Får jag spela in samtal som jag själv inte deltar i?

2021-10-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejBehöver jag prata själv i ett samtal där jag spelar in? Eller Räcker det att jag får vara med på plats.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar 4 kap. 9 a § Brottsbalken som anger att den som olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde och som han själv inte deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Det är alltså olagligt att spela in samtal du själv inte deltar i och där de andra är omedvetna om inspelningen. Inspelningen är laglig om du själv deltar eller om du fått de andras samtycke i de fall du själv inte deltar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Vad händer om jag inte arbetar under min uppsägningstid?

2021-10-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vad händer om jag slutar jobba innan min uppsägningstid har gått ut och arbetsgivaren vägrar låta mig gå tidigare?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om inget annat är överenskommet mellan dig och din arbetsgivare är du skyldig att arbeta under din uppsägningstid. Om du låter bli att arbeta under din uppsägningstid anses det vara ett brott mot anställningsavtalet och du kan enligt 38 § lagen om anställningsskydd bli skadeståndsskyldig. Skadeståndet ska täcka den ekonomiska förlust som din arbetsgivare drabbas av p.g.a. att du inte arbetat under din uppsägningstid; det är upp till arbetsgivaren att visa att den eventuella ekonomiska skadan är en följd av att du inte arbetat under uppsägningstiden. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Hur ska en tjänst för arbetstillstånd annonseras ut?

2021-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Kan ett jobberbjudande för en arbetstillstånd ansökan läggas ut på facebook?kommer det att gälla för migrationsverket?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar 6 kap. Utlänningslagen (UtlL). Enligt 2 § andra stycket UtlL får arbetstillstånd endast ges om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. Enligt ett ärende hos Migrationsöverdomstolen, MIG 2015:6, är rekryteringsförfarandet förenligt med Sveriges åtaganden om det varit utannonserad under tio dagar.På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om hur en annonsering ska se ut. Tjänsten måste annonseras ut så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Genom att annonsera hos Arbetsförmedlingens platsbank uppfylls detta krav; när en ledig tjänst utannonseras hos Arbetsförmedlingen blir den också synlig i den europeiska internetbaserade platsportalen Eures, varigenom tjänsten görs tillgänglig även för medborgare i EU/EES och Schweiz. Det är dock möjligt att annonsera ut tjänsten på andra sätt än hos Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren måste då visa att annonseringen motsvarar Eures och varit tillgänglig i alla EU/EES-länder och Schweiz.Jag kan inte ge dig ett klart svar på om en annonsering via Facebook är tillräckligt. Tidigare har Migrationsverket inte accepterat annonser via Linkedin, dock har EU-kommissionen kritiserat Sverige angående detta och i ett fall uttalat att Linkedin är tillräckligt för att uppfylla de nämnda kraven då det är tillgängligt inom hela EU och har över 400 miljoner användare. Att annonsera ett jobb via Facebook kan vara osäkert, men om arbetsgivaren kan visa att Facebook uppfyller kraven på tillgänglighet inom hela EU/EES och Schweiz så borde det uppfylla annonseringskravet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Hur ser särkullbarnets arvsrätt ut?

2021-09-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Vi har fyra gemensamma barn. Min man har även ett särkullbarn. Vi är gifta. Om han skulle gå bort före mig, hur stor andel ärver särkullbarnet? Och hur stor andel har hen rätt att få ut på en gång?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB). I svensk lag har vi en turordning för vem som ska ärva en person som har gått bort, denna turordning kallas för den legala arvsordningen. I första hand ärver den avlidnes barn (s.k. bröstarvingar) eller barnbarn, i andra hand den avlidnes föräldrar eller syskon och syskonbarn och i tredje hand mor- och farföräldrar eller fastrar, farbröder, mostrar och morbröder, 2 kap. 1-3 §§ ÄrvB. Av 2 kap. 1 § andra stycket ÄrvB framgår det att barnen ärver lika mycket. LaglottLaglott är den del som en bröstarvinge alltid kan kräva att få som arv. Laglotten är hälften av arvslotten och arvslotten är den del som en bröstarvinge har rätt till enligt den legala arvsordningen. Har ett testamente skrivits har en bröstarvingen alltid rätt att kräva att få sin laglott oavsett vad som skrivits i testamentet. SlutsatsEftersom din man har fem barn kommer hans kvarlåtenskap att fördelas lika mellan de fem barnen. Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt, de gemensamma barnens arvslott kommer du att erhålla med fri förfoganderätt och de får istället ta del av ett efterarv vid din bortgång. Särkullbarnet kan även välja att avstå från sin arvslott och istället ta del av efterarvet enligt 3 kap. 9 § ÄrvB. Ett testamenten kan påverka arvsordningen; dock har ett barn alltid rätt att kräva sin laglott oavsett vad som står i testamentet. Laglotten är hälften av arvslotten. Om arvet efter din mans bortgång exempelvis är 1 000 000 kr så ärver vardera barn 200 000 kr. Särkullbarnet har, om det inte finns något testamente, rätt till hela sin arvslott på 200 000 kr direkt. Om det finns ett testamente har särkullbarnet alltid rätt till sin laglott, som i detta exempel blir 100 000 kr. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?

2021-10-23 i Övrigt
FRÅGA |Om min arbetsgivare säg har betalat ut fel lön i 7-8 månader 1000-2000kr varje månad för mycket. Kan de kräva tillbaka detta då?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregel och kvittningSom huvudregel gäller principen condictio indebiti. Principen innebär att en betalning som skett av misstag ska återbetalas. Den som felaktigt utbetalat ett för högt belopp har alltså som utgångspunkt en rätt att få betalningen åter. I dessa situationer vill arbetsgivare normalt göra en justering på den kommande lönen, d.v.s. att arbetsgivaren kvittar sin fordran mot arbetstagarens lön. För att kvittning ska vara aktuell krävs antingen ditt medgivande eller att så är tillåtet enligt kollektivavtal (2- 3 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt). Undantag från huvudregelnI vissa fall behöver man inte betala tillbaka det extra beloppet. För att inte anses återbetalningsskyldig krävs det att du varit i god tro och inrättat dig efter betalningen. Med god tro menar man att du inte insåg eller borde ha insett att lönen var för hög. Att du inrättat dig efter betalningen innebär att du redan använt pengarna. God tro bedöms i det enskilda fallet; arbetstagare har bl.a. ett krav på sig att kontrollera sina lönebesked och se till att de är korrekt. Om du är medlem i ett fackförbund är min rekommendation är att vända dig till dom då de har kännedom om ditt kollektivavtal och vad som gäller i ditt fall. De kan även hjälpa dig mot din arbetsgivare, vilket ingår i avgiften du betalar till facket. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

När gallras villkorlig dom och böter från belastningsregistret?

2021-10-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, En bekant dömdes 2015 till villkorlig dom och dagsböter, år 2020 dömdes han återigen i ett annat brott till dagsböter. När gallras uppgifterna från belastningsregistret, alltså både första och andra domen. MVH//
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lagen om belastningsregister. Enligt 17 § punkt 4 gallras villkorlig dom tio år efter domen, eller efter fem år om han vid tidpunkten för brottet var under 18 år. Enligt 17 § punkt 9 gallras böter fem år efter domen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för grovt sjöfylleri?

2021-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag åkt faste för grovt sjöfylleri. Utandningsprov visade 1,1 promille. Båten kördes i krypfart och ingen vårdslöshet i sjötrafiken. Jag styrde båten max 5 minuter då ägaren sa att jag skulle styra båten. I samma veva kommer kustbevakningen och stannar oss och jag får blåsa, ändå säger ägaren till dom att det var han som egentligen körde och är ägare till båten. Följde med till stationen och fick skjuts hem därifrån efteråt. Vad kan jag räkna med i typ av straff? Har vapenlicenser som jag är oerhört rädd om och jakten är mitt liv. Aldrig straffad innan och detta är en engångsföreteelse och inga alkoholproblem, jobbar och sköter mig.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar 20 kap. 5 § Sjölagen som reglerar grovt sjöfylleri. Bestämmelsen anger att en person som döms för grovt sjöfylleri kan dömas till högst två års fängelse. Enligt bestämmelsens andra stycke ska man vid bedömningen om grovt sjöfylleri särskilt beakta om alkoholkoncentrationen uppgått till minst 1,0 promille i blodet, om gärningsmannen annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel, om gärningsmannens uppgift varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller om framförandet av fartyget inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. I ett förarbete till sjölagen, prop. 2009/10:76 s. 26, förklarar man att i undantagsfall kan det vara så att brottet trots en alkoholkoncentration på minst 1,0 promille i blodet eller motsvarande i utandningsluften inte bör bedömas som grovt. En helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet får göras. Här nämner man bl.a. att förhållanden som kan vara relevanta är hur omfattande trafikuppgifter den enskilde haft att utföra varit och hur trafiksituationen sett ut. I ett rättsfall från hovrätten, RH 2009:71, förklarar hovrätten att till skillnad från rattfylleri enligt trafikbrottslagen, där det normalt räcker med att lägga fokus på alkoholkoncentrationen, så ska man vid sjöfylleri utöver detta även kunna visa att personens hantering av fartyget eller beteende i övrigt inneburit att denne inte på ett betryggande sätt kunnat utföra sina uppgifter. Här kan man bl.a. ta hänsyn till vilken uppgift personen haft, vilken fartygstyp det rör sig om och i vilket vatten fartyget förts. Kravet på nykterhet ställs därför högre på den som t.ex. framför ett stort passagerarfartyg än den som framför en roddbåt, eller på den som framför ett fartyg på en trafikerad farled än den som framför ett fartyg på öppet hav. Sammanfattningsvis är det flera omständigheter som kan spela roll i din situation och jag kan därför inte ge dig ett klart svar utan att ha mer information om hur omständigheterna sett ut. Det kan bl.a. vara av betydelse om det vid din hantering av fartyget varit trafikerat eller inte, eller vad för typ av fartyg det rört sig om. Vad gäller påföljden är det fängelse för grovt sjöfylleri, dock kan den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter i vissa fall dömas till t.ex. villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att du kommer att begå nya brott. Men som tidigare nämn kan jag inte ge dig ett klart svar på vad påföljden kan bli då det beror på det enskilda fallet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Får jag lämna min hyresrätt på nattetid?

2021-09-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Får man gå in och ut ur sin hyresrätt när man vill? För enligt mina hyresvärdar så får man ej gå ut och röka alls på natten även om man är tyst och stänger dörrar försiktigt.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till och börja med har du rätt att gå in och ut ur din hyresrätt när du vill, detta kan hyresvärden inte bestämma över. Dock kan reglerna i 12 kap. Jordabalken (JB) bli aktuella. Enligt 12 kap. 25 § JB ska du se till att de som bor i din omgivning inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Ifall störningarna är värre än vad som bör tålas kan hyresvärden säga till dig att upphöra med de störande aktiviteterna. Om du inte upphör med oljuden kan hyresvärden i värsta fall säga upp kontraktet, 12 kap. 42 § JB. Vad bör skäligen tålas?Vid en bedömning av vilka störningar som skäligen bör tålas utgår man från den allmänna uppfattningen. Mindre störningar eller störningar som är tillfälliga ska tålas av grannarna, t.ex. när en granne tillfälligt bygger om i sin lägenhet eller lekande barn under dagtid. Vidare tar man inte någon särskild hänsyn till människor som är känsligare än normalt; bedömningen av störningar som kan vara skadliga för människors hälsa ska alltså utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte endast baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Gränsen för vad som bör tålas är lägre under natten; boendena ska under nattetid kunna sova ostört i sin lägenhet. I ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 1991 s. 574, har man angett att man vid störningens bedömning ska betrakta den påstådda störningens ljudnivå, tidsutsträckning och frekvens samt vid vilka tider på dygnet den ägt rum. Vad gäller i din situation?Du ha rätt att lämna din lägenhet när du vill. I ditt fall kan det bero på t.ex. om detta sker varje natt vid flertalet tillfällen, vilken tid och hur högt dörrarna låter när du öppnar och stänger dom. Att öppna och stänga dörrar på ett sätt så att de knappt gör något ljud borde enligt min bedömning vara okej. Det är dessutom upp till hyresvärden att bevisa att en hyresgäst verkligen varit störande innan de kan häva avtalet, i sådant fall kan man visa hur man öppnat dörrarna och visa att det knappt gör något ljud. Ett tips är att t.ex. filma hur du öppnar dörren. Ett annat tips är att fråga andra grannar om de lagt märke till eller blivit störda av dig under nattetid, det kan vara bra att ha dom på din sida. För ytterligare hjälp kan du ta kontakt med Hyresgästföreningen och fråga hur de bedömer din situation. De har till uppgift att bl.a. ge dig som hyresgäst råd och information om dina rättigheter. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,