FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/04/2024

Måste alla sidor på en framtidsfullmakt signeras, eller räcker det med att sista sidan signeras?

Ska ge kopia till min barn på min Framtidsfullmakt. Måste alla sidor ”signeras” eller räcker det med att sista sidan där underskrifterna finns vidimeras?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av både lag om framtidsfullmakter och ärvdabalken (ÄB). Först kommer jag att besvara din fråga och sedan kommer jag ge dig allmän information om formkraven för upprättande av en framtidsfullmakt.


Måste alla sidor “signeras” eller räcker det att det sker på sista sidan?


I 4§ 2st lag om framtidsfullmakt framgår att:


“Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter”.


Det framgår inget krav på att det ska ske på alla sidor, utan det räcker därför med en underskrift från fullmaktsgivaren och vittnena.


Formkraven för upprättande av en framtidsfullmakt


Först och främst så måste man vara 18 år för att upprätta en framtidsfullmakt och ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter (3§ lag om framtidsfullmakter).


Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4§ 1st lag om framtidsfullmakter).


Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4§ 2st lag om framtidsfullmakter). Fullmaktshavaren får inte vara vittne.


I fråga om vittnen tillämpas 10:2 1st ÄB och 10:4 1st och 3st ÄB (4§ 3 st lag om framtidsfullmakter).


I 10:2 1st ÄB framgår att testamentsvittnena ska vid sina namn anteckna hemvist och yrke. Sedan ska även enligt samma paragraf och stycke tiden för bevittnandet dokumenteras och andra omständigheter som kan ha betydelse för giltigheten av fullmakten.


I 10:4 1st ÄB så framgår att den som är under 15 år inte får vara vittne eller den som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Inte heller den som är fullmaktsgivarens make, sambo, mor- och farföräldrar, barn, är svåger eller syskon till fullmaktsgivaren får vittna.


I 10:4 3st ÄB så framgår att om ett testamentsvittne åberopas till bevis i en rättegång, gäller rättegångsbalkens bestämmelser om sådant bevis.


Av en framtidsfullmakt ska det även framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller (5§ lag om framtidsfullmakter).


Ett underförstått krav är att personen som gör en framtidsfullmakt ska förstå innebörden av det. Det vill säga om man redan tappat förmågan att ta hand om sina angelägenheter, exempelvis på grund av ålder, så kan man inte genomföra den i ett sådant skede.


Hoppas ni har fått svar på er fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000