Har man rätt till sin särbos inkomst?

2019-05-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Räknas inkomster tillsammans med den personen som man e särbo??
Mathilda Ekdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om man inte är gift, har man endast rätt att ta del av sin partners egendom om man är sambor. I sådana fall kan man ha rätt till en andel av den gemensamma egendomen. Du frågor dock vad som gäller vid särboskap, vilket innebär att det ovanstående inte är tillämpligt. Jag förstår det även som att parterna inte heller är gifta. Det finns inte någon lag för vad som gäller när man är särbo. Inte heller har man en automatisk rätt till varandras egendom, då det inte finns några rättigheter eller skyldigheter vid särboskap.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Enskild vårdnadshavare och den andre vill inte medverka

2019-05-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag fick enskild vårdnad för min som i januari 2019, Mamman är 2015 dömd för egenmäktighet, grovt brott.I februari/mars (2019) flyttar mamman till en annan stad. Hon vägrar uppge adress/stad.Pga det förflutna vägrar jag umgänge och kräver att hon skall uppge adress.Läget är nu låst och sonen går miste om umgänge med sin mamma.Känner mig osäker på hur jag skall gå vidare.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inga rättsliga vägar som du kan få mamman att uppge sin adress eller medverka om hon inte vill detta. Jag förstår att det känns tråkigt med att sonen går miste om umgänge med sin mamma och hoppas att det löser sig på bästa sätt.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Gäller utländsk dom om faderskap i Sverige?

2019-05-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om en Filippinsk domstol anser att en svensk man är förälder till ett filippinskt barn har det då någon juridisk grund i Sverige?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Fråga är om den filippinska domen om faderskap erkänns i Sverige. Detta regleras i lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor. Denna lag reglerar frågor om faderskap till barn i internationella förhållanden (1 § första stycket). Vad för typ av dom det rör sig om har betydelse, dvs om det har skett en fastställelse av faderskap eller faderskapsbekräftelse. Därför har jag valt att allmänt redogöra för förutsättningarna för erkännande gällande både utländskt avgörande kring fastställelse respektive bekräftelse av faderskap. Ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap har fastställs och som har vunnit laga kraft gäller i Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den främmande staten (7 § första stycket). Detta kan aktualiseras om situationen är sådan att du har hemvist i Filippinerna, medborgarskap eller annan anknytning dit. Avgörandet ska inte gälla i Sverige om något av undantagen i 7 § andra stycket är uppfyllda. En utländsk fastställelse av faderskap genom bekräftelse gäller i Sverige, om den är giltig enligt lagen i den stat där barnet eller den som har lämnat bekräftelsen hade hemvist eller i en stat där någon av dem var medborgare (8 § första stycket). Detta kan exempelvis aktualiseras om du gett bekräftelse och är medborgare i Filippinerna. Avgörandet ska inte gälla i Sverige om något av undantagen i 8 § tredje stycket är uppfyllda. Sammanfattningsvis kan det finnas juridisk grund beroende på vad för typ av avgörande det rör sig om och huruvida något undantag i 7 § andra stycket och 8 § tredje stycket är aktuell. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

Behövs målsmans underskrift för ett barn som är över 18 år?

2019-05-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar kan en skola kräva målsmans namnteckning på ett kontrakt för att åka med till en Berlinresa även om eleven är 18 och är myndig?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga kan besvaras med hjälp av föräldrabalkens (FB) bestämmelser. I 6 kap 2 § 1 st FB stadgas att ett barn står under föräldrarnas vårdnad till dess att barnet fyller 18 år. Detta innebär att föräldrarna har ett juridiskt vårdnadsansvar fram till att barnet fyller 18 år. Ansvaret innebär mer precist att föräldrarna ska sörja för barnets personliga förhållanden och barnets rätt till omsorg, trygghet och en god fostran, 6 kap 1 § och 6 kap 2 § 2 st FB. Efter att barnet fyllt 18 år har föräldrarna varken någon rätt eller skyldighet att utöva vårdnaden eftersom den som är 18 år är myndig och inte längre har någon vårdnadshavare. Svaret på din fråga är att skolan inte kan kräva målsmans namnteckning för att en elev som är 18 år ska få åka på en resa då den som är 18 år inte längre har någon målsman/vårdnadshavare. Vänligen,

Bär makar ett delat ansvar för varandras skulder?

2019-05-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Delas alla skulder i samband med äktenskap ?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vardera make svarar för sina egna skulderVarje make behåller äganderätten till sin egendom och ansvarar även fortsättningsvis för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Således delas varken äganderätt eller skulder upp mellan makarna vid ingående av äktenskap.Däremot innebär äktenskapet en viss rådighetsbegränsning över viss egendom. Exempelvis får inte den ena maken utan den andres samtycke sälja, hyra eller belåna den gemensamma bostaden eller annan fast egendom som är giftorättsgods (7 kap. 5 § ÄktB).Av äktenskapen följer även en underhållsskyldighet för både era gemensamma behov men även den andre makens personliga behov (6 kap. 1 § ÄktB).Däremot vid äktenskapsskillnad så kommer båda makarnas egendom som är giftorättsgods delas lika som utgångspunkt (9 kap. 1 § ÄktB). All egendom är giftorättsgods såvida den inte gjorts till enskild genom äktenskapsförd, gåva, testamente (7 kap. 1 § respektive 7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen kommer vardera makes skulder avräknas värdet av dennes egendom, vilket innebär att även skulderna fördelas vid bodelningen (11 kap. 2 § första stycket respektive 11 kap. 3 § ÄktB).SammanfattningVardera make behåller äganderätten till sin egendom och ansvarar även fortsättningsvis för sina egna skulder även under ett äktenskap. Däremot är rådigheten över fast egendom begränsat varvid det krävs samtycke. Vid en bodelning kommer däremot egendom och skulder fördelas lika mellan makarna som utgångspunkt.Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Vad innebär gemensam vårdad?

2019-05-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad gemensam vårdnad innebär förutom att föräldrarna har gemensamt ansvar vad gäller skolgång m m. Det betyder väl inte automatiskt växelvis boende, 1 vecka hos mamma och en vecka hos pappa?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Det finns inga specifika lagregler som talar om exakt vad gemensam vårdnad innebär men de lagar som reglerar gemensam vårdnad generellt hittar du i föräldrabalken (FB).Det som framkommer av lagen är först och främst att föräldrarna gemensamt ska se till att barnet har en god fostran, omvårdnad och trygghet (FB 6 kap 1 §). Dessutom har föräldrarna ansvar för att barnets behov är tillgodosedda med hänsyn till barnets ålder, hälsa, utveckling (FB 6 kap 2 §). Det innebär också, precis som du nämner, att föräldrarna har gemensamt ansvar för skolgång och försörjning (FB 6 kap 2 §). Slutligen har föräldrarna ett gemensamt ansvar att bestämma över barnets personliga angelägenheter (ex. mobilavtal osv) men har också skyldigheter om barnet ex. förstör något (FB 6 kap 11 § - 13 §). Gemensam vårdnad har inte fler bestämmelser utan grundar sig i hur föräldrarna bestämmer tillsammans hur de vill ta hand om barnet. Exempelvis så kan föräldrarna bestämma att barnet ska bo 1 vecka hos ena föräldern och nästa vecka hos andra. Men de kan också bestämma att barnet ska bo varannan månad hos ena eller andra föräldern eller enbart hos ena föräldern. Det är alltså helt upp till föräldrarna själva att bestämma. Man kan alltid skriva ett avtal tillsammans som säger hur boendesituationen ska se ut – detta är främst för att alla ska tydligt veta vad ni bestämt. Avtalet kan ni ändra när ni vill såklart! Kortfattat så innebär gemensam vårdnad att vårdnadshavarna gemensamt ser till att barnet mår bra och har en trygg uppväxt. Hur man vill göra det är helt upp till föräldrarna, med grunden i barnets bästa i alla situationer. Det innebär alltså inte att barnet måste bo växelvis hos båda föräldrarna precis som du sa! Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Allt gott

Rätt till möbler hemma hos särbo

2019-05-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag och min pojkvän är särbo ( ej samma adress). Jag bor större delen hos honom. Jag har rätt mycket möbler m.m. hos honom som är mitt. Vad för avtal ska vi skriva tillsammans som säkrar att jag har rätt till det som är mitt om olyckan är framme eller att vi inte längre kommer vara tillsammans?Mvh. Madeleine
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du behöver göra något för att säkra rätten till din egendom som är hemma hos din särbo.Särbor har alltid rätt till sin egendomAtt vara särbo medför ingen särskild juridisk ställning särborna emellan. Samma regler om vem som har rätt till egendomen ska tillämpas mellan särbor som mellan vilka andra människor som helst. Det innebär att all din egendom är din och din särbos egendom är din särbos. Den egendom du har haft sedan tidigare och ny egendom du skaffar förblir din och du har rätt att göra vad du vill med den, både under och efter tiden ni är särbor. Det gäller även om egendomen är hos din särbo.Du behöver alltså inte skriva på något avtal för att säkra din rätt till möblerna.Sambor kan skriva samboavtalSkulle ni däremot flytta ihop med varandra och stadigvarande bo tillsammans kan ett samboförhållande inledas. Som huvudregel ska sambor dela lika på bostad och bland annat möbler som har skaffats för gemensam användning (3 § sambolagen). Då kan det vara bra att skriva ett samboavtal där man kan bestämma att bostaden eller viss egendom ska tillhöra bara den ena. Däremot räknas inte en bostad eller möbler m.m. som sådan samboegendom om någon av samborna hade egendomen sedan tidigare. Skulle ni bli sambor räknas med andra ord alla dina möbler du har haft sedan tidigare fortfarande som dina egna, även utan samboavtal.SammanfattningFör särbor behövs inget särskilt avtal för att respektive särbo ska ha rätt till sin egendom. Du har rätt att göra vad du vill med dina möbler m.m. även utan avtal, både under och efter särboförhållandet. Det gäller även om egendomen är hos din särbo.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är man skyldig att betala för något man avtalat om innan man fyllt 18 år?

2019-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, jag sitter just nu med en räkning på €244 för att jag beställde en värdering av en bil. Det finns dock en viktigt faktor i det hela. Och det är att jag vid tiden av beställningen var 17 år gammal. Jag har kollat upp lite själv och har hittat att enligt föräldrabalken så får jag inte ingå ett avtal utan vårdnadshavarens samtycke, vilket jag i detta fall inte har. Det jag undrar är om jag har en skyldighet att betala denna räkning trots att jag var 17 när ja ingick i avtalet?
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer att den som är under 18 år inte får ingå avtal utan vårdnadshavares samtycke (9 kap. 1 § FB). Regeln har dock undantag. Om den underåriga är över 16 år och själv har tjänat in pengarna genom arbete får den underåriga använda pengarna genom att t.ex. ingå köpeavtal. Eftersom du var 17 år vid tidpunkten blir det alltså av betydelse för avtalets giltighet om du hade en arbetsinkomst eller inte (9 kap. 3 § första stycket FB).Om ett avtal som ingåtts med en underårig är ogiltigt på grund av att den underåriga inte själv tjänat ihop pengarna, är huvudregeln är att prestationerna ska återgå. Det innebär att t.ex. eventuella betalningar mot en produkt som den underåriga köpt då ska lämnas tillbaka till respektive avtalspart. Ibland kan dock det avtalade inte återlämnas. Det kan gälla när det rör sig om t.ex. en värdering, som i ditt fall, under förutsättning att värderingen redan är utförd. I så fall ska ersättning i stället betalas ut för värdet. Förutsatt att värderingen du beställt redan är utförd blir du alltså skyldig att ersätta kostnaden för värderingen (9 kap. 7 § första stycket FB). Det finns dock ett undantag även till den regeln, nämligen om det du mottagit inte medfört dig nytta. Vad som ska anses ha medfört nytta för den underåriga är tyvärr inte så välreglerat. I den juridiska litteraturen har det sagts att det räcker att motparten visar att den underåriga haft någon nytta av avtalet någon gång. I praxis har vinflaskor till ett värde av 1390 kr ansetts vara av nytta (RH 1988:82). Det är svårt att utifrån den information jag fått kunna avgöra vilken nytta du i fallet haft av värderingen. Det kan vara värt att nämna att det finns ett undantag även till den här undantagsregeln. Har den underåriga genom falska uppgifter om sin behörighet vilselett den som avtalat slöts med blir den underåriga ersättningsskyldig även om det mottagna inte medfört någon nytta (9 kap. 7 § andra stycket FB). Det blir alltså relevant om du skulle ha beställt värderingen med oriktiga uppgifter om din behörighet att sluta avtal.För att sammanfatta blir det alltså av betydelse för dig om du vid tillfället hade en arbetsinkomst, om värderingen redan har utförts eller kan avbeställas, om du haft nytta av värderingen samt om de uppgifter du lämnat vid beställningen av värderingen var korrekta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,