FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/03/2024

Rysk medborgare bosatt i Norge - Krävs uppehållstillstånd eller kan personen i fråga obehindrat resa in i Sverige likt en norsk medborgare?

God morgon.. Mitt problem är att jag har träffat en underbar kvinna men hon är gift med en man och bor i Norge. Dom gifte sig i Danmark 2022 och han är från Ryssland och han har dubbel medborgarskap, både US och norsk- Hon lever under dåliga förhållande och vill bara komma därifrån men hon väntar på ett nytt uppehållstillstånd från norska myndigheter det andra gick ut nu i mars. Dom har inget äktenskapsförord och vid en skilsmässa så bör hon väl få ut något från honom. Hon har gått i skola i norge och inte haft egen inkomst. Kan hon när hon fått sitt norska uppehållstillstånd flytta till mig i Sverige or, dom har inga gemensamma barn och han är 62 och hon är 50. kan hon bo med mig och ha kvar sitt norska uppehållstilstånd deller måste hon söka här också.. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är utlänningslagen (UtlL). Och eftersom din kvinna (X) inte är norsk medborgare gäller de sedvanliga utlänningsreglerna i det här fallet, jfr bestämmelsen i 20 § 1 st. lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen).


Uppehållstillstånd - Vad gäller?


Förutom att X måste inneha ett giltigt pass, 2 kap. 1 § UtlL, är utgångspunkten att en utländsk medborgare som önskar vistas mer än 90 dagar i Sverige behöver ett uppehållstillstånd, 2 kap. 5 § UtlL. Man kan bli beviljad uppehållstillstånd på grund av anknytning, exempelvis om man är gift eller har för avsikt att ingå äktenskap eller ett samboförhållande, 5 kap. 3-3 a §§ UtlL. Och ni har ju, såvitt jag förstår, planer på att inleda ett samboförhållande, men ett sådant tillstånd får dock beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till, dvs. du, kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard både för sig själv och utlänningen, 5 kap. 3 b § UtlL, jfr även Migrationsöverdomstolens (MIG) avgörande MIG 2011:16. Sedan gäller för permanent uppehållstillstånd också en allmän regel, vilken bygger på att om man haft uppehållstillstånd eller på annan laglig grund vistats/varit bosatt i Sverige utan avbrott de senaste fem åren så kan man få ställning som varaktigt bosatt, 5 a kap. 1 § UtlL, vilket i sin tur automatiskt ger rätt till permanent uppehållstillstånd, 5 kap. 2 b § UtlL. Emellertid gäller inte det sistnämnda gäller X.


Kan X resa hit på ett turistvisum alternativt på annat tillstånd för att därefter invänta beslut om permanent uppehållstillstånd på plats i Sverige?


Det korta svaret lyder nej. Enligt huvudregeln ska en ansökan om uppehållstillstånd göras innan sökanden (X) reser in i landet, vilket innebär att hennes ansökan egentligen inte kan beviljas efter ankomsten till Sverige, 5 kap. 18 § UtlL. Det finns dock vissa undantag som ibland kan åberopas av sökanden. En grundprincip inom den svenska utlänningsrätten är ambitionen om att i möjligaste mån upprätthålla familjesammanhållningen, något som också har kommit till uttryck i lagmotiven, se prop. 2005/06:72, s. 68 f. Om du och X har varit sammanboende sedan tidigare (exempelvis utomlands) och under en period om minst två år har hon rätt att få ett uppehållstillstånd på grund av anknytning, 5 kap. 3 § UtlL. Men inte heller detta verkar vara aktuellt i det här fallet.


Om det mot förmodan skulle vara så att ni har bott tillsammans innan X:s ankomst till Sverige eller om ett tidigare boendeförhållande eventuellt inte når upp i tvåårsfristen kan ett uppehållstillstånd ändå komma att beviljas om det föreligger en seriös avsikt att inleda ett sådant förhållande, 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL. Vidare får det inte finnas några särskilda skäl som talar emot detta och inom ramen för den bedömningen görs en s.k. seriositetsprövning i vilken hänsyn tas till längden på förhållandet, hur pass väl ni känner varandra, om ni besitter förmåga att kommunicera på ett språk som båda behärskar, om ni träffas någorlunda regelbundet och om det finns eller väntas barn. Barn ökar chansen att få stanna här permanent. Notera att det också läggs stor vikt vid eventuell tidigare brottslighet hos sökanden samt risken för att någon i familjen kan komma att utsättas för våld, 5 kap. 17 § 1 st. UtlL. Därutöver uppställs krav på dig. Förutom ovanstående krävs, vilket även påpekades inledningsvis, att du har möjlighet att försörja er båda samt att du har en bostad av godtagbar standard och att den är tillräckligt stor för ändamålet, 5 kap. 3 b § UtlL. Se även avgörandet MIG 2015:11, vilket i och för sig gällde en arbetstagare, men viss vägledning torde ändå kunna hämtas därifrån. I det här rättsfallet uttalade domstolen att det inte fick föreligga något behov av försörjningsstöd, vilket i tidigare praxis har ansetts utgöra en bruttolön om 13 000 kr.


När en utlänning har anknytning till en person i Sverige och det skäligen inte kan krävas att personen reser till ett annat land för att där ge in sin ansökan får en ansökan om uppehållstillstånd beviljas även efter inresan till Sverige, 5 kap. 18 § 2 st. 5 p. UtlL. Och som sagt, under förutsättning att samboförhållandet bedöms vara seriöst är ett samboförhållande med en i Sverige bosatt person en sådan stark anknytning som anges i lagtexten, se prop. 1999/2000:43, s. 57. Skälighetsbedömningen som ska göras tar sin utgångspunkt i huruvida omständigheterna i det enskilda fallet når upp i vissa krav. Exempel på detta är om det kan antas att X efter hemkomst kommer att få svårigheter att få pass eller utresetillstånd och det beror på trakasserier från hemlandets myndigheter. Andra godtagbara skäl kan vara om hemlandet är avlägset och återvändandet är förenat med stora kostnader, om svensk utlandsrepresentation saknas eller om sökanden riskerar att avtjäna straff för ett påstått brott med politiska förtecken, prop. 1999/2000:43, s. 57 ff. Med tanke på att X bor i Norge kommer det inte vara några problem att därifrån ansöka om ett uppehållstillstånd.


Notis: MIG styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (migrationsdomstolarna) samt Polismyndigheten och Migrationsverket informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Sammanfattningsvis kan sägas att försörjningskravet är viktigt, men det gäller även den faktiska anknytningen, vilket är du. Precis som det har redogjorts för ovan kommer en seriositetsbedömning att göras av ert nuvarande förhållande vari de faktorer som jag har nämnt tidigare kommer att beaktas av Migrationsverket. Om du exempelvis idag regelbundet reser till Norge för att träffa X talar naturligtvis för att ni har för avsikt att inleda ett seriöst (verkligt) samboförhållande i Sverige. Likaså blir standarden och storleken på din permanentbostad av avgörande betydelse liksom er förmåga att kunna kommunicera med varandra. Det korta svaret på din huvudsakliga fråga lyder således att X måste ansöka om uppehållstillstånd innan sin inresa till Sverige. 


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000