Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?

2019-08-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är svensk medborgare och har hittat en kvinna att älska som är bosatt i Montreal och är kanadensisk medborgare.Vi ämnar gifta oss i Kanada och bosätta oss därJag är skild och har rätt att gifta om mig.Var vänder man sig för att få en vigsel till stånd därborta'? Och behöver man registrera vigseln i Sverige om man t.ex ämnar flytta till Sverige senare?Och hur lång tid kan man räkna med att handlägging tar för att kunna få gifta sig i Kanada?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Vad kul att du har hittat din kärlek och att ni vill gifta er. Jag har gjort en liten sammanställning här nedan som svar på dina frågor. Var vänder man sig för att få en vigsel till stånd i Kanada och hur lång tid kan man räkna med att handläggningen tar för att kunna gifta sig där? Inför ert giftermål är det viktigt att tänka på att varje provins i Kanada har deras egna regler gällande giftermål vilket innebär att ni får kolla vilka regler som gäller för den provinsen ni ämnar gifta er i. Det är alltså i den provinsen ni ska gifta er som ni ansöker om vigseltillstånd, INTE där ni vill bosätta er. Ni söker tillståndet i antingen provincial/territorial municipal office eller provincial/territorial Department of Vital Statistics i provinsen. Det ska också gå att ladda ner via provincial/territorial Department of Vital Statistics på nätet. Ofta är det dock nödvändigt att båda partners att fysisk ansöka om vigseltillstånd för att kunna visa sin identifikation. Det kan alltså krävas att ni går dit för att få erat tillstånd. För att få ett tillstånd så krävs det att vissa krav är uppfyllda. Dessa krav kan skilja sig mellan provinserna men generellt rör det sig om dessa tre: - Minimiåldern är uppfylld (varierar mellan 16 år och 19 år)- Bevis på att man inte redan är gift. Du behöver alltså bevisa att du är skild vilket du kan göra med exempelvis din tidigare skilsmässodom som bekräftar att du och din tidigare fru har skiljt er. - Identifikation. Exempelvis födelsebevis. Det kan vara bra att veta att vigseltillstånd kostar pengar. När ni fått erat tillstånd så är det ofta enbart giltigt en viss tid. Detta kan skilja sig mellan ca. 3 månader och 30 dagar beroende på vilken provins ni ska gifta er i. Se till att kolla upp det innan så ni vet vilket tidsspann ni har att förhålla er till.Som jag förstår det så ska det inte vara några problem för er att gifta er i Kanada i och med att din framtida fru är kanadensisk medborgare. Att du gifter dig med en Kanadensisk medborgare ger dock inte dig automatisk medborgarskap i landet utan du måste fortfarande ansöka om ett visa för att du ska få lov att stanna, om du inte redan gjort det. Det kan du göra på en ambassad, dock kan handläggningstiderna vara rätt långa så skulle rekommendera dig att börja med att ansöka om visat. Några krav som finns för att en ceremoni ska anses vara giltig är bland annat: ni måste ha ett vigseltillstånd, en auktoriserad person som genomför ceremonin och vittnen som är närvarande under vigselceremonin. Det är även bra att veta att vigseltillstånd är inte samma sak som äktenskapscertifikat. Vigseltillståndet krävs för att ni ska kunna gifta er och äktenskapscertifikatet är ett bevis på att giftermålet faktiskt skett. Jag kan inte svara på hur långa handläggningstiderna är då det är skillnad mellan provinserna samt hur mycket det är att göra. Som jag förstått det verkar det dock inte vara jättelång väntetid för att få sitt vigseltillstånd. Behöver man registrera vigseln i Sverige om man ämnar flytta till Sverige efter giftermålet?För att det ska bli korrekt i folkbokföringen om ni flyttar till Sverige så ska ni registrera vigseln. Efter det du har gift dig i Kanada och vigseln har registrerats i hos deras myndighet så ska du visa ett intyg för skatteverket att vigseln har ägt rum för att du ska anses vara gift i Sverige. Du behöver bara skicka in en underskriven kopia på viglselhandlingen till skatteverket. Om din framtida fru aldrig varit folkbokförd i Sverige är det bra om du även visar upp en kopia av hennes pass för Skatteverket. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.Sammanfattningsvis så borde det gå jättebra för er att gifta er i Kanada. I provinsen Ontario finns svenska kyrkan som genomför äktenskap som då skulle vara giltiga i både Sverige och Kanada om det skulle vara intressant för er. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars för du gärna ställa ytterligare en fråga så ska vi försöka svar på den!Jag länkar de hemsidor som jag framförallt använt mig av för att hitta information här: < https://settlement.org/ontario/daily-life/life-events/marriage/can-i-get-married-in-canada-on-a-visitor-visa/ >.<https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/attgiftasigisverigeelleriutlandet.4.76a43be412206334b89800020579.html >< https://www.angloinfo.com/how-to/canada/family/marriage-partnerships/marriage-requirements >< https://www.weddingwire.ca/wedding-ideas/license-to-wed-how-to-get-married-in-canada--c187 >< https://www.svenskakyrkan.se/toronto/brollop>< https://www.ontario.ca/page/getting-married>Lycka till med giftemålet! Allt gott.

Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?

2019-08-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Läser ett svar från er (https://www.lawline.se/answers/nytt-aktenskap-innan-skilsmassa) angående giftemål utomlands före skilsmässa vunnit laga kraft där ni svarar att det inte bör föreligga något hinder för detta under förutsättning att registrering av äktenskapet hos Skatteverket sker först efter det att skilsmässan från tidigare äktenskap vunnit laga kraft. Stämmer detta? Har sedan en tid lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad där båda parter är överens men fick det överaskande beslutet från Tingsrätten att betänketid om 6 månader ska gälla. Detta med hänvisning till att mitt ex under tiden vi var gifta vann full vårdnad om sin dotter och att hon vid det tillfället bodde med modern på min adress. Jag har haft för avsikt att gifta om mig utomlands I oktober och betänketiden löper ut först januari 13. Är det möjligt att fullfölja de planer jag haft/har, dvs att genomföra det planerade giftermålet I oktober och därefter registrera det hos den svenska skattemyndigheten efter januari 13? Eller måste jag vänta med att gifta om mig till efter den 13 januari? Mvh
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om ditt äktenskap kommer vara giltigt i Sverige om du gifter dig innan betänketiden för din nuvarande skilsmässa har gått ut. De regler jag kommer att hänvisa till hittar du främst i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Lag 1904:26 s. 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL).Vad krävs för att man ska få ingå äktenskap i Sverige?Innan två personer ingår ett äktenskap i Sverige måste de begära en så kallad hindersprövning. Detta görs genom att de framtida makarna fyller i en blankett där de på heder och samvete försäkrar att det inte finns något lagligt hinder för dem att gifta sig, som sedan lämnas in till Skatteverket. Båda makarna måste vara över 18 år (ÄktB 2:1), de får inte vara hel- eller halvsyskon (ÄktB 2:3) och ingen av dem får redan vara gift (ÄktB 2:4).Vad krävs för att ett utländskt äktenskap ska bli giltigt i SverigeNär ni vill registrera äktenskapet i Sverige kommer ni behöva göra en ansökan hos Skatteverket om registrering. Skatteverket kommer då att göra en hindersprövning, för att se om äktenskapen kan erkännas i Sverige.Huvudregeln är att utländska äktenskap ska erkännas som giltiga i Sverige, så länge de är giltiga i landet där vigseln genomfördes (IÄL 1:7). Redan här stöter ni alltså på ett hinder om landet där ni tänkt gifta er inte accepterar att ni gifter er innan betänketiden gått ut. Om det skulle vara vara acceptabelt där ni gifter er, finns det dock några undantag från den här regeln som gör att äktenskapet trots allt inte kan ses som giltigt. Om minst en av makarna är svensk medborgare eller har stadigvarande hemvist i Sverige så får inget av hindren enligt den svenska lagen föreligga när äktenskapet ingås (IÄL 1:8 a). Jag tolkar detta som att om du fortfarande är gift när du ingår ditt andra äktenskap så kommer det nya äktenskapet inte kunna förklaras giltigt i Sverige när ni väl vill registrera det här. Det verkar som att det är tidpunkten för själva vigseln som är den avgörande tidpunkten här, och inte när äktenskapet registreras. Detta har betydelse, eftersom ni kommer att behöva lägga fram någon form av intyg på att ni har gift er, där datumet behöver framgå.Jag tolkar därför regeln på motsatt sätt i förhållande till hur min kollega tolkade den.Det finns en liten lucka i regeln som gör det möjligt att erkänna ett utländskt äktenskap, trots att det förelåg ett hinder enligt svensk lag, om det finns synnerliga skäl. Det krävs nästan att ett nekande skulle innebära allvarliga konsekvenser för di och din maka på något sätt. Detta undantag ska tolkas väldigt restriktivt, så om det inte finns några pressande omständigheter i ert fall så skulle jag säga att detta undantag inte är att förlita sig på. Sammanfattning och hur du går vidareAtt redan vara gift är ett absolut äktenskapshinder enligt svensk rätt. Det innebär att det inte är tillåtet att gifta sig en gång till om du fortfarande är gift, vilket du är ända fram till 13 januari. Äktenskap som ingås i utlandet, inför utländska myndigheter eller liknande, ska som utgångspunkt erkännas i Sverige om äktenskapet är giltigt i det landet, men undantag gäller om minst en av makarna är svensk medborgare eller stadigvarande bor här. Då är det istället så att äktenskapet inte ska erkännas i Sverige om någon av äktenskapshindren enligt svensk lag förelåg vid vigseln. Det är åtminstone så jag tolkar regeln.Det finns inte så mycket information att hitta om just din typ av problematik, i varje fall inte som jag lyckats få fram under den här korta tiden. Vill du vara på den säkra sidan skulle jag rekommendera att du kontaktar Skatteverket, eftersom de kommer att pröva er ansökan om att få äktenskapet registrerat i Sverige. På så sätt kan du förhoppningsvis få ett tydligt besked i förhand och kunna anpassa din planering utefter vilket svar du kan tänkas få.Med detta hoppas jag att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Äktenskapsförordet börjar gälla när ni registrerar det

2019-08-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejGäller vårt äktenskapsförord som skrevs för tre år sen om vi registrerar det hos skatteverket nu utan att förnya till dagens datum och ny namnteckning?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Genom ett äktenskapsförord kan makar klassificera egendom som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket avgör vad som ska ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 1–2 § punkt ett och 10 kap. 1 § ÄktB). Det finns tre krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt: skriftligt, undertecknad av båda makar och registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). En make kan bara klassificera egendom som den redan äger (när äktenskapsförordet upprättas) eller som den senare kan komma att få i gåva, testamente eller arv (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord börjar gälla från och med då det lämnats in hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Min bedömning är att ni kan lämna in äktenskapsförordet till Skatteverket utan ny datering/underskrifter, eftersom det inte skulle göra någon skillnad på äktenskapsförordets giltighet. Däremot kommer det först att börja gälla när ni lämnar in det som jag nämner ovan. Om du har någon följdfråga får du gärna ställa den i kommentaren eller skicka in en ny fråga till oss, men jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Har man som gift rätt till halva huset?

2019-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag som gift har rätt till halva huset som vi bor i då huset till 2/3 är skrivet på min man och till 1/3 på mig av skatteskäl då vi sålde min mans radhus när vi flyttade till villa 2010. Vi har dock varit gifta sedan 2008 och har inget äktenskapsförord.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör makar och giftorätten så är äktenskapsbalken tillämplig (1 kap. 1 § äktenskapsbalken). Även lagen om samäganderätt kommer tillämpas eftersom ni är samägare till huset (1 § lagen om samäganderätt). Vem äger huset? Först och främst måste man skilja på giftorätten och äganderätten. Äganderätten är den rätt ni har till huset i nuläget, medan giftorätten är en latent rättighet som förverkligas först vid en eventuell bodelning. Vad gäller äganderätten så äger du alltså 1/3 av huset medan din man äger 2/3 (1 § lagen om samäganderätt). Vad händer vid en bodelning? Bodelning ska förrättas mellan makarna när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Med bodelning menas att makarnas egendom ska fördelas mellan dem med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då äktenskapet upplöses (9 kap. 1 och 2 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Eftersom ni inte har något äktenskapsförord och ingen utav er har fått huset i gåva eller arv så är ert hus inte enskild egendom och ska således ingå i bodelningen (7 kap. 2 § äktenskapsbalken motsatsvis och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vid bodelningen kommer först era skulder som är förenade med huset (och övrigt giftorättsgods) räknas av (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Därefter ska återstoden enligt huvudregeln delas lika mellan er enligt likadelningsprincipen (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär att du vid en bodelning har rätt till hälften av huset.SammanfattningFörst och främst måste man skilja på äganderätt och giftorätt. Era äganderättsandelar är 1/3 respektive 2/3. Däremot har du giftorätt, det vill säga en latent rättighet som förverkligas vid bodelning, till hälften av fastigheten. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?

2019-08-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min hustru och jag äger ett hus gemensamt 50% varje. Min hustru har 2 barn i förra äktenskapet. Vi har inga gemensamma barn.Vi har äktenskapsförord vilket innebär att jag har ett kapital med mig som enskild egendom.Vi skall reparera huset för 300.000 kr som jag lägger av mitt kapital.Vår tanke är att min hustru låner 150.000 kr ränte och amorteringsfritt. Om min hustru dör före mig så har jag en fordran på dödsboet på 150.000 kr.Hur skriver man ett sådant lånepapper ?vänlig hälsningFlemming Hansen
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur ni bäst upprättar en handling där det framgår att din hustru har en skuld till dig och hur ni säkerställer att du har rätt att få din fordran täckt om hon skulle avlida före dig. De relevanta reglerna hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).Egendomsförhållanden mellan makarVarje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (ÄktB 1:3). Det innebär att äktenskapet inte förändrar egendomsförhållandena mellan två makar. Det är först i händelse av en skilsmässa, eller om den ene maken avlider, som det blir tal om att de får ta del i varandras egendom genom en bodelning. Det är alltså fullt möjligt för en make att ha en skuld till den andra maken.Ni kan upprätta ett skuldebrevDet finns två olika sorters skuldebrev – löpande och enkla. Det löpande skuldebrevet är en värdehandling i sig och kan säljas vidare, då det regel framgår av handlingen att betalningen ska erläggas till innehavaren av skuldebrevet. Ett enkelt skuldebrev är mer passande för att reglera en privat skuld, eftersom det framgår av handlingen vem som gäldenären (den skuldsatte) ska betala skulden till. För er del skulle jag därför rekommendera att du upprättar ett enkelt skuldebrev. I skuldebrevet ska det framgå att din hustru har en skuld på 150 000 kr till dig. Det bör även framgå att du inte avser att ta ut någon ränta eller kräva henne på någon återbetalning förrän hon gått bort, om ni kommer överens om något annat. Handlingen ska dessutom signeras. Skuldebrev i kombination med äktenskapsförordDet är dock inte tillräckligt att bara upprätta ett skuldebrev om ni tänkt att fordran ska ses som din enskilda egendom. Ni kan nämligen bara göra egendom enskild genom äktenskapsförord (ÄktB 7:2). För att fordran ska bli din enskilda egendom behöver ni alltså upprätta ett nytt äktenskapsförord och registrera det hos Skatteverket (ÄktB 7:3). Det är tyvärr inte möjligt att göra tillägg till ert befintliga äktenskapsförord, utan det måste göras om. Det finns dock inget som hindrar att ni använder samma utformning av förordet som tidigare, men bara lägger till de nya omständigheterna. Fordran behöver regleras i ert äktenskapsförord för att den inte ska behöva delas i bodelningen. När en bodelning ska göras ska först makarnas respektive andelar beräknas (ÄktB 11:1). Det är bara giftorättsgodset som ska tas med här (ÄktB 10:1), enskild egendom hålls utanför bodelningen. Innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna så har respektive make rätt att göra avdrag för sina skulder, för att på så sätt få täckning för dem genom sitt giftorättsgods (ÄktB 11:2). Din hustrus dödsbo kommer här kunna göra avdrag för skulden till dig. För att du inte ska behöva lägga till fordran på 150 000 kr till din andel behöver det framgå av ert äktenskapsförord att denna fordran är din enskilda egendom. Om fordran ses som giftorättsgods kommer den behöva ingå i delningen, vilket jag förstått är raka motsatsen till den effekt ni önskar få ut av skuldebrevet. Denna lösning innebär dock att din hustrus dödsbo kommer att behöva lägga till 150 000 kr mindre giftorättsgods till bodelningen. Detta innebär i sin tur att dödsboet kommer att få ta en större del av ditt giftorättsgods när allt giftorättsgods slås samman och delas lika (ÄktB 11:3). Denna obalans kan ni justera genom att göra mer av din egendom enskild. Jag har tyvärr inte lyckats hitta någon annan smidigare lösning på just det här problemet. Sammanfattningsvis och hur ni går vidareEn skuld kan regleras genom ett skuldebrev, och om du inte har för avsikt att sälja fordran vidare till någon annan så kan ni upprätta ett så kallat enkelt skuldebrev. I skuldebrevet ska det framgå hur mycket din hustru är skyldig dig, och för tydlighetens skull bör det framgå att du inte avser att ta ut någon ränta eller kräva henne på någon betalning under tiden hon är i livet, om ni inte kommer överens om något annat. Skuldebrevet ensamt räcker dock inte för att säkerställa att du får tillbaka pengarna från hennes dödsbo om hon skulle gå bort före dig. För att få till denna effekt behöver ni lägga till i ert äktenskapsförord att fordran är din enskilda egendom. På så vis kan du hålla fordran undan bodelningen om din hustru skulle gå bort före dig. Om ni vill ha hjälp att upprätta dessa avtal så har Lawline avtalsmallar för både skuldebrev och äktenskapsförord som ni kan fylla i. Behöver ni mer stöd och hjälp för att avtalen ska bli korrekta kan ni kontakta vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08 533 300 04, eller anlita någon av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av ett prisförslag från juristbyrån kan ni kontakta mig på natalie.accord@lawline.se.Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Är mitt äktenskapsförord registrerat?

2019-08-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejHur kan jag ta reda på om vårt äktenskapsförord är registrerat hos skatteverket?Kan man med bank id gå in och se det på internet?Eller måste man ringa? Har suttit i telefonkö till dom idag, men det hann inte bli min tur före de stängde.Tacksam för svar Mvh A
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskapsförord är en privat överenskommelse mellan makar, men det måste registreras hos Skatteverket för att vara gällande. Ett äktenskapsförord som inte är registrerat är ogiltigt (Äktenskapsbalken 7 kap. 3 § tredje stycket). Skatteverket ombesörjer ett äktenskapsregister, som innehåller information om registrerade äktenskapsförord samt andra familjerättsliga handlingar. Det är möjligt för privatpersoner att begära ut handlingar från äktenskapsregistret eftersom det är offentligt.Du vill veta om ditt äktenskapsförord är registrerat hos Skatteverket. För att ta reda på det kan du beställa den information som finns i äktenskapsregistret som rör dig och ditt äktenskap. Det är inte nödvändigt att kontakta Skatteverket via telefon. Din begäran kan skickas genom ett brev till Skatteverket i Härnösand. Ett annat alternativ är att använda Skatteverkets mejlformulär, eller att faxa din begäran.På Skatteverkets hemsida finns bra och lättillgänglig information om hur du går tillväga för att beställa uppgifter ur äktenskapsregistret samt de kontaktuppgifter du behöver. (länk till Skatteverkets information om äktenskapsregistret). Lycka till!Med vänlig hälsning,

Gäller ett äktenskapsförord ovillkorligt eller kan det åsidosättas på grund av oskälighet?

2019-08-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, är sambo sedan lång tid. Vi har diskuterat att gifta ossför att säkerställa att den sista av oss kan bo kvar.Om vi gifter oss vill jag ha ett äktenskapsförord som sägeratt "all egendom för respektive part är enskild".När jag läser Er och andra webbars frågor om skilsmässa ochbodelning så ser man ett det är inte entydigt att ett äktenskapsförordverkligen gäller ovillkorligt.Mitt företag äger mina tjänstepensioner (= inflytande).Vidare har jag en privat pensionsförsäkring.Båda har betalats av mig till 100%.När man läser om bodelningar framgår att tjänstepensioner som ärmöjliga att överlåta samt privata pensioner skall ingå.Sedan läser jag också att både tjänstepensioner och privata pensionerkan trots äktenskapsförord ändå dömas att ingå i en bodelning om det anses "oskäligt" annars.Riktigt "snömos" alltså, man vet aldrig hur ett äktenskap går.Min fråga är, gäller ett äktenskapsförord ovillkorligt avseende texten"all egendom skall vara enskild" till 100% eller kan domstolen ändå åsidosätta äktenskapsförordet med något slags "oskälighets" resonemangoch ge bort tex företag och pensioner?I så fall är ju ett äktenskapsförord ett meningslöst avtal om det kan sättas ur spel så enkelt, hela iden faller ju faktiskt.Finns det rättsfall där rätten trots äktenskapsförord gjort omenskild egendom (pensioner, företag) till giftorättsgods pga "oskäligt"?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du veta huruvida det är tryggt att skriva ett äktenskapsförord och om ett sådant säkerställer att viss eller all egendom görs till enskild för att inte ingå i en bodelning. Du har helt rätt i din framställning i frågan, att vissa pensioner ska ingå i en bodelning som giftorättsgods. Däremot går det i princip att hindra med hjälp av ett äktenskapsförord om det är riktigt utformat.Genom ett äktenskapsförord kan makar (eller blivande makar) bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara vederbörandes enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda makarna samt registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB).Det finns, i undantagsfall, möjlighet att jämka eller lämna ett villkor i ett äktenskapsförord utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § första stycket ÄktB). Bestämmelsen har utformats med avtalslagens generalklausul som förebild, enligt vilken avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (jfr 36 § avtalslagen). Som förutsättning för jämkning nämns att ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt. Hela förordet i sig behöver inte vara oskäligt. Det har däremot starkt betonats i såväl litteratur som förarbeten att jämkning av äktenskapsförord ska vara en utpräglad undantagsföreteelse. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två parter, grundprincipen att avtal ska hållas får inte undermineras genom flitigt bruk av jämkningsregler. Högsta domstolen har prövat 12 kap. 3 § första stycket ÄktB endast i ett mål. I målet hade makarnas äktenskap varat i elva år när de upprättade ett äktenskapsförord. Enligt äktenskapsförordet skulle all egendom, som de då ägde eller därefter förvärvade vara enskild. De hade två barn tillsammans. Förordet tillkom i samband med störningar i äktenskapet. Detta fortsatte sedan och hade varat cirka 23 år vid skilsmässan. Vid tiden för förordets tillkomst ägde mannen en fastighet (vars taxeringsvärde då uppgick till 45 000 kr), en gammal personbil, en högsjöbåt jämte motor, ett båthus på arrenderad mark och ospecificerade bankmedel. Hustrun ägde då vissa husgeråd, möbler, en filmkamera och en annan kamera, en kikare samt ospecificerade bankmedel. Året efter skilsmässan hade mannens fastighet ett värde om 570 000 kr. Hans enskilda egendom omfattade vidare bl.a. en båt, som han köpt för 145 000 kr, en husvagn samt en bil av äldre modell. Därtill hade han dock skulder om 250 000 kr. Hustrun ägde vid skilsmässan bohaget, som enligt henne hade ett värde omkring 10 000 kr, och obligationer till ett oklart värde om 3 000–20 000 kr. Hennes skulder uppgick till 3 000 kr. Mannen behöll en del av bohaget och betalade hustrun härför 6 000 kr enligt hennes uppgift och 10 000–12 000 kr enligt mannens egen utsaga. Under äktenskapet hade hustrun arbetat ett antal år, mest på deltid, samt studerat. Hennes inkomster hade därmed varit begränsade medan mannen enligt egen uppgift hade haft "tämligen stora inkomster". Mannen hade tagit initiativet till äktenskapsförordet och åberopade som motiv, att han ville försäkra sig om att inte hans fastighet skulle behöva säljas vid en eventuell framtida skilsmässa utan i stället kunna tillfalla barnen så småningom. Inför upprättandet av förordet gjorde makarna två besök hos advokat, där olika frågor i sammanhanget diskuterades. I samband med förordet upprättades också ett inbördes testamente. Tingsrätten ogillade hustruns talan om jämkning av det aktuella förordet. Domen fastställdes utan särskild motivering av såväl hovrätten som av HD. I sina domskäl konstaterade tingsrätten bl.a. att det inte kunde anses ha rått något påtagligt missförhållande mellan vad som blev mannens enskilda egendom och vad som tillföll hustrun. Ifrågavarande fastigheten hade visserligen genomgått en betydande värdestegring men att denna utveckling "varit möjlig att förutse, för att inte säga närmast självklar". Därtill framhöll domstolen, att värdestegringen hade ett direkt samband med att mannen lagt ned pengar och eget arbete på om- och tillbyggnad av huset. Det antecknades också, att hustrun ingalunda kunde sägas vara utblottad vid skilsmässan (NJA 1993 s. 583). Enligt litteraturen visar HD:s avgörande från 1993 att jämkningsbestämmelserna i 12 kap. 3 § första stycket ÄktB ska tillämpas restriktivt och att det inte är tillräckligt för jämkning av äktenskapsförord att det kommit att råda en påtaglig snedfördelning av makarnas egendom. Avgörande är istället huruvida äktenskapsförordet är oskäligt med beaktande av samtliga omständigheter. Grund för jämkning torde exempelvis kunna föreligga när ena parten fått till stånd ett äktenskapsförord genom aggressivt uppträdande, överraskningstaktik eller annat missbruk av förhandlingsläget. Sammanfattningsvis är ett äktenskapsförord ett säkert sätt att göra egendom enskild och trygga den vid en skilsmässa. Det finns möjligheter att jämka ett äktenskapsförord, däremot rör det sig om rena undantagsfall. Det finns i Äktenskapsbalkens 12 kapitel även andra möjligheter till jämkning (jfr 12 kap. 1-2 § ÄktB). Enligt nämnda bestämmelser kan det om en hälftendelning av giftorättsgods anses oskälig göras avsteg från bodelningsreglerna så en make får behålla mer av sitt giftorättsgods. Det finns en rangordning mellan jämkningsbestämmelserna, innebärande att 12 kap. 1-2 § ÄktB ska användas i första hand och att jämkning av äktenskapsförord kan aktualiseras först om ingen av de andra bestämmelserna är möjliga. Det är, sett till praxis, förarbeten och litteratur, väldigt ovanligt med jämkning av äktenskapsförord, varför det enligt min uppfattning är ett säkert sätt att göra egendom enskild och trygga den vid en skilsmässa.Min rekommendation om ni ska upprätta ett äktenskapsförord är att ni tar en titt på Lawlines avtalstjänst, i vilken ni till ett konkurrenskraftigt pris kan få ett äktenskapsförord korrekt juridiskt utformat. Vill ni hellre ha hjälp med upprättandet av en av våra jurister kan vi givetvis vara behjälpliga med det. Vi kan prata vidare om era möjligheter då du beställt telefonuppföljning till svaret. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 13 augusti, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan, så bokar vi in en annan tid!Med vänliga hälsningar,

Kan äktenskapsförordet förklaras ogiltigt?

2019-08-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man överklaga äktenskapsförord under skilsmässa om dokumentet skrivits i andra land, registrerats i Skateverket, och en of sidorna som var gravid tvingades att underteckna den?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst kan ett äktenskapsförord inte överklagas - men det kan ogiltigförklaras. Nedan beskriver jag på vilka grunder ett äktenskapsförord kan ogiltigförklaras.Formkrav vid äktenskapsförord Huvudregeln som gäller för alla avtal, inklusive detta äktenskapsförord, är att avtal ska hållas. Har ett äktenskapsförord ingåtts är det således detta som ska gälla. Undantaget är ifall äktenskapsförordet ska anses ogiltigt då det inte uppfyller formkraven i 7 kap 3 § äktenskapsbalken (ÄktB), dvs. om det inte upprättats skriftligt, undertecknats av båda parterna och skickats in till Skatteverket för registrering. Dessa kriterier får anses uppfyllda. OgiltighetsgrunderDet finns dock andra ogiltighetsgrunder som kan bli tillämpliga. I ditt fall beskriver du att det varit fråga om tvång vid undertecknandet. Olika typer av tvång och hot kan leda till att ett avtal blir ogiltigt gentemot den som tvingats eller hotats (28-29 §§ Avtalslagen (AvtL)). Vidare kan ett avtal där en av parterna utnyttjat den andres "lättsinne, oförstånd eller beroendeställning" för att tillförskaffa sig fördelar som inte är proportionella mot motprestationen ocker bli utan verkan, s.k. ocker (31 § AvtL). I sista hand gäller även den s.k. generalklausulen som möjliggör att enskilda villkor eller ett helt äktenskapsförord jämkas (36 § AvtL, jfr. m. 12 kap. 3 § ÄktB).SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att äktenskapsförordet kan bli ogiltigt på grund av tvång. Även det faktum att kvinnan ifråga var gravid kan ses som att hon var i en slags beroendeställning och därmed kan s.k. ocker bli tillämpligt. Slutligen bör talan väckas i domstol om ogiltigförklaring eller jämkning av äktenskapsförordet. Närmsta domstol finnes här./Vänligen,