Vad innebär enskild egendom?

2020-01-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag har blivit lurat av min make att skriva på följande bestämmelser på ett äktenskapsförord:All egendom som var och en av oss nu äger liksom all egendom som vi framledes kommer att förvärva skall inklusive avkastningen härav vara varderas enskilda egendom.Jag har svårt att förstå innebörden. Har vi gjort all egendom som förvärvat innan och under äktenskapet till enskild egendom? Vad ska ingå i en bodelning mellan oss vid skilsmässa respektive dödsfall? Med ordet enskild egendom räknas det med aktier, bankmedel, kontanter, frimärkssamling...etc?Tack på förhand
Daniella Larsen |Har ni gjort all egendom till enskild egendom?Om erat äktenskapsord lyder som den gör i frågan innebär det att all er egendom är enskild egendom. Vid en bodelning är det endast giftorättsgods som ska ingå, i princip all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Om jag har förstått erat äktenskapsord rätt innebär det att all egendom är enskild och därav inte kommer att ingå i en bodelning. Vad kan ingå i enskild egendom?All egendom kan bli enskild egendom, till exempel genom ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vilket innebär att även aktier, bankmedel, kontanter etc är enskild egendom. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med vår egendom om vi gifter oss och vad blir konsekvenserna av ett inbördes testamente vid dödsfall eller skilsmässa?

2020-01-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss. Vi har båda barn sen tidigare. Min dambo äger en fastighet som vi bor i. Hon ägde denna fastighet innan jag flyttade in. Jag äger aktier, fonder och kontanter i ungefär samma storleksordning.Min fråga är vad händer med våra tillgångar efter det att vi har gift oss om någon av oss dör eller vid en eventuell skilsmässa. Vi har inget äktenskapsförord eller testamente.Bör vi skriva inbördes testamenten och vad blir konsekvenserna av detta om äktenskapet upplöses eller om nån av oss dör?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga lever du i nuläget med din sambo. Din sambo äger den fastighet ni bor i (och ägde den innan du flyttade in). Själv äger du aktier, fonder och kontanter i ungefär samma storleksordning. Ni har varken testamente eller äktenskapsförord upprättat, varför du undrar vad som händer med era tillgångar efter att ni gift er, i händelse av skilsmässa eller för det fall att någon av er avlider. Du undrar även om ni bör skriva ett inbördes testamente och vad konsekvenserna av ett sådant blir i händelse av skilsmässa eller för det fall att någon av er avlider.Den ekonomiska skillnaden mellan äktenskap och samboförhållandeRegler om vad som gäller när ett samboförhållande upphör finns i sambolagen. Skillnaderna i förhållande till ett äktenskap är omfattande; i nuläget för det fall att ni skulle upplösa ert samboförhållande ska det endast göras en bodelning om någon av er begär det. I en bodelning mellan sambor ska endast samboegendom ingå. Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det innebär att skulle ni upplösa ert samboförhållande skulle varken bostaden (då din sambo ägde den redan innan samboförhållandet) eller dina tillgångar i form av aktier, fonder och kontanter ingå.Reglerna om äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt äktenskapsbalken råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Däremot blir varje makes egendom giftorättsgods. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer bland annat genom att makarna upprättat ett äktenskapsförord därom, eller att en make fått egendom i arv eller gåva, med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Giftorätten innebär ett latent anspråk på halva värdet i respektive makes egendom vid en framtida bodelning.I en bodelning ska allt giftorättsgods ingåNär ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Till skillnad från när ett samboförhållande upplöses varvid bodelning är frivillig, är utgångspunkten att sådan ska ske när ett äktenskap upplöses. Undantaget är om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Om ni skiljer er innebär det att såväl fastigheten som de tillgångar du nämner ska ingå. Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörande skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna. Utgångspunkten är således en likadelning och att makarna ska gå ur äktenskapet med lika stora tillgångar.Reglerna om bodelning är i princip desamma vid äktenskapsskillnad som vid dödsfall. Om den ena maken har större tillgångar (antingen reella sådana, eller att den andre maken har större skulder), riskerar den mer förmögna maken att få dela med sig av sina tillgångar.Konsekvenserna av ett inbördes testamenteI ett inbördes testamente kan ni reglera de ekonomiska förhållandena er emellan för det fall att någon av er avlider. Enligt ovan ska en bodelning ske om någon av er avlider. Det den avlidne maken får som sin andel i bodelningen är kvarlåtenskapen som ska fördelas till arvingarna. Närmsta arvingar är den avlidnes barn, s.k. bröstarvingar (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Efterlevande make kan, om det finns gemensamma barn, ärva den avlidne maken. I ett sådant fall ärver de gemensamma barnen när den efterlevande maken avlider. Barn utom äktenskapet, s.k. särkullbarn, har dock alltid rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Detta aktualiseras i ert fall då ni inte har några gemensamma barn, men båda har barn utom äktenskapet.Om exempelvis du skulle avlida och din kvarlåtenskap uppgår till en miljon kronor, har dina barn rätt att ärva det direkt. Om du har två barn ärver de 500.000 kronor var. I ett inbördes testamente kan ni testamentera er kvarlåtenskap till varandra istället. Det är dock inte möjligt att göra bröstarvingar helt arvlösa. Om du skulle testamentera all din kvarlåtenskap till din fru kan dina barn påkalla jämkning av testamentet och har rätt att få ut hälften av det de skulle ärvt, den s.k. laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Om vi återigen utgår från att kvarlåtenskapen efter dig skulle uppgå till en miljon kronor och du har två barn, hade barnen haft rätt att ärva 500.000 kronor var. Om du testamenterat bort dina tillgångar till din fru, kan barnen påkalla jämkning och har då rätt till 250.000 kronor var (500.000 kronor / 2). Ett inbördes testamente är således en möjlighet för er att i åtminstone viss utsträckning se till att ni ärver varandra. Skulle ni istället skilja er kommer testamentet inte att aktualiseras. Testamente aktualiseras endast vid dödsfall. Ett testamente en make gjort vari den andra maken är tillförordnad är utan verkan vid pågående skilsmässa eller om äktenskapet upplösts genom skilsmässa (11 kap. 8 § ÄB).Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan ett samboförhållande och äktenskap stora. All egendom, som inte gjorts till enskild, ska ingå i en bodelning. Bodelning ska ske såväl vid skilsmässa som om någon av er avlider. Ett inbördes testamente ger er möjlighet att fördela er kvarlåtenskap för det fall att någon av er avlider. Det är dock inte möjligt att göra era barn helt arvlösa. Utan testamente ärver barn allt efter sina föräldrar. Barn utom äktenskapet har rätt att få ut sitt arv direkt, medan barn inom äktenskapet ärver sin avlidna förälder den dag den efterlevande avlider. Om ni testamenterar all er kvarlåtenskap till varandra i ett inbördes testamente har barnen till den avlidne rätt att påkalla jämkning av testamentet och kan få ut sin laglott, hälften av det hen egentligen skulle ärvt. Testamentet aktualiseras inte om ni skiljer er, om någon av er avlider under pågående skilsmässa eller om någon av er avlider efter att skilsmässan gått igenom.Om ni vill reglera egendomen er emellan och att viss, eller all, egendom inte ska ingå i en bodelning kan ni upprätta ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet gör att all egendom som är enskild inte ska ingå i en bodelning. Om ni skiljer er innebär det att ni inte behöver dela med er av er egendom till varandra. Ett äktenskapsförord kan dock kombineras med ett inbördes testamente. Äktenskapsförordet aktualiseras om ni skiljer er, medan det inbördes testamentet aktualiseras om någon av er avlider. Om ni vill skapa äktenskapsförord till ett konkurrenskraftigt pris kan jag varmt rekommendera vår avtalstjänst. I tjänsten fyller ni era uppgifter och får efter betalning äktenskapsförordet författat juridiskt korrekt. Vill ni hellre ha mer personlig hjälp kan givetvis en av våra jurister vara behjälpliga med att upprätta såväl äktenskapsförord som inbördes testamente. Om ni är intresserade av detta, eller om något i svaret oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Underhåll mellan makar

2019-12-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man bor hos mej sedan 2010. Vi har äktenskaps förord.Jag har betalat alla fasta avgifter till huset renovering , bygge av friggebod som han utnyttjar som hobbylokal. Målning av husen, indragning av fiber, värmepump, jord buskar, Markarbete, husgeråd mm.Vi delar på el ; mat, ved,tvlicens väg och vatten.Borde han betala en liten hyra till mej för användning av bekvämligheterna ?Vi har båda barn från tidigare äktenskap vuxna.
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Äktenskapsbalkens 6 kapitel ska makar i ett förhållande bidra, efter förmåga, till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses (https://lagen.nu/1987:230#K6P1S1). Till detta "gemensamma behov" räknas utgifter för mat, bostad o.dyl, alltså sådana utgifter som du beskriver att ni redan delar på. De fasta utgifterna som du har betalat kan ses som en investering i huset snarare än en kostnad som måste betalas löpande för att möjliggöra era personliga behov, och därför blir det svårt att rent juridiskt kräva att din man ska ersätta dig för dessa kostnader (men ni kan självklart avtala om något annat sinsemellan!). Vid en eventuell äktenskapsskillnad hade man kunnat ta hänsyn till att du har investerat mer i ert så kallade giftorättsgods, men i och med att ni har äktenskapsförord bör inte det föranleda något problem. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Ett svenskt äktenskapsförord

2019-12-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejHur skriver man ett äktenskapskontrakt i Sverige mellan makar?TypOm vi skiljer oss för ena parten så och så mycket.....( typ enl. Amerikansk modell)Äktenskapsförord gäller ju bara (som jag förstår) egendom och hur den skall fördelasvi skiljsmässa.MvhJan
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). I en bodelning (efter till exempel skilsmässa) ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom ett äktenskapsförord (7 kap 2 § ÄktB).Genom ett äktenskapsförord kan makar alltså bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (7 kap 3 § första stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna (7 kap 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska vidare registreras hos Skatteverket (7 kap 3 § tredje stycket ÄktB).All egendom som finns hos endera make är följaktligen antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Detta gäller såväl pengar som annan egendom hos makarna. Enskild egendom blir inte föremål för bodelning och tillfaller därför vid en skilsmässa direkt den make som den enskilda egendomen tillhör.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur påverkar skulder min ekonomin om jag gifter mig?

2020-01-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande giftermål. Vi funderar på att gifta oss men inte flytta ihop. Jag har en skuld hos kronofogden och undrar nu om detta påverkar ekonomin även om vi inte ska bo ihop.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om utmätning finns i 4 kap. utsökningsbalken (UB).Kan man bli betalningsskyldig för sin makes skuld?Enligt 1 kap. 3 § ÄktB råder varje make över sina egna tillgångar och sina egna skulder. Det innebär att vardera make äger den egendom den förvärvat, och är svarar för sina egna skulder. Man kan alltså som utgångspunkt inte bli betalningsskyldig för den andra makens skulder.När påverkar skulder äktenskapet?Skulder påverkar äktenskapet när äktenskapet upplöses, vilket kan ske antingen genom skilsmässa eller när någon av makarna dör (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska en bodelning som huvudregel ske, vilket innebär att makarnas egendom delas upp (9 kap. 1 § första stycket ÄktB).Vid en bodening ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Makarnas andelar beräknas genom att deras skulder räknas av från giftorättsgodset (11 kap. 2 § första stycket ÄktB), därefter delas den egendom som blir kvar på hälften och fördelas mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods ingår i bodelning (10 kap. 1 § ÄktB), och är sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).Bodelning kan undvikas genom äktenskapsförordMakar eller blivande makar kan genom äktenskapsförord bestämma att vardera makes egendom ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Bodelning behöver inte göras om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att ta över bostad eller bohag från den andra maken (9 kap 1 § första stycket ÄktB).Vad gäller om kronofogden utmäter egendom?Något som är värt att poängtera är att det finns speciella regler för makar gällande utmätning av egendom. Om gäldenären (den som har skulden) är gift, och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som utgångspunkt vara ägare till egendomen. För att undvika att egendomen utmäts måste den andra maken göra sannolikt att egendomen är samägd, eller att maken äger egendomen (4 kap. 19 § första stycket UB).Sammanfattning och rådEftersom du i din fråga säger att ni inte ska flytta ihop blir regeln om utmätning inte något problem i ert fall, förutsatt att ni inte kommer ha någon samägd egendom, eller lös egendom i er gemensamma besittning. Ett råd är att ni vänder er till en jurist som hjälper er upprätta ett äktenskapsförord för att på så sätt undvika en framtid bodelning, där skulderna annars hade omfattas. För hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Gäller äktenskapsförordet vid nytt giftemål?

2019-12-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min sambo och jag va gifta från 2002-2008 .Då hade vi äktenskapsförord registrerad hos skatteverket. År 2008 skilde vi. Min fråga gäller om äktenskapsförord gäller fortfarande? Om vi skulle gifta oss på nytt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). När äktenskapsförordet registrerats är det gällande för det aktuella äktenskapet. Äktenskapsförordet gäller tills äktenskapet upplöses (t.ex. genom skilsmässa eller dödsfall) eller genom att nytt äktenskapsförord upprättas vari enskild egendom görs till gemensam. Äktenskapsförordet är bundet till det aktuella äktenskapet och upphör att gälla när dom om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.Som svar på din fråga innebär det att om ni gifter er på nytt är inte det gamla äktenskapsförordet gällande då det inte finns registrerat mellan er längre. Det tidigare äktenskapsförordet upphörde när er dom om äktenskapsskillnad vann laga kraft. Om ni vill ha äktenskapsförord i ert kommande äktenskap måste ni upprätta ett nytt sådant, underteckna, datera och registrera det hos Skatteverket.God fortsättning!Vänligen,

Är spelvinst enskild egendom?

2019-12-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Är tipsvinst personlig egendom?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om en spelvinst är din enskilda egendom om du är gift. Regler om enskild egendom i äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad räknas som enskild egendom?Enligt ÄktB 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. En spelvinst till en make under ett äktenskap blir därmed giftorättsgods. För att göra pengarna till enskild egendom bör de separeras från pengar/likvida medel som är giftorättsgods, samt upprätta ett äktenskapsförord som säger att pengarna är enskild egendom.För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt så krävs det enligt ÄktB 7 kap. 3 § st 2:- att det upprättas skriftligt,- att det dateras,- samt att det undertecknas av båda makarna.Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, och börjar gälla från den dag då det ges in till dem. Mer information från Skatteverket hittar du här. Kontakta din bank för mer rådgivning hur du bör göra med uppdelningen av pengarna.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det tillåtet att gifta sig i Sverige trots att ingen av parterna är bosatta i Sverige?

2019-12-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är svensk medborgare men har bott i England de senaste två åren och därmed skrivit ut mig ur Sverige hos Skatteverket. Jag vill nu åka till Sverige och gifta mig med min pojkvän, som är både Finsk och Amerikansk medborgare. Får vi detta, eller måste jag "flytta" tillbaka till Sverige för att kunna göra detta?Tack!
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om vem som har rätt att ingå äktenskap i Sverige. Regleringen kring vem som har rätt att ingå äktenskap i Sverige finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den som vill ingå äktenskap i Sverige måste ha fyllt 18 år (2 kap. 1 § ÄktB). Äktenskap får inte heller ingås mellan de som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon (2 kap. 3 § ÄktB). Det finns däremot ingen regel som säger att man måste vara bosatt i Sverige eller svensk medborgare för att få gifta sig här. Innan man gifter sig i Sverige måste dock en prövning göras om det finns något hinder mot att man ingår äktenskap (3 kap. 1 § ÄktB). Detta görs genom att man skickar in en ansökan om hindersprövning till Skatteverket. Är man inte bosatt i Sverige behöver man även skicka in intyg till Skatteverket utfärdat av utländsk myndighet som visar att man har behörighet att ingå äktenskap, om ett sådant intyg kan anskaffas (3 kap. 2 § ÄktB). Ett sådant intyg ska i första hand komma från behörig myndighet i det land personen är bosatt i, och om detta inte är möjligt, från det land personen är medborgare i. De som ska ingå äktenskap måste även intyga om de tidigare har ingått äktenskap. Om så är fallet måste det kunna styrkas att tidigare äktenskap är upplöst, om det inte framgår av den svenska folkbokföringen eller intyg från utlandet (3 kap. 3 § andra stycket ÄktB) .Om Skatteverket finner att inget hinder finns mot äktenskapet utfärdas hindersprövning som ger de prövade personerna rätt att gifta sig med varandra (3 kap. 4 § ÄktB).Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor kring hur en hindersprövning går till, vilka dokument ni behöver skicka in till Skatteverket eller andra frågor rörande äktenskap i Sverige råder jag dig att ta kontakt med Skatteverket för ytterligare information. Det går bra ringa till deras Skatteupplysning och be att få bli kopplad till deras folkbokföringsavdelning.Med vänliga hälsningar,