Legalitetsprincipen

2012-12-19 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, enligt legalitetsprincipen verkar (de flesta) lagar inte retroaktivt. Dvs du ska inte kunna dömmas för nåt du gjort som vid tillfället var lagligt, men senare blivit olagligt. Min fråga rör den nya fastighetsmäklarlagen, som ju gjort det mer eller mindre tillåtet med så kallade förtroenderubbande verksamhet. I den förra FML från 1995 var detta inte tillåtet. Vad händer om en mäklare sysslat med dessa förtroenderubbande verksamheter innan övergången till den nya lagen? Propositionen till den nya lagen (2010/11:15) säger endast att den gamla lagen ska tillämpas på uppdrag som inletts före övergången till 2011 års FML? Tack på förhand!
Thomas Hefner | Hej, Ja, det följer av legalitetsprincipen att man skall döma efter de lagar som gällde vid tidpunkten för handligen. Detta är konsitent med vad som står i propositionen som du nämner. Därav kommer en domstol med största sannolikhet att dömma som du beskriver att det står i propositionen.

Import av s.k. "poppers" för privat bruk

2012-12-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, Är det straffbart att köpa så kallat "poppers" över Internet för privat (enskilt) bruk? Vad jag förstår klassas poppers som läkemedel och innehåller butylnitrit och isobytulnitrit men har det skett någon lagförändring här? Tacksam för svar och hjälp!
|Hej, tack för din fråga. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedelslagen skall omfatta preparat som innehåller isoamylnitrit, n-amylnitrit och isobutylnitrit ("poppers"). Det får bland annat till följd att man inte får importera eller sälja sådana produkter. Vänligen,

Körkortslagen

2012-12-09 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej Jag blev nyligen dömd för rattfylleri av normalgraden samt grov vårdslöshet i trafik. Jag blåste i trafikpolisen instrument och smet sedan från platsen. Blev dömd till 50 timmars samhällstjänst och 60 dagsböter. Hur länge kommer jag bli av med körkortet. Har BECE-kort och jag kommer att behöva detta i jobbet. Kan jag få installera alkolås i bilen o därmed behålla körkortet?
|Hej och tack för din fråga! Jag kan inte ge dig ett direkt svar på hur länge du blir av med körkortet eftersom en bedömning skall göras med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, exempelvis vägunderlaget och väderförhållanden. Även behovet av körkort är en omständighet som skall vägas in i bedömningen enligt praxis. Ditt körkort kan återkallas mellan 1 månad och 3 år. Om du blir tagen för rattfylleri kan du i vissa fall få ditt körkort förenat med villkor om alkolås. Villkoret gäller i 1 alternativt 2 år. Ett sådant beslut meddelas efter ansökan. Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att du getts tillfälle att yttra dig inför ett slutligt beslut om återkallelse. En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om du med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås.

Förskoleavgift

2012-11-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hur lång tid efter en betald dagisfaktura kan kommunen ändra summan för dagis avgiften efter kontroll av våra inkomster hos skatteverket???
Nathalie Ståhl |Hej och tack för din fråga! Regler angående förskola regleras i 8 kapitlet Skollagen (2010:800), lagen hittar du under följande länk https://lagen.nu/2010:800. I 8 kap. 16 § Skollagen stadgas att en kommun får ta ut en skälig avgift för plats i förskola. I lagen stadgas inget om hur hög avgiften ska vara utan detta regleras av varje kommun för sig. Avgiften beror av hushållets inkomst och därav ska uppgifter om hushållets inkomst lämnas till kommunen när barnet får en plats och när ändring sker i hushållets inkomst. Kommunen har sedan rätt att kontrollera att de lämnade inkomstuppgifterna stämmer och som jag förstått kan kommunen vid behov, efter att inkomstuppgifter kontrollerats, ändra dagisavgiften nästkommande månad. Jag råder dig att kolla upp vad som gäller angående dagisavgift i just din kommun, på kommunernas hemsidor finns ofta bra information att tillgå. Vänligen,

Bevis vid felaktig p-bot?

2012-12-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, fått en p-bot för att "giltig biljett saknas/ej synlig" fast min biljett sitter fast med häftmassa på korrekt sätt framför ratten i vindrutan. Har överklagat och sagt att jag vill ta del av den bild som finns som är "beviset" mot mig men får som svar att de inte lämnar ut bilder utan bara har dem internt. Har jag inte rätt att ta del av bevisningen mot mig? Och ett så kallat bildbevis: måste inte det visa både fönster och registrerings skylt för att vara gällande som bevis? Ett kollage av två bilder kan vara taget från 2 olika bilar? Om de inte måste bevisa att jag är skyldig kan parkeringsbolaget godtyckligt lämna ut p-böter till höger och vänster utan bevis och alla måste betala?
|Hej, tack för din fråga. Felparkeringsavgifter regleras i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift. Hur parkeringsbolagen ska dokumentera avsaknaden av parkeringsbiljett är inte lagreglerat och de har inte heller skyldighet att visa upp eventuella fotografier som tagits. Däremot kan fotografierna användas som bevismedel i en eventuell rättegång. Du säger att du redan har överklagat p-boten. I det fall parkeringsbolaget väljer att väcka talan mot dig ska du vara medveten om att det tyvärr är få privatpersoner som vinner sådana tvister. Hur som helst önskar jag dig lycka till! /Amanda

Du har nog rätt

2012-12-11 i ÖVRIGT
FRÅGA |Strax under här står det// Frågan besvaras av en juriststuent..... Tänkte Ni på " juriststudent " tro? Lite tokigt blev det. Själv återkommer jag med fråga om "osant intygande" lite senare. tack så länge H
John Widén |Jag tror du har rätt i att de menade juriststudent.

Misstagsbetalning och återbäringsskyldighet

2012-11-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Om en person växlar pengar i en bank och av misstag får en större summa för mycket tillbaka, som denne sedan inte meddelar banken om utan spenderar. Kan denne person bli straffskyldig för det?
|Hej och tack för din fråga! När man mottar en betalning/pengar av misstag finns det en princip i svensk rätt som kallas condictio indebiti. Denna princip innebär att mottagaren av en misstagsbetalning är skyldig att återbära vad han motagit. I ditt exempel skulle banken kunna hävda att det blev en misstagsbetalning när man gav tillbaka får mycket pengar, och att den som mottog pengarna därför, enligt principen om condictio indebiti är skyldig att återbära vad man mottog av misstag, dvs den del som översteg vad man enligt växlingen var berättigad till. Återbäringsskyldigheten är dock inte ovillkorlig, då en person som är i god tro om att han får en misstagsbetalning och utifrån denna villfarelse förbrukar de pengar han fått av misstag inte anses vara skyldig att återbära pengarna. Principen om conditio indebiti och återbäringsskyldigheten om mottagren inte förbrukat dem i god tro har kommit till uttryck i flera rättsfall. Ett exempel är NJA 1999 s 575(https://lagen.nu/dom/nja/1999s575,) där HD menar att om mottagaren inser att betalningen sker av misstag är han återbäringsskyldig. Gränserna kring principen om condictio indebiti är dock oklara och återbäringsskyldigheten är inte helt självklar. I ditt fall finns dock risk för att mottagaren kan bli återbäringsskyldig, förutsatt att banken väcker talan mot personen som fått pengarna av misstag och kräver återbetalning på grunden condictio indebiti av de belopp personen mottog som översteg var denne var berättigad till. Det är tveksamt om personen i ditt exempel kan anses vara i god tro, varför återbäringsskyldighet kan bli aktuell trots att pengarna förbrukats. Utöver återbäringsskyldigheten(dvs skyldighetet att betala tillbaka vad man fått av misstag) är det oklart om man kan riskera något straffansvar. Stöld kan inte komma ifråga eftersom pengarna inte berövats från någon. Andra egendomsbrott i detta fall verkar svåra, möjligen kan olovligt förfogande komma i fråga om man spenderar pengarna och de anses fortfarande tillhöra banken, men eftersom de getts till personen är det väldigt oklart vilken grund banken ska hävda äganderätt till pengarna. Möjligen uppkommer någon form av redovisningsskyldighet mot banken om man mottar för mycket pengar genom att man då är skyldig att återbära pengarna(på grunden condictio indebiti), och då skulle det kunna argumenteras för att personen som förbrukar de pengar man är skyldig att återbära begår brottet olovligt förfogande.

Vinst till konsument vid konkurrensbegränsande samarbete mellan företag

2012-11-26 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Jag sitter med en uppgift och har en fundering kring begreppet "vinst" i 2 kap. 2 § pt. 2 i konkurrenslagen. "2 § Förbudet i 1 § gäller inte för ett avtal som: (...) 2. tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås," I mitt fall handlar det om ett horisontellt avtal vilket resulterar i en saltvattensdriven bil. Är det ekonomisk vinst punkten syftar på eller kan det även innebära andra kvalitéer som t.ex. ökad levnadsstandard, minskad drivmedelskostnad mm för konsumenterna?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga. Regeln i 2 kap. 2 § konkurrenslagen bygger på artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionen. Riktlinjer för hur 101.3 ska tillämpas har ställts upp i ett tillkännagivanden av EU- kommissionen (EUT C 101, 27.4.2004, s. 97). I tillkännagivandet skriver EU- kommissionen att den vinst för konsumenter som avses är effektivitetsvinst inklusive kvalitativ effektivitetsvinst. Med effektivitetsvinst avses i sin tur den vinst som kan göras genom 2 kap. 2 § 1 pt. konkurrenslagen. Konsumenterna ska därmed kunna ta del av den vinst som uppstår genom förbättrad produktion och distribution samt tekniska och ekonomiska framsteg. Det behöver därmed inte handla om en ren ekonomisk vinst (även om det många gånger är på så sätt en vinst realiseras för konsumenter, exempelvis genom lägre priser) utan kan även komma att bli en vinst för konsumenten exempelvis genom att produkten har bättre kvalitet och att åtkomligheten på marknaden ökar. Tanken med regleringen i 2 kap. 2 § 2 pt. konkurrenslagen är att det inte enbart är parterna i avtalet som ska kunna ta del av effektivitetsvinsterna. Detta med anledning av att undantaget i 2 kap. konkurrenslagen är tänkt att godkänna sådant konkurrensbegränsat samarbete som kan vara till nytta för samhället och således måste realiseras utåt på något sätt. Dessutom måste konsumenternas vinstandel minst kompensera de negativa effekter som de orsakats med anledning av konkurrensbegränsningen. Hoppas att du har fått dina funderingar besvarade! Vänligen,