Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?

2020-12-12 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hejsan! När jag slår upp skollagen (2010:800) så kommer inga paragrafer eller kapitel upp utan endast Äldre rätt och sedan hänvisning till rättsfall. Finns alltså inte skollagen i lagböckerna eller har jag gjort något fel i min sökning? Hälsningar
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skollagen finns inte med i lagboken (Sveriges Rikes lag). På grund av platsbristen saknas vissa lagar i lagboken. Du kan hitta skollagen (2010:800) på Lagen.nu.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Tvångsförsäljning av samägd egendom

2013-01-21 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vi är fyra syskon som äger ett sommarhus på Öland. Vi har fått det som gåva av våra föräldrar. Nu vill tre av oss sälja men den fjärde vill det inte. Hur tvingar vi fram en försäljning? Kan vi sätta ett minipris och dra oss ur om vi inte får det priset? Vet man något om kostnaden för försäljningen i förväg?
Olle Lindberg |Hej!I det här fallet är samäganderättslagen tillämplig. Den hittar du här: https://lagen.nu/1904:48_s.1 . Lagen är gammal och därför skriven på ett, bitvis, lite knepigt språk.Av 6 § framgår att ni har rätt att ansöka hos tingsrätten att den gemensamt ägda egendomen ska säljas vid offentlig auktion. Detta kan det fjärde syskonet bara hindra om han/hon kan visa "synnerliga skäl" emot. Ett sådant skäl kan exempelvis vara kraftig konjunkturnedgång vilket gör att priset blir alldeles för långt vid en försäljning just nu. Av 9 § framgår att ni, när ni ansöker om tvångsförsäljningen, begär att ett minsta pris inte får understigas. Om det inte kommer något bud över minimipriset får egendomen inte säljas.Den kostnaden som uppstår, och delas jämnt av delägarna, är främst det som den gode mannen ska ha betalt för handläggningen av auktionen. Vad det innebär i kronor har jag tyvärr inget svar på.Vänliga hälsningarOlle

Förutsättningar för att meddelas serveringstillstånd

2013-01-11 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag har nyligen fått en anställning där jag bland annat blir överutskänkare för vårt serveringstillstånd. Jag skickade nyligen in papper om ändringarna i ansvarasförhållandena för tillståndet till länsstyrelsen. I början på förra hösten 2012 blev jag LoBad p.g.a. att den medicin jag åt då inte fungerade bra med alkohol i kroppen. Det var fruktansvärt. Nu är jag lika fruktansvärt orolig över att jag inte kommer beviljas ansvar över vårt serveringstillstånd. Jag har ingen prick i något register någonstans annars. Vad kommer att hända när länsstyrelsen behandlar tillståndsansökan?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Reglerna om serveringstillstånd återfinns i alkohollagen, som du hittar här: https://lagen.nu/2010:1622. Enligt alkohollagen 8 kap 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de krav som ställs enligt alkohollagen. Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov som visar att han eller hon har de kunskaper som krävs för att kunna utöva verksamheten. Enligt 8 kap 11 § får en ansökan om stadigvarande tillstånd inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande har inhämtats. Numera är det kommunerna som utfärdar serveringstillstånd, och inte länsstyrelserna, som tidigare var fallet. Det är därmed kommunen där serveringsstället är beläget som du ska vända dig till, se alkohollagen 8 kap 1 §. Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla riktlinjer för utfärdandet av serveringstillstånd. Det är inte möjligt för mig att förutspå huruvida din ansökan om serveringstillstånd kommer att bifallas eller inte. I förarbetena till lagen anges att t.ex. narkotikabrott, våldsbrott och ekonomisk misskötsamhet är sådana omständigheter som kan föranleda att serveringstillstånd nekas eller återkallas. Personlig och ekonomisk lämplighet prövas i vid mening (se prop. 1994/95:89). Omhändertagandet enligt LoB som du berättar om är givetvis inte en fördel i sammanhanget, men behöver nödvändigtvis inte innebära att ansökan avslås. Om ansökan skulle avslås, har du rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol, se alkohollagen 10 kap 1 §. Vänligen Amanda Harrysson

Buller vid nattarbete

2012-12-27 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej Jag har problem med att det byggföretag som bygger på mitt grannhus sätter igång 03.00 och håller sedan igång, jag vaknar och somnar inte om. Vad kan jag göra åt detta? Finns det någon tid du inte får påbörja arbete? Vem vänder jag mig till? Mvh Malin
Christoffer Treutiger |Hej! Det finns inga tvingande regler kring vilka tider det är tillåtet att arbeta vid ett bygge, endast rekommendationer. Det finns emellertid riktvärden från Naturvårdsverket kring vilka ljudnivåer som kan accepteras under olika tider på dygnet. Dessa finner du i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller på byggarbetsplatser, NFS 2004:15. På av mig gjord förfrågan svarade en handläggare vid min kommun att de inte kunde publicera sin policy(!), men att man generellt kan säga att de enda bullrande arbeten som behöver utföras på natten är akuta reparationer av installationer för el, gas och vatten samt vissa arbeten med infrastrukturen. Du som drabbad bör i första hand vända dig till ägaren av den fastighet där bullret uppkommer. Var noggrann i din beskrivning av störningarna och förklara även att det främst är tiden på dygnet som är problemet. Om detta inte leder till någon förbättring bör du kontakta miljöförvaltningen i din kommun, och även då ange tydligt vad som är störande och vilka tider det rör sig om. MvH NFS 2004:15 - http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_15.pdf

Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?

2013-01-21 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag har en 18-årig son som bor hemma och studerar på gymnasiet. Han har hamnat i fel umgänge och inser detta till viss del själv. Han har själv sagt att den enda "lösningen" för honom är att flytta från stan. Hur är det med familjehemsplacering för myndiga personer? Finns det överhuvudtaget? Han är absolut inte mogen att bo själv och en adhd/add utredning har precis påbörjats via skolpsykologen...
Amanda Rasmusson |Hej,och tack för din fråga till Lawline.se!Jag råder dig att ta kontakt med socialtjänsten i er kommun (individ-/och familjeomsorg) för att diskutera eventuella behandlings-/ stödinsatser. Då din son just nu genomgår en utredning är det mycket möjligt att skolpsykolog alternativt kurator på skolan kan hjälpa er.Vänligen,

Skolfråga

2013-01-17 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, Jag har kört fast på en repetionsuppgift och vill väldigt gärna ha er hjälp med att reda ut den. 3 firmor tar ett gemensamt lån på 600 000;- med en ränta på 5% ("E-banken"), på förfallodagen kräver E-banken full betalnig av endast en av firmorna. Då denna firma dock endast betalar in 1/3 av lånet stämmer E-banken firman på den resterande delen av lånet inkl den obetalda räntan. Min fråga är då - Varför vänder sig E-banken endast till en firma? - Saknar de övriga 2 firmorna betalningsansvar? Tack på förhand! Karin
|Hej,Lawline svarar inte på skoluppgifter. Svaren bör gå att hitta med hjälp av relevant kurslitteratur och lagboken.Vänliga hälsningar och lycka till,

Samäganderätt och regresskrav

2013-01-03 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Min pojkvän och hans Fd sambo köpte under deras förhållande en fritidsfastighet att nyttjas tillsammans.. Den Fd sambon står som ägare till fastigheten (lagfarten)men min pojkvän betalade köpet genom ett blanco-lån. Han betalar fortfarande av på denna skuld,och den Fd sambon har inte stått för ngn kostnad av köpet heller efter att de separerat. Vad har min pojkvän för möjligheter att få tillbaka pengar från den Fd sambon? Kan han hävda dolt samägandeskap och kräva en försäljning av fastigheten, eller att hon löser honom från skulden? Jag vill helst att detta ska lösas innan vi blir sambos. Vad kostar det att inleda en ev process om dolt samägandeskap? Blir man skyldig för motpartens kostnader vid förlust av tvist? Med vänlig hälsning, Tina
Patrik Emblad |Hej! Till att börja med kan konstateras att fritidsfastigheten inte utgör s.k. samboegendom, varför din pojkvän inte genom bodelning har kunnat göra äganderättsanspråk gällande till den (Sambolagen 8 1st, 3, 5, 7 §§). Vad gäller möjligheterna att hävda dold samäganderätt ser utsikterna förhållandevis ljusa ut i detta fall, om än reglerna inom detta område är något oklara. Även om den ena sambon inte uppträtt som köpare i förhållande till säljaren har samäganderätt i rättspraxis ansetts föreligga under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning, att icke köpar-sambon deltagit i betalningen och med den antagna (presumerade) avsikten att bli samägare. Detta gäller även när förvärvet avser en fritidsfastighet (NJA 2008 s. 826). Att egendomen är avsedd att ägas gemensamt är som sagt bara en utgångspunkt, något som får till följd att särskilda omständigheter kan resultera i motsatt utfall. Eftersom det dock verkar som att dem köpte fastigheten för att nyttja tillsammans och din pojkvän betalat av på skulden ser det ut som om han kan hävda dold samäganderätt. Utgår vi från att det föreligger samäganderätt har din pojkvän ej rätt att sälja hela fastigheten utan den fd flickvännens samtycke. Hans äganderätt avser emellertid en _andel_ i godset som han utan vidare kan sälja (under förutsättning att han hittar en köpare (Lag om samäganderätt 1, 2 §§). Han har även möjlighet att hos tingsrätten framtvinga en försäljning. Enda hinder häremot är att den fd flickvännen kan visa på "synnerliga skäl för anstånd", något som torde kräva att hon kan visa på avgörande sociala skäl mot en försäljning (SamäL 6 §, NJA 1974 s. 490 och NJA 1979 s. 562). Detta sistnämnda undantag aktualiseras endast i speciella situationer. Om skulden hade riktat sig mot säljaren hade din pojkvän inte haft några som helst problem att kräva sin fd flickvän på hälften av det han betalar. De är i detta fall solidariskt ansvariga för skulden, med innebörd att han regressvis kan kräva henne på dennes andel (Skuldebrevslagen 2§). I och med att din pojkvän emellertid upptagit ett lån riktar sig skulden numera istället mot långivaren. Om inte han tillsammans med sin fd flickvän tecknat sig för lånet gemensamt kan han inte regressvis utkräva hennes andel som om hon hade varit en medgäldenär (SkbrL 2 § 2st). Möjligen skulle man kunna hävda att det föreligger ett konkludent avtal mellan din pojkvän och dennes fd flickvän om regressansvar, inte minst med anledning av att det föreligger samäganderätt. En sådan talan är dock osäker. För inledande av process uppkommer en ringa ansökningsavgift till tingsrätten som normalt ligger runt 500 kr. De stora kostnader som kan tillkomma är emellertid vid förlust då ni dels får bära egna kostnader för eventuella ombud (ni kan självfallet företräda er själva), samt motparts rättegångskostnader då det som nu är fråga om ett s.k. indispositivt tvistemål (Rättegångsbalken 18:1). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19040048.HTM http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19360081.HTM http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.HTM Mvh

Advokats arvode

2012-12-26 i ÖVRIGT
FRÅGA |Min exsambo ansökte om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En advokat utsågs i ett överklagbart beslut. Jag överklagade beslutet. Innan tingsrättens beslut vann laga kraft skickade advoketen en kallelse till möte. När hon fick veta att tingsrättens beslut blivit överklagat skrev hon ett nytt brev och ställde in mötet. Därefter innan tiden var ute att överklaga igen enades min exsambo och jag om att vi inte skulle ha någon bodelning. Advokaten meddelades detta. Därefter kom en faktura från advokaten. Hon hade läst in sig på ärendet, skickat två brev och sedan meddelat tingsrätten att hon ville bli entledigad eftersom det inte skulle bli någon bodelning. Är det verkligen skäligt att jag och min exsambo ska betala 5000 kronor för detta? (2.500 kronor var). Hur kan man lägga ner tid på att läsa in sig på ett ärende och kalla till möten innan beslut vinner laga kraft?
|Hej och tack för din fråga. Utifrån vad som framkommer av dina uppgifter är det svårt för mig att bedöma skäligheten. Däremot kan jag ge dig lite riktlinjer. Att beslutet ännu inte vunnit laga kraft spelar i det här läget ingen roll. Så fort en advokat blir utsedd till ett uppdrag påbörjar denne sitt arbete. Eftersom ni en gång ansökt om en bodelningsförrättare hos tingsrätten är det helt riktigt att den utsedda advokaten har rätt till arvode för det jobb hon faktiskt utfört. Vad gäller beloppet ni debiterats kan det mycket väl vara rimligt. Det allmännas ersättning för arbete inom rättshjälpsområdet bestäms av regeringen enligt 27 § rättshjälpslagen och 21 kap. 10 § rättegångsbalken. En advokat är i regel alltid dyrare än så. 2012 uppgår timkostnadsnormen (rättshjälpstaxan) till 1205 kronor, exklusive moms. Vill ni vara säkra på att er advokat debiterat korrekt kan ni alltid dubbelkolla med henne hur mycket hon debiterar/timme och hur många timmar hon arbetat med ert ärende. Länk till rättshjälpslagen: https://lagen.nu/1996:1619 Länk till rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942:740 Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.