Är telefonrådgivning gratis på Lawline?

2020-05-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har ganska många frågor angående ett överklagande (LVM) till kammarrätten. Är det gratis att få rådgivning utav er via telefon. Här på Lvm-hemmet har vi endast möjlighet att använda dator 30 min per dag. Tacksam för svar!
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är att det är gratis att ringa till Lawline och få rådgivning. Detta gör du på telefonnummer 08-533 300 04. Telefontjänsten är öppen kl 10.00-16.00 måndag-fredag, så det är bara att ringa då! Det är även gratis att ställa fler frågor här via hemsidan.Jag hoppas du fick svar på din frågaMed vänlig hälsning

Fråga om att sälja hus åt förälder, fullmakt, skatt och gåva

2020-05-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har två bröder och vi är helsyskon. Min mamma bor ensam i huset som hon och min pappa (gifta) bott i i 50 år. Mamma behöver nu komma in på särskilt boende då hon är 93 år och svag. Även mentalt.Har det någon skattemässig betydelse och någon annan betydelse om: a) Mamma ger bort huset till oss tre söner som förskott på arv och vi säljer det själva, eller b) Vi hjälper henne att sälja huset m h a fullmakt och sedan får pengar först i samband med att arvet ska fördelas när hon väl gått bort?Eller c) Vi hjälper mamma att sälja huset med hjälp av fullmakt och hon ger oss de pengar som blir över efter att reavinstskatten är betald, som förskott på arv när huset väl är sålt?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!För att sälja huset åt er mamma behöver du och/eller dina bröder en fullmakt som ger er rätt att sälja huset. Det kan även vara bra att överväga en framtidsfullmakt för er mamma då du skriver att hon börjar blir mentalt och fysiskt svag. Om hon redan är mycket mentalt svag kanske det inte går att skriva en sådan fullmakt eftersom hon måste vara beslutskapabel för att skriva en. Det kan då vara så att ni behöver ansöka om att bli god man åt henne istället. Om en god man behöver utses behövs det även samtycke från er mamma och en överförmyndare för att kunna sälja huset, enligt 14 kap 5 § och 11 § föräldrabalken. Du har inte skrivit om din pappa lever eller inte, om han gör det och huset inte är mammans enskilda egendom behöver han samtycka till försäljningen/gåvan. Nedan går jag igenom dina tre frågor.a) Om ni får huset i gåva som förskott på arv, förutsätter det att er mamma är tillräckligt mentalt frisk för att kunna signera gåvohandlingen. Det kan vara bra att få ett utlåtande från en läkare, särskilt om det finns andra arvingar än ni tre. Om hon inte har kapacitet att rättshandla finns det annars en risk att gåvobrevet kan ogiltigförklaras vid en domstolsprocess. Detta eftersom det finns en lag som ogiltigförklarar avtal som slutits under psykisk störning, vanligen räknas till exempel demens in här. Det kan särskilt vara relevant om det finns fler bröstarvingar som ifrågasätter gåvan. Gåvor är skattefria så ingen beskattning utgår i samband med att gåvan ges till er men du och dina bröder betala skatt på kapitalvinst när huset säljs, förutsatt att huset säljs med vinst. Om ni får huset som en gåva inträder ni i gåvogivarens ställe skatterättsligt, när det handlar om att bedöma och räkna av anskaffningsvärdet för huset Ni får även dra av förbättringsutgifter som gåvogivaren haft om det finns några. När huset säljs räknas alltså anskaffningsvärdet enligt köpeskillingen som er mamma betalade för att beräkna kapitalbeskattning och avdrag enligt kontinuitetsprincipen. 44 kap 21 § inkomstskattelagen (IL). I övrigt är gåvor skattefria, förutsatt att det är en ren gåva enligt 8 kap 2 § IL. Det är en ren gåva om gåvotagaren inte tar över lån eller betalar något för gåvan. Mer om detta kan du läsa om på skatteverkets hemsida, särskilt om blandat fång. Om det är ett blandat fång kan det i vissa fall utgå en del skatt beroendet på värdet av pengarna som byts emellan eller värdet på eventuell lån.b) Om ni gör så att ni hjälper er mamma att sälja huset nu, får hon betala kapitalvinstskatt vid försäljningen. Hon kan därefter själv disponera över pengarna under resten av sitt liv. När ni senare ärver henne utgår ingen arvsskatt eftersom arvsskatt är avskaffad i Sverige sedan 2005.c) Om ni hjälper till att sälja huset men får pengar direkt, får er mamma betala kapitalvinstskatt vid försäljningen. Om hon ger er pengarna i gåva bör hon skriva gåvobrev där det kan anges att gåvan ska utgöra förskott på arv bland annat för att undvika konflikter med andra eventuella arvingar. Detta förutsätter att er mamma har mental kapacitet att ingå giltiga avtal som t.ex. gåvobrev. Gåvor är som tidigare sagt, skattefria.Sammanfattningsvis måste er mamma vara tillräckligt frisk för att kunna ingå giltiga avtal för att kunna skriva både fullmakter och gåvobrev. Om hon inte är det kan någon av er ansöka om att bli god man åt henne, det kan ni göra hos Överförmyndarnämnden i er region. Om något är oklart i mitt svar eller om du vill anlita en jurist kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Vad händer med mitt bostadstillägg om jag gifter mig och kan jag göra mitt barn arvlös?

2020-04-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag och mannen i mitt liv har funderat på att gifta oss för att få juridisk trygghet angående framtida arv. Nu bor jag själv och är sjukpensionär och har bostadstillägg, det samma gäller mannen. Vi äger var sin fastighet som vi bor i var för sig, dvs. är särbo och har aldrig bott ihop och kommer troligen inte att göra det heller.Jag undrar då om jag och mannen får behålla våra bostadstillägg efter ev. giftermål, då jag och min man vill fortsätta att bo i varsin fastighet? Jag har ett särkullsbarn som jag absolut inte vill ge något arv till, utan jag vill att min man ska ha allt efter mig. Tacksam för svar!
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är den juridiska frågan? Din fråga innehåller fler frågor som regleras av olika lagar. Jag kommer börja med att förklara underhållsskyldigheten som föreligger mellan makar, vilket regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Därefter kommer jag att utreda frågan om bostadstillägg, vilket regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB). Slutligen kommer jag att berör frågan om särkullbarnets arvsrätt, vilket är en fråga som besvaras av Ärvdabalken (ÄB). I slutet av mitt svar kommer jag att sammanfatta och förklara vad som gäller för just er. Underhållsskyldighet mellan makar - vad innebär det? Enligt svensk rätt har sambos och särbos ingen underhållsskyldighet gentemot varandra. Däremot gäller inte detsamma för gifta par. Ett gift par är enligt lag skyldiga att, varje make för sig, bidra till den underhåll som krävs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). I det fall att den ena makens medel inte räcker för att tillgodoses sina personliga behov ska den andra maken skjuta till den del som krävs för att täcka kostnaderna (6 kap. 2 § ÄktB). Med gemensamma behov avses bostad, mat, värme, el och andra förnödenheter. Personliga behov är till exempel kläder och hygienartiklar. Syftet med bestämmelserna är att makarna ska leva enligt samma standard. Vem har rätt till bostadstillägg och vad händer om man byter civilstatus? Bostadstillägg är ersättning som en individ kan ha rätt till utöver sin aktivitetsersättning, sjukersättning eller pension för sina boendekostnader (101 kap. 3 § SFB). Bostadstillägg är ett inkomstprövat ekonomiskt tillägg (100 kap. 2 § SFB). Om en person är gift ska även makens inkomst beaktas vid beslutsprövningen (102 kap. 2 § SFB). En person som är gift men som inte stadigvarande lever med sin make kan i vissa fall likställas med en ogift person vid beräkning av inkomstunderlaget för bostadstilläggsprövningen (100 kap. 4 § SFB). Kan du göra ditt barn arvlös? Jag tolkar det som att du har ett barn från ett tidigare förhållande som du vill göra arvlös. Enligt lag har en bröstarvinge, det vill säga ditt barn, rätt till hälften av arvslotten vilket utgör dennes laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är vad ett barn minst har rätt till, oavsett vad som framgår i ett eventuellt testamente. I det fall att du testamenterar bort all din egendom till din partner (se 10 kap. ÄB) har ditt barn rätt att påkalla jämkning för att få ut sin lagstadgade laglott (7 kap. 3 § ÄB). Vad innebär detta för er? Om du och din partner väljer att gifta er är det inte säkert att ni får behålla era bostadstillägg. Detta eftersom att ni som makar har underhållsskyldighet gentemot varandra. Det innebär att era samlade inkomster och förmögenheter tas i beaktande vid bedömningen av huruvida ni får behålla bostadstillägget. Socialförsäkringsbalken lämnar utrymme för ett visst undantag från detta, men det är svårt för mig att besvara vad som skulle gälla i ert fall. Slutligen ska det poängteras att du inte kan göra ditt barn arvlöst. I det fall att du testamenterar bort all din egendom har barnet fortfarande rätt till sin laglott genom att påkalla jämkning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline med din fråga. Med vänlig hälsning,

Vem kan bevittna en framtidsfullmakt?

2020-04-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej det gäller underskrift av två vittnen i en framtidsfullmakt kan det vara ett gift par som är vittnen Tack
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämpliga lagarVilka som får vara vittne till en framtidsfullmakt finner vi i lag (2017:310) om framtidsfullmakter, hädanefter kallad framtidsfullmaktslagen, samt Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Vem får vara vittne?Formkraven för en framtidsfullmakt är att denne ska vara skriftlig samt bevittnad av två vittnen som är närvarande samtidigt. Vittnena ska känna till att det är en framtidsfullmakt och ska skriva under på handlingen. Den som ges fullmakten får inte lov att vara vittne.(4 § framtidsfullmaktslagen) Övriga krav som ställs på den som bevittnar är att denne är över 15 år och inte lider av en psykisk störning som föranleder att denne inte förstår att det är en framtidsfullmakt som denne bevittnar. Vidare får inte fullmaktsgivarens make, sambo, någon som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller en svåger till fullmaktsgivaren vara vittne till framtidsfullmakten. Inte heller syskon till fullmaktsgivaren är godkända vittnen. (4 § framtidsfullmaktslagen och 10 kap. 4 § ÄB) SammanfattningEnligt ovan framkommer det bestämmelser om vem som får vara vittne till en framtidsfullmakt främst tar sikte på vittnets förhållande till fullmaktsgivaren. Därav är det en bedömning utifrån den enskilda personens relation till fullmaktsgivaren som är avgörande för om denne får bevittna eller ej, förutsatt att vittnet är över 15 år och inte lider av en psykisk störning som förhindrar förståelsen för bevittningen. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline! Mvh,

Har min familj rätt att resa hem till Sverige under Covid-19?

2020-05-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Fråga reserestriktioner till följd av Covid-19.Jag är svensk medborgare och har återvänt till Sverige efter 23 år i USA.Jag har familj i USA som "sitter fast" pga pandemin. Avsikten är att vi alla skall flytta till Sverige så fort det går.Vi har en son som blir 5 år i juni. Han är svensk medborgare genom mig.Min son och jag är dubbla medborgare i Sverige och USA.Min fru är amerikansk medborgare. Hon har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige av Migrationsverket. Vi börjar att få ett akut behov av att flytta till Sverige. Min fru kommer inte att ha tillgång till bostad efter utgången av maj. Vår son har ASD (autism) och behöver komma in i svenk skolgång och behandlingsprogram. Min fru har vistats under korta perioder (1-flera veckor) minst 10 gånger, men hon har aldrig varit folkbokförd och har inte bott i Sverige. Såleded kan hon med nuvarande regler bli nekad inträde.Jag anser att det finns synnerliga familjeskäl (se ovan). Jag behöver hjälp att tolka reglerna och hitta en strategi för att få min fru hem till mig Sverige.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för din fråga,För att besvara den, tar jag avstamp i den senaste förordningen om tillfälligt inreseförbud i Sverige (2020:127).I 1 § av förordningen står det att ett tillfälligt inreseförbud gäller i Sverige för att hindra att det virus som orsakar Covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.Precis som du skriver, står det i 3 § 1 st. av förordningen att, en utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas. Däremot står det i samma paragraf 3 st., att detta inte gäller om utlänningen har uppehållstillstånd i Sverige. Därmed har din fru rätt att resa in till Sverige i och med att hon har uppehållstillstånd här. Vad gäller din son, har han rätt att resa in på den grunden att han är svensk medborgare. Med det sagt bör dina familjemedlemmar inte ha några problem att resa in till Sverige, grundat på denna förordning. Det som kan vara nödvändigt är att din fru har med sig sitt uppehållstillståndskort som hon ska ha fått när hon fick sitt uppehållstillstånd utfärdat. Denna bör hon alltså ta med sig till flygplatsen. /Vänligen,

Vad kan jag göra om mitt ex vägrar köpa ut mig?

2020-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och min förra sambo har ett gemensamt lån på fastigheten som vi köpte och bodde i tillsammans.Nu har jag flyttat ut sen ett år tillbaka och vill att han skall ta över min del av lånet. Jag flyttade ut för ca 1 år sedan men han vägrar att ta över lånen.Vad har jag för rättigheter i det här?Jag står på ett lån på ett hus som jag inte nyttjar. Jag behöver bli skuldfri från huset för att kunna ta nya lån för att köpa en lägenhet.vänliga hälsningarförvirrad
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din före detta sambo vägrar att köpa ut dig ur fastigheten är det enklaste sättet att ansöka om tvångsförsäljning, för att på så sätt bli av med lånet. Möjligheten att tvinga fram en försäljning av bostad, så kallad tvångsförsäljning, regleras i Samäganderättslagen. Du kan ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning när den den andra personen motsätter sig en ordinär försäljning (6 § Samäganderättslagen). Det är därmed tingsrätten som du ska vända dig till för att ansöka om tvångsförsäljning.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawlines juristbyrå för kvalificerad juridisk rådgivning.Med vänlig hälsning,

Kan jag byta lås på det gemensamma huset efter att min make frivilligt flyttat därifrån?

2020-04-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min man har flyttat ut ur vårat gemensamt hus 9 månader sen. Han har fortfarande grejer här, och jag har inget emot att han hämtar de, men jag vill vara närvarande i så fall. Jag vill inte att han kommer in när jag inte är hemma. Han vill däremot inte lämna nycklarna till mig. Får jag byter ut dörrlås även om han äger hälften av huset?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att byta lås på ett gemensamt ägt hus innebär att din make förhindras att använda sig av huset som tidigare, då han inte längre har möjlighet att komma in genom dörren. Brottet egenmäktigt förfarande skyddar människor från att få sin besittning till en sak rubbad, vilket innebär att låsbytet därmed skulle vara att betrakta som ett brott (8 kap. 8 § brottsbalken). För att inte göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande måste du först vända dig till domstolen och begära att du ska få så kallad kvarsittningsrätt till er gemensamma bostad medan bodelningen pågår (14 kap. 7 § punkt 1 äktenskapsbalken). Innebörden av kvarsittningsrätten är att din make har en skyldighet att flytta från huset (14 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken). Han har därigenom ingen rätt att använda sig av er gemensamma bostad längre, vilket innebär att du först då har en möjlighet att byta lås utan att bryta mot lagen. Vänligen,

Sambon lovade att flytta ut men har inte gjort det - hur får jag ut honom ur huset?

2020-04-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag skulle behöva hjälp. Det är så att jag och min sambo ska separera. Det ska ske en juridiskt korrekt bodelning, då vi äger ett hus ihop, men jag ska stå kvar som ensam ägare av huset, lånet och så utan att köpa ut honom (enligt vår överenskommelse). Jag sa till honom att det inte var någon stress att hitta nytt boende, men nu har det gått flera månader, han har ett spelproblem som han tagit privatlån på flera tusen till, vi har ett barn ihop och tydligen enligt sambolagen kan man inte lagligt sparka ut den andre. Hjälp?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du ska vända dig till tingsrättenUnder tiden som en bodelning mellan er ännu inte skett har du en möjlighet att vända dig till tingsrätten där ni bor och begära att du ska få så kallad kvarsittningrätt (28 § sambolagen). Domstolen kommer då besluta vem av er som får bo kvar i bostaden tills dess att bodelningen är klar.I egentlig mening behöver du inte ange något skäl till varför du ska vara den som ska ha rätten att bo kvar, men om det är så att det råder oenighet mellan dig och din sambo om den saken, kommer domstolen att göra en helhetsbedömning och därefter besluta om saken. Omständigheter som är av relevans är huruvida du har råd att bo kvar i bostaden tills bodelning, vem barnen ska bo hos under perioden, om någon av er inte har möjlighet att skaffa bostad på annat håll samt vem som i bodelningen eventuellt har förutsättningar att ta över bostaden. Vänd dig därefter till KronofogdenFörst när domstolen har beslutat om att du har kvarsittningsrätt kan du vända dig till Kronofogden för att få din sambo att flytta från huset (16 kap. 1 § utsökningsbalken). Du ska då visa domstolens beslut för Kronofogden och helt enkelt begära verkställighet. Vänligen,