Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?

2019-10-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Skillsmässa efter ha levt tillsammans i 43 år. Han anser att allt är hans enskilda egendom enligt ett äktenskapsförord. Där står att all egendom som vardera av oss förvärvat eller därefter förvärvar, liksom avkastning därav, skall vara förvärvarens egendom, vari makar ej äger giftorätt. Skrivet 1993.2 barn tillsammans, jag var hemma hos barnen tills skolåldern. Innan hade jag en boutique. Vi har tillsammans byggt upp flera företag där jag spelat en viktig roll. Fler fastigheter har stått i hans namn. Nuvarande väldigt exklusivt hus står på mark som han har ärvt av sina föräldrar. Nu står huset färdigt som han ensam bor i och jag står för 50% av lånet.Har försökt i många år begärt att vi ska dela på tillgångarna men han har sagt nej. Känner mig orolig för framtiden och vill ha rättvisa. Vi har arbetat tillsammans sedan barnen började skolan och jag arbetar fortfarande kvar i företaget. Han anser att jag bara varit en anställd och har inte haft något mer att göra med företagen. Vad har jag för chanser till vad jag anser är mitt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom som till följd av äktenskapsord är enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Ett äktenskapsförord upprättas genom att makarna skriftligen bestämmer att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är underskrivet av båda makarna och registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).Under förutsättning att äktenskapsförordet er emellan upprättats skriftligen och registrerats är utgångspunkten att det är giltigt. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar varför grundtanken är att avtalet ska hållas. Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen (12 kap. 3 § första stycket ÄktB). Möjligheten till jämkning innebär att enskild egendom, i större eller mindre utsträckning, kan dras in i bodelningen och behandlas som giftorättsgods. Bestämmelsen är avsedd att användas för att ge den ekonomiskt svagare maken ett skydd mot att stå helt egendomslös efter ett kanske långvarigt äktenskap. Mig veterligen har bestämmelsen om jämkning enligt 12 kap. 3 § första stycket ÄktB prövats av Högsta domstolen endast i ett mål. I målet hade makarnas äktenskap varat i elva år när de upprättade ett äktenskapsförord. Enligt äktenskapsförordet skulle all egendom, som de då ägde eller därefter förvärvade vara enskild. De hade två barn tillsammans. Förordet tillkom i samband med störningar i äktenskapet. Detta fortsatte sedan och hade varat cirka 23 år vid skilsmässan. Vid tiden för förordets tillkomst ägde mannen en fastighet (vars taxeringsvärde då uppgick till 45 000 kr), en gammal personbil, en högsjöbåt jämte motor, ett båthus på arrenderad mark och ospecificerade bankmedel. Hustrun ägde då vissa husgeråd, möbler, en filmkamera och en annan kamera, en kikare samt ospecificerade bankmedel. Året efter skilsmässan hade mannens fastighet ett värde om 570 000 kr. Hans enskilda egendom omfattade vidare bl.a. en båt, som han köpt för 145 000 kr, en husvagn samt en bil av äldre modell. Därtill hade han dock skulder om 250 000 kr. Hustrun ägde vid skilsmässan bohaget, som enligt henne hade ett värde omkring 10 000 kr, och obligationer till ett oklart värde om 3 000–20 000 kr. Hennes skulder uppgick till 3 000 kr. Mannen behöll en del av bohaget och betalade hustrun härför 6 000 kr enligt hennes uppgift och 10 000–12 000 kr enligt mannens egen utsaga. Under äktenskapet hade hustrun arbetat ett antal år, mest på deltid, samt studerat. Hennes inkomster hade därmed varit begränsade medan mannen enligt egen uppgift hade haft "tämligen stora inkomster". Mannen hade tagit initiativet till äktenskapsförordet och åberopade som motiv, att han ville försäkra sig om att inte hans fastighet skulle behöva säljas vid en eventuell framtida skilsmässa utan i stället kunna tillfalla barnen så småningom. Inför upprättandet av förordet gjorde makarna två besök hos advokat, där olika frågor i sammanhanget diskuterades. I samband med förordet upprättades också ett inbördes testamente. Tingsrätten ogillade hustruns talan om jämkning av det aktuella förordet. Domen fastställdes utan särskild motivering av såväl hovrätten som av HD. I sina domskäl konstaterade tingsrätten bl.a. att det inte kunde anses ha rått något påtagligt missförhållande mellan vad som blev mannens enskilda egendom och vad som tillföll hustrun. Fastigheten hade visserligen genomgått en betydande värdestegring men att denna utveckling "varit möjlig att förutse, för att inte säga närmast självklar". Därtill framhöll domstolen, att värdestegringen hade ett direkt samband med att mannen lagt ned pengar och eget arbete på om- och tillbyggnad av huset. Det antecknades också, att hustrun ingalunda kunde sägas vara utblottad vid skilsmässan (NJA 1993 s. 583).Enligt litteraturen visar HD:s avgörande från 1993 att jämkningsbestämmelserna i 12 kap. 3 § första stycket ÄktB ska tillämpas restriktivt och att det inte är tillräckligt för jämkning av äktenskapsförord att det kommit att råda en påtaglig snedfördelning av makarnas egendom. Avgörande är istället huruvida äktenskapsförordet är oskäligt med beaktande av samtliga omständigheter. Grund för jämkning torde exempelvis kunna föreligga när ena parten fått till stånd ett äktenskapsförord genom aggressivt uppträdande, överraskningstaktik eller annat missbruk av förhandlingsläget.Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att jämka ett äktenskapsförord, innebärande att viss eller all av den enskilda egendomen ska ingå i bodelningen. Som synes enligt ovan ska bestämmelsen nyttjas restriktivt. I ditt fall har jag ingen närmre information, men sett utifrån den ringa praxis som finns och förarbetsuttalanden, torde möjligheten till framgång vara små. Det bästa är om du och din make kan komma överens om en annan fördelning än vad äktenskapsförordet stadgar, sådan överenskommelse är möjlig. Eventuellt kan ni komma fram till en sådan lösning om du tar hjälp av en jurist som hjälper dig förhandla med honom.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa upp dig i ärendet imorgon, torsdagen den 17 oktober klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. För det fall att du inte har möjlighet den föreslagna tiden är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid! Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad är den andra makens enskilda egendom?

2019-10-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Var kan jag ta reda på om något är min makes enskilda egendom? Utan att kräva svar från honom, vilket jag vet att jag kan kräva menvill helst ta reda pådet på annat sätt.Ratsit finnsju men om jag köper till exempel hansdeklration så står väl inget sådant där
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande makars egendom finns i 7 kap Äktenskapsbalken (ÄktB).Enskild egendom genom äktenskapsförordGenom Skatteverket kan du ta reda på vilken egendom som genom äktenskapsförord är din makes enskilda egendom. Du kan kontakta Skatteverket via denna länk för att beställa dessa uppgifter.För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs dock inte bara din makes underskrift, utan även din (7 kap 3 § ÄktB). Han kan alltså inte genom äktenskapsförord ha gjort något till enskild egendom på detta sätt utan att du varit medveten om det.Egendom kan bli enskild på andra sättEgendom kan dock bli enskild på andra sätt än genom äktenskapsförord, nämligen ifall:- han fått en gåva av någon med villkoret att gåvan ska vara hans enskilda egendom- han genom ett testamente fått egendom med villkor att det ska vara hans enskilda egendom - han ärvt egendom som enligt arvlåtarens testamente ska vara hans enskilda egendom han fått ut pengar genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än dig och som innehåller ett villkor att egendomen ska vara hans enskilda egendom- annan egendom trätt i ställe för egendom som han fått genom någon av ovanstående punkter. Ett exempel på detta kan vara att han köpt något för pengar som han fått i gåva som enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).Uppgifter på vad som är hans enskilda egendom på grund av någon av dessa sätt kan du däremot inte begära ut från Skatteverket eller liknande. Då kommer du dessvärre att behöva fråga din make.Hoppas du fick svar på din fråga!

Har makar en försörjningsplikt?

2019-10-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag o min man har varit gifta i 17 år. Vi har inget äktenskapsförord. Han har spelat proffesionell hockey och har därför pengar i pensionsfonder från klubbarna som han nu plockar ut varje månad. Pengarna är låsta, så han kan inte plocka ut en klumpsumma. Hur gör man då? Jag har väl rätt till hälften ändå? Ska han betala "underhåll eller nåt varje månad?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Finns det en försörjningsplikt för makar?Som utgångspunkt så råder både du och din make över era tillgångar samt svarar för era egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att du och din man själva väljer hur ni vill fördela och spendera era respektive tillgångar. Det finns dock en försörjningsplikt för makar som tar sikte på att varje make, efter bästa förmåga, ska ansvara för att det gemensamma hushållet samt era personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Det finns särskilda bestämmelser som reglerar hur underhåll för barn ska behandlas men då din huvudsakliga fråga inte ser till denna aspekt kommer jag inte att gå in närmare på detta. Vad innebär försörjningsplikten?Försörjningsplikten syftar till att skapa en balans i det ekonomiska förhållandet mellan makar utifrån deras ekonomiska tillgångar. Den avser att reglera den ekonomiska bördan så att du inte ensam tvingas bekosta utgifter för det gemensamma hemmet eller det personliga behovet om din make har betydligt större tillgångar än vad du har och tvärtom (6 kap. 2 § ÄktB). Den naturliga följden av försörjningsplikten är alltså att den make som har störst inkomst också i motsvarande mån förväntas tillgodose kostnader som följer av det gemensamma hemmet och det personliga behovets. Det personliga behovet innefattar utgifter för bl.a kläder och dylikt men även till andra utgifter som tillgodoser det ideella behovet. Försörjningsplikten gör alltså inte en make pliktig att betala underhåll till den andra utifrån en eventuell mellanskillnad i inkomsten utan innebär att om du eller din make saknar möjlighet att bidra ekonomiskt till det gemensamma hushållet samt personliga behovet så är den andre maken skyldig att försörja er båda. Har du rätt till hälften av din makes tillgångar?Det som ibland kan ligga till grund för uppfattningen att makar har rätt till hälften av varandras tillgångar är den rättsliga fördelningen som följer av en äktenskapsskillnad. Vid en äktenskapsskillnad så fördelas makarnas tillgångar lika i den mån som de inte är enskild egendom genom på förhand upprättade villkor. Det är till följd av denna rättsliga fördelning som det ibland kan uppfattas som att makar har en delad rätt i tillgångarna.SammanfattningUtgångspunkten är att du och din make själva svarar för era tillgångar och eventuella skulder. Ni förväntas dock båda bidra till hemmets kostnader samt de kostnader som följer av ert personliga behov i den mån det är skäligt utifrån era inkomster. Om någon av er tjänar mindre så kan den andra alltså förväntas bidra mer. Den uppfattning som grundar sig i att makarna ska dela lika på tillgångarna följer av den process som en äktenskapsskillnad medför då alla tillgångar istället, i den mån det inte är enskild egendom, fördelas lika mellan makarna. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Finns det några hinder mot att registrera ett utländskt äktenskap i Sverige?

2019-10-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |har gift forut i sverige och gift i utland med under tiden har skilkd från honom i Sverige, nu vill registrerautland vigsel i sverige finns det nån hinder att registrera?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sverige erkänner utländska äktenskap om äktenskapet är giltigt till formen i det land där äktenskapet ingicks, detta enligt 1:7 lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Det innebär alltså att det äktenskap som du ämnar registrera i Sverige måste ha tillkommit på ett giltigt sätt i det land där du gifte dig för att det ska kunna registreras här. Registreringen görs hos Skatteverket och föregås av en hindersprövning, 3:1 ÄB. Skatteverket kontrollerar då bl.a. att ni inte redan är gifta med någon annan eftersom det utgör ett äktenskapshinder enligt svensk rätt, 3:3 ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Kan äktenskapsförord jämkas?

2019-10-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi har varit gifta nästan i 20 årstid.Vi har inga gemensamma barn tillsammans. Vi är helt överens om att vi ska skriva ett äktenskapförord där vi skriver att allt vi äger själva ska vara enskild egendom vari den andra inte ska ha giftorätt i. Men när vi läser på vissa ställen så står det att äktenskapförord kan bli ogiltig om den ena partner har mer pengar vid en ev skilsmässa? Hur kan detta vara möjligt om man nu skriver äktenskapförord och båda är överens om allt? Vem är det som bestämmer om äktenskapsförordet ska vara giltigt eller inte? Man skriver ett äktenskapförord av en anledning, så hur ligger det till med detta egentligen? Skulle vara väldigt tacksam för en förklaring om det verkligen får gå till så här. I så fall så är det totalt meningslöst att skriva äktenskapförord om det ändå inte ska gälla om den ena partnern har sparat undan en större summa pengar. Detta är pga att vi har särkullbarn och vi vill inte att dom ska komma åt pengarna som jag har sparat ihop om min fru skulle dö. Vi är även överens om det skulle bli skilsmässa i framtiden. Vi har alltid haft delad ekonomi hela tiden vi har varit gifta pga särkullbarnen.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom äktenskapsförord kan makarna föreskriva vilken egendom som ska vara enskild vid en eventuell bodelning. Är all egendom enskild behöver ingen bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). Kan äktenskapsförord jämkas?Ett äktenskapsförord får jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om det är oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § ÄktB). Detta är emellertid en undantagsföreteelse då grundprincipen är att avtal ska hållas. Undantaget ska tillämpas restriktivt.Hela äktenskapsförordet måste inte vara oskäligt för att kunna jämkas, utan ett villkor kan vara oskäligt och bli föremål för jämkning medan resterande delar av äktenskapsförordet gäller fullt ut. När kan jämkning ske?Jämkningsregeln kan användas exempelvis om en make har en betydande mängd giftorättsgods än den andra maken och den andra maken har sin värdefulla egendom som enskild egendom och endast lite giftorättsgods. Det kan även handla om ojämna ekonomiska förhållanden inom äktenskapet så som om ena maken har varit hemma och skött om hemmet medan den andra maken arbetat och båda makarna har endast enskild egendom. Då kan det bli betydande skillnader och maken som varit hemma och inte har så mycket egendom lämnas tomhänt. Jämkning kan komma i fråga om egendomen som gjorts till enskild egendom lett till en påtaglig snedvridning av makarnas ekonomiska förhållanden.Hur kan jämkning påkallas?Prövning om ett äktenskapsförord är oskäligt och bör jämkas görs av domstolen efter ansökan från den som vill få äktenskapsförordet prövat.Som ovan nämnt tillämpas jämkningsregeln ytterst endast i undantagsfall och tillämpningen är väldigt restriktiv. HD har bara prövat frågan om jämkning enligt 12 kap. 3 § ÄktB en gång i rättsfallet NJA 1993 s. 583 där de kom fram till att jämkning inte skulle ske. SammanfattningJämkning av äktenskapsförord kan alltså ske, men det kan endast tillämpas i undantagsfall. En del ojämlikheter är godtagbara eftersom man har olika egendom och olika sparkapital etc. Regeln finns mer till för oskälighet så som om ena maken skulle ha en stor betydande summa medan den andra maken står helt utan någon egendom efter ett långt äktenskap. Som utgångspunkt gäller dock att avtal ska hållas och att äktenskapsförordet utgör makarnas gemensamma vilja och därmed ska tillämpas så som det är skrivet.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller för en vigsel?

2019-10-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min bojkvän kommer på besök till Sverige då har vi tänkt gifta oss här i sverige. Då undrade jag kan man gifta sig hos polisen? Det ska var snabbt eftersom han inte kommer stanna här så länge.Min pojkvän är från Leibonan och på semester har visum.Vill veta hur jag ska gå tillväga och vad jag behöver så jag kan fixa innan han kommer så det kan gå smidigt när han kommer eftersom han inte ska stanna länge.Tack för svar
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i äktenskapsbalken (äktb). Äktenskap ingås genom vigsel i vittne av släktingar eller andra vittnen (4 kap. 1 §). Ni båda två måste närvara och lämna ert samtycke till äktenskapet (4 kap. 2 § första stycket). Det krävs att en vigselförrättare är närvarande, det kan vara en präst eller annan person inom ett religiöst samfund som har ett särskilt förordnande. Det kan även vara någon som länsstyrelsen förordnat (4 kap. 3 §). Efter er vigsel ska vigselförrättaren omedelbart ge er bevis på att ni genomfört en vigsel och därefter registrera ert äktenskap hos skatteverket (4 kap. 7-8 §). Således behöver du kontakta en vigselförrättare inom länsstyrelsen eller inom ert religiösa samfund och planera en vigsel. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan makar skriva äktenskapsförord för att göra andelar i företag till enskild egendom?

2019-10-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man skriva ett äktenskapsförord under bestående äktenskap och göra sin andel i ett handelsbolag resp aktiebolag till enskild egendom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal i vilket makar, eller blivande makar, kan avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Detta gör man eftersom enskild egendom ska hållas utanför en framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Det är upp till makarna att i äktenskapsförordet själva välja vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB)Huvudregeln är att villkor i äktenskapsförord ska accepteras. Det finns dock en möjlighet att jämka villkor i ett äktenskapsförord om det är oskäligt (12 kap. 3 § ÄktB). För att jämkning ska komma i fråga ska man göra en helhetsbedömning av situationen. Denna möjlighet till jämkning tillämpas dock restriktivt. Det kan ske till exempel om den ena maken tvingats att skriva under ett äktenskapsförord mot sin vilja.Svaret på din fråga är alltså ja, man kan skriva ett äktenskapsförord där man skriver att ens del i ett företag till enskild egendom. Ni bör dock komma ihåg att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, och såldes ska ingå i en framtida bodelning (7 kap. 2 § andra stycket). Om detta inte är vad ni önskar kan ni i äktenskapsförordet skriva att även avkastning av enskild egendom ska vara enskild. Om ni vill kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni på https://lawline.avtalsrobot.se/.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Äktenskap mellan styvsyskon

2019-09-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Är det lagligt att gifta sig med sin styvbror?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar "styvbror" som att det rör sig om ett barn till en förälders partner. Det finns äktenskapshinder som tar hänsyn till nära släktskap. I Äktenskapsbalken (ÄktB) framgår det att ett äktenskapshinder är släkt i rätt upp- och nedstigande led, det vill säga barn, föräldrar och helsyskon, 2 kap. 3 § 1 st. ÄktB. Således finns det inget hinder mot att gifta sig med ett barn till en förälders partner. Om du istället syftar på om halvsyskon får gifta sig framgår det av 2 kap. 3 § 2 st. att halvsyskon får ingå äktenskap förutsatt att länsstyrelsen lämnar dispens till det, .15 kap. 1 §. Vid deras bedömning tar de bland annat hänsyn till om halvsyskon har bott i samma hem under uppväxten. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,