Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?

2021-07-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag ska gifta mig. Han har ett boende jag ett med min dotter. Får jag ha kvar mitt bostadsbidrag fast vi gifter oss? Eller blir det delad ekonomin? Hur fungerar det. Sen om man skiljer sig hur fungerar det? Det jag betalar och köpt kan jag min man ta det?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår det inte huruvida du och din blivande make har för avsikt att flytta ihop i en gemensam bostad eller inte. Om ni väljer att flytta ihop och stadigvarande bo med varandra så kommer din makes inkomst att beaktas när möjligheten att få bostadstillägg utreds av Försäkringskassan. Är det däremot så att ni inte har för avsikt att bo ihop efter giftermålet så finns det en bestämmelse i 100 kap. 4 § Socialförsäkringsbalken som säger att en person som är gift men inte lever stadigvarande med sin make ska likställas med en ogift person. Det innebär alltså att så länge ni inte flyttar ihop permanent bör giftermålet inte påverka ditt nuvarande bostadstillägg. I paragrafen står det dock att regeln inte gäller om det finns "särskilda skäl som talar emot det". Det innebär att även om ni bor åtskilda så kan bostadstillägget påverkas om ni trots det t ex har helt gemensam ekonomi eller om ni bor i båda bostäderna växelvis men tillsammans.När det gäller din andra fråga så tolkar jag den som att du undrar om ni måste ha delad (gemensam) ekonomi på grund av att ni gifter er. Så är inte fallet, utan det är helt upp till er att avgöra hur ni vill göra med er ekonomi. Som utgångspunkt råder du och din make över era tillgångar och ansvara dessutom för era egna skulder. Det framgår av 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det innebär att du och din make själva väljer hur ni vill fördela och spendera de tillgångar ni båda har. En del fortsätter att ha en uppdelad ekonomi, en del väljer att ha helt gemensam ekonomi och vissa väljer något däremellan.Det som giftermålet innebär rent juridiskt för ekonomin blir aktuellt först vid en eventuell skilsmässa. Då blir allt som ni äger så kallat giftorättsgods vilket innebär att det ska ingå i bodelningen. Det här går att utläsa i 7 kap. 1 § ÄktB. I praktiken innebär det alltså att allt som du äger har din make rätt till vid en skilsmässa, och tvärtom. Det finns dock undantag från det så kallade giftorättsgodset och det är något som heter enskild egendom. Om makarna i ett par har valt att skriva ett äktenskapsförord där det framgår vilken egendom som inte ska utgöra giftorättsgods utan vara enskild egendom kommer denna inte att ingå i en bodelning vid en skilsmässa utan tillfalla den make som hade egendomen från början (7 kap. 2 § ÄktB). Egendom kan även vara enskild genom t ex att den testamenterats av någon till den ena maken. Så om det finns något som du själv äger och som inte vill ska ingå i en eventuell framtida bodelning så bör du skriva ett äktenskapsförord där det framgår att egendomen ska vara enskild.Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Måste ett äktenskapsförord registreras även när ingen av makarna är folkbokförd i Sverige ? (en är svensk medborgare men båda är bosatta utomlands)
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om äktenskapsförord finn si äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt i Sverige (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Huruvida äktenskapsförordet kommer att gälla utomlands, där ni är bosatta beror på reglerna i det landet. Ni kan, i äktenskapsförordet, avtala om vilket lands lag som tillämpas vid bodelning till följd av separation eller dödsfall. Om ni avtalar om att svenska lagar och regler ska gälla så krävs det att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Vad blir automatiskt giftorättsgods vid äktenskap?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi har skrivit ett äktenskapsförord där allt som införskaffas under äktenskapet såsom privat bohag och husgeråd samt vad som förvärvas genom eget arbete ska vara giftorättsgods. Är allt annat att betrakta som enskild egendom? När det gäller olika former av sparkonton exempelvis, var faller det in under? När man får in pengar på sitt lönekonto är det då att betrakta som giftorättsgods men om man sedan flyttar över en del till ett sparkonto, är då överföringen att betrakta som enskild? Hur definierar man det som förvärvas genom eget arbete? Vid tidpunkten för äktenskapets ingående gjordes våra bostadsrätter till enskild egendom och vad som må komma i dess ställe. Det står vidare också att all avkastning av enskild egendom ska vara enskild.Idag står vi på 50/50 av vårt hus och tog ett gemensamt lån vid köpet men hen har löst sin del oss sinsemellan så idag är det bara jag som betalar av på lånet. Bör vi ändra detta med banken där endast jag står som kredittagare om det är möjligt? Tänker annars att hen har en skuld som hen kan dra av vid en ev. bodelning. Den delen skulle jag annars kunna kvitta mot tillgångarna i eget sparande om nu inte detta redan faller in under enskild egendom? Tacksam för svar och förtydligande!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt i äktenskap så är allt ni hade med er in i äktenskapet och allt som införskaffas under äktenskapet, giftorättsgods, 7:1 äktenskapsbalken. Detta innebär att vad du nämner ovan så som privat bohag och husgeråd automatiskt blir giftorättsgods om inget annat avtalas och så länge in det är bohag som uteslutande används för ena makens bruk 7:4 3 st ÄktB.. Att avtala att egendom inte som enligt huvudregeln ska vara gemensam, gör ni genom att göra det till enskild egendom. Enskild egendom kan du och make/make göra egendom till genom att upprätta äktenskapsord, 7:3 ÄktB. I övrigt kan egendom bli enskild egendom genom att någon av er mottar antingen arv eller gåva när givaren skrivit att gåvan eller arvet ska vara enskild egendom för mottagaren, 7:2 ÄktB. Så de pengar som ni förvärvar genom eget arbete är som utgångspunkt också giftorättsgods, det som undantas är pensionssparande och t.ex. om någon av er fått ersättning för personskada eller kränkning, 10:2a-3 ÄktB.Gällande uppdelningen av bostaden, så är det en fördel om det finns möjlighet att ni ändrar så att endast du står som låntagare isåfall. Annars får som du säger din make/maka täckning för den skulden ur ert gemensamma giftorättsgods men samtidigt står ju hen risken med att stå kvar som kredittagare och vara solidariskt ansvarig ifall att du inte skulle kunna betala lånet, 11:2-3 ÄktB.Hoppas detta besvarar din fråga annars får ni gärna höra av dig till oss igen!Med vänlig hälsning,

Min man har dömts till ett långt fängelsestraff och är fortfarande skriven i lägenheten. Skilsmässa pågår. Är jag skyldig att vidarebefordra min mans post till honom i fängelset?

2021-06-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Är jag skyldig att vidarebefordra post?Min man har dömts till fängelse i flera år. Han är fortfarande skriven i lägenheten. Skilsmässa pågår. Är jag enligt lag skyldig att eftersända hans post till honom i fängelset?
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte någon lagstadgad skyldighet för dig att vidarebefordra din mans post. Din man bär själv ansvaret för att genomföra adressändring, avsluta premunmerationer etc. inför fängelsevistelsen. Att skiljsmässan inte fullbordats ännu påverkar inte detta; varje make ansvarar själv för sina ekonomiska förpliktelser (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Jag och min fru är gifta och har inga planer på att skilja oss. Vi gick in i äktenskapet på lika villkor och äger gemensamt boende 50/50. Min fru tjänar nästan dubbelt så mycket som mig vilket gör att hon överlag har mer pengar och ett betydligt bättre pensionssparade etc. Problemet är att min fru gillar att spendera sin lön (hon vet att hon en dag kommer få ett större arv från sina föräldrar som är skyddade för henne) och har därför inte sparat något på egen hand och vi har inte enats om att sätta upp ett gemensamt sparande. Jag har därför sedan 2013 regelbundet sparat för att dels täcka upp min sämre framtida pension och att kunna klara mig om exempelvis min fru skulle gå bort i förtid. Detta har nu resulterat i att jag har ca 1,5 miljoner investerade som fram till pensionen (25 år framåt) mycket väl kan ha växt till +10 miljoner. Då jag känner att jag utifrån min sämre löneposition inte är sugen på att dela med mig av dessa pengar vid en eventuell framtida separation vill jag skydda dem med ett äktenskapsförord. När jag tagit upp detta sätter sig min fru på tvären och tycker att jag undanhållit detta för henne. Tänker att det här borde vara ett vanligt förekommande fall, hur ska jag resonera för att komma vidare? Är det för sent att kräva nu och något jag borde tänkt på tidigare? 50% av min del av insatsen i nuvarande boende är en personlig gåva från mina föräldrar, dock finns inget skrivit mellan mig och min fru om detta, är det ett kort jag ändå kan använda?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är för sent att upprätta ett äktenskapsförord under pågående äktenskap, samt om det finns något man rent juridisk kan göra för att förmå den andra maken att underteckna ett äktenskapsförord. Reglerna om bodelning finns äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB. Jag kommer inledningsvis gå igenom hur pensionssparande behandlas vid en bodelning om inget äktenskapsförord finns.Pensionssparande i bodelningSom jag tolkar din fråga har du ett privat pensionssparande medan din fru framförallt pensionssparar genom sin tjänstepension. Rättigheter som inte kan överlåtas och är av personlig art ska inte ingå i bodelningen (10 kap. 3 § ÄktB). En tjänstepension undantas därav som huvudregel från bodelning men kan ibland ingå beroende på hur pensionsavtalet ser ut i det enskilda fallet.Vad gäller privat pensionssparande ska det däremot som huvudregel ingå i bodelningen. Dock finns en jämkningsregel som anger att privat pensionssparande helt eller delvis ska undantas från bodelningen om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Denna regel är dock avsedd som en undantagsregel och ska därför tillämpas restriktivt (prop. 1997/98:106 s. 43). Att den ena maken har sitt pensionssparande genom en tjänstepension och den andra maken genom privat pensionssparande är dock en sådan omständighet som bör föranleda att jämkning blir aktuellt, om makarna i övrigt är relativt jämbördiga i ekonomiskt hänseende (prop. 1997/98:106 s. 64 f.). Skulle det vara så att din fru framförallt har sitt pensionssparande genom sin tjänstepension medan du pensionssparar privat och ni anses vara relativt ekonomiskt jämbördiga finns alltså möjlighet att jämka så att ditt pensionssparande undantas från bodelningen även om ni inte upprättat ett äktenskapsförord.ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett skriftligt avtal där makarna kan fördela egendom och göra egendom till enskild (7 kap. 3 § ÄB). Äktenskapsförordet kan tecknas både inför förestående äktenskap och under äktenskapet. Det är alltså inte för sent för din fru och dig att teckna ett äktenskapsförord. För att äktenskapsförordet ska beaktas vid en bodelning krävs dock att det registrerats hos skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB), senast då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § första stycket ÄktB).Äktenskapsförordet ska undertecknas av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det krävs alltså att båda makarna samtyckt till avtalsinnehållet. Dessvärre finns det inte något man kan göra för att förmå den andra maken att ingå ett äktenskapsförord, utan liksom för andra avtal gäller avtalsfrihet. Att er gemensamma bostad delvis finansierats genom gåva från era föräldrar påverkar inte heller detta.Om du och din fru inte kommer vidare i diskussionerna kring ett äktenskapsförord finns alltid möjlighet att kontakta en jurist och diskutera fördelningen av era tillgångar vidare. Om du skulle vilja komma i kontakt med våra jurister hittar du dem här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ange kontonummer i äktenskapsförord?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och både min nuvarande man och jag har barn i tidigare äktenskap, inga gemensamma barn.Jag har ett äktenskapsförord registrerat av Skatteverket och undertecknat av min man."All egendom XX nu äger och i framtiden kan komma att förvärva ska vara enskild egendom i vilken den andra maken inte äger giftorätt.All egendom som kan komma att träda istället för sådan egendom ska vara enskild egendom. Eventuell avkastning av egendomen ska vara enskild egendom." Slut citat.Måste mina bankkonton anges med kontonummer för att ingå i äktenskapsförordet enligt ovan citat?Vänligen
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga måsten gällande innehållet i äktenskapsförord annat än att innehållet ska vara klart och preciserat. Detta är i sin tur en relativt luddig instruktion. Klart är iallafall att om du formulerar äktenskapsförordet så utförligt och tydligt som möjligt, minskar risken för andra tolkningar i en eventuell senare tvist. Om du exempelvis skulle öppna nya konton senare under äktenskapet finns en risk att det blir en diskussion kring vilka konton du syftar på i äktenskapsförordet.Då man inte brukar byta kontonummer så ofta, skulle jag rekommendera dig att skriva in kontonummer, för att försöka vara så tydlig som möjligt.Nu vet jag inte hur erat äktenskapsförord ser ut i sin helhet, men jag vill göra dig uppmärksam på att om all din egendom är enskild men inte din makes egendom enligt äktenskapsförordet, så finns en risk att det kan jämkas om resultatet blir oskäligt enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 12 kap 3§. Resultatet kan bli oskäligt om exempelvis bara en make bidrar med allt giftorättsgods till en bodelning och den andre bara har enskild egendom som står utanför bodelningen.SammanfattningDet bästa är om du försöker göra äktenskapsförordet så tydligt som möjligt, och därför är det en bra idé att ange kontonumren i äktenskapsförordet. De kan omfattas i dagsläget, men formuleringen gör dig ändå sårbar för andra tolkningar, exempelvis om du öppnar senare konton. Då är det bättre att vara tydlig och peka ut vilka konton du vill ska ingå i äktenskapsförordet och som därmed är enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har arv som enskild egendom företräde framför Äktenskapsförord?

2021-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min fru har skrivit på ett äktenskapsförord där bankomedel är enskild egendom och allt annat ska ingå i giftorätten. Vad händer om jag får ett arv där personen i fråga har satt mig som enskild ägare (enskild egendom) vad träder förre? Väger arvets enskilda egendom högre än äktenskapsförord i fråga eller måste jag dela arvet även om det står enskild egendom?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga.Utgångspunkten i äktenskap är att all egendom utgör giftorättsgods i den mån det inte utgör enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Som enskild egendom räknas egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild egendom samt egendom som gått i arv och det är föreskrivet att det ska vara enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).Det står inte uttryckligt i lagtext vilken av de olika formerna som har företräde men av den juridiska doktrinen framstår det att om det är föreskrivet att arvet ska vara enskild egendom så är det inte möjligt att ändra det till giftorättsgods. Anledningen är att egendomen är från en tredje person och endast om villkoret förenades med möjligheten för egendomen att omvandlas till giftorättsgods hade det då fungerat.Slutsatsen blir då att ifall arv är förenat med föreskriften att egendomen ska vara enskild kommer arvet då ha företräde framför äktenskapsförordet om att egendom ska vara giftorättsgods. Du kommer därför inte behöva dela arvet. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan man i ett äktenskapsförord skriva att man inte är ansvarig för varandras skulder?

2021-06-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man i ett äktenskapsförord skriva att man inte är ansvarig för varandras skulder.
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, där det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. § 2 p. 1 Äktenskapsbalken). Här föreligger således inte en möjlighet att disponera över varandras skulder.Vänligen,