FrågaÖVRIGTÖvrigt25/04/2024

Kan min dotter få socialbidrag trots att hon bor i bostadsrätt?

Bostadsrätt och socialbidrag Kan min dotter få socialbidrag om hon bor i en bostadsrätt som jag äger till 90%. Min dotters ägarandel är 10%. När vi köpte bostadsrätten (kontant) skrevs ett skuldebrev där jag lånar ut ett belopp till min dotter motsvarande 10% ägarandel. Lånet ska återbetalas till mig vid försäljning av bostadsrätten med 10% av slutpriset.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att din dotter bor i en bostadsrätt som hon äger till 10% och du äger 90%. Du undrar nu om hon kan få socialbidrag trots att hon bor i en bostadsrätt. Jag tolkar det som att du med socialbidrag menar försörjningsstöd.


Aktuell lagstiftning är 4 kap Socialtjänstlagen (SoL) och Socialstyrelsens grundförfattning om ekonomiskt bistånd. Det kan också vara viktigt att känna till att socialstyrelsens allmänna råd inte är bindande i sig, men att det fungerar som en vägledning och överensstämmer med hur domstolen brukar se på saken.


Socialbidrag

Enligt 4 kap 1 § SoL kan den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till försörjningsstöd och för sin livsföring i övrigt.

Om man arbetar men inte kan försörja sig så kan man ha rätt till försörjningsstöd om man står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att man ska vara anmäld till arbetsförmedlingen, vara aktiv i sitt arbetssökande samt ha för avsikt att arbeta. Om man inte står till arbetsmarknadens förfogande kan man ha rätt till försörjningsstöd om det finns godtagbara skäl. Genom biståndet är tanken att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vidare är det kommunen som fattar beslut om bistånd.


Bedömningen av bistånd och rätt till försörjningsstöd

När man tittar på och bedömer om den enskilde har rätt till försörjningsstöd tittar man alltså på om den enskilde kan få sina behov tillgodosedda eller tillgodosedda på annat sätt. Enligt socialstyrelsens råd innebär det att man beaktar tillgångar som den enskilde kan förfoga över och få tillgång till. 

I första hand tittar man då på lätt realiserbara tillgångar vilket innefattar kontanter, bankkonton och andra tillgångar som den enskilde förfogar över. 

Om det finns särskilda skäl och behovet av försörjningsstöd överstiger tre sammanhängande månader kan man i andra hand titta på om det finns möjlighet till att realisera andra tillgångar. En sådan tillgång kan påverka rätten till bistånd om den har ett betydande värde och om överskottet vid en försäljning svarar mot åtgärden. Då tittar man också på om den enskilde kan använda intäkten till att betala lån som är knutna till försäljningen, utan att det påverkar rätten till bistånd. En bostadsrätt kan betraktas som en realiserbar tillgång om en försäljning kan ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet ordna ett annat boende. 

Med det sagt är det inte säkert att ett sådant överskott motiverar en försäljning, en försäljning kan vara olämplig av andra skäl. Som skäl mot en försäljning kan nämnas ex. om den enskilde tvingas flytta från den del av kommunen där hen bott under flera års tid. I bedömningen bör man också se till de individuella aspekterna och om det finns individuella skäl mot att byta bostadsområde ex. om det finns risk för att ett byte medför negativa sociala konsekvenser, om bostaden är anpassad till en boendes funktionsnedsättning eller om den enskilde har begränsad möjlighet att bli en godkänd hyresgäst ex. på grund av arbetslöshet eller betalningsanmärkningar.

Om en försäljning skulle bli aktuell så bör den enskilde få skälig tid på sig att sälja bostadsrätten. Som riktlinje här är normalt sett skälig tid 4 månader.


I ditt fall

Enligt vad som framkommit i din fråga är det svårt att ge dig ett definitivt svar på om din dotter kan få försörjningsstöd. Det beror som sagt på en rad olika faktorer där kommunen gör en sammanvägd bedömning i det enskilda fallet. I första hand beror på det på vilka lätt realiserbara tillgångar din dotter har och i andra hand på bostadsrättens värde och om det kan finnas ett överskott som motiverar en försäljning. Du skriver också att du äger 90% av bostadsrätten och att din dotter äger 10% men att det finns ett skuldebrev på dessa 10%. I realiteten innebär det att du ”äger” 100% (även om det inte står på pappret), vilket skulle kunna motivera att en sådan försäljning inte innebär ett överskott. Men som sagt, det beror också på om det finns andra individuella faktorer som kan vara av betydelse och hennes egna tillgångar och möjlighet att försörja sig.

Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett mer tydligt svar än såhär, men jag hoppas att du har fått en uppfattning om hur bedömningen görs och vad som kan komma att vägas in i en sådan bedömning.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000