Kan ett barn ha fler än två vårdnadshavare?

2021-05-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejJag läste om ett lagförslag att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. Innebär detta att även exempelvis en mamma ska kunna dela vårdnaden med barnets morförälder eller farförälder?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad det aktuella lagförslaget menar med att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare och vilka som, i sådant fall, skulle kunna bli vårdnadshavare.Vilka lagförslag berör ämnet?Jag är inte helt säker på vilket lagförslag du åsyftar. De lagförslag jag kan hitta som berör ärendet är en motion som har väckts under 2012 (Motion 2012/13:C230) och tre motioner som har väckts under 2017 (Motion 2017/18:2677; Motion 2017/18:2387; Motion 2017/18:3261). Då jag inte har kunnat hitta några andra lagförslag så kommer jag att utgå från dessa i mitt svar.Nuvarande regler rörande vårdnadRegler om vårdnad återfinns i föräldrabalken. Där stadgas det att ett barn står under vårdnaden av båda eller en av föräldrarna om vårdnaden inte har anförtrotts en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). Av lagtexten framgår det således att det kan finnas högst två vårdnadshavare och att det, som regel, är de rättsliga föräldrarna som är vårdnadshavare. I vissa fall kan särskilt förordnade vårdnadshavare utses. Dessa utses av tingsrätten i situationer då föräldrarna inte kan ta om hand om sitt barn, har avlidit eller på något sätt är olämpliga som vårdnadshavare (6 kap. 7-10 §§ föräldrabalken). Vårdnadshavarna ansvarar för barnets personliga förhållanden, för att dess behov blir tillgodosedda, för att det får den tillsyn som som dess ålder och utveckling kräver samt att det får en tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken).Vad säger motionerna?Motionerna i fråga framhåller att det har blivit allt vanligare med familjekonstellationer där det förekommer fler än två föräldrar "som engagerar sig i sina barn, tar ansvar för dem och som är centrala i barnens liv." (Motion 2017/18:2677). Att ett barn inte kan ha mer är än två vårdnadshavare anses ge upphov till praktiska problem som försvårar vardagen för de aktuella familjekonstellationerna. De familjekonstellationer som nämns i motionerna är sådana där ett par bestående av två kvinnor har ett barn med en utomstående man, där ett par bestående av två män har barn med en utomstående kvinna, och där ett par bestående av en man och en kvinna har barn från tidigare relationer. Huruvida en bestämmelse rörande möjligheten för ett barn att ha fler än två vårdnadshavare skulle innebära att en mamma skulle kunna dela vårdnaden med barnets mor- eller farföräldrar är, emellertid, svårt att spekulera om då motionerna inte i detalj går in på vilka som faktiskt skulle kunna var vårdnadshavare. De familjekonstellationer som nämns bör antagligen ses som exempel på sådana som skulle gynnas av möjligheten att ett barn kan ha fler än två vårdnadshavare men att det även bör vara möjligt med fler än två vårdnadshavare även i andra situationer.Avslutningsvis bör det kanske nämnas att inget av lagförslagen har lett till att lagen har ändrats. Det är alltjämt så att ett barn endast kan ha två vårdnadshavare.Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Kan föräldrar avtala om enskild vårdnad vid en eventuell skilsmässa?

2021-05-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag och min fru är gifta och har ett gemensamt barn. Vi undrar om det juridiskt sätt går att skriva en fullmakt eller liknande där vi bestämmer, om vi i framtiden väljer att skilja oss, att enbart en utav oss blir ensam vårdnadshavare. Är detta möjligt?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?Som jag tolkar din fråga vill du och din fru avtala om att en av er ska bli enskild vårdnadshavare till ert gemensamma barn om ni i framtiden skulle bestämma er för att skiljas. Först kommer jag att redogöra för vilka regler som blir aktuella i ert fall för att sedan besvara din fråga. Kan föräldrar avtala om enskild vårdnad?Regler angående vårdnad finns i föräldrabalken (FB). Här anges att det juridiskt sett är möjligt för föräldrar att när minst en av dem har vårdnaden om ett barn att avtala om att vårdnaden ska vara gemensamt eller att en av dem ska ha ensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Avtalet blir rättsligt bindande under förutsättning att avtalet uppfyller ett antal formkrav. Det ska vara ett skriftligt avtal och socialnämnden måste godkänna detta avtal. Detta avtal kan verkställas om socialnämnden har godkänt det eftersom nämndens godkännande får samma verkan som ett domstolsbeslut om vårdnad. Alltså blir avtalet giltigt i samband med godkännande av socialnämnden och en förälder kan därmed ändra sig fram till denna tidpunkt. När beslut tas gällande vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa beaktas (6 kap. 2a § FB). Därför ska barnets bästa även beaktas av socialnämnden när avtal sluts kring vårdnad. Kan föräldrar avtala om att enskild vårdnad ska gälla vid eventuell skilsmässa?Med tanke på att avtalet börjar gälla direkt vid godkännande av socialnämnden är det inte möjligt att reglera vårdnad inför framtiden. Dessutom kan det blir svårigheter kring vad som egentligen anses vara barnets bästa. Detta eftersom barnets bästa kan bedömas annorlunda vid tidpunkten för skilsmässa jämfört med när avtalet upprättats. Utgångspunkten rent juridiskt blir därmed att föräldrarna själva ska få bestämma om barnets vårdnad när en sådan situation uppkommer och inte inför framtida vårdnad. SlutsatsDet är inte möjligt för dig och din fru att reglera vem av er som ska ha enskild vårdnad vid en eventuell skilsmässa. Om ni i framtiden skulle skilja er kan ni då avtala om vårdnaden med ovan nämnda formkrav i beaktande. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och skulle du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo

2021-05-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är blivande god man för min svägerska vars sambo dog i december, De har inga gemensamma barn, han har barn i två tidigare äktenskap. Han ägde ett lantbruk och hon bor fortfarande kvar på gården och de har varit sambo i 35 år. Hon har arbetat på gården utan formel lön, De gifte sig inte eftersom hon uppbar änkepension efter sin avlidne make som dog för 42 år sedan. Sambon skötte all ekonomi. 1994 tecknade sambon ett medlemskap o LRF där det ingår en egendomsförsäkring, där tas det upp skog, åker och ängsmark. 1 Kan min svägerska ha rätt att ärva sambon , vara en av dödsbodelägarna eller ska hon ses som delägare i gården trots att sambon står som ägare`?2 Om inte ovanstående möjlighet finns kan hon begära att få ut innestående lön för allt arbete hon lagt ned på gården och bidraget till värdestegringen, Tax värde idag drygt 11 miljoner, mest skog.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Sambor ärver inte varandra såvida det inte finns ett testamente som föreskriver att sambon ska ärva. Om hon flyttade till honom efter att han skaffat gården kan hon inte heller begära bodelning av den eftersom den inte är samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning (3 § Sambolagen). I vissa fall har domstolen ansett att en sambo har så kallad dold samäganderätt till bostaden, vilket innebär att denne då anses äga halva bostaden. Även vid dold samäganderätt krävs dock bland annat att bostaden köpts för gemensamt bruk. Frågan om ersättning för obetalt arbete är mycket intressant. Domstolen har nekat sådan ersättning för hemarbete i form av omvårdnad om partnern (se NJA 1975 s 298). I samma rättsfall slår ändå Högsta Domstolen fast att huvudprincipen är att det går att få betalt för utfört arbete trots att inga tydliga avtal ingåtts. Frågan kvarstår alltså och har såvitt jag vet inte prövats i domstol sedan dess och det råder därför en osäkerhet. Nämnas kan också att om en sambo gjort stora investeringar i en bostad som den andre sambon äger och bostaden inte är samboegendom så är det svårt att få tillbaka de pengarna när förhållandet tar slut. Saken prövades i NJA 2019 s. 23. Då samboförhållandet i fallet tagit slut kort tid efter investeringarna tyckte den betalande sambon att den ägande sambon hade gjort en så kallad obehörig vinst på att förhållandet tog slut och ville på den grunden ha tillbaka pengarna. Domstolen sa dock nej till detta. Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att samborna i ditt fall inte ärver varandra och hon kan inte heller begära bodelning av bostaden. Förutsättningar för dold samäganderätt finns inte. Det är troligtvis också svårt att få igenom en begäran om innestående lön för arbetet på lantbruket.

Fullmakt eller testamente - vad är bäst?

2021-05-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |https://lawline.se/bokaHej,jag är en tysk medborgare som bor i Sverige.JAg är gifty men vi har inga barn. Min fråga er att jag vill ge vollmacht till ett barn fårn min bror. Men vad är bättre vollmacht eller testament.MvhEwa
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är att det beror helt enkelt på vad för syfte du har med de rättsdokument du nämner. En fullmakt fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. Du kan läsa mer om fullmakter här. Ett testamente å andra sidan är en rättshandling som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Lagens.nu förklaring av ett testamente hittar du här. För att veta vad som bäst passar i ditt ärende krävs det alltså mer information. Du är välkommen att återkomma med mer information här till vår gratis webbplats så att vi ska kunna hjälpa dig vidare och besvara din fråga, men vill passa på att nämna att våra duktiga jurister på Lawline kan identifiera och lösa många juridiska problem och kan säkerligen hjälpa dig vidare i ditt ärende. Du kan boka tid med någon av våra erfarna jurister här.Återkom gärna så hjälper vi dig vidare!Med vänliga hälsningar,

Finns det någon lag som säger att min sambo måste hämta mina barn om han slutar arbeta tidigare?

2021-05-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Sambos Förskola Hämtning och lämningstider.Finns det någon lag som säger att min sambo måste hämta mina barn om han slutar arbeta tidigare?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga så att du undrar om det finns någon bestämmelse vem av föräldraran soms skall hämta barnen på förskolan. Regler om föräldrar och barn finns i föräldrabalken. I föräldrabalken finns en del allmänna regler gällande barns vårdnad. Det står att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (6 kap 1-2 §§ föräldrabalken). Vidare står att barnets vårdnadshavare svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap 2§ föräldrabalken). Utgångspunkten är att ni båda har lika mycket ansvar gällande vårdnad och tillsyn över barnet. Det finns dock ingen lagregel du kan hämta stöd från för att få din sambo att bli mer engagerad/lägga mer tid på barnet under en specifik tid. Lagstiftaren har ansett att det är upp till varje familj att "få ihop vardagspusslet" och ha inte lagt sig i hur mycket tid familjemedlemmar lägger på barnen, vem som hämtar på förskolan osv...Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?

2021-05-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej om man som Fullmaktsgivare fyller i en famtidsfullmakt eller en fullmakt, fråntas man då som fullmaktsgivare möjligheten att företräda sig själv när den träder i kraft eller har både fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren rätt att företräda fullmaktsgivaren. Jag ställer frågan eftersom mina gifta föräldrar är gamla och inte alltid har möjlighet att fysiskt skriva på papper etc på banken och de vill kunna företräda varandra redan nu men såklart även den dag då den ene är oförmögen att företräda sig själv.
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Svaret är att även fullmaktsgivare får företräda sig själva. Det framgår inte av lag om framtidsfullmakt, men i förarbetena framgår det att reglerna om framtidsfullmakt ska följa de regler om fullmakt som finns i avtalslagen (prop. 2016/17:30 s. 56). Även om man jämför med mer ingripande former av ställföreträdarskap, t.ex. godmanskap, framgår det att man i princip alltid har en rätt att företräda sig själv. Därtill har fullmaktshavaren en skyldighet att utöva fullmakten i samråd med fullmaktsgivaren (15 § lag om framtidsfullmakt).Sammanfattningsvis förlorar inte en framtidsfullmaktsgivare möjligheten att handla själv.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Jag har en farbror från

2021-05-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har en farbror från
Gabriella Abdulahad |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag kan tyvärr inte svara på din fråga eftersom den är inte färdigskriven.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsningGabriella Abdulahad

Vad kan man göra om man inte kommer överens om vem som ska få behålla katten vid separation?

2021-05-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag och mitt ex köpte en katt tillsammans. Nu ska hon flytta tillbaka till USA och vill ta katten med sig men jag vill ha honom kvar och vill inte att han ska behöva resa flera timmar för att hon ska ha honom. Hon ska dessutom flytta igen efter några månader så han skulle då åter igen behöva resa, han klarar inte ens bilresor bra. Vi har betalat lika mellan oss men hans försäkring står på mig. Vad kan vi göra? Vi kommer inte överens om vem som borde ha honom.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag för din situation som att du och ditt ex har köpt en katt tillsammans under den tid som ni bott tillsammans, men ni har nu gått isär. Ni har betalat lika mycket för katten och ni vill båda behålla katten, så ni kommer inte överens om vem som ska få honom. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar vad ni kan göra för att lösa denna situation.De regler som blir aktuella för er situation finns i lag om samäganderätt, som jag kommer förkorta SamägL samt sambolagen som förkortas SamboL. Jag kommer förklara vad dessa regler innebär, och sedan använda dessa för att komma med förslag på hur ni kan lösa situationen.Vem får behålla katten?En katt ses som lös egendom och en lös sak i lagens mening. Det kan kännas lite konstigt, eftersom man själv ser husdjur som en familjemedlem. Men eftersom en katt rättsligt sett ses som en sak, är det den person som anses vara ägare till katten som ska få behålla denne. Den som anses vara ägare till katten, kommer då få ta med sig denne utan att behöva kompensera den andre parten. I er situation, förstår jag dock det som att ni båda har betalat lika mycket för katten, och äger då lika stor del av katten (1 § SamägL).Kan man inte enas om den samägda egendomen, kan en god man utses för att förvalta denna (3 § SamägL). Det betyder att eftersom ni inte kan komma överens vem av er som ska få behålla katten, så kan ni utse en god man som ska få ta hand om denne åt er.Vill man inte utse en god man som ska ta hand om egendomen, så kan man istället söka hos rätten att egendomen ska säljas på offentlig auktion (6 § SamägL). Det betyder att om ni absolut inte kan komma överens om vem som bör behålla katten, så kan denna genom rätten sättas ut för offentlig auktion. Då kan den som ger mest pengar för katten, köpa denna och bli ensam ägare. Vid denna auktion kan alltså även du och din ex-partner delta.Sammanfattning och rekommendationDå jag förstår det som att ni betalat lika mycket för katten, äger ni denne tillsammans. Det betyder att det tyvärr inte spelar någon roll om du står på försäkringen.Ni skulle kunna utse att någon annan får ta hand om katten, en god man, om ni inte kan komma överens om vem som ska få behålla den. Ni kan också genom rätten sälja katten på offentlig auktion, där ni båda kan få möjlighet att själva köpa den och därmed få ensam äganderätt och behålla katten.Det bästa är ju dock om ni kan komma överens, vilket jag då också rekommenderar. Men jag förstår att detta är svårt, då ni båda såklart tycker mycket om katten. Kanske ni kan komma överens om att någon av er ska få behålla katten mot någon form av ersättning, eller liknande överenskommelse.Jag hoppas att jag besvarat din fråga, och att jag kunnat ge dig lite råd på hur ni kan gå tillväga med er lille katt. Har du fler funderingar, eller behöver mer hjälp med hur en god man ska utses eller om ni behöver hjälp med att få till offentlig auktion, får du gärna höra av dig till oss via telefon: 08-533 300 04Har du andra frågor är du också varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!Vänligen,