Kvarstår stuga att utgöra enskild egendom?

2018-06-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och hennes bror har fått en sommarstuga av deras föräldrar som enskild egendom. Min fru och jag kommer nu att köpa hennes brors andel med gemensamma pengar. Är stugan då fortfarande min frus enskilda egendom?Tack på förhand.
Michella Lina Said |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. När du och din fru gemensamt köper din frus brors andel så omvandlas denna andel av sommarstugan till giftorättsgods, eftersom villkoret om enskild egendom inte medföljer vid försäljning. Huvudregeln är att det som träder i stället för enskild egendom också är enskild egendom. Din frus brors försäljning av sin andel medför att pengarna han får in utgör hans enskilda egendom. När ni gemensamt köper andelen så återstår således inte denna att utgöra enskild egendom, utan endast lösensumman som tillkommer brodern. Din fru innehar emellertid fortfarande sin andel av sommarstugan såsom enskild egendom. Detta innebär att sommarstugan har en andel som utgör enskild egendom, och den andra andelen som utgör giftorättsgods (se NJA 1995 s. 577 för en parallell till ett fall då halva fastigheten utgjorde enskild egendom). Din frus andel av stugan utgör således fortfarande hennes enskilda egendom, medan den andra andelen utgör giftorättsgods. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Är äktenskapsförordet giltigt i Sverige?

2018-06-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej;skulle vällja fråga, är gilltig ett utomlans äktenskapförord från Tunisien ?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar har jag redogjort för huruvida ett äktenskapsförord som är skrivet i Tunisien är giltigt i Sverige. Svaret på frågan beror på:- var makarna bosatte sig efter de gift sig- när äktenskapsförordet författades- om makarna har avtalat om vilket lands lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållandenJag har utgått ifrån att makarna inte har avtalat om vilket lands lag som ska tillämpas på deras äktenskapsförhållanden, att makarna bosatte sig i Tunisien direkt efter giftermålet och att äktenskapsförordet skrevs direkt efter detta. Jag har även utgått ifrån att makarna författade äktenskapsförordet i enlighet med Tunisisk rätt. Den lag som tillämpas i Sverige för att bedöma huruvida ett utländskt äktenskapsförord är giltigt i landet är Lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). En rättshandling mellan makar som avser deras förmögenhetsförhållande ( t.ex. ett äktenskapsförord) är giltigt i Sverige under vissa förutsättningar. I 5 § LIMF framgår att ett sådant äktenskapsförord är giltigt om det stämmer överens med den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företas. I 4 § LIMF framgår att om makarna inte har bestämt vilken lag som ska vara tillämplig, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig. Utifrån de förutsättningar jag utgått ifrån, innebär detta att äktenskapsförordet är giltigt i Sverige om det har upprättats i enlighet med Tunisisk rätt. Frågor av detta slag är komplicerade eftersom det kräver omfattande information. Jag vill rekommendera dig att vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist för att undersöka om äktenskapsförordet är giltigt i Sverige. - Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Bodelning och arvskifte när en make avlider först samt möjlighet att behålla sin egendom

2018-06-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi har funderingar vad som gäller vid ev. dödsfall. Min man är från ett annat land o jag från Sverige. Min man har 3 barn från ett tidigare äktenskap. Vi har inga gemensamma barn o jag har inga barn sedan tidigare. Vi har 2 fastigheter som vi äger tillsammans. Vi har alla sparpengar på gemensamt konto. Vi har varit tillsammans i 31år. Vi är sedan x antal år bosatta utomlands så vi är ej bokförda i Sverige men planerar att flytta hem inom kort. Vad gäller min make om jag går bort o vad gäller för mig om jag går bort först. Har ej skrivit testamente än men vi vill göra det. Vi vill båda behålla det vi har oavsett vem som går bort först. Min mans barn är utländska medborgare o bor i det landet.Tacksam om vi kan få lite klarhet
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga och välkomna tillbaka till Sverige!De lagar som gäller i din situation regleras dels i äktenskapsbalken, förkortad ÄktB och ärvdabalken, förkortad ÄB. Jag kommer nedan att börja beskriva hur era saker skulle fördelas i det fall att någon av er skulle avlida och hur ni kan göra för att få behålla det ni har. Jag kommer sedan skriva om hur det fungerar med arv och avsluta med lite övriga saker som jag anser kan vara bra att tänka på.Hur delas era saker ifall någon av er skulle dö?I det fall att någon av er skulle avlida så skulle detta ses som att äktenskapet tar slut och en bodelning kommer att göras (ÄktB 1:5 & 9:1). Bodelningen innebär att ert giftorättsgods skulle delas lika mellan er (ÄktB 10:1 & 11:3). I de flesta fall brukar all egendom, alltså alla era saker, oavsett vem av er som äger dem anses vara giftorättsgods. Det är bara s.k. enskild egendom som lämnas utanför bodelningen. Vad som är enskild egendom brukar ofta framgå genom att man genom exempelvis äktenskapsförord avtalat om att egendomen skall vara enskild eller att det finns ett gåvoavtal eller testamente av vilket detta framgår.Behålla sin egendomDu har uttryckt att ni önskar att behålla er egen egendom. Detta kan göras på följande sätt: - Den make som lever efter den andre makens död har enligt lag en rätt att kräva att varje sida får behålla sin del av giftorättsgodset i en bodelning (ÄktB 12:2). Jag skulle dock avråda dig från att endast förlita dig på denna möjlighet då den kan slå fel. Skulle exempelvis du dö först och du har mer giftorättsgods så kanske din maninte utnyttjar möjligheten då han på så sätt kan få ut mer pengar i bodelningen.- Det bästa vore att genom äktenskapsförord avtala om att viss egendom skall vara enskild (ÄktB 7:2 p.1.). Då egendomen görs enskild så kommer den inte ingå i en bodelning utan stanna kvar hos respektive make. Vi på Lawline kan hjälpa dig att till ett bra pris upprätta ett äktenskapsförord. (https://avtal2.lawline.se/)Hur fungerar det med arv?Det som en make fått genom bodelningen samt eventuell annan egendom som hen har (exempelvis enskild egendom) utgör sedan det som inom juridiken kallas makens kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna. I det fall att din man dör så skulle hans tre barn få dela på hans kvarlåtenskap (ÄB 2:1). Värt kan vara nämna att i det fall ni haft gemensamma barn så hade du fått ärva före dem (ÄB 3:1). Din mans barn kan dock välja att avstå från sitt arv och då få en andel i din kvarlåtenskap (ÄB 3:9). I det fall att du dör så skulle dina arvingar få dela på din kvarlåtenskap. Utifrån det du skrivit så kan jag inte avgöra vilka det blir men kort sagt så ser arvsordningen ut som följande: I första hand är det barn och barnbarn som ärver. Sedan kommer föräldrar och dina syskon och sist dina far- och morföräldrar samt deras barn, alltså dina föräldrars syskon (ÄB 2:1-3). Har du inga släktingar som jag nu angett så kommer din kvarlåtenskap gå till din mans barn (ÄB 2:4 & 3:8). Det kan också vara värt att ta upp den s.k. "stora prisbasbeloppsregeln" som innebär att en make efter den andra makens död har rätt att få en summa som tillsammans med den egendom man har motsvarar fyra prisbasbelopp (ÄB 3:1). År 2018 uppgick prisbasbeloppet till 45 500 kr (se scb.se) vilket innebär att om någon av er skulle dö så skulle den andre maken ha rätt att få minst 182 000 kr efter bodelningen. Räcker exempelvis inte den egendom man själv har samt det man fått i bodelningen så har man rätt att ta från arvingarnas arv för att komma upp i denna summan. Detta innebär dock att arvingarna får rätt till en andel i den makens kvarlåtenskap efter hens död. Testamentets roll i sammanhangetDu har i din fråga nämnt ett eventuellt testamente. Ett testamente reglerar dock endast hur kvarlåtenskapen ska fördelas och påverkar inte bodelningen vilket gör testamentet orelevant i sammanhanget. Övrigt som kan vara värt att tänka på: samägandeAvslutningsvis så vill jag också råda er att reglera ägandeförhållandena, d.v.s. vem som äger vad. Om ni båda äger en viss egendom, som exempelvis era två fastigheter så blir samäganderättslagen tillämplig, som kort går ut på att ni måste vara överens om hur ni använder egendomen. Skulle exempelvis en arvinge till din mans få hans andel i fastigheten så skulle du vara beroende av hens samtycke för vissa typer av användning som exempelvis försäljning. Kort sammanfattning:Om en av er avlidit så görs en bodelning där ert giftorättsgods som utgångspunkt delas lika. Mitt råd här är att begränsa andelen egendom som ingår i bodelningen genom att göra viss egendom till enskild genom äktenskapsförord. Den kvarlåtenskap som blir kvar efter den make som avlidit fördelas mellan dennes arvingar där man tar hänsyn till den stora prisbasbeloppsregeln så att den make som fortfarande lever får en minst fyra prisbasbelopp inklusive sin egen egendom efter bodelning och arvskiftet. Ett testamente kan inte göra så att varje make får behålla sin egendom i bodelningen. Hoppas att detta underlättade och hör gärna av dig igen om du har några funderingar!

Föreligger försörjningsplikt mellan makar?

2018-06-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min fråga är, jag å min särbo planerar att gifta oss, vi har inte gemensam ekonomi. Jag har försörjningsstöd. Kommer det bli försörjningsplikt när vi gifter oss? Mvh
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns det underhållsskyldighet mellan makar?Enligt en lagstadgad grundprincip råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär att du förfogar över all egendom du förvärvar och ska betala för dina skulder.Det finns dock en underhållsskyldighet mellan makar. Dessa ska, efter förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). Genom bestämmelsen har lagstiftaren gett uttryck för uppfattningen att makar bör leva på samma ekonomiska standard. Underhållsskyldigheten gäller även då makarna är särbos (6 kap. 6 § äktenskapsbalken). FörsörjningsstödDen som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). En följd av underhållsskyldigheten mellan makar blir att den make som har större inkomst får täcka en större del av de gemensamma och personliga utgifterna. Detta innebär att när du och din särbo gifter er, är era gemensamma inkomster grund för huruvida försörjningsstöd ska fortsätta utgå eller inte samt vilken storlek det eventuella bidraget ska ha. SammanfattningDet finns en underhållsskyldighet mellan makar. Denna skyldighet kan påverka huruvida du, när du gift dig, fortsättningsvis ska ha rätt till bidrag eller om bidragets storlek ska ändras.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Hur kan vi göra lägenheten till enskild egendom?

2018-06-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, År 2016 köpte jag en liten lägenhet i Stockholm och gjorde de två yngsta döttrarna till delägare med 10 procent var. Jag bor själv i lägenheten och har ensam bolån på lägenheten. Om någon av döttrarna skulle gifta sig skall deras 10 procent av lägenheten inte vara del av giftorätten, utan enskild egendom. Hur kan vi försäkra oss om detta? Med vänlig hälsning
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet att försäkra er om att dina två yngsta döttrars 10 procent av lägenheten ska utgöra enskild egendom är att de upprättar ett äktenskapsförord om någon av dem gifter sig. I äktenskapsförorden kan de välja precis vilken egendom som ska utgöra enskild egendom. Äktenskapsförorden ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. De ska även registreras hos Skatteverket för att börja gälla. (7 kap. 3 § äktenskapsbalken)Eftersom dina två döttrar är delägare i lägenheten så går det ju inte att göra deras 10 procent av lägenheten till enskild egendom genom att du skriver det som ett villkor i ett gåvobrev eller testamente, i och med att de redan äger andelarna.Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du har några fler funderingar.Med Vänliga Hälsningar

Hur går man tillväga för upprättandet av ett äktenskapsförord?

2018-06-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska gifta oss i sommar. Vi bor i ett hus som vi äger 50/50 med huslån på ca 1.5 miljoner. Jag har lagt ca 1 miljon av mina sparade pengar på att renovera huset. Om vi skulle skilja oss tycker vi bägge att de pengar jag investerat i huset ska vara mina, att dessa inte ska omfattas av bodelning. Ska vi då skriva äktenskapsförord om dessa pengar (som nu inte längre är pengar på banken utan har bidragit till husets ökade värde)? Hur går man tillväga?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad får ett äktenskapsförord för effekt?Jag skulle råda er att skriva ett äktenskapsförord för en del av huset. Det är endast giftorättsgods som ska ingå i en eventuell bodelning (ÄktB 10 kap. 1 §). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §) och genom äktenskapsförord kan ni skriva att en del av huset ska vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 § första stycket 1 p). Är en del av huset din enskilda egendom kommer detta alltså inte ingå i en eventuell bodelning. Vad krävs för ett giltigt äktenskapsförord?Genom ett äktenskapsförord kan ni alltså bestämma att en del av huset ska vara din enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 3 § första stycket). Ett äktenskap ska vara skriftligt (det kan alltså inte göra muntligt) och ska undertecknas av er båda (ÄktB 7 kap. 3 § andra stycket). Detta ska sedan registreras hos Skatteverket. Sluter ni äktenskapsförord innan ni gifter er och ger in detta till Skatteverket inom en månad från det att ni gifter er så gäller det från äktenskapets ingående, annars gäller det först från och med den dag då äktenskapsförordet ges in till skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 § tredje och fjärde stycket). Tänk på hur ni formulerar äktenskapet så att inte det blir oklart vid en senare tolkning. Vi på Lawline erbjuder en tjänst för just äktenskapsförord som ni kan använda er av, ni hittar våra olika avtal här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar

Är mina konton med lön och avkastning enskild egendom enligt äktenskapsförord?

2018-06-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har en fråga angående vårt upprättade äktenskapsförord. Hur avgränsas det som utgör min enskilda egendom ifrån det som ska räknas som giftorättsgods. Vi gifte oss 1979, första äktenskapsförordet upprättades 1981. Följande är ett utdrag från det nu gällande äktenskapsförordet, upprättat 2007: "att all egendom som jag, XX, nu äger eller framledes under äktenskapet kan komma att förvärva genom köp, arv, gåva, testamente, eget arbete eller annorledes, skall utgöra min enskilda egendom. Samma sak skall gälla det som träder istället för nämnda egendom samt avkastningen av densamma." Min makes motsvarande egendom utgör giftorättsgods.Jag har sedan 1996, då jag fick ett arv efter min far, haft eget bankkonto samt depå för värdepapper. Jag har sedan lång tid tillbaka konto hos en bank där jag handlar med fonder och aktier, med god värdeökning. På ytterligare en bank har jag ett eget sparkonto till vilket jag för över avkastning samt då och då mindre delar av min lön. Jag undrar om dessa konto räknas som min enskilda egendom?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om äktenskapsförord regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enskild egendom enligt äktenskapsförordHuvudregel är att all egendom är giftorättsgods, som inte är enskild egendom, se 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § ÄktB regleras på vilka sätt egendom kan göras till enskild. Genom äktenskapsförord är alltså möjligt att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom, med främsta rättsverkan att egendomen inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning, se 7 kap 3 § och 10 kap 1 § ÄktB. För att ett äktenskapsförord ska vara giltig krävs dock att de formella kraven är uppfylla. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och även registreras hos skatteverket för att vara giltigt, 7 kap 3 § 2 stycket ÄktB. Jag kommer vid besvarandet av din fråga att utgå från att ert äktenskapsförord är giltigt. Vid upprättandet av äktenskapsförord är det viktigt att tänka på att det finns ett krav på att formulera sig tydligt och klart avseende egendom som ska utgöra enskild egendom, för att undvika eventuella tvister och oklarheterer om vad som utgör enskild egendom. Eftersom ert äktenskapsförord, enligt uppgifterna från din fråga, innehåller en uttryckligt föreskrift att all egendom som du nu äger och som du framledes under äktenskapet kommer att förvärva ska vara enskild egendom, är min bedömning att äktenskapsförordet omfattar all egendom du nu äger, vilket omfattar dina bankkonton. Som du skriver, innehåller ena kontot både lön och avkastning. Då ert äktenskapsförordet även innehåller en uttrycklig föreskrift om att avkastning och det som trätt istället för den enskilda egendomen ska vara enskild, är min bedömning att dina konton därför omfattas. Lagens presumtionsregler om avkastning och surrogat vad gäller enskild egendom, tillämpas endast vid eventuella oklarheter vid tolkningen eller om det inte föreskrivits något i äktenskapsförordet, se, 7 kap 2 § 2 stycket. ÄktB. SammanfattningMin bedömning är utifrån uppgifterna i din fråga, är att ert äktenskapsförnord omfattar all din egendom samt avkastning och surrogat av egendomen. Dina konton och andra banktillgodohavanden med lön och avkastning utgör därför enskild egendom, oavsett kontotyp och in och uttag. I frågan skriver du även att ni i äktenskapsförordet har specificerat att egendom som kommit från eget arbete, lön, som jag tolkar det, ska utgöra enskild egendom. Dina konton och annan enskilda egendom du har kommer därför att undantas från en framtida eventuell bodelning, 10 kap 1§ ÄktB.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Blir fastigheter som förvärvas automatiskt enskild egendom när det finns äktenskapsförord?

2018-06-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min make skrev ett äktenskapsförord när vi gifte oss för 7 år sedan. Jag har barn sedan tidigare äktenskap men min man har inga barn. För 3 år sedan köpte jag en lägenhet som står skriven på mig och där en av mina söner bor nu. Behöver vi ändra äktenskapsförordet eller räknas de fastigheter min make respektive jag förvärvat i efterhand automatiskt som enskild egendom?Med vänlig hälsning
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken (ÄktB) är tillämplig lag vid frågor om äktenskapsförord.Hur fungerar ett äktenskapsförord?Man kan genom ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska utgöra dennes enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Att något är klassificerat som enskild egendom innebär att det inte kommer att vara del av en eventuell framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Räknas de fastigheter min make respektive jag förvärvat i efterhand automatiskt som enskild egendom?Huruvida de fastigheter ni har förvärvat efter upprättandet av ert äktenskapsförord är enskild egendom eller inte beror på hur ni utformat äktenskapsförordet. Om ni i äktenskapsförordet endast specificerat vilken egendom som ska utgöra enskild egendom är det endast denna som kommer att vara enskild egendom och inte sådant som ni senare förvärvar. Om ni däremot har skrivit att egendom som tillfaller make genom exempelvis förvärv ska utgöra enskild egendom, eller att all egendom ska vara enskild, kan fastigheter förvärvade efter upprättandet av äktenskapsförordet automatiskt bli enskild egendom. Svaret på din fråga blir alltså olika beroende på hur ert äktenskapsförord är utformat. Om ni har ett äktenskapsförord som föreskriver att all egendom ska vara enskild eller att även framtida förvärv ska utgöra enskild egendom kan fastigheterna automatiskt bli enskild egendom. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar