Äktenskapsförord eller giftorättsgods

2020-04-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag undrar ingår bankkonto i ett äktenskapsförord när det står egendom i avtalet?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har en aning svårt att reda ut vad du vill få fram med din text, jag antar att du undrar över om giftorättsgods och enskild egendom.Vid äktenskapsskillnad skall giftorättsgods ingå i bodelningen, enligt 10:1 ÄktB.Allt som inte uttryckligen är enskild egendom är giftorättsgods, detta ser du i 7:1 ÄktB. Detta innebär att du måste, genom äktenskapsförord med din make, föreskriva egendomen som enskild om du inte vill att den ska ingå i en eventuell bodelning, se 7:3 ÄktB för regler om äktenskapsförord. Skriver du in bankkontot som enskild egendom kommer den inte att ingå i bodelningen.Följ gärna upp din undran om svaret inte var tillfredsställande.Med vänliga hälsningar.

Makas rätt att förfoga över dement makes egendom (arv)

2020-03-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Har en maka rätt att röra makens arv efter sin brors bortgång? Maken är dement och på hem!
Minna Grahn |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett äktenskap medför inte några ändringar i egendomsförhållandena makar emellan utan den egendom en make får i arv eller gåva är enbart hans eller hennes egendom under tiden de är gifta. Det är därför endast maken som har rätt att förfoga över sin brors arv.För att någon annan ska kunna råda över makens egendom måste först en god man eller förvaltare förordnas, vilken har behörighet att förfoga över huvudmannens egendom. Förordnande kan ske när någon på grund av t.ex. sjukdom behöver hjälp att råda över sin egendom, 11:4 & 11:7 Föräldrabalken och förutsättning för förordnande föreligger normalt när personen är dement.Det finns alltså ingen rätt för en maka att förfoga över sin makes arv såvida hon inte även skulle vara hans god man eller förvaltare.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om man säljer enskild egendom- blir den nya egendomen också enskild?

2020-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om jag har en bostadsrätt och har sålt den då jag köpt en ny bostadsrätt. På denna som jag har nu har jag enskild egendom och äktenskapsförord finns. Kommer detta att gällaI den nya lägenheten också alltså att det är enskild egendom? Är gift. Kontrakt står på mig samt lån av nya lägenheten.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna frånskilja egendom genom att göra den till enskild egendom, krävs ett äktenskapsförord eller gåvobrev, vilket ni upprättat. Ser man till lagen så är även det som trätt i egendomens ställe (d.v.s. i ditt fall den nya bostadsrätten) din enskilda egendom. 7:2 p. 6 Äktenskapsbalken. För att det inte ska några otydligheter hade jag rådgivit dig att formulera ett äktenskapsförord där ni väljer att skriva att bostadsrätten, vad som träder i dess ställe och eventuell avkastning är din enskilda egendom. Har ni inte reglerat avkastningen i ert äktenskapsförord kommer den annars att bli er gemensamma egendom, 7:2 2 st. ÄktB. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om man gifter sig utomlands utan en hindersprövning, blir äktenskapet giltigt i Sverige?

2020-03-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om man är svensk medborgare och gifter sig utomlands utan en hindersprövning, blir äktenskapet giltigt i sverige?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om man gifter sig utomlands utan en hindersprövning blir äktenskapet giltigt även i Sverige förutsatt att det var giltigt enligt staten som ni gifte er i. Undantaget är om äktenskapet skett under tvång eller om en av parterna var under 18 år. Vill ni att äktenskapet ska registreras och folkbokföras i Sverige behöver ni uppvisa ett intyg för Skatteverket. Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida.Vänligen,

Äktenskapsförord eller gåvobrev?

2020-03-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och frun äger en fastighet 50/50. Räcker det med ett äktenskapsförord där vi anger att respektive del ska vara varandras enskilda egendom eller måste det finnas gåvovrev med i spelet?
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är äktenskapsbalken (1987:230) tillämplig lag.GåvobrevVid gåva av fastighet mellan makar ska formkraven för fastighetsöverlåtelse vara uppfyllda för att den mottagande maken ska få skydd mot givarmakens gäldenärer. För att formkraven ska vara uppfyllda måste gåvan registeraras (8 kap 1 § 2st ÄktB). Det är registreringen som ligger till grund för lagfarten. Vid annan typ av överlåtelse än gåva krävs det vid att formkraven i 4 kap jordabalken är uppfyllda. Köp av fast egendom fullbordas genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring om att egendomen överlåtes på köparen (4 kap 1 §).ÄktenskapsförordDet är varken möjligt att påverka eller fördela äganderätten i äktenskapsförord. Det är dock möjligt att i äktenskapsförord förordna om egendomen vid skilsmässa ska vara enskild egendom eller giftorättsgods (7 kap 3 § ÄktB).SammanfattningInledningsvis bör du se över hur överlåtelsen gått till och om formkraven för överlåtelsen är uppfyllda. Om överlåtelsen uppfyller kraven räcker det att förordna om att egendomen ska vara enskild i äktenskapsförord. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Måste jag vara med och betala på min mans lån?

2020-03-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man äger en stuga som han köpte av sin mor. Detta är en enskild egendom. Vi gifte oss något år senare. Min undran är om jag måste vara med och betala på lånet och allt där till?
Evelina Tanskanen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din man har enskild egendom i form av en stuga på vilken det finns ett lån och du undrar om du måste hjälpa till att betala av lånet och även andra saker relaterade till denna stuga. En grundläggande princip för makar är att varje make ansvarar för sin egendom och för sina egna skulder ( 1 kap 3 § äktenskapsbalken). Stugan är egendom och lånet är en skuld. Du har alltså ingen skyldighet att vara med och betala på lånet eller andra saker relaterade till stugan eftersom det är din mans egendom och skuld. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

2020-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi undrar hur man gör för att upphäva ett äktenskapsförord? Vi har nu ett testamente istället.
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Regleringen kring äktenskap finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230). Här framkommer det att för att upphäva ett äktenskapsförord behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas och registreras hos Skatteverket där det framkommer att det första äktenskapsförordet är utan verkan. (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken) Att komma ihåg är att om ett äktenskapsförord inte finns är utgångspunkten att all egendom, undantaget det som utgör enskild egendom, är att anse som giftorättsgods. (7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken) Tyvärr kan jag inte ge ett mer anpassat svar kring Er situation utifrån informationen i frågan. Generellt kan man säga att ett nytt äktenskapsförord bör vara tydligt utformat och det kan underlätta att ta hjälp av en jurist för att vara säker på formuleringen, exempelvis kan ni göra så via Lawlines juristbyrå här. Ni är även varmt välkomna att ställa en ny fråga till oss. Mvh,

Hur ett äktenskapsförord hanteras

2020-03-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur hanteras ett äktenskapsförord vid en skilsmässa?
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid frågor om äktenskapsförord blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag. Vid en skilsmässa ska bodelning ske, där egendomen ska fördelas mellan makarna, se 9 kap. 1 § ÄktB. Det är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen där giftorättsgodset läggs ihop efter att skulder dragits av och delas lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB. Det som ska räknas som giftorättsgods är allt utom makarnas enskilda egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. Det är här äktenskapsförordet spelar in, eftersom man genom att skriva äktenskapsförord kan bestämma att viss egendom ska vara just enskild egendom och därmed inte ingå i bodelningen, se 7 kap. 2-3 §§ ÄktB. I 7 kap. 3 § ÄktB finns vissa krav som måste uppfyllas för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Där står att det ska ha upprättats skriftligen, daterats och undertecknats av båda makarna. Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket. Som svar på din fråga hanteras äktenskapsförordet på så sätt att man ser vad som enligt äktenskapsförordet ska ses som enskild egendom, och använder det för att bestämma vad av makarnas egendom som ska läggas ihop och delas lika mellan makarna och vilken egendom de ska få behålla som sin egen. Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga. Vänligen,