FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/03/2024

LMK

Hej! Jag har ett upprättat äktenskapsförord och vill ge mina två vuxna barn var sin (lika stor) penninggåva som inte ska vara förskott på arv. Kan det göras med ett gåvobrev som upprättas nu och som villkoras med att gåvan ska utbetalas först vid min bortgång?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB).


Och det korta svaret lyder ja. Det är såvitt jag kan bedöma fullt möjligt att upprätta ett gåvobrev på det önskade sättet, men utifrån antagandet att penninggåvorna ska vara lika stora torde frågan om huruvida dessa ska utgöra ett förskott på arv vara betydelselös. Förslagsvis upprättas istället ett testamente eftersom din avsikt är att pengarna ska tillfalla dina barn först efter ditt frånfälle. Och följande gäller.


I 10 kap. 1 § ÄB återfinns formkraven för testamenten, dvs. vad som gäller vid upprättande av ett sådant, och däri sägs att testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej. Vidare anges i 10 kap. 2 § 1 st. ÄB att testamentsvittnena böra vid sina namn anteckna yrke och hemvist. De böra ock å handlingen teckna intyg rörande tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kunna vara av betydelse för testamentets giltighet. I andra stycket uttalas att hava vittnena å handlingen intygat att vid testamentets upprättande så tillgått som i 1 § sägs, skall intyget, där klander väckes, äga tilltro, såframt omständigheter ej förekomma som förringa intygets trovärdighet.


Inledningsvis ska sägas att bestämmelsen i 2 § inte innehåller några formkrav utan snarare är att se som praktiska råd ifrån lagstiftaren sida för att underlätta vid en eventuell framtida tvist. Bestämmelsen är med andra ord fakultativ. I den nyss nämnda bestämmelsens andra stycke framgår en regel om bevisbördans placering, vilken innebär att den som hävdar att formkraven i 1 § inte är uppfyllda, trots intygen från vittnena, bär bevisbördan för sitt påstående. Lagtexten är ålderdomlig, men när det gäller formkraven kan sammanfattningsvis följande sägas. Den som upprättar ett testamente benämns testator och rättshandlingen är ett slags förordnande om hur testators kvarlåtenskap ska fördelas efter dennes frånfälle. Testamentet ska, förutom att vara ett uttryck för testators yttersta vilja, upprätts skriftligen och i samtidig närvaro av två vittnen undertecknas av testator eller genom vittnenas försorg "vidkännas sin namnteckning", vilket återigen följer av 10 kap. 1 § ÄB.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000