommer vårdnaden att gå över till den andre. Jag tolkar även din fråga som att du i nuläget inte har vårdnad om barnen. Det gör då ingen direkt skillnad om du är gift eller sambo med den förälder som avlider.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Måste den andra föräldern godkänna en flytt inom kommunen när man har gemensam vårdnad?

2019-12-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej det är så att min kompis och hennes ex man har separerat för snart 2år sedan dom har 2 barn ihop och gemensamvårdnad. Pappan har inte varit en del av barnens liv det senaste 1,5år pga hot så min kompis fått ta hjälp av kvinnojour. Socialen och familjerätten har också varit inblandad. Pappan har även misshandlat min kompis när dom bodde ihop och även gett sig på barnen både psykiskt och fysiskt. Har anmälts men läggs ner. Pappan har fått att han får träffa barnen men enbart med en från socialen närvarande, han vägrar om inte min kompis är med men hon vill inte då han trycker ner henne och hotar henne. (Hon är rädd för han) Min kompis har nu träffat en ny kille som bor i samma kommun men i en by 5mil utanför där hon bor nu. (Även honom skriver pappan hotfulla meddelanden till som han självklart ignorerar) Hon vill flytta till honom men vet inte om hon får det då dom har gemensamvårdnad. Barnens pappa har själv flyttat till en annan kommun nyligen och inte meddelat utan hon har fått veta detta ryktesvägen. Hur ligger det till får man flytta inom samma kommun eller måste den andra föräldern godkänna?! Hoppas få svar här så hon kan gå vidare
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din kompis och pappan till barnen har gemensam vårdnad har båda två rätt till och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnen. Boendefrågan är en sådan fråga som omfattas och det innebär att en förälder inte ensam kan flytta med barnen utan att den andra har godkänt flytten. Eftersom din kompis vill flytta inom kommunen och pappan har begränsat umgänge kanske det ändå finns en möjlighet att de kan komma överens om flytten? Familjerätten kan hjälpa till med samtal om din kompis inte vill tala med barnens pappa direkt. Reglerna finns i 11 § och 13 § 6 kap föräldrabalken (FB).För att själv kunna bestämma i frågor gällande barnen krävs att man har ensam vårdnad. Ensam vårdnad får man genom att föräldrarna tillsammans bestämmer att endast en av dem ska ha vårdnaden och socialnämnden godkänner avtalet eller genom en domstolsprocess. När domstolen beslutar om vårdnad tar de hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet. (5 § och 6 § 6 kap FB).Jag hoppas att mitt svar kan vara en hjälp på vägen.Vänligen

Var och en ansvarar för sina skulder

2019-12-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om jag och min fru är skilda och hon betalar inte fritidsavgiften, blir jag då återbetalningsskyldig av hennes skuld?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Som huvudregel gäller att makarna ansvarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det innebär att den som maken är skyldig pengar inte kan kräva den andre maken på pengar. Den som är gift ansvarar alltså fortfarande helt själv för sina skulder. Nu är ni dessutom skilda, vilket absolut innebär att ni svarar för era skulder själva. Om det är din fru som ställt sig på fritidsavgiften och inte betalar den är det hennes ansvar och inte ditt. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Gåva till barn

2019-12-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om det finns finns två barn och föräldrar vill skriva över en sommarstuga på ett barn om det andra barnet motsätter sig detta vad säger lagen då.
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga regler som säger att ni föräldrar inte får ge ett av era barn en gåva om det andra barnet motsätter sig det. Er egendom gör ni vad ni vill med. Ni bör dock ha i åtanke att större gåvor till egna barn ofta betraktas som förskott på arv, vilket innebär att värdet av sommarstugan som ni ger ett av barnen kan komma att avräknas från barnets del av arvet efter er sedan när ni går bort. Om ni inte vill att gåvan ska betraktas som ett förskott på arv bör ni upprätta ett gåvobrev och ange att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv, se 6 kap. 1§ ärvdabalken.Mvh