Använda enskild egendom (pengar) till att betala av gemensamt lån

2018-10-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Gift. Jag har ett äktenskapsförord vari ingår ett banktillgodohavande på 200 000 kr (enskild egendom). Maken och jag äger fastigheten med 1/2 var. Står också för bolånet med 1/2 var.Min fråga: Kan jag ta av mitt banktillgodohavande och låna ut (skriftlig låneförbindelse) till maken och mig. Vi skulle då kunna ta av de pengarna och betala av del av bolånet. Räknas den minskade delen på bolånet som min enskilda egendom, i praktiken att jag äger mer av fastigheten?Med vänlig hälsning
Soroosh Parsa |Visst är det så att egendom som träder i stället för dina banktillgodohavanden också kommer att utgöra enskild egendom. Köper du t.ex. en bil för dessa 200 000 kr så kommer bilen att utgöra enskild egendom, om inte det motsatta har skrivits in i äktenskapsförordet.Men. Du och din make äger redan 100 % av fastigheten; man äger inte mer av en fastighet genom att betala av bolånet. Det hade förutsatt att banken ägde fastigheten och att ni gradvis fick äganderätt i fastigheten i takt med era avbetalningar. Så funkar det inte. Det ni gör genom en sådan avbetalning som ni avser göra, är bara att minska era skulder. Det kommer alltså inte att resultera i att någon av er i praktiken äger mer eller mindre av fastigheten.Det du behöver göra är att ändra ditt äktenskapsförord efter det att ni har betalat av bolånet enligt era planer. Det gör du genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord som registreras hos Skatteverket. I det nya förordet anger du att motsvarande del (200 000 kr förvandlat till andelar) i fastigheten utgör din enskilda egendom (utöver de 50 % du ägde med giftorätt dessförinnan). På papper äger du mer av fastigheten samtidigt som du i praktiken har bidragit med motsvarande låneminskning. Du behöver inte upprätta någon låneförbindelse under dessa förhållanden.Hör av dig om du önskar vår hjälp att genomföra detta på ett korrekt sätt så kan vi diskutera pris och exakt uppdrag, mail nedan.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Undantag från hälftendelning vid skilsmässa

2018-10-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru vill skilja sig efter 29år. I olika trådar här har jag kunnat finna att all kapital minus skulder skall delas lika inkl pensionssparande. Vi har ej skrivit ngt äktenskapsförord. Jag har betalt renovering och investering i bostaden medan RUT delats på två, vidare har undertecknad betalt lönemässigt relativt mer av räkningar och andra löpande utgifter. Kollar nu med banken om jag kan lösa ut hustrun ur lägenheten men oklart eftersom, som jag uppfattar det har hon rätt till 50% av mina besparingar i form av fonder och pensionsparande. Jag tjänar mer än henne, bett henne ett flertal år att gå upp i tjänst (ledig för barnen), UT har även tagit ett större ekonomiskt ansvar de senare åren när partnern forskat.Min fråga till er enkel. Kan man på något sätt sänka denna procentsats utan äktenskapsförord?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Huvudregeln är hälftendelning vid skilsmässaVid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Utgångspunkten vid skilsmässa är att makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det betyder att makarnas egendom delas på hälften efter avdrag för skulder. Undantag från hälftendelning vid skilsmässaDet finns ett undantag från hälftendelning vid kortvariga äktenskap (12 kap. 1§ äktenskapsbalken). Med ett kortvarigt äktenskap menas ett äktenskap som har varat i högst 5 år. Undantaget blir dock inte aktuellt i ditt fall, då ditt äktenskap har varat betydligt längre. Du kan göra ditt giftorättsgods till enskild egendom genom ett äktenskapsförord och då kommer inte den enskilda egendomen att räknas med vid bodelningen. Jag rekommenderar dig att upprätta ett äktenskapsförord, eftersom detta möjliggör ett undantag från huvudregeln om hälftendelning av giftorättsgodset. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Använda enskild egendom för renovering av giftorättsgods

2018-10-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och vi äger 50/50 av ett hus. Jag har ett gammalt arv som är enskild egendom, vi har äktenskapsförord och testamente att barnen ärver enskilda egendomar. Nu vill vi renovera och jag tänkte vi kan använda detta gamla arvet till att finansiera renoveringen, men jag är inte intresserad av att de går in i bodelningen vid eventuell skilsmässa utan vill då ha tillbaka pengarna med eller utan åldersavdrag.Hur går man tillväga? Ska man skriva avtal eller ska man belåna huset för att sedan betala på lånet med pengarna och skriva papper på det? Tack på förhand.
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då ni är gifta och din fråga berör enskild egendom blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.Enskild egendomNär man är gift är grundregeln att all egendom är giftorättsgods vilket följer av 7 kap. 1 § ÄktB, men det kan bli enskild egendom genom arv om det finns ett villkor i arvet om att det ska vara enskild egendom, det här följer av 7 kap. 2 § 3–4 p. ÄktB. I din fråga säger du att det här arvet är enskild egendom och därför gör jag antagandet att villkoret är korrekt utställt i ett testamente.Förbättra giftorättsgods med enskild egendomNär man använder enskild egendom för att förbättra (i detta fall en renovering) en fastighet som är giftorättsgods leder det till att fastigheten behåller sin karaktär som giftorättsgods och den enskilda egendomen försvinner. Därför hade mitt första tips, om du vill att egendomen behåller sin karaktär som enskild egendom, att inte använda det för renoveringen.ÄktenskapsförordRegler om äktenskapsförord finns i 7 kap. 3 § ÄktB och säger att makar genom äktenskapsförord kan avtala om att något som tillfaller eller tillhör de ska utgöra enskild egendom. Om du ändå skulle använda din enskilda egendom för att utföra renoveringen, kan det vara rimligt att ändra ert äktenskapsförord genom att skriva ett nytt äktenskapsförord som undertecknas av er båda och sedan registrera det hos skatteverket. Utifrån vad jag kan hitta finns det inget som talar emot att ni i det nya äktenskapsförordet då kan skriva in att en del av ert giftorättsgods (som motsvarar samma del som den enskilda egendomen du använt för renoveringen) ska utgöra din enskilda egendom.SammanfattningSom jag skrev så är mitt bästa tips att inte använda din enskilda egendom för att förbättra ert giftorättsgods (om det finns möjlighet att använda andra pengar) men annars hade jag modifierat äktenskapsförordet på sådant sätt att en del av ert giftorättsgods ska utgör din enskilda egendom. Jag vill dock framhålla att det nog inte är helt simpelt att få till en korrekt och hållbar formulering av att göra en del av giftorättsgodset till enskild egendom i det här fallet.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Gäller mahr i Sverige?

2018-10-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min föredetta fru är båda Svensk medborgare. Vi gifte oss endast muslimskt i en moské i Sverige, vi är alltså inte gifta svenskt. Dock skrevs ett avtal på i moskén om att "mahr" utlovas vid skiljsmässa. Jag skiljde mig med henne för tre veckor sedan och nu kräver hon "mahr" av mig. Gäller "mahr" i Sverige?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det kan mahr i det närmsta översättas till "brudpenning" eller "brudgåva". Enligt islamsk rätt innebär mahravtalet att brudgummen förbinder sig att vid äktenskapets ingående eller, som i ert fall, vid skilsmässa, utge ersättning till bruden. Institutet mahr är alltså en överföring av förmögenhet mellan makarna. Högsta domstolen (HD) har i ett avgörande behandlat just frågan om mahravtalets giltighet enligt svensk lag.Giltigheten av mahr enligt svensk lagEftersom ni båda har er hemvist i Sverige och gifte er i Sverige gäller svensk familjerättslig lag. Regler om äktenskap hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Där framgår det under vilka omständigheter giltiga avtal om förmögenhetsöverföringar kan träffas mellan makarna. ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett avtal om egendom som tillhör makarna ska utgöra enskild egendom eller giftorättsgods. Äktenskapsförord innehåller däremot inga betalningsåtaganden. Avtal om mahr kan därför inte anses utgöra ett äktenskapsförord.GåvoutfästelseMan skulle kanske i stället kunna se mahravtalet som att maken lovar att i framtiden ge bruden en gåva (gåvoutfästelse). Enligt äktenskapsbalkens regler är däremot en utfästelse av den ena maken att under äktenskapet ge den andra maken en gåva ogiltig (8 kap. 2 § ÄktB). Syftet är bl.a. att skydda maken mot oöverlagda och förhastade beslut. Eftersom mahr uppkommer i och med ett äktenskap träffas avtalet av denna begränsning.Föravtal om bodelningEnligt svensk rätt ska en bodelning alltid ske när ett äktenskap upplöses. Bodelningen innebär i grova drag att makarnas giftorättsgods, dvs egendom som inte är enskild, fördelas lika mellan makarna. Avtal om mahr kan på så vis anses som ett föravtal om en framtida partiell bodelning. Makar får föravtala om en kommande bodelning (9 kap. 13 § ÄktB). Det kan däremot endast göras inför en omedelbart förestående bodelning. Ett avtal om mahr som upprättas inför äktenskapets ingående är därmed inte giltigt. SammanfattningAvtal om mahr uppfyller, enligt svensk rätt, inte de förutsättningar som krävs för att det ska kunna anses vara ett äktenskapsförord eller en giltig gåvoutfästelse. Eftersom ni ingick avtalet när ni gifte er kan det inte heller liknas vid ett föravtal inför en kommande bodelning. Avtalet bör på så vis inte kunna göras gällande i svensk domstol. Du är med andra ord inte tvungen att utge mahr till din fru.

Kan man avtala om i äktenskapsförord att del av fastighet ska vara enskild egendom?

2018-10-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Vid äktenskap kan man genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska anses vara en makes enskilda. Vid bodelning ska då enskild egendom ej räknas som giftorättsgods och ej vara med i den totala lotten. Det är alltså ett sätt att skydda egenom i de fall en make t.ex går in med mer egendom i ett äktenskap.Med nuvarande bostadspriser är det väldigt sannolikt att det mesta av ens kapital går in i just bostaden som kontantinsats. Låt oss säga att jag betalar 900 000 och min blivande maka 100 000.Nu vill jag skydda det här egendomsförhållandet vid skilsmässa och därför skriva äktenskapsförord. Men eftersom alla pengar finns i bostaden är det bara bostaden som i sådana fall kan göras till enskild egendom. Men eftersom båda makar bidragit till viss del till kontantinsatsen kan den inte till sin helhet ses som enskild egendom.Min fråga är därför om det går att avtala om att en viss procent (i det här fallet 9/10 delar) ses som den ene makens enskilda egendom medan den andra delen (i det här fallet 1/10) ses som makans egendom.Om inte, finns det några andra sätt det här kan lösas på givet nuvarande lagstiftning.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). För ett giltigt äktenskapsförord krävs att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna, alt. blivande makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförordet från det att det ges in till Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Det är fullt möjligt, precis som du själv ger förslag på i din fråga, att i äktenskapsförordet reglera att en viss del av fastigheten ska vara enskild egendom. I äktenskapsförordet kan således skrivas att 1/10 av fastigheten ska utgöra makans enskilda egendom och 9/10 av fastigheten ska utgöra makens enskilda egendom.Om ni behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord kan jag varmt rekommendera Lawlines avtalstjänst. I tjänsten finns möjlighet att upprätta ett korrekt utformat äktenskapsförord med de uppgifter ni själva önskar avtala om, till ett mycket bra pris!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Bör man upprätta ett äktenskapsförord?

2018-10-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Äktenskapsförod då jag äger villa och bostadsrätt?
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om du bör skriva äktenskapsförord då du äger en villa och en bostadsrätt. Varför äktenskapsförord?Om man gifter sig och inte vill dela på allt vid eventuell skilsmässa eller vid dödsfall, så kan man komma överens om att vissa saker ska hållas utanför giftorätten. I ditt fall kanske du inte vill att villan inte ska ingå vid skilsmässa, om det t ex är så att den gått i arv i generationer. Samma sak gällande bostadsrätten, sådant kan man vilja hålla utanför giftorätten om man går skilda vägar. Ett äktenskapsförord skrivs då där makarna kommer överens om att vissa saker ska vara enskild egendom, och därmed inte omfattas av giftorätten. Äktenskapsförordet handlar om att kategorisera egendom som gemensam eller enskild vid en bodelning.Båda makarna måste vara överens då äktenskapsförordet ska undertecknas av båda, för att sedan registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet blir gällande från och med att det lämnats in hos Skatteverket. Äktenskapsförord får sedan först betydelse om det blir aktuellt med bodelning. Man kan även under årens gång se över äktenskapsförordet ifall det är något man vill ändra, det finns inga hinder mot detta så länge båda makarna är överens. Ett nytt äktenskapsförord ersätter därmed det förra.SammanfattningsvisMan komma överens om att vissa saker ska stanna utanför bodelningen genom ett äktenskapsförord. Man klassar då den egendomen som enskild egendom och det kommer därmed inte att tillfalla den andre maken vid en eventuell skilsmässa eller bortgång. Det kan vara bra att se över äktenskapsförordet under årens gång då egendomsförhållandena kan ändras med tiden. Man upprättar då ett nytt äktenskapsförord som ersätter det gamla.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Vi har gift oss och ska skriva äktenskapsförord om arv, vad bör man tänka på?

2018-10-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi har gift oss och skall skriva äktenskapsförord för att arv vi får i framtiden vill vi ha som enskild egendom. Funkar denna mening?De egendomar som förvärvas under äktenskapet, skall vara var makas enskilda egendom, såvida de inte förvärvats gemensamt då de på denna grund utgöra gemensam egendom. Frågan är väl egentligen om arv klassas som egendom som förvärvats. Eller ska man skriva så här istället?De egendomar som förvärvas under äktenskapet eller arv, skall vara var makas enskilda egendom, såvida de inte förvärvats gemensamt då de på denna grund utgöra gemensam egendom.Tack på förhand! Mvh Anneli
Christoffer Dahl |Hej, och tack för din fråga!Regler om makars egendom hittar vi i äktenskapsbalken (Äktb).Som du nämner indelas makars egendom mellan giftorättsgods (som ingår i bodelning vid separation) och enskild egendom som varje make behåller efter en separation.Enskild egendomAv ÄktB 7 kap 2 § utläses att egendom som till följd av äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente är enskild egendom, under förutsättning att det finns ett villkor om att egendomen ska vara just enskild egendom.ÄktenskapsförordetMakar kan avtala om vilken egendom som skall vara enskild och giftorättsgods, 7 kap 3 § ÄktB. Formkraven som kan utläsas är: 1.Kan slutas före och under äktenskapet 2.Måste vara skriftligt 3.Inges till tingsrätten för att registreras hos Äktenskapsregistret hos SCB. Förordet ska sedan registreras hos skatteverket.Gällande din frågaSer inget problem med den mening som du nämner. Det råder stor avtalsfrihet mellan makar. Så länge parterna är överens och äktenskapsförordet registreras korrekt. Däremot för att undvika tolkningstvister i framtiden kan det vara bra att ta hjälp av en verksam jurist som kan hjälper er att upprätta äktenskapsförordet.Vill även poängtera att arv med villkor att egendomen ska vara enskild egendom, blir enskild egendom även utan äktenskapsförord. 7 kap 2 § 3 p. ÄktBHoppas att detta gav svar på din fråga!

Äktenskapsförord från utlandet

2018-09-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag är från Palestina. Jag kom till Sverige 2003 . 2005 giftade mig med min fru i Jordanien och skrev en äktenskapsavtal, som innehåll att i vi ska skilja oss hon ska få bara en bestämd belopp.Skatteverket erkännande vara äktenskap, och min fru kom till Sverige 2007 och nu har vi 4 barn.Frågan är i fal vi skilja oss i Sverige, är vara utländska äktenskapsavtal som giller eller svenska lagen som säger att vi ska ha bodelning med 50% för varia part.
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt så krävs det att det är undertecknat av både dig och din fru, och äktenskapsförordet måste också skickas in och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, enligt 7 kap. 3 § 2-3 st. äktenskapsbalk (1987:230). Det går bra att skriva ett äktenskapsförord efter att man har gift sig, och man kan också ändra det om man vill det. Klicka här för att läsa hur man gör för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,