Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?

2021-01-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om jag skiljer mig vad händer med äktenskapsförordet med tidigare maken?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makar bestämma att deras egendom ska vara antingen enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). När äktenskapet tar slut är det bara giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan dock också ingå i bodelningen, men bara om makarna kommer överens om att den ska det (10 kap. 4 § ÄktB).Om ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt kan det i vissa fall jämkas, med resultatet att viss enskild egendom tas in i giftorättsgodset (12 kap. 3 § ÄktB). Huvudregeln är dock att överenskommelsen mellan makarna ska respekteras.Efter att bodelningen är färdig och äktenskapet har avslutats gäller inte äktenskapsförordet längre, då det du och din make kommit överens om har blivit uppfyllt. Om någon av er inte har fått den egendom ni har rätt till i bodelningen har den personen dock kvar en fordran mot den andra maken (11 kap. 11 § ÄktB).Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

2020-12-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min dotter ska gifta sig och min fråga är hur hon ska skydda sina pengar, dels insatta på ett konto, dels investerade i aktier och fonder. Till saken hör att hon fick ett gåvobrev av mig för några år sedan där pengarna var uppdelade dels på 400 000 kr på ett konto, dels i aktier och fonder för lika mycket pengar, och det skrevs i gåvobrevet att de ska vara enskild egendom. En del av dessa pengar har hon sedan investerat i nya aktier och fonder. Gäller hennes gåvobrev då som skydd vid en eventuell skilsmässa, eller behöver hon även skriva ett äktenskapsförord? Jag tror att det går att följa pengarna i hur hon har investerat dem, räcker det för att de ska vara skyddade via gåvobrevet, eller som sagt, behöver hon även skriva ett äktenskapsförord? Vore oerhört tacksam för svar då jag är väldigt orolig då min dotter och hennes blivande man inte känt varandra så länge. TACK på förhand!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att egendom ska undantas vid en skilsmässa så krävs det att det är enskild egendom, allt annat räknas som giftorättsgods och ska ingå vid bodelningen, 7:1 äktenskapsbalken. Det finns tre huvudsakliga vägar att göra egendom till enskild, genom äktenskapsförord eller genom att av makarna mottagit en gåva eller ett arv/testamente där gåvogivaren/den som avlidit föreskrivit ett villkor att gåvan eller arvet ska vara mottagarens enskilda egendom, 7:2 ÄktB. Som huvudregel förutsätts det att det som träder i gåvans ställe, i detta fall de nya aktier och fonder som din dotter investerat i, också ska vara enskild egendom, 7:2 p.6 ÄktB. Så för att besvara din fråga, om gåvobrevet är giltigt utformat så räcker det med gåvobrevet för att de pengar du gett din dotter ska fortsätta vara hennes enskilda egendom vid en eventuell skilsmässa. I gåvobrevet bör ni bl.a. specificera vad din dotter fått, datera brevet, båda har skrivit under och som du anger, att du skrivit att det ska vara din dotters enskilda egendom. Jag skulle dock gett dig rådet att upprätta ett äktenskapsförord också mellan makarna bara så att din dotters man är insatt i att de pengarna är din dotters enskilda egendom och då har ni dessutom förutom den giltiga gåvohandlingen, en handling där hennes man undertecknat en handling som anger att gåvan är din dotters enskilda, så undviks en eventuell konflikt i framtiden (även om ni har en giltig gåvohandling kan en eventuell konflikt ännu tydligare undvikas om han dessutom haft insikt innan och inte känner sig lurad).Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom genom äktenskapsförord

2020-12-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag o min fru ska bli särbo men fortsätta vara gifta. Min fru ska köpa en bostadsrättslägenhet och jag ska lösa ut henne från vår gemensamma fastighet som vi idag äger hälften var av. Vi har sedan tidigare ett äktenskapsförord där var o en äger sitt som vardera maken ej har giftorätt till. Vi har därmed ej någon egendom som utgör giftorättsgods. Fin fru kommer vara skriven i den nya bostadsrätten och jag i våra nuvarande fastighet. Min fråga är om min fru kommer ha någon rätt till den idag gemensamma fastigheten som jag löser ut henne ur i framtiden och om jag kommer kunna sälja den utan hennes samtycke
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni har skrivit ett äktenskapsförord där ni avtalat om att all egendom utgör enskild egendom. Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av Äktenskapsbalken (ÄktB).Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är den egendom som ska ingå i eventuell bodelning. Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom, (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild på olika sätt, bland annat genom äktenskapsförord, (7 kap. 2 § p.1 ÄktB). Det som utgör enskild egendom ska alltså inte ingå i bodelningen. Om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom har ingenting att göra med om den ägs ensamt av ena maken eller tillsammans med någon.För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna och är registrerat hos Skatteverket, (7 kap. 3 § ÄktB).Under förutsättning att ni i ett giltigt äktenskapsförord har avtalat om att er nuvarande fastighet kommer att vara din enskilda egendom efter att du har köpt ut henne, så kommer den inte att ingå i bodelningen och din fru kommer inte ha någon rätt till den.Din makes arvsrätt påverkas dock inte av om viss egendom är enskild. Vill du inte att hon ska ärva fastigheten måste du upprätta ett testamente.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan enskild egendom uppstå på annat sätt än genom äktenskapsförord?

2020-12-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag undrar . Jag är gift särbo. Min man har en gård som han nu sålt som är hans enskilda egendom som han sa innan vi gifte oss att den inte va nu har han sålt gården till ett värde på13 miljoner. Vi har inte skrivit äktenskapsförord. Jag anade att han velat lura mig hela tiden. Har jag någon rätt till hans gård vilket han påstått från början?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om äktenskap hittar du i äktenskapsbalken.När blir giftorättsgods enskild egendom?Vid äktenskap gäller som utgångspunkt att all egendom som makarna äger förvandlas till giftorättsgods, och därmed blir gemensam egendom. Detta gäller oavsett när egendomen införskaffades, och oberoende av vilken make som står som ägare. För att ändra status på egendom från giftorättsgods till enskild egendom krävs det exempelvis att makarna upprättar ett äktenskapsförord, men det kan också ske genom gåva eller arv. Av gåvan eller testamentet ska det i sådana fall följa ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Detsamma gäller förmånstagarförordnanden vid försäkringar (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vad som träder istället för enskild egendom, alltså exempelvis pengar vid försäljning, är likaså enskild egendom.Du skriver att ni inte har skrivit ett äktenskapsförord, och därmed måste något utav de andra möjliga alternativen att omvandla giftorättsgods till enskild egendom finnas i ditt fall. Alltså att din man fått gården i gåva eller via testamente med villkor om att den ska vara hans enskilda. Att ni för tillfället är särbos har ingen betydelse så länge ni är gifta. Egendom som tillhör någon utav er kommer fortfarande som utgångspunkt att betraktas som giftorättsgods.SammanfattningDu har rätt till gårdens värde om den inte är enskild egendom på grund av gåva eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens (d.v.s. din särbo som du är gift med) enskilda egendom.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

2021-01-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag har beslutat att upphäva vårt äktenskapsförord. Hur går vi tillväga?
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalkens bestämmelser (nedan förkortad ÄB).Generellt om äktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som bestämmer att viss egendom ska utgöra enskild egendom (7 kap. 3 § stycke 1 ÄB). När makar skiljer sig ska en bodelning genomföras där makarnas giftorättsgods ska ingå. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså att den enskilda egendomen är undantagen från en eventuell bodelning.För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt finns det tre krav som måste vara uppfyllda:1. Det ska vara skriftligt2. Undertecknat och daterat av makarna3. Ingivet för registrering hos Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 2 och 3 ÄB).Ni kan läsa mer om registrering av äktenskapsförord på skatteverkets hemsida här.Upphäva ett äktenskapsförordFör att få till ändringar alternativt upphäva ett äktenskapsförord krävs det att ni skriver ett nytt äktenskapsförord enligt ovanstående krav. Det innebär alltså att det nya äktenskapsförordet måste registeras hos Skatteverket för att det ska bli giltigt. För att upphäva ert gamla äktenskapsförord är det viktigt att ni tydligt skriver detta i det nya äktenskapsförordet, ni ska alltså tydligt ange vad som ska gälla istället för det gamla.Ett exempel på detta kan vara att det i det gamla äktenskapsförordet framgår att en viss egendom ska vara er enskilda egendom. Om ni vill upphäva detta och få den enskilda egendomen att istället räknas som giftorättsgods anger ni det klart och tydligt i det nya äktenskapsförordet. Det nya äktenskapsförordet får efter registrering verkan av ett fullständigt upphävande av det äldre äktenskapsförordet.Hjälp med att formulera ett nytt äktenskapsförordDet kan vara bra att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med att formulera ett korrekt äktenskapsförord. Detta för att det nya äktenskapsförordet inte ska vara felaktigt, motstridigt eller oklart i förhållande till det äldre.Skulle ni vilja ta hjälp av någon av Lawlines jurister är ni välkomna att maila till info@lawline.se alternativt ringa 08-533 300 04 mån-fre kl. 10-16. Ni kan även fylla i vårt webbformulär för att boka en tid med en jurist genom att klicka här.Jag hoppas du och din man fick svar på er fråga.God fortsättning!Vänligen,

giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

2020-12-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |¨Dear Sir/MadameWe are a married couple, I am Swedish my wife US citizen. No children.We have a Prenup registered in Sweden at "Skatteverket".Our question is;Can we add a registered "contract" to the existing Prenup(äktenskapsförord)saying that in case of a divorce I Jan Hygrell will support my wife with $1.000 thousand american dollars on a monthly basis for life.Kind Rgds
Jakob Westling |Dear sir, thank you for picking lawline with this urgent matter. The answer at hand will be centered around äktenskapsbalken which regulates the dealings and proceedings a married couple can contract with each other. It is important to note here, that contracts that regulate property and assets within a marriage with the express purpose of dividing assets after death or divorce is wholly in the realm of family law. This ultimately means the normal "freedom" individual private actors possess in drawing up contracts or dealing with other private actors are limited to the rules set by family law. These types of procedures are placed because the state concerned puts marriage as a vital interest that is to be protected. Mostly it's a question of frivolous contracts which do not rize to the correct standard, or contracts which burdens one party more than the other. This goes to say that prenups are fully in the dominion of family law. Which means Prenups have to follow the strict procedure mandated by äktenskapsbalken.The seventh chapter of the aforementioned statute regulates which type of contract a married couple can establish, which singles out äktenskapsförord. A äktenskapsförord can only regulate assets you own, or will own before a divorce or death. I can not obligate one party to continuously pay maintenance payments for a prescribed timeframe.Swedish courts would with all certainness strike down such a contract as void if presented.

När kan ett fullmaktsäktenskap erkännas på grund av synnerliga skäl?

2020-12-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Fråga gällande fullmaktsäktenskap. För att ett fullmaktsäktenskap ingått i en främmande stat ska erkännas i Sverige fordras enligt 1 kap. 8 a § andra stycket lagen (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) att det föreligger "synnerliga skäl". Vilka faktiska omständigheter kan i praktiken utgöra synnerliga skäl för att ett sådant äktenskap ska erkännas?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill ha konkreta exempel på situationer då "synnerliga skäl" för att ett fullmaktsäktenskap ska vara giltigt kan tänkas föreligga. Regler om fullmaktsäktenskap finns, precis som du skriver, i lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden och förmynderskap (hädanefter IÄL). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar. Jag kommer även, i viss mån, att hänvisa till lagens förarbeten.FullmaktsäktenskapEtt fullmaktsäktenskap är ett äktenskap som har ingåtts utan att båda parter varit samtidigt närvarande vid äktenskapets ingående. En eller båda parter har istället företrätts av någon annan vid vigseln. I Sverige är det inte möjligt att ingå fullmaktsäktenskap. För att på ett giltigt sätt ingå äktenskap i Sverige krävs det att båda parterna närvarar vid vigseln (4 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta anses vara nödvändigt för att kunna säkerställa att det faktiskt är parternas vilja att ingå äktenskapet. Som huvudregel är inte heller fullmaktsäktenskap som har ingåtts utomlands giltiga i Sverige (1 kap. 8 a § 1 stycket IÄL). Detta till trots finns det vissa omständigheter då sådana äktenskap kan vara giltiga.Synnerliga skälFör att ett fullmaktsäktenskap som har ingåtts utomlands (och där minst en av parterna vid tidpunkten var svensk medborgare eller hade sin hemvist i landet) ska erkännas i Sverige måste det föreligga synnerliga skäl att erkänna äktenskapet (1 kap. 8 a § 2 stycket IÄL). Vad som kan utgöra synnerliga skäl i IÄL:s mening är emellertid inte helt lätt att avgöra. I lagens förarbeten ges det få konkreta exempel och det överlämnas till rättstillämpningen att utveckla vad som kan falla in under begreppet (prop. 2013/14:208, s.136). Det går dock att utläsa att undantaget ska tillämpas restriktivt och att det, i princip, krävs att ett "nekat erkännande i det enskilda fallet medför allvarliga konsekvenser för paret eller att det annars framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet" (prop. 2013/14:208, s.135).Vidare framgår det att det faktum att makarna har varit gifta länge, att de har barn tillsammans eller att de frivilligt har ingått äktenskapet, i sig, inte kan anses utgöra synnerliga skäl för att ett fullmaktsäktenskap ska erkännas. Sådana omständigheter kan dock vara bidragande orsaker till att det anses föreligga synnerliga skäl i ett enskilt fall. Som ett exempel på en situation då synnerliga skäl kan tänkas föreligga ges däremot då makarna har varit tvungna att ingå äktenskapet genom fullmakt på grund av att det "förelegat omständigheter som allvarligt och långvarigt hindrat dem från att frivilligt ingå äktenskap genom samtidig närvaro" (prop. 2013/14:208, s.136). Synnerliga skäl för att ett fullmaktsäktenskap ska godkännas kan därför tänkas föreligga då parterna under en längre tid har varit förhindrade att samtidigt närvara vid vigseln på grund av sjukdom eller krig.SammanfattningFullmaktsäktenskap som har ingåtts utomlands är som regel ogiltiga. I undantagsfall kan de erkännas om synnerliga skäl föreligger. Undantagsregeln ska tillämpas restriktivt och det är svårt att spekulera i vad som kan komma att bedömas vara synnerliga skäl i ett enskilt fall. Synnerliga skäl för att ett fullmaktsäktenskap ska erkännas kan dock föreligga då det har varit omöjligt för makarna att ingå ett äktenskap genom samtidig närvaro på grund av långvarig sjukdom eller krig. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Vänligen,

Är pengarna från mitt företag enskild egendom?

2020-12-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man gjorde ett äktenskapsförord när jag var delägare i ett företag där det framgår att företaget är min egendom. Nu har jag sålt företaget och frågan är då om pengarna jag fick för det är min egendom? I övrigt har vi gemensam ekonomi. Försäljningspengarna satte jag in på ett konto där det tidigare finns en minde summa av gemensamma pengar. Från detta konto har det nu övergått till olika fonder. Vad gäller?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Surrogat till enskild egendomEtt av sätten att göra egendom till enskild är att föreskriva det i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § första punkten äktenskapsbalken (ÄktB)). Den egendom som ersätter någon annan (i det här fallet pengarna som ersätter företaget) kallas för surrogat. I äktenskapsbalken finns en tolkningsregel om surrogat. Surrogat till enskild egendom är också enskild egendom, om inget annat har föreskrivits (7 kap. 2 § sjätte punkten). Utgångspunkten är alltså att pengarna också är enskild egendom.Sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgodsFrågan är om pengarna blev till giftorättsgods när de sattes in på samma konto som det fanns gemensamma pengar på.I rättsfallet NJA 1992 s. 773 hade en man satt in pengar som var hans enskilda på ett gemensamt konto, där de hade sammanblandats med makarnas gemensamma pengar. Högsta domstolen (HD) dömde att pengarna inte längre var enskild egendom efter sammanblandningen. HD uttalade dock att sammanblandning inte alltid innebär att enskild egendom blir giftorättsgods. Makarna kan t.ex. genom bokföring hålla isär de olika sorternas egendom. I fallet hade dock kontot löpande använts för in- och utbetalningar, vilket innebar att man inte kunde hålla isär pengarna.Beroende på hur du och din man använder kontot kan pengarna alltså ha slutat vara din enskilda egendom.AvkastningDu nämner att du investerat dina pengar i fonder. Om pengarna fortfarande skulle vara enskild egendom kommer fonderna också vara det. Det gäller dock inte för din avkastning ifall fonderna skulle öka i värde. Detta beror på att avkastning av enskild egendom, till skillnad från surrogat, antas vara giftorättsgods om inget annat har föreskrivits (7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB).Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att dina fonder är enskild egendom om de inte sammanblandats på ert gemensamma konto, men att avkastningen på fonderna inte är det.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,