Kan Lawline upprätta äktenskapsförord och testamente?

2020-04-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, kan vi få hjälp att upprätta äktenskapsförord samt testamente gällande enskild egendom.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Vi som arbetar med ideell juridisk rådgivning har dessvärre ingen möjlighet att hjälpa er upprätta varken äktenskapsförord eller testamente. Däremot kan ni använda er av Lawlines avtalsrobot för att upprätta dessa juridiska dokument. Avtalsroboten hittar ni här. Ni kan även vända er till Lawlines juristbyrå, som ni hittar här, för att boka en tid. Lawlines juristbyrå är baserad i Stockholm men tar även möten via telefon och Skype. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Juridiska hinder mot att fortsätta bo tillsammans efter skilsmässa?

2020-04-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vid skilsmässa med gemensam vårdnad av 1 barn,kan jag som f.d fru bo kvar tillsammans med ex.man om det fungerar mellan oss ändå,ska jag ha en co adress isåfall,för jag vill betala hyra och ha ett hyreskontrakt som bevis att jag är endast inneboende.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det fungerar mellan er så finns det inga formella hinder för det. Men jag skulle som du själv nämner se till att upprätta ett hyreskontrakt mellan er för att tydliggöra er relation och ha allt reglerat. Jag tolkar din fråga som att din exman äger bostaden, så jag skulle rekommendera att ni har gjort en bodelning för skilsmässan om det inte redan har gjorts, så att inga eventuella konflikter om egendomsförhållande senare uppstår. Det kan bli bevissvårigheter annars om en av er skulle påstå att ni varit sambos efter skilsmässan, dvs levt i ett parförhållande och har gemensamt hushåll förhållande (1 § Sambolagen) och den parten styrker detta påstående med att ni varit skrivna på samma adress, och då kräva en ny bodelning för att "samboförhållandet" avslutas.Med vänlig hälsning,

Ensam vårdnadshavare flytta utomlands med barn

2020-04-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om en förälder har ensam vårdnad får dom då flytta utomlands med barnet utan den andre förälderns godkännande ?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Föräldrabalken (FB) och dess regler angående vårdnad. Lagen hittar du https://lagen.nu/1949:381#K6 . I 6 kap. 11 § FB anges att vårdnadshavarna (i detta fall vårdnadshavaren) har rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, däribland barnets boende. En förälder som har ensam vårdnad över ett barn har således rätt att flytta med sitt barn utomlands. Att den andra föräldern, som inte är vårdnadshavare, motsätter sig en sådan flytt har ingen betydelse. Observera dock att barnet har rätt till umgänge med den föräldern som denne inte bor tillsammans med och båda föräldrarna har skyldighet att se till att detta möjliggörs, enligt 6 kap. 15 § FB. För att summera det hela har en vårdnadshavare med ensam vårdnad rätt att flytta utomlands med sitt barn. Vårdnadshavaren ska dock se till att barnets rätt till umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Här är det barnets behov som är styrande. Jag hoppas att du fick svar på frågan! Med vänlig hälsning,

Finns det ett juridiskt ansvar att ta hand om sina föräldrar?

2020-04-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vad har man för skyldighet att ta ansvar för gammal förälder? Har en gammal mamma jag alltid haft dålig kontakt med, hon har varit tablettmissbrukare och diagnostiserad med borderline. Nu är hon dement och klarar sig inte själv.Jag är fullkomligt nedringd av henne, hemtjänst, vårdpersonal, biståndshandläggare. Jag vill inte vara någon sorts vårdnadshavare för henne? Hon är inte omyndigförklarad ännu? Hur kan man slippa ifrån detta, har man verkligen ansvar för att vara någon sorts samordnare/kontaktperson för en gammal förälder? Ska jag vara tvungen att hitta någon som kan adoptera mig vid 56 års ålder?
Julia Persson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB).Har barn ansvar och skyldigheter gentemot sina föräldrar?Enligt svensk rätt har barn varken ett ansvar eller några juridiska skyldigheter gentemot sina föräldrar. Anhörigas hjälp är helt frivillig. Hemtjänst, vårdpersonal och biståndshandläggare kan komma att rådfråga anhöriga vid beslut, men det är inte ett krav att barn eller anhöriga ska vara involverade.Vad är godmanskap och förvaltare?En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål (11 kap. 4 § FB). En förvaltare har precis som en god man till uppgift att bevaka den enskildes rättigheter (11 kap. 7 § FB). Det som skiljer sig mellan en god man och förvaltarskap är frivilligheten. Ett godmanskap är en frivillig åtgärd och ska anordnas i första hand. Ett förvaltarskap är mer ingripande för den enskilde och innebär förvaltaren har inom ramen för sitt förvaltaruppdrag har ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § FB).Vem kan ansöka och anmäla om godmanskap eller förvaltare?De som kan ansöka om godmanskap eller förvaltarskap är make, sambo, den enskilde själv och de närmsta släktingarna (11 kap. 15 § FB). Ansökan sker till den tingsrätt där den enskilde är folkbokförd (11 kap. 25 § FB). De allra flesta kommuners överförmyndare tillhandahåller ansökningsblanketter digitalt och informerar om det underlag som krävs för en ansökan.Personer som inte är behöriga att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap till tingsrätten kan fortfarande ha ett anmälningsansvar till kommunens överförmyndare om personen i sin yrkesroll kommer i kontakt med en enskild som kan behöva ett godmanskap eller förvaltarskap. Personal inom socialtjänsten ska anmäla till överförmyndaren i kommunen om personalen har kommit i kontakt med en enskild som bör förordnas en god man eller förvaltare (Socialtjänstförordningen 5 kap. 3 §).RekommendationJag rekommenderar att du vänder dig till de instanser som har kontaktat dig och förklarar att du inte längre vill bli kontaktad angående beslut som rör din mamma. Din mamma kan även bli förordnad med en god man eller förvaltare om det finns förutsättningar för detta. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan ansökas av dig som anhörig, men ett sådant behov kan även anmälas av de personer som i sin yrkesroll träffar din mamma. En sådan anmälan skickas till överförmyndaren i kommunen som sedan utreder om ett behov finns av godmanskap eller förvaltare. Jag rekommenderar därför att du i dina kontakter med personal kring din mamma uppmanar dem att göra en sådan anmälan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vad ska man göra när barnens pappa inte vill skicka med deras vinterkläder till mig?

2020-04-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag och barnens pappa är separerade sen flera år tillbaka. Vi har gemensam vårdnad och barnen bor varanna vecka hos respektive förälder. Vi delar på kostnaden för större utgifter så som vinterkläder, skor och sportutrustningar vilket borde innebära att vi gemensamt "äger" dessa. Pappan vägrar skicka med bla vinterjackor till mig då han anser att jag (barnen) inte behöver dem trots att det är kallt ute (0 gradigt) och jag vill att han skickar med. Han anser även att han ska förvara allt hos honom och att han skickar med när han anser att jag (barnen) ska ha dem. Vad gör jag? Hur får jag hjälp? Vad säger lagen om det här? Barnen fryser ju och vi har köpt vinter och sportutrustningen tillsammans men han vägrar skicka med barnen kläderna.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen är inte detaljreglerande I fråga om vårdnadshavares ansvar finns det enbart bestämmelser som rent allmänt fastställer vad denna innebär. Det stadgas exempelvis att föräldrarna har ett ansvar över att barnets behov blir tillfredsställda och att svara för barnets försörjning (6 kap. 1 § och 2 § föräldrabalken). Hur detta i praktiken ska gå till när man har två föräldrar som är skilda och har gemensam vårdnad är dock inget som lagen förklarar. Vad kan du göra? Det första som du bör börja med är att kontakta familjerätten i den kommun du bor i och be om samarbetssamtal mellan dig och barnens pappa. Dessa samtal kan visserligen inte utmynna i något som är bindande, utan utgör mer som ett stöd för er att komma överens i frågan. Det är dock ett alternativ värt att pröva. Skulle det inte fungera kan du tala om för pappan att situationen kan räknas som så kallade samarbetssvårigheter som i sin tur kan innebära att en tingsrätt beslutar om ensam vårdnad om du skulle väcka talan om sådan (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). Det innebär inte att du nödvändigtvis ska väcka talan, men att det kan vara något som kan vara en fördel att nämna för pappan i syfte att möjligtvis få honom att bli mer samarbetsvillig. Samarbetssvårigheter är förvisso inte en faktor som i sig innebär att rätten automatiskt kommer besluta om ensam vårdnad till din fördel, då det är även andra omständigheter som måste vägas in, med att påpeka detta kan förhoppningsvis få honom att inse att han inte vill riskera att bli av med vårdnaden. Vänligen,

Kan man göra enskilt egendom genom arv till giftorättsgods?

2020-04-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |En stuga är ärvd av två bröder från sin mamma som enskild egendom.Nu vill den ena brodern upphäva det och ge sin fru halva sin del. Hur gör man?Tacksam för svar
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande enskild egendom och giftorättsgods finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som så att du äger en stuga på 50% som du fått i arv och som är din enskilda egendom. Men som du nu vill dela med din fru och därför göra det till giftorättsgods istället.Enskild egendom till giftorättsgods?En makes egendom är giftorättsgods om det inte är föreskrivet att det är enskilt egendom (7 kap 1 § ÄktB). Den egendom som en av makarna fått genom testamente som är villkorat att det ska vara enskilt arvtagarens är enskild egendom (7 kap 2 § 3 p. ÄktB). Det förtydligas även att det som maken ärvt genom den legala arvsordningen efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det (7 kap 2 § 4 p. ÄktB).Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.Hur du ska gå tillvägaDen möjlighet som finns är att du ger bort fastigheten i gåva till din make och således utgör en del av dennes giftorättsgods som sedan vid eventuell bodelning tas upp och kan delas lika på. För att en gåva ska vara bindande mellan makar och dess borgenärer måste gåvan registreras (8 kap. 1 § ÄktB). Detta görs hos Skatteverket enligt 16 kap. ÄktB.Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad ska jag göra när min dotter inte vill vara hos sin pappa?

2020-04-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min dotter är 4 år, 5 år i maj och bor hon mig varannan vecka. Hon säger dagligen att hon inte vill bo hos pappa varannan vecka utan att hon vill bo hos mamma och träffa/bo hos pappa på helgerna, samt att hon börjar gråta för att hon saknar mig (mamma) när hon är hos pappa och gärna vill åka till mig när hon är hos pappa. Hon är ofta väldigt ledsen när det kommer till den dagen när hon ska åka till pappa för att hon vill stanna hos mamma. Vad ska jag göra?
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge är det barnets bästa som ska vara avgörande. Vad som är barnets bästa beror på en rad omständigheter men särskild vikt brukar ligga vid att barnet anses ha ett behov av en bra och nära kontakt med båda föräldrarna. Vad barnet själv vill beaktas i viss mån, beroende på barnets ålder och mognad.(6 kap 2 a § föräldrabalken)Vad du kan göra är att i första hand tala med pappan om er situation. Kanske kan ni själva hitta en lösning som funkar bättre med färre dagar åt gången eller en annan uppdelning än den ni har idag.I andra hand kan du vända dig till familjerätten i din kommun. Familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal om ni har svårt att komma överens eller ge råd och vägledning i vad ni kan göra för att underlätta för er dotter. I tredje hand kan du vända dig till en jurist för att få hjälp med en eventuell ändring i umgänget eller vårdnaden. Detta skulle jag dock endast rekommendera om ni verkligen inte kan komma överens och det känns viktigt för dig med en drastisk förändring. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Dold samäganderätt, vad är det?

2020-04-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Dold samägande vad är det? Det kom på tal när jag och mitt ex var mitt uppe i en bodelning. Vi levde som sambo och då hamnar ex en bil utanför bodelningen. Vi har haft två bilar varav båda varit registrerade på min flickvän. Den ena är köpt som en hjälp att även jag ska ha ett fordon( jag har en betalninganmärkning) . Vi letade bil tillsammans men meningen var att det skulle vara min bil och så har det varit tills nu. Nu säger min flickvän att hon kommer att sälja den. En vän till mig påpekade för mig att bara för att min flickvän står som registrerad ägare så behöver det inte vara så civilrättsligt. Är det så? Vi köpte bilen på kredit, en kredit som min flickvän står på. Jag lämnade vid köpet hela handpenningen på 30000 kr och har uner ett och ett halvt år betalat alla månadsamorteringar och dito försäkringar. Min flickvän har inte betalat något mer än det jag beskriver. Vem har rätt till bilen?Tack på förhand!
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Dold samäganderätt regleras inte i någon lagDold samäganderätt är något som har utvecklats i rättspraxis (se bland annat NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242) och finns inte reglerat i lag. Det är helt enkelt en familjerättslig princip som syftar till att skydda en make eller sambo som trots att denne inte står som ägare utåt ändå under vissa förutsättningar kan sägas vara delägare. Principen bygger på tre kriterier:1.Egendomen ska vara inköpt för gemensamt bruk, och2.den make som inte utåt framstår som ägare ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köpetillfället. Är dessa två kriterier uppfyllda så inträder rättsföljden och det tredje kriteriet:3.Man antar att egendomen ägs gemensamt, det vill säga är presumtionen att den gemensamma partsavsikten vid köpet var att egendomen skulle ägas gemensamt. I ditt fall, vad gäller bevisbördan, innebär det alltså att du måste bevisa att de två första kriterierna är uppfyllda, och om så är fallet så övergår det på din f.d. sambo att bevisa motsatsen. Föreligger dold samäganderätt i ditt fall? Vid bedömningen av om dold samäganderätt föreligger är det endast omständigheterna vid köpet som beaktas, och senare ekonomiska tillskott tar man alltså inte hänsyn till. Jag tolkar din fråga som att det är du som betalade hela insatsen vid köpet och att avsikten var att bilen helt och hållet skulle vara din. Därför verkar det inte som att bilen är inköpt för gemensamt bruk, utan snarare som att din f.d. sambo uppträdde som en bulvan för dig. Detta innebär att hon företog rättshandlingen för din räkning, men i eget namn. Det är dock både möjligt och bättre att du argumenterar för dold samäganderätt på så vis att avsikten var att ni skulle äga båda bilarna gemensamt (och därefter nyttja en varsin), och därmed är min bedömning att det föreligger dold samäganderätt. I och med detta äger ni bilarna tillsammans (1 § lagen om samäganderätt). SammanfattningMin bedömning är att dold samäganderätt föreligger, men det ankommer alltså på dig att bevisa de två första kriterierna enligt ovan. Skulle du lyckas med detta så går bevisbördan över på din f.d. sambo. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning, Julia-Saga Herhold Nilsson