Kan man gifta sig med någon som redan är gift?

2018-12-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är en svensk kvinna som har konverterat till islam ,ska gifta mig i Sharjah med en muslimskt man. Han är gift innan men lever inte med den kvinnan sen 4 år tillbaks men kan inte skilja sig pga vissa omständigheter. Hur ska jag kunna få vårt äktenskap registrerat lagligt i Sverige? Vi ska gifta oss muslimskt.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap hittar vi i äktenskapsbalken (ÄB).Den som är gift får inte ingå äktenskap (2 kap. 4 § ÄB). Det utgör ett s k äktenskapshinder. Ett sådant hinder gör att äktenskapet inte får ingås. Innan ett äktenskap ingås sker nämligen en hindersprövning av Skatteverket på begäran av dig och din partner (3 kap. 1 § ÄB). Vid prövningen tittar Skatteverket på om det föreligger äktenskapshinder. Ni som begär hindersprövning ska på heder och samvete skriftligen uppge om ni tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap (3 kap. 3 § 2 st. ÄB). Såvida din partner uppger korrekta uppgifter till Skatteverket kan ni inte ingå ett giltigt äktenskap. Den som lämnar en oriktig försäkran gör sig skyldig till brottet osann försäkran (15 kap. 10 §); en försäkran om frånvaro av äktenskapshinder lämnas nämligen under straffansvar. Skulle ett äktenskap ändå komma till stånd är det inte ogiltigt, men tvegifte är ett brott (7 kap. 1 § brottsbalken). Det hör emellertid inte till vanligheterna att någon döms för tvegifte. Att gifta sig med någon som redan är gift innebär också att makarna i det tidigare äktenskapet, dvs din partner och hans tidigare fru, får rätt att skilja sig utan betänketid (5 kap. 5 § 2 st. ÄB).Med vänlig hälsning,

Kan man jämka äktenskapsförord?

2018-11-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man vill skiljas .Vi har 6 månaders betänketid. Till min fråga .Vi har varit tillsammans i 7år .Sambos sen 2013.Gifte oss 2017.Han ordnade ett äktenskap förord som jag inte tyckte va skäligt då 70 procent av huset ska tillfalla enskild egendom till honnom. Och 30 procent vara giftorätt. Vårat bröllop blev ogiltigt då vår förrättare licens hade gått ut.Vi skulle då skriva på ett papper att vi skulle förbli gifta.Han vägrade om jag inte skrev på äktenskapsförord. Jag skrev på och nu vill han skiljas. Kan jag jämka äktenskapsförord?mvh
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och äktenskapsförord finner man i Äktenskapsbalken (Äktb).Man kan jämka äktenskapsförord eller ett villkor i ett äktenskapsförord om det är oskäligt hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap 3 § Äktb). Detta är en svår bedömning och jag skulle behöva mer information för att kunna med någon säkerhet spekulera i hur en eventuell tvist om detta skulle sluta. Generellt kan man säga att det i sig inte är fel att skriva att all (eller en stor del) av en egendom ska vara enskild. Ägde han huset själv innan ni gifte er kommer därför troligen inte äktenskapsförordet kunna jämkas. Centralt blir bland annat om han ägde huset själv innan ni gifte er eller om du ägde en bit eller hela. Boka gärna en tid med en av våra jurister "här" så kan vi lättare föra en dialog kring vad som hänt och hjälpa dig närmare.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Äktenskapsförord och avliden make

2018-11-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man har ett äktenskapsförord där jag äger en fastighet och han en annan. Han har ett barn från tidigare förhållande och jag har har inga biologiska barn. Om min man går bort ärver jag nån del av hans fastighet eller pengar? Om jag går bort ärver då han min fastighet och pengar och sedan i sin tur hans barn?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Äktenskapsförord innebär att egendom inte tas med i bodelningen vid en möjlig skilsmässa eller makes död. Era respektive fastigheter kommer alltså inte delas upp vid en skilsmässa och vid en makes död så tillfaller fastigheten makens arvingar, 7:3 äktenskapsbalken.Vid dödsfall skulle din makes fastighet tillfalla hans barn (2:1 ärvdabalken) och i ditt fall, eftersom du inte har några barn så skulle fastigheten tillfalla andra arvsklassen, 2:2 ÄB. Vilket är dina föräldrar och rakt nedstigande led, dina syskon, deras barn osv. Finns inga arvingar i den klassen så tillfaller fastigheten tredje klassen, dina föräldrars föräldrar och deras barn, ej kusiner, 2:3 ÄB. Har du inte heller där några arvingar så tillfaller fastigheten allmänna arvsfonden (5:1 ÄB), din make har alltså ingen chans att få händer på fastigheten.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH Patrik Olsson

Är pengar från försäljning av enskild egendom också att räknas som enskild egendom?

2018-11-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hejjag undrar om man har skrivit ett äktenskapsförord i början av äktenskapet för 17 år sedan och registrerad hos tingsrätten med innehåll av ett antal aktie och fonder till enskild egendom, för 8 år sedan man har såld dem kontrolluppgift och deklaration finns, sedan dess har dem pengarna på en bank konto. frågan är räknas de pengarna som enskild egendom fortfarande vid en eventuellt äktenskapsskillnad. MVH
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB).ÄktenskapsförordGenom äktenskapsförord går det att göra egendom till enskild egendom (ÄktB 7 kap. 3 § första stycket). För att äktenskapet ska vara giltigt kräv det att det är skriftligt och undertecknats av de båda makarna (ÄktB 7 kap. 3 § andra stycket). Det krävs dessutom att äktenskapsförordet är registrerat hos skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 § tredje stycket). Av din fråga framgår det att äktenskapsförordet är registrerat hos tingsrätten. Registreringen har ändå skett på ett korrekt sätt då det tidigare, före den 1 oktober 2011, var tingsrätten som registrerade äktenskapsförord. Är pengarna enskild egendom?Aktierna och fonderna är enskild egendom genom äktenskapsförorden (ÄktB 7 kap. 2 § första stycket, första punkten). Nu är dock dessa sålda. Det finns då bestämmelse om surrogat som säger att vad som trätt i stället för egendomen som är enskild är också enskild egendom om inget annat är föreskrivet (ÄktB 7 kap 2 § första stycket, sjätte punkten). Detta betyder att pengarna från försäljningen av aktierna och fonderna också blir enskild egendom. Vad får detta för effekter?Vid en eventuell bodelning ska endast giftorättsgods ingå (ÄktB 10 kap. 1 §). Enskild egendom är inte giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Alltså kommer inte pengarna ingå i en eventuell äktenskapsskillnad.SlutsatsPengarna från försäljningen av aktierna och fonderna är alltså enskild egendom och kommer inte ingå i en eventuell äktenskapsskillnad. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Kan man gifta sig även om man inte kan säga efter prästen?

2018-12-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Afasi o kan inte säga efter prästen, kan vi gifta oss?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om hur vigsel går till finns i Äktenskapsbalkens fjärde kapitel (ÄktB). Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen (4 kap. 1 § ÄktB). Vid vigseln krävs att ni är närvarande samtidigt, och att ni var för sig på fråga av vigselförrättaren (t.ex. prästen) ger till känna att ni samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren ska därefter förklara att ni är makar (4 kap. 2 § ÄktB).Det finns som synes inga regler som stadgar att du måste säga efter prästen för att äktenskapet ska vara giltigt. Det är tillräckligt att du samtycker till äktenskapet efter fråga av vigselförrättaren. Det kan t.ex. ske genom att prästen frågar om du vill gifta dig med din make/maka och du svarar ja. Lagen uttrycker inte heller att samtycket måste ske muntligen, vilket innebär att om du inte kan prata alls torde annat samtycke vara tillräckligt.Min rekommendation är att du informerar prästen om din afasi inför att ni planerar vigseln och att ni kommer överens om hur det ska gå till, så ska det inte vara några problem för er att gifta er.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Omfattar äktenskapsförordet egendom som förvärvats efter äktenskapsförordet upprättas?

2018-11-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |År 2012 skrev vi ett nytt äktenskapsförord (vi gifte oss 2004).I detta dokument uppgavs fastighetsbeteckning på mitt hus och att det skulle vara min enskilda egendom.Vi uppgav också att det som hädanefter förvärvas ska vara enskild egendom. År 2015 köpte jag grannens hus och vi flyttade in. Behöver vi skriva ett nytt äktenskapsförord, eller räcker det som det är skrivet, för att även det huset, är min enskilda egendom?
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om äktenskapsförordet du och din make/maka upprättade 2012 även omfattar huset du köpte 2015. Din fråga regleras därför i Äktenskapsbalken (ÄB).Eftersom du och din make/maka i äktenskapsförordet har skrivit att (om jag förstod frågan rätt) "det som hädanefter förvärvas ska vara enskild egendom" innebär det att egendom som du och din make/maka förvärvar efter äktenskapsordet tillkomst också ska vara enskild egendom (7 kap. 2 och 3 § ÄktB). Vilket innebär att huset du köpte 2015, på grund av formuleringen på äktenskapsförordet, bör omfattas av äktenskapsförordet du och din make/maka upprättade 2012. Därav bör det äktenskapsförordet som du och din make/maka har nu räcka och omfatta egendom som du och din make/maka förvärvar efter det. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer när ena maken/makan dör när äktenskapsförord finns och går äktenskapsförordet att ändra?

2018-11-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vad gäller vid ett äktenskapsförord där mannen inte har giftorätt i hustruns egendom, som är enskild men där hustrun däremot har giftorätt i mannens egendom (som inte är enskild) om mannen avlider först eller när hustrun avlider först. Är det möjligt att göra tillägget i sådant formulerat äktenskapsförord, att en del av makens egendom ska vara enskild och där hustrun inte har giftorätt? Det finns särkullbarn (mannens) men inga gemensamma barn i äktenskapet.
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som at du vill veta vad som händer i fall makan eller maken går bort när makan och maken har ett äktenskapsförord. Vad som händer om maken respektive makan dör först. Din fråga regleras således i Ärvdabalken (ÄB) men även Äktenskapsbalken (ÄktB). Tolkar även frågan som att det bara är mannen (maken) som har barn. Vad händer när maken respektive makan dör?När någon dör är det första som ska ske en bodelning. I bodelningen ska allt som är giftorättsgods ingå. Den egendom som maken och makan har gjort till enskild egendom genom äktenskapsförordet inte ska ingå i bodelningen utan direkt tillfalla maken/makan som äger egendomen. När bodelningen är gjord (det vill säga när det har sammanställts hur mycket giftorättsgods, både maken och makan har, och vad giftorättsgodset är värt) ska det ske en hälftendelning. Hälften av värdet av giftorättsgodset kommer tillfalla maken och hälften makan. Kvarlåtenskapen (arvet som ska fördelas på arvingarna) kommer därför att bli det som makarna får ut från bodelningen var plus eventuell enskild egendom. (7 kap. 1-2 § ÄktB, 9 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 ÄktB och 11 kap. 1-3 § ÄktB).Om det är makan som dör fört kommer hennes enskilda egendom plus det hon fick i bodelningen att bli hennes kvarlåtenskap som ska fördelas på hennes arvingar. Eftersom hon är gift, och inte har några barn, kommer maken troligtvis ärva allting först med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). De andra eventuella arvingen till makan har då rätt till efterarv av henne som utdelas vid hennes död (3 kap. 1 och 2 § ÄB). Om det skulle vara så att maken dör kommer hans kvarlåtenskap (det han får ut i bodelningen + eventuell egendom) att fördelas ut på hans arvingar. Eftersom han har särkullbarn innebär det att makan, även fast de är gifta, inte ärva mannen utan särkullbarn gör det. Särkullbarn har nämligen rätten att få ut sitt arv direkt av sina föräldrar och maken ärver då inte före med fri förfogande (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Vilket kommer innebära att om maken dör kommer hela hans kvarlåtenskap att fördelas på hans barn. Makan ärver då inget. Om inte särkullbarnen väljer att vänta på arvet till förmån för den efterlevande makan, då ärver makan först och särkullbarnen har då rätt till efterarv (3 kap. 1 ÄB). Går det att ändra äktenskapsförordet?Det finns ingen möjlighet att lägga till i ett redan befintligt äktenskapsförord utan vill ni lägga till något måste ett helt nytt äktenskapsförord upprättas. Ni kan alltså inte ändra ett äktenskapsförord utan ett nytt måste upprättas. Viktigt att tänka på vid upprättandet av ett äktenskapsförord är att formkraven som finns följs.Formkraven för ett äktenskapsförord stadgas i Äktenskapsbalken och är följande: äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknad av båda makarna och registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan vi skriva äktenskapsförord av fördelning av egendom om 30 % och 70 %?

2018-11-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss och har pratat med en jurist om äktenskapsförord. I dagsläget så är jag den enda inkomsttagaren i boendet. Jag har en hög lön medan min sambo följer min karriär och stöttar mig i den. Vi tillsammans har kommit överens om att dela alla pengar 70/30. Mina pengar får hon 30% av och hennes pengar får jag 30% av vid en skiljsmässa. Juristen/advokaten vi har pratat med säger att det inte går att skriva in en sådan delning. Vi förstår inte riktigt varför det inte går? Skrivs inget äktenskapsförord så delas allting 50/50, då borde det vara enkelt att skriva in att delningen istället ska vara 70/30?Tacksam för svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan vi skriva ett äktenskapsförord för framtida förvärvad egendom?Det är möjligt att formulera ett äktenskapsförord baserat på framtida egendom, det vill säga, egendom som tillfaller någon av makarna under äktenskapets gång kan göras till makens enskilda. Det är generellt viktigt att äktenskapsförord är så tydligt och specifikt utformat som möjligt för att undvika att det i framtiden uppstår oklarheter eller delade meningar om hur det ska tolkas.I de fall äktenskapsförord tar sikte på framtida förvärv är det dock svårt att utpeka speciell egendom som ska omfattas. Utgör skrivelsen enbart en bestämmelse om att 30 % av all hennes egendom ska tillfalla dig, föreligger emellertid inte hinder för att upprätta ett sådant äktenskapsförord. Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!