Kan särkullbarn ärva mindre än vad som togs upp i den första bouppteckningen?

2021-04-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Om ett särkullbarn tar ut hälften av sitt arv efter sin mor eller far direkt har gått bort och avstår den andra hälften tills maken/hustrun till föräldern också gått bort, vilket belopp ärver särkullbarnet? Är det beloppet som togs upp vid värdering inkl bankmedel mm vid tiden för bouppteckningen/dödsfallet eller görs ny värdering av egendom och summering av tillgångar när särkullbarnets mor/far gått bort? Och att särkullbarnet då kan ärva mindre eller mer än vad som togs upp i den första bouppteckningen?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Särkullbarn kan, som du säger, välja att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make enligt 3:9 ÄB. Arvtagaren får själv välja om hela, en del av eller en andel av arvet ska avstås ifrån. Om särkullbarnet väljer att avstå från hälften av det berättigade kvarlåtenskapet innebär detta att resterande halva går till efterlevande make. Den summan som går till den efterlevande maken ska då delas med den efterlevande makens egna egendom, vilket sedan ger särkullbarnet en kvotdels rätt till efterarvet. Värderingen av egendomen ska ske vid dödsfallet. Detta innebär att eventuell minskning av värdet inte påverkar särkullbarnets rätt till den kvotdel som fastställdes vid bouppteckningen. Som efterlevande maka har man fri förfoganderätt över kvarlåtenskapet, vilket innebär att man har rätt att på alla sätt förfoga över egendomen utom rätten att genom testamente förordna om den eller ge bort en väsentlig del som gåva. Detta innebär att särkullbarnet kan ärva mindre, men att rätten till sin kvotdelen vid efterlevande makens död består.Hoppas det var svar på din fråga. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Påföljd vid grovt narkotikabrott

2021-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |hej vad blir ungefär straffet för en 20 åring där polisen har hittat ca: 500-600g cannabis. och vid sidan om man hittade ca: 8 kg cannabis och 20 åringen har erkänt att båda var till för försäljning.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det, undrar du vad straffet kommer bli för den mängd cannabis som du anger i frågan. Detta aktualiserar bestämmelserna i Narkotikastrafflagen. I Sverige är det olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. I ditt fall blir det en fråga om det är grovt narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Vid grovt narkotikabrott ska vid bedömningen särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt (se 3 § narkotikastrafflagen). Hänsyn tas även till om det avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Särskild vikt läggs dessutom på hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningspersonen visat genom sin befattning med narkotikan. Ytterligare en omständighet som tas hänsyn till är om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel. Min bedömning är att det rör sig om ett grovt narkotikabrott då det rör sig om stora mängder cannabis som även har varit ett led i brottslig verksamhet. Om det finns andra omständigheter som förmildrar/försvårar bedömningen kommer domstolen självklart också att ta det i beaktning. Andra faktorer som domstolen kommer ta hänsyn till är den roll som gärningsmannen haft när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening.Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen). I 29 kap. 2 § finns bestämmelser om försvårande omständigheter och i 3 § om förmildrande omständigheter. Av informationen i frågan är det alltså svårt att fastställa en exakt påföljd. Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). I praktiken innebär det att man får straffet minskat till 3/4 av straffet för den som var 21.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Jämna ut särkullsbarns rätt till efterarv

2021-04-27 i Särkullbarn
FRÅGA |Frågan gäller efterarv. Min man är död. Han har 1 dotter (min bonusdotter). Jag har en son från ett tidigare äktenskap. Efterarvet handlar alltså om fördelningen av min kvarlåtenskap när jag avlider.En jurist har gjort en bedömning mot de underlag som finns - bodelning och testamente efter min man som avled 1994. Inga fler barn finns.Fördelningen är ca 65% till min bonusdotter och alltså 35% till min son.Går det att jämna ut procentsiffrorna?Kan jag överlåta halva eller hela min bostadsrättslägenhet till förmån för min son Och på så vis göra en jämnare fördelning?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du säger kan särkullbarn avstå sin rätt till arv till förmån för efterlevande make, på så sätt blir särkullbarn berättigad till efterarv vid efterlevande makes död enligt 3:9 Ärvdabalken. Särkullbarnet får således en kvotdel av efterarvet. I ditt fall finns det endast en bröstarvinge kvar, din son. Den siffran på 65% är baserad på din mans kvarlåtenskap, som du har ärvt med fri förfoganderätt, i egenskap av efterlevande make. När det gäller din bostadsrättslägenhet kan du överlåta den utan problem till din son. Om du ger bort den som en gåva kan det bli fråga om ett förskott på arv. Om din son får bostadsrättslägenheten som förskott på arvet innebär detta att gåvans värde ska läggas till i kvarlåtenskapen efter din död, 6:1 ÄB. Huvudregeln är att gåvor till bröstarvingar ska ses som förskott på arv om inte omständigheterna talar för något annat. Denna presumtion kan dock brytas om du föreskriver något annat. Det du kan göra är att exempelvis skriva ett gåvobrev där det tydligt framgår att det inte ska räknas som förskott på arv.Detta kommer innebära att summan av din kvarlåtenskap kommer att vara mindre, men procentsatserna består. Din bonusdotter kommer fortfarande ärva 65% av ditt arv.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Jag ska starta en livestream om aktier, vad bör jag tänka på?

2021-04-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har funderingar på att i framtiden live streama och göra media om aktier och företag. Mest som ett hobbyprojekt, men tackar gärna ja till pengar via annonser om det skulle visa sig att det går bra. Vad säger lagarna om det här? Vad ska jag akta mig för? Kommer självklart förtydliga att det inte är ekonomisk rådgivningen utan bara min personliga syn på företagen. Tack
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är en väldigt bred fråga du ställer. Här kommer jag endast ta upp några saker du bör tänka på. Det första är att det kan vara bra att känna till hur reglerna kring beskattningen är utformade. Frågan här är främst hur din inkomst från livestreamen ska beskattas. De pengar du får in av annonserna kan antingen beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, eller så kan de anses utgöra hobbyverksamhet och således beskattas i inkomstslaget tjänst.Enligt 13:1 IL ska till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Verksamheten ska bedrivas självständigt och yrkesmässigt i förvärvssyfte för att det ska vara fråga om näringsverksamhet. För att det yrkesmässiga kravet ska vara uppfyllt krävs det att verksamheten ska bedrivas regelbundet och inte endast tillfälligt. I regelbundenheten ligger ett krav på viss omfattning och varaktighet. Kraven på regelbundenhet och varaktighet balanserar emellertid ut varandra. Eftersom att det framgår i frågan att du avser att bedriva denna verksamhet som ett hobbyprojekt, antar jag att det endast kommer att bedrivas på fritiden och när du har tid. Därav är inte detta rekvisit uppfylld. Även om youtubekanalen sker självständigt så faller det också på förvärvssyftet. FÖr att detta rekvisit ska vara uppfyllt krävs det att verksamheten ska bedrivas i syfte att ge ekonomiskt utbyte. Avgörande är syftet och inte att verksamheten faktiskt går med vinst. Bedömningen är objektiv. Det är okej att tjäna pengar på hobbyverksamheten, men det ska inte vara det huvudsakliga syftet. Om målet med ditt projekt skulle vara att tjäna så mycket pengar som möjligt, hade det kunnat klassificeras som näringsverksamhet. Min bedömning är att din projekt kommer högst sannolikt falla under inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. IL. En annan viktig sak att känna till är att du inte kan enligt svensk rätt begå förtal mot ett företag. Paragrafen om förtal i brottsbalken 5 kap 1 § tar sikte på en levande person och kan inte tillämpas i fråga om någon skulle begå motsvarande agerande mot ett företag. Ett sådant agerande kallas istället för ekonomiskt förtal och är inte ett brott enligt svensk lag. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Faktureringen är en annan summa än anbudet

2021-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo beställde flyttstäd på våran villa när vi skulle flytta, vi fick en offert först på 3400kr. Då hade vi fyllt i storlek och allt sånt som behövs. Sen direkt när dom kom dit så fick vi en faktura på nästan 5000kr istället, får dom göra så?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En offert är bindande för säljaren under en skälig betänketid för köparen, om inget annat anges i offerten. Huvudprincipen är som att avtal är giltiga, enligt principen om pacta sunt servanda. Ni måste dock acceptera anbudet inom den skäliga acceptfristen enligt 3§ AvtL. Om ni har accepterat offerten innebär detta att ni har slutit ett avtal. Om anbudet inte accepteras alls har inget avtal kommit till stånd. I ert fall föreligger inget formkrav, det vill säga att ni kan ingå i avtalet muntligt. Om ni inte uttryckligen har tackat ja till anbudet, kan det fortfarande anses vara en accept genom konkludent handlande. En sådan accept kan ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring från någon av parterna. Konkludent handlande innebär att båda parterna agerar som om det förelåg ett avtal och därigenom anses ett avtal uppkommit. I och med att ni har låtit städarna komma in och städa bostaden, kan ni anses ha tackat ja till anbudet genom konkludent handlande. Då ska fakturan ligga på 3400 kr, och inte 5000 kr. Enda rimliga förklaringen till detta, enligt mig, är att företaget har utfört tilläggsarbeten under arbetets gång. Så kallade tilläggsarbeten framkommer i 8§ KtjL, då ska företaget underrätta er konsumenter om detta och begära er anvisningar. Detta gäller sådana arbeten som är nödvändiga och som, på grund av sitt samband med uppdraget, lämpligen bör utföras. Men då ska ni som sagt ha blivit underrättade. Om det visar sig att ni inte var anträffbara får näringsidkaren utföra dessa tilläggsarbeten om 1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller 2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget5000 kr i förhållande till 3400 kronor är inte en obetydlig summa. Därmed bör fakturan för den avtalade tjänsten ligga på 3400 kronor. Som sagt gäller inga formkrav för detta typ av avtal, om ni inte har kommit överens om andra arbeten under tjänstens gång gäller det ursprungliga priset på 3400 kronor. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Ändra i testamente om en bröstarvinge dör

2021-04-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej ,Min hustru och jag har (med hjälp av Fonus) skrivit ett testamente för några år sedan. I testamentet har vi föreskrivit att ett av våra tre barn skulle endast ärva sin arvslott efter vår död. Detta barn har nu dött. behöver vi ändra testamentet med hänsyn till de två övriga presumptiva arvtagarna eller av annat skäl?Tacksam för råd.MVHJohn Hughes Norrköping
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arvtagaren måste vara vid liv för att kunna ha rätt till kvarlåtenskapen, enligt 1:1 ÄB. I ert fall har denna arvtagare dött, vilket innebär att den kvarlåtenskapen iställer förfaller till era andra två barn enligt stirpalgrundsatsen. Ni behöver inte ändra i ert testamente.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Förnya ett EU- körkort

2021-04-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har en EU körkort och har upptäckt idag att den var giltigt till 01/4 2021. Kan jag ansöka för att byta den till ett svenskt körkort?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att byta ett EES- körkort till ett svenskt krävs att körkortet är giltigt och att du är permanent bosatt i Sverige. Eftersom du har ett gammalt EU- körkort måste du förnya körkortet där du är bosatt, vilket jag antar är Sverige. När du förnyar kortet får du ett körkort i det nya standardformatet, oavsett om du har ett gammalt eller nytt körkort. Ditt nya körkort kommer att omfattas av de villkor eller begränsningar som gäller här i Sverige. När du förnyar ditt körkort måste du bevisa att du är bosatt i Sverige och uppfyller villkoren för körkortet.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Förtal om man inte uppger personens namn?

2021-04-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Om jag väljer att prata på youtube/spotify om ett ex som vart otrogen under vårt förhållande och blev gravid. Och sanningen kommer fram x antal månader efter att barnet har fötts att barnet inte är mitt enligt DNA. Kan jag bli anmäld om jag väljer att berätta den här historian på en Podcast tex.? Med inga namn inblandade
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förmodar att du undrar huruvida du kan bli anmäld för förtal. I 5 kap. 1§ Brottsbalken framkommer straffbestämmelsen för förtal. Den innebär att man pekar ut någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att man lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Uppgiftslämnandet kan vara tillåtet om det kan anses vara försvarligt och sant, eller om man har haft skälig grund för att det är sant. I ditt fall nämner du inte något namn, vilket väcker frågan om du överhuvudtaget pekar ut någon som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt". Värt att nämna är att det inte är en förutsättning för förtal att den utpekade personen nämns vid namn, men man ska kunna koppla uppgifterna till personen. Om du håller detaljerna så begränsade som möjligt minskar du därmed också risken för kopplingen mellan berättelsen och personen. Å andra sidan skulle jag säga att risken är ganska stor att man enkelt kan koppla berättelsen till personen, då det rör sig om ett ex till dig. Om det skulle hända att familj och vänner faktiskt kan koppla personen och berättelsen, kan du göra dig skyldig för förtal. Här kan denna krets uppfatta informationen som missaktande och ditt handlande kan också anses leda till en skada. Bedömningen sker utifrån perspektivet från personen uppgiften är riktad mot och huruvida det är socialt accepterat- i orten, samhällsgruppen eller personkretsen som personen befinner sig i- att vara på det sättet som uppgiften påstår. I ditt fall nämner du ett beteende som jag ändå tror ingen ort, samhällsgrupp eller personkrets accepterar och således är rekvisitet uppfyllt. Nästa fråga blir om det är försvarligt att lämna ut sådana uppgifter. Försvarlighetsprövningen utgörs av en intresseavvägning mellan yttrandefriheten och skyddet för äran. Bedömningen av om det varit försvarligt måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnas. Från rättspraxis menar man att hänsyn ska tas till hur allvarligt påståendet/ena är, till vem, i vilken situation, syftet osv. Då alla fall är olika blir det svårt att ge ett exakt svar i ditt fall. Hänsyn kommer tas till alla omständigheter i frågan, bland annat det faktum att det är en podcast. Det spelar inte någon roll att uppgiften är sann. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,