Kan ens maka/make kräva att få se platshistorik i mobilen?

2020-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Får en person som man är gift med Kräva att få se Platshistorik i mobilen?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget i lagen som säger att en make/maka har rätt att kräva att få se platshistoriken i sin partners mobiltelefon. Det är helt upp till personen själv att bestämma huruvida denne vill dela med sig av detta till sin maka/make.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan jag enskilt omvandla giftorättsgods till enskild egendom? Hur påverkas bodelningen av att jag ger bort en gåva strax innan skilsmässa?

2020-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och jag har varsina bank konto hon betalar sina räkningar och jag mina .Vad händer vid en skilsmässa ska vi dela på bank konto tillgodohavande eller får jag behålla mitt och hon sitt.??Kan jag enskilt skriva att bankkontot ska vara enskild egendom??Om jag inköper en fastighet som enskild egendom till min10åriga son utan vet ska för min fru vad hände då vid skillsmässa??Mvh rolf
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att allt giftorättsgods delas lika vid en bodelningNär du och din maka ingår ett äktenskap är utgångspunkten att all er egendom blir till giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset kommer som huvudregel att delas lika mellan dig och fru vid eventuell bodelning, vid t.ex. skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Det innebär att dina tillgodohavanden på ditt bankkonto kan komma att delas mellan er beroende på hur värdet av dina tillgångar förhåller sig till fruns tillgångar.Äktenskapsförord kan förvandla giftorättsgods till enskild egendomMed ett äktenskapsförord kan dock du och din fru bestämma vilken egendom som är din eller hennes enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Er enskilda egendom kommer inte att ingå vid en eventuell bodelning och därför inte delas mellan er. Om ni tecknar ett äktenskapsförord om att dina tillgodohavanden på bankkontot ska vara din enskilda egendom, kommer dessa inte delas mellan dig och din fru.Formella krav på äktenskapsförordÄktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av både dig och din fru (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det går alltså inte att upprätta ett äktenskapsförord enskilt. Du ska även registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Gåvans värde kan ingå i giftorättsgodset vid bodelningOm du köper en fastighet till din son utan din frus vetskap eller samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcks, kan fastighetens värde ingå i ditt giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄktB). Detta betyder fastigheten kommer att räknas som en av dina tillgångar vid bodelningen. Värdet på ditt giftorättsgods vid bodelningen kommer alltså bli högre än värdet på dina tillgångar vid tidpunkten. Ett krav är dock att gåvan (fastigheten) inte i obetydlig omfattning minskat din del av giftorättsgodset. Bedömningen ska göras utifrån gåvan storlek i förhållande till ditt övriga giftorättsgods. Enligt praxis uppfyller gåvan kravet på inte i obetydlig omfattning om den utgör 10% av giftorättsgodset.Efter att man räknat ut värdet av respektive makes tillgångar, ska egendomen fördelas mellan makarna på lotter motsvarande värdet av den andel som räknats ut (11 kap. 7 § ÄktB). Det kan innebära en nackdel för dig eftersom din andel av boet blir högre och konsekvenserna är att du kan få mindre vid egendomens fördelning på lotter. Lagen är reglerad på detta sätt eftersom makar inte ska kunna ge bort sina tillgångar innan en skilsmässa och på ett kännbart sätt minska sitt giftorättsgods till nackdel för den andra maken.Sammanfattningsvis kan du förvandla dina banktillgodohavanden till enskild egendom, men dock inte enskilt. Det krävs att både du och din fru upprättar och undertecknar ett äktenskapsförord tillsammans. Angående gåvan kan du köpa en fastighet till din son men fastighetens värde kommer att räknas in i ditt giftorättsgods vid en bodelning och troligtvis vara till din nackdel.Vänligen,

Vad är giftorättsgods?

2020-06-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag undrar vad giftorättsgods är? Kan ni förklara vad det betyder tack?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att all egendom som makarna har i ett äktenskap är giftorättsgods. Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa, enligt 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som en make har och som inte är enskild egendom, enligt 7 kapitlet 1 § ÄktB. För att något ska vara enskild egendom krävs det att det står till exempel i ett äktenskapsförord, i ett gåvobrev eller i ett testamente (om man fått egendomen), 7 kapitlet 2 § ÄktB. Vänligen,

Är det tillåtet att vara gift med fler än en person i Sverige?

2020-06-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift med min make. Kan jag gifta mig med en kvinna då oxå ?
Isabelle Sewelén |Hej,Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) samt brottsbalken (BrB).I mitt svar till dig kommer jag gå igenom bestämmelserna om månggifte och vad som gäller enligt svensk lagstiftning."Jag är gift med min make. Kan jag gifta mig med en kvinna då oxå ?"I Sverige är det olagligt att gifta sig med någon annan om man redan är gift. Om man redan har ingått ett äktenskap utgör det ett äktenskapshinder för ett ytterligare äktenskap i Sverige (2 kap. 4 § ÄktB). Om man ändå lyckas gifta sig med en annan person är inte själva äktenskapet i sig ogiltigt, däremot brottsligt. Ingår man äktenskap på nytt fast man redan är gift, gör man sig alltså skyldig till tvegifte. Straffet för tvegifte är böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § BrB). Avslutningsvis är det alltså inte tillåtet att gifta sig på nytt om man redan är gift - om man väljer att bryta mot bestämmelsen kan man dömas för tvegifte. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att kontakta igen om skulle ha mer frågor. Du antingen skriva till oss igen, eller ringa till oss på Lawline. Du når telefonrådgivningen på 08-533 300 04. De har öppet måndag till fredag mellan klockan 10.00 -16.00.Vänligen,

Apostille-stämpel på äktenskapscertifikat och personbevis?

2020-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag ska gifta mig med en turkisk man i Turkiet, behöver mitt äktenskapscertifikat och personbevis ha en apostillestämpel? Mvh Lill
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit under konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (Haag den 5 oktober 1961). Enligt den internationella överenskommelsen kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland.När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande krävs från utländsk ambassad. Såväl Sverige som Turkiet är anslutna till konventionen ifråga.Om äktenskapscertifikatet och personbeviset kräver apostille-stämplar beror på vad du ska göra med handlingarna. Om du i ett ärende i Sverige respektive Turkiet måste visa upp äktenskapscertifikatet eller personbeviset kan det krävas en apostille-stämpel på respektive dokument. Jag råder dig därför att kontakta relevant person i eventuella pågående ärenden för att ta reda på om apostille-stämpel är nödvändig för handlingarna.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag skydda avkastning av enskild egendom?

2020-06-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man har ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i mitt aktiebolag är enskild egendom.Vad jag förstår så reglerar det att vid eventuell skilsmässa så är mitt ägande i bolaget tryggat, samt vid en eventuell försäljning av bolaget så är de pengarna enskild egendom.Vad gäller däremot med utdelning? Avkastning på ovan nämnda aktier är inte särskild reglerade i vårt äktenskapsförord. Innebär det att en utdelning blir gemensam/ingår i eventuell giftorättsgods?Hur påverkas i så fall utdelning från aktier som jag äger och som är enskild egendom? Och hur påverkas det före/efter den så kallade kritiska dagen?Eftersom bolaget är mitt och jag har full styrning på det så kan ju jag välja när jag vill ta utdelning från ett överskott och inte. Vad händer om den kritiska dagen är idag och jag väntar med att ta utdelning tills om två år eller längre? Ska den utdelningen då ändå ingå i giftorättsgodset?
Angelica Kaijser |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag dela upp den i två delar: dels huruvida avkastningen är giftorättsgods, dels vilken betydelse den kritiska dagen har. Är avkastningen giftorättsgods?Äktenskapsförord samt makars egendomsförhållanden regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en eventuell bodelning ska endast gifoträttsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), varför det är viktigt att fastställa vilka egendomar som tillhör makarnas gemensamma gods och vilka som är enskilda. Huvudregeln föreskriver att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). För att egendom ska förbli enskild och således inte ingå i bodelningen krävs det generellt att ett äktenskapsförord är upprättat (7 kap. 2 § ÄktB), precis som ni har gjort. Däremot är avkastning från enskild egendom, giftorättsgods (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Precis som du befarade kommer alltså aktiernas utdelning, ingå i ert gemensamma giftorättsgods. För att utdelningen skulle bli enskild egendom krävs att det särskilt regleras i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Den "kritiska dagens" betydelseNär man talar om "den kritiska dagen" syftar man på den dag vilken man utgår från vid en bodelning. Egendomsförhållandena mellan makarna på den dagen är det som ligger till grund för den senare bodelningen. Dagen som man utgår från är då talan om äktenskapsskillnad väcks, alltså då ansökan om skilsmässa skickas in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB), är den som "låser" egendomsförhållandena. Självklart är det orimligt att egendomsförhållandena ser exakt likadana ut på kritiska dagen som dagen för bodelning varför man har ett visst ansvar för om ens giftorättsgods minskar.Om en makes tillgångar minskar från kritiska dagen till bodelning, t.ex. kommer denna förlorade egendom upptas som en redovisningsfordran (9 kap. 3 § ÄktB), alltså som om den funnits kvar. Det samma gäller om en makes giftorättsgods har ökat. De egendomar som ska ingå i bodelningen är redan fastställda vid tidpunkten för när talan om äktenskapsskillnad väcktes.SammanfattningHuvudregeln är alltså att egendom som är giftorättsgods som tillkommit efter kritiska dagen inte ingår i bodelning samt att det som har försvunnit ur boet mellan kritiska dagen och bodelningsdagen ska redovisas för. Det betyder att du kan vänta med att betala ut utdelningen om du vill skydda utdelningen från bodelningen, eller för att vara på den säkra sidan, upprätta ett nytt äktenskapsförord som föreskriver att avkastningen ska vara enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur skriver jag ett äktenskapsförord när jag inte vill blanda min enskilda egendom med giftorättsgodset?

2020-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande make och jag ska skriva äktenskapsförord. Jag har olika bankkonton/banktillgodhavanden och liv- och kapitalförsäkringar som jag vill ska vara min enskilda egendom. Jag kommer dessutom att ibland ändra dem. Jag undrar nu hur jag ska kunna märka ut kontona så de forfarande utgör min enskilda egendom och inte blandas med giftorättsgodset. Vad händer med pengar som inte är specificerade på konton. Min blivande make har en lägenhet som han ska sälja och de pengarna kommer att placeras på konton och försäkringar
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är ett äktenskapsförord?Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. I svensk rätt är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet och att man därför får avtala om nästan vad som helst så länge det inte bryter mot lag eller bryter mot grundläggande moral och etik. Enligt 7:1 Äktenskapsbalken (ÄktB) så är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. 7:2 § pt.1 ÄktB stadgar att egendom som angetts som enskild i ett äktenskapsförd är att anse som enskild egendom. Enligt 7 kap 2 § 2 st. så är dock avkastning från enskild egendom giftorättsgods om ni inte väljer att avtala även om det i äktenskapsförordet. Enligt 7:3 § ÄktB så kan makar eller blivande makar upprätta ett äktenskapsförord där de bestämmer vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Paragrafen stadgar även att ett nytt äktenskapsförord kan ändra ett tidigare. Bankkonton och banktillgodohavanden är sådant som du kan skriva in som enskild i egendom i äktenskapsförordet. Det finns inget undantag till huvudregeln om avtalsfrihet avseende liv- och kapitalförsäkringar. Vad innebär detta för dig?Det innebär att ni kan avtala fritt om ifall det ska anses vara enskild egendom. Både pengarna på dina konton, din blivande makes konton, pengarna från försäljningen av lägenheten och diverse försäkringar. Alla tillgångar som inte omnämns i äktenskapsförordet är att anse som giftorättsgods och ospecificerade tillgångar blir därför inte enskild egendom om ni inte avtalar om det. Jag skulle rekommendera att skriva in i äktenskapsförordet att alla tillgångar på vissa konton ska anses vara enskild egendom och att all avkastning från de pengarna som finns där nu kommer att vara enskild egendom. Om ni väljer att placera mer pengar på dessa konton så skulle jag dock rekommendera att skriva ett nytt äktenskapsförord där ni inkluderar de nya summorna för att inte riskera sammanblandning vilket skulle kunna komplicera frågan. Det går även att avtala om att det inte finns någon giftorättsgods och att allt är enskild egendom vilket kanske skulle vara lättare i ert fall.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Registrering av gammalt äktenskapsförord

2020-06-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HEJ, jag har ett gammalt äktenskapsförord skrivet 1976 registrerat då hos Tingsrätten.Måste det också registreras hos Skatteverket eller, räcker det som det är ?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av äktenskapsbalkens 7 kapitel, 3 § stycke 3 följer det att ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket och det är som utgångspunkt först vid registreringen hos Skatteverket som äktenskapsförordet blir giltigt. Fram till 2011 registrerade man äktenskapsförord hos tingsrätten men numera är det alltså skatteverket som har hand om det istället. Detta innebär att ert äktenskapsförord troligtvis inte är giltigt, förutsatt att tingsrätten inte har skickat in det till Skatteverket.Jag råder er till att höra av er till den tingsrätt som registrerade äktenskapsförordet 1976 och undersöka huruvida det har skickats in till Skatteverket eller inte. Om så inte har skett bör ni snarast göra detta själva (se Skatteverkets hemsida) Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,