Dold samgäld/substitut för enskild egendom

2021-08-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man har inget äktenskapsförord. Jag har dock fått ett halvt sommarhus i gåva av min mor som enskild egendom. Om jag och min moster ( som äger andra halvan) nu säljer huset och jag använder pengarna till att tex betala av lån eller renovera mitt och min mans nya hus är de pengar jag lagt in fortfarande enskild egendom vid eventuell skilsmässa? Mvh
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Pengarna från en eventuell försäljningEnligt 7 kap. 2 § p. 2 Äktenskapsbalken (ÄktB) är egendom som ges till en make av någon annan än den andre maken enskild egendom om gåvan kom med en föreskrift om det. Vad sker då om den enskilda egendomen säljs eller på annat sätt byts ut? Enligt 7 kap. 2 § p. 6 ÄktB är även det som trätt i stället för den ursprungliga enskilda egendomen att anse som enskild egendom om inte annat har föreskrivits i gåvobrevet. Med andra ord kommer de pengar du får för en eventuell försäljning av huset att anses som enskild egendom. Viktigt att notera i sammanhanget är att om de pengarna du får för försäljningen vid något tillfälle sammanblandas med pengar som är giftorättsgods, t.ex. genom att de sätts in på ett konto som innehåller pengar som inte är enskild egendom, så tappar de karaktären av enskild egendom och blir istället att anse som giftorättsgods. Därför rekommenderar jag att du öppnar ett nytt konto eller tömmer ett konto och där placerar pengarna som kommer av en eventuell försäljning.Om du efter den eventuella försäljningen får pengarna insatta på en nytt/tomt konto och de därmed är att fortsatt anse som enskild egendom, vad sker om du använder de för betalning av lån och/eller förbättring av er fastighet?Förbättring av er fastighetGenom att använda dina pengar, som är enskild egendom, för att rusta upp er fastighet, som jag utgår från är giftorättsgods, kommer pengarna ha omvandlats till exempelvis byggmaterial som sammanfogats med fastigheten och därmed blivit del av densamma, alltså en del av giftorättsgodset. Därmed kommer den enskilda egendomen du hade i form av pengar ha gått förlorad vid en upprustning av er fastighet. Men för att du som betalar för renoveringen inte ska behöva bära en för stor ekonomisk börda för något som ni båda vinner på kan något som kallas "dold samgäld" uppstå. Enligt det av HD avgjorda rättsfallet NJA 2016 s. 1057, gäller att om en av två delägare med den andres samtycke och med egna medel genomför en förkovringsåtgärd så är utgångspunkten att kostnaden ska fördelas i proportion till ägarnas andelar. Det presumeras alltså att kostnaden för en åtgärd som någon av samägarna med den andres samtycke vidtar för förbättring av den samägda egendomen ska delas mellan ägarna i förhållande till deras ägda andelar. Om du alltså med dina ägda pengar från försäljningen av sommarhuset renoverar din och din makes fastighet gäller enligt den allmänna rättsprincipen om dold samgäld att din make ska betala för renoveringen i proportion till hans andel, t.ex. om han äger hälften ska han betala hälften. För att undvika strul med hur betalning av skulden ska ske vid en eventuell skilsmässa är det att rekommendera att kräva av din make att han betalar sin del omgående. För att de pengarna du sedermera får av din make som kompensation för dina utlägg ska vara enskild egendom krävs att ni avtalar om det då de inte automatiskt anses som sådana. Detta eftersom det inte finns en direkt länk, utan endast en indirekt länk, mellan pengarna din make ger dig och de pengarna du la ut för renoveringen. En sådan direkt länk torde vara nödvändig då kravet på samband mellan den enskilda egendomen och dess substitut traditionellt har varit strängt enligt äktenskapsbalkens förarbete, prop. 1986/87:1 sid. 268.Betalning av lånEnligt 1 kap. 3 § ÄktB svarar varje make för sina skulder. Om en make har tagit ett lån som bara denne står på och sedan inte kan betala detta kan alltså kreditgivaren inte kräva den andre maken på pengarna. Den andre maken kan om denne så vill genomföra en så kallad "intervenering", alltså ingripa på den skuldsattes sida och betala skulden. Om så skulle ske tar den maken över kreditgivarens fordran mot den skuldsatta maken. Om lånet i fråga alltså enbart är din makes och du bestämmer dig för att betala hans skuld ska han återbetala dig enligt allmänna fordringsrättsliga principer. De pengarna din make betalar till dig kommer dock inte automatiskt vara enskild egendom, utan giftorättsgods i enlighet med vad som sägs ovan i förarbetena. Därmed får ni i efterhand avtala om att de pengarna han ger dig som ersättning ska vara enskild egendom.Om lånet däremot tagits gemensamt och det inte vid tagandet av lånet hade beslutats om delad ansvarighet för betalningen kan kreditgivaren kräva att den av låntagarna som är solvent ska betala hela lånet enligt 1 kap. 2 § Skuldebrevslagen (SkbL). Den som betalat lånet kan sedan kräva att övriga låntagare betalar sin del till denne enligt 1 kap. 2 § st. 2 SkbL . Även här gäller att de pengarna som din make i en sådan situation ger dig inte automatiskt blir enskild egendom. Således behöver ni även här avtala om att pengarna din make givit dig ska vara enskild egendom.Med vänlig hälsning,

Vigsel enligt marockansk rätt

2021-08-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är mycket äldre än mannen jag ska gifta mig med är detta ett hinder i Morocco?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag anföra att vi huvudsakligen besvarar frågor som berör svensk rätt, dvs. frågeställningar som aktualiserar det svenska rättssystemet. Detta innebär att kunskapen om marockansk rätt är oerhört begränsad. Vigsel i Marocko enligt marockansk lagFör att en svensk medborgare ska kunna gifta sig i Marocko med en marockansk medborgare enligt marockansk lag så krävs det ett antal olika dokument. Vad som behövs går att utläsa på följande hemsida; https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/marocko/hjälp-till-svenskar-utomlands/gifta-sig-utomlands/vigsel-i-marocko-enligt-marockansk-lag/. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig.Vänliga hälsningar!

Får halvsyskon ingå äktenskap med varandra?

2021-08-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Tja! Får halvsyskon gifta sig med varandra?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring äktenskapshinder regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 2 kap ÄktB anges tre olika omständigheter som utgör äktenskapshinder. Det första äktenskapshindret stadgas i 2 kap 1 § ÄktB där det anges att personer under 18 år inte får ingå äktenskap. Det andra äktenskapshindret regleras i 2 kap 3 § ÄktB och anger att ett par som är nära besläktade med varandra inte får ingå äktenskap. Med nära besläktade avses släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Det tredje äktenskapshindret stadgas i 2 kap 4 § ÄktB och anger att ett par inte får ingå äktenskap om någon eller båda av parterna har ett pågående äktenskap. Beträffande halvsyskon anges i 2 kap 3 § 2 st. att halvsyskon inte får ingå äktenskap med varandra utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta innebär att det är möjligt för halvsyskon att ingå äktenskap med varandra, såvida det beviljas av länsstyrelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär äktenskapsförordet?

2021-07-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Min pappa är gift (ej min mamma) och har skrivit under ett äktenskapsförord (år 2018) där "den tillhörande fastigheten ska vara hennes (hans fru) enskilda egendom vari NN (min pappa) inte ska ha någon giftorätt."Vad innebär det när min pappa lever? Kan hon sälja fastigheten själv och behålla alla pengarna?Vad innebär det när min pappa dör? Ärver vi bröstarvingar någon del av fastigheten?(de har inga gemensamma barn - men hon har ett barn)Min pappa bor sedan en kortare tid tillbaka på ett demensboende och jag tror inte att han förstod vad han skrev under. Jag vet dock inte när han fick sin demens diagnostiserad. Dessutom har han under de senaste 20 åren fått både hjärnblödning samt flera strokes. Hur kan man bevisa att han inte var vid sitt sinnes fulla bruk?Har man rätt att få veta om det finns ett testamente skrivet? Kan ett sådant ogiltigförklaras om min pappa kan påvisats blivit lurad att skriva under?Vänliga hälsningar/Anna
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!Äktenskapsförord spelar ingen roll under din pappas liv, om han och hans fru inte ska skilja sig. Han fru kan alltså sälja huset och behålla alla pengar själv, då hon äger huset. Med tanke på att huset är enskild egendom skulle även de pengar hon får vid en försäljning bli enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Eftersom din pappa inte bor i huset, och det därför inte är deras gemensamma bostad, krävs inte heller hans samtycke för att hon ska få sälja den, vilket hade krävts annars (7 kap. 5 § ÄktB).Om din pappa avlider medan han fortfarande är gift ska det ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Den efterlevande maken får dock välja att behålla sitt giftorättsgods, och på så sätt förhindra en likadelning av giftorättsgodset (12 kap. 2 § ÄktB). Oavsett så kommer ni som bröstarvingar till den ena maken inte ha rätt till den andra makens enskilda egendom.Äktenskapsförord och testamenten är båda exempel på avtal, och som för avtal i allmänhet gäller att de inte är giltiga om de har ingåtts under påverkan av en psykisk störning (lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning). Om det kan visas att din pappa gått med på avtal på grund av sin demens är det alltså möjligt att få avtalen ogiltigförklarade.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till hälften av gåvan som min make fick?

2021-08-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man har fått pengar, alltså i gåva, av sina far genom arv från min svärfars farbror. Har jag rätt till hälften av pengarna, då vi är gifta?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga framgår i äktenskapsbalken (ÄB).Jag har uppfattat det som att din make har erhållit en gåva från hans fader, som erhållit egendomen genom ett arv från dennes bortgångna broder. Men oavsett om det är en gåva eller arv som din make har erhållit så gäller samma slutsats. Denna slutsats kommer jag förklara nedan.Har du rätt till hälften av pengarna?Enligt 1 kap. 3 § ÄB så råder vardera maken över sin egendom (och därmed tillgångar såsom pengar). Omständigheten att det är just din make som ärver/mottar pengar som gåva medför alltså inte att du får rätt till hälften av denna egendom.SlutsatsDetta innebär alltså att du inte har någon rätt till pengarna. Du kan givetvis fortfarande fråga din make om han kan tänka sig dela pengarna med dig, men han har ingen skyldighet att göra det.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Jag ska gifta mig i Nigeria. Behöver jag ett vittne från Sverige? Vilka dokument behöver jag?

2021-08-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag ska gifta mig i Nigeria behöver jag ett vittne med mig från Sverige eller kan man ordna det på annat sätt och vilka dokument behöver jag ? Mvh Caritha Andersen
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (LIR) finns bestämmelser om hur äktenskap som ingåtts utomlands erkänns i Sverige. Jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga. Generella bestämmelser om äktenskap finns i äktenskapsbalken. Behöver jag vittne från Sverige om jag ska gifta mig i Nigeria? För att ett äktenskap som ingåtts utomlands ska vara giltigt även i Sverige måste giftermålet ha genomförts enligt bestämmelser i det landet (1 kap. 7 § LIR). Nigeriansk lag kräver att två eller fler vittnen närvarar vid vigsel för att äktenskapet ska vara giltigt (Art. 21 The Marriage Act). Vad jag kan se så finns inga krav på vilken nationalitet vittnena ska ha, och du bör alltså inte behöva ha med dig något vittne från Sverige. Vilka dokument behöver jag om jag ska gifta mig i Nigeria? För att du som utlänning ska få gifta dig i Nigeria behöver du bifoga ett antal intyg och dokument till din ansökan. Bland annat kräver de nigerianska myndigheterna en födelseattest, passfoto och intyg från svensk myndighet (Skatteverket) att du är ogift. En fullständig lista på de dokument som krävs finner du här: https://ecitibiz.interior.gov.ng/marriage/requirements Eftersom jag inte är särskilt kunnig i nigeriansk rätt vill rekommendera dig att i god tid innan din resa ta kontakt med nigerianska myndigheter och be att få uppgifterna bekräftade. Som jag förstår den nigerianska äktenskapslagen (The Marriage Act) så erkänner nigeriansk lag utöver de "vanliga" äktenskapen under lagen även vigsel som genomförts enligt sedvänja i någon av makarnas familj. Om du har tänkt gifta sig enligt sedvänja får jag hänvisa dig till nigerianska myndigheter med dina frågor eftersom jag inte kan finna något tydligt regelverk för dessa. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss. Med vänlig hälsning,

Jag vill skydda min make från mina skulder vid skilsmässa, kan detta göras med hjälp av äktenskapsförord?

2021-08-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är gift och funderar på att skilja mig, jag vill skydda min make från mina skulder i en bodelning, kan vi skriva ett äktenskapsförord så att alla konton, bilen, stugan mm blir enskild egendom och som inte omfattas i bodelningen?Måste man ta upp skulder och tillgångar i bodelningen om man är överens om att våra personliga skulder och tillgångar inte ska ingå i bodelningen? Utan att vi bara delar på lös egendom i hushållet?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad skall bodelning förrättas mellan makarna, se 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB.Du skriver att du vill skydda din make från dina egna skulder vid en bodelning. Som utgångspunkt gäller enligt 11 kap. 2 § ÄktB att vid fördelning av giftorättsgodset ska makars skulder först skrivas av innan likadelning tar vid av det som finns kvar som egendom. Detta innebär att de skulder som du eventuellt har inte kommer att föras över på din make vid skilsmässa, detta eftersom det som delas lika som giftorättsgods inte omfattar dina skulder.Varje make svara för sina egna skulder, det anges i 1 kap. 3 § ÄktB. Det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera sina skulder, även med den andre makens medgivande, detta eftersom det kommer att tas hand om vid bodelningen, då skulderna räknas av. Ni behöver alltså inte vidta några extra åtgärder i er situation, utan låta det tas om hand av bestämmelserna i Äktenskapsbalken.Med vänlig hälsning!

enskild egendom och testamente

2021-07-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och vi har inga barn. Vi har äktenskapsförord. Kan jag testamentera bort hela eller delar av min kvarlåtenskap? Det vill jag helst. Om inte, kan jag då skänka bort pengar innan jag dör och finns det regler runt detta? (Har obotlig cancer och får ingen hjälp från hustrun) Tack för svar. Hon är pensionär, jag är sjukskriven till jag fyller 65
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt finns en uppdelning mellan giftorättsgods och enskild egendom. Varje make äger sina saker, men makar har giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätten innebär att en make har rätt till halva värdet av allt giftorättsgods som tillhör den andre när äktenskapet upplöses. En makes egendom utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom ( 7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är däremot egendom som inte ingår i bodelning vid skilsmässa eller ena makens dödsfall. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB är enskild egendom till exempel egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Av bakgrundsinformationen framgår att ni har signerat ett äktenskapsförord trots att innehållet är okänt. Vanligen utgör ett äktenskapsförord ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Vad som utgör enskild egendom sätter gränsen för vad som kan fritt förfogas av den ena maken, t.ex. kan enskild egendom testamenteras bort eller bortskänkes utan den andra makens samtycke. Regler om upprättande av testamente kan hittas i 10 kap. Ärvdabalk (ÄB). I 10 kap. 1 § ÄB anges formkravet för att testamentet ska vara giltigt. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av testatorn. Undertecknandet måste bevittnas av två vittnen och de båda vittnena måste närvara samtidigt. Vittnena behöver ha kännedom om det det är ett testamente som upprättas men de behöver inte ta del av innehållet i testamentet. Ett testamente behöver inte registreras på något sätt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,