Vad innebär det när trafikverket utfärdar en varning?

2021-03-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej för ett par månader sedan körde jag för fort. 130 km. Jag godtog böter och betalade.Nu ett halvår senare får jag hem brev där det står att jag får dn varning.Jag tar till mig detta och ska verkligen hålla hastigheten framöver.Vill dock dubbelkolla, detta innebär endast en varning va och så länge ja sköter mig händer inget mer väl?Det är väl bara godkänna varningen och sedan sköta mig?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring körkort regleras i körkortslagen (1998:488) (KörkL). Vad gäller varningar återfinns regleringen i 5 kap. 9 § KörkL där det framgår att istället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas om särskilda skäl föreligger, där det anses tillräckligt med en varning. Detta innebär, precis som du själv verkar införstådd med, att det enbart är en varning och ingen återkallelse av körkortet. Så såvida du inte gör dig skyldig till någon företeelse som framgår av 5 kap. 3 § KörkL ska det inte vara några vidare problem. Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?

2021-03-25 i Rättshjälp
FRÅGA |https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1Goddag! Jag blev gripen förra året med 40 gram cannabis uppdelad i påsar, när jag blev gripen så fick jag panikattack och stelnade . Därefter på samma dag fick jag husrannsakan och dem hittade ungefär 100 gram i en påse i mitt sovrum.Nu för blev jag anklagad för ringa narkotika, narkotika brott i överlåtelse och dessutom motstånd mot tjänsteman.Jag ska ha förhör och önskade ha en offentlig försvarare eftersom jag kan tydligen hamna i fängelse för detta men tingsrätten gjorde avslag på min ansökan och överklagan.Vad ska jag göra? Jag får panik attacker nu när polisen hör av sig och är rädd att göra förhöret själv för jag vill inte säga något dumt som kommer göra min straff ännu hårdare.Jag själv har inte råd med advokat och inte heller om det kommer bli böter. Framför allt jag vill inte heller hamna i fängelse. Jag har slutat med allt och kämpar med studier och jobb och önskar verkligen inte att detta straff kommer förstöra min situation.
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3 a § 1 st. rättegångsbalken (RB). Där framgår det att du har rätt till en offentlig försvarare om den misstänkte begär det och är anhållen eller häktad eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Utöver detta kan även en offentlig försvarare förordnas om det bl.a. föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller vad målet rör (se 21 kap. 3 a § 2 st. RB).De brott du står misstänkt för regleras dels i 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 17 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Ringa narkotikabrott medför antingen böter eller fängelse i högst sex månader, och våldsamt motstånd likaså. Det vill säga, enligt 21 kap. 3 a § 1 st. RB har du inte rätt till en offentlig försvarare. Detta innebär att du i sådana fall enbart kan bli förordnad en försvarare om det anses föreligga sådana särskilda skäl enligt 21 kap. 3 a § 2 st. RB. Vid bedömning av huruvida särskilda skäl föreligger tar rätten bl.a. hänsyn till om du är kapabel till att föra ditt försvar på egen hand, samt ifall det inte står klart vilken påföljd som förväntas, exempelvis ifall du antingen kan bli dömd till böter eller fängelse. Vad kan du göra? Det du kan göra nu är att ansöka om en offentlig försvarare på nytt och då föra en argumentation kring ovanstående. Kanske särskilt den omständigheten att du inte upplever det som att du kommer klara av att försvara dig själv med hänsyn till att du drabbas av panik eller dylikt. Hoppas detta inbringade mer klarhet i situationen, och om inte så är du varmt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

Vad krävs för att få lämna en varning till en hyresgäst?

2021-03-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Är detta tillräckligt mycket underlag för att lämna en varning till en hyregäst? På kvällen den 2/3 närmare kl. 21,00 startar fastighetens brandlarm beläget på tredje våningsplan.Jag A och ytterligare en granne får med hjälp av stege tyst på larmet och dörren till B öppnas utav hennes sambo, röken väller då ut ifrån lägenheten varpå vi öppnar samtliga fönster och vädrar ut till 04,30 nästkommande dag.Anledningen hävdar paret är någon maträtt i ugnen som bränt vid men de var snabba med att stänga sin dörr och betedde sig oerhört märkligt som inte ens hjälpte till med detta som de åstadkommit. Med tanke på mängden rök och att den var stickande i ögon och näsa ligger nog sanningen närmare att något brannVi övriga hyresgäster har nu tröttnat på detta, att ständigt vara oroliga för att något skall hända orsakat av B´s försumlighet när B allt som oftast är påverkad av något vilket också vi upplever ökat under Pandemin.Hyresgäster och undertecknad
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering avseende hyra återfinns i 12 kap. jordabalken (JB), i den s.k. hyreslagen. Jag tolkar ditt fall som att ni bor i hyreslägenheter varför jag också kommer tillämpa lagen på din situation. Hur får en hyresgäst bruka sin lägenhet?Det finns en del regler om hur en hyresgäst får använda lägenheten. Därtill, finns även en s.k. vårdplikt. Vårdplikten tar sikte på att hyresgästen dels måste vårda lägenheten väl och ersätta sådan skada som uppkommer genom hans vållande eller vårdslöshet. Dels, tar den även sikte på att hyresgästen vid sin användning av lägenheten inte ska utsätta andra för störningar. Detta innebär mer preciserat att hyresgästen inte ska utsätta de som bor i omgivningen för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö och som skäligen inte bör tålas (se 12 kap. 24-25 §§ JB). Det framgår även av ovan nämnda regler att hyresgästen vid användning av lägenheten ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Är det ni beskriver tillräckligt för en varning?Jag skulle rekommendera er att föra en dialog med er hyresvärd om situationen som uppstått. Enligt 2 kap. 25 § 2 st. ska hyresvärden ge bostadshyresgästen en tillsägelse att omedelbart upphöra med störningarna såvida sådana uppstått, något som bort vara applicerbart i ert fall då hyresgästen skulle kunna anses ha försummat sin skyldighet att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten (särskilt med hänsyn till att detta uppdagats i och med en förmodad brand), samt utsatt de som bor i omgivningen för störning. Jag uppfattar det även som att det inte är första gången något liknande sker, vilket är ytterligare ett skäl att tilldela hyresgästen en tillsägelse enligt ovan nämnda lagrum. Hoppas detta inbringade viss klarhet i situationen, och om inte är ni självklart varmt välkomna att höra av er igen.Bästa hälsningar,

Vad innebär förskott på arv?

2021-02-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad innebär förtida arv?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att det du syftar på med förtida arv är förskott på arv och jag kommer vidare utgå från det i mitt svar. Regleringen i det avseendet återfinns i 6 kap. ärvdabalken (ÄB). Vad är förskott på arv?Kort sagt så innebär förskott på arv att en arvinge mottagit någon form av egendom före arvlåtaren avlidit, dvs före arvet huvudsakligen ska tillfalla arvingarna (se 6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär normalt sett att arvlåtarens egendom minskar tills dess att arvet ska tillfalla de resterande arvingarna, varför det också kan bli föremål för eventuella diskussioner om det är flera arvingar och enbart en av dem fått ett större förskott. Om mottagaren av förskottet är en bröstarvinge (se 2 kap. 1 § ÄB) presumeras gåvan alltid vara förskott på arv, om den inte enbart innebär att arvlåtaren fullgör sin underhållsskyldighet (se 6 kap. 2 § ÄB). Detta innebär generellt sett att mindre gåvor och bidrag inte klassas som förskott på arv såvida inget sådant är föreskrivet. Om mottagaren däremot inte är en bröstarvinge krävs även där en föreskrift om att gåvan ska utgöra förskott, i ett gåvobrev el.dyl., för att den ska kunna avräknas från arvlåtarens kvarlåtenskap. Vad innebär det om en arvlåtare gett ett förskott?För de arvingar som inte fått ta del av förskottet ska arvet fördelas såsom ifall förskottet aldrig utgått; summan ska alltså adderas till kvarlåtenskapen för dessa arvingar, medan för den arvinge som fått ta del av förskottet ska den minskas i motsvarande mån (se 6 kap. 5-7 §§ ÄB).Hoppas detta förtydligade det hela och om inte så är du självklart varmt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

Vad händer med den avlidna makens skulder?

2021-03-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som gäller när den ena av ett gift par avlider. Om den som avlider har skulder på tex kreditkort. Blir den andra betalningsansvarig? Även om kortet är i den andras namn. Eller är skulderna personliga och skrivs av då?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor kring äktenskap och skulder däromkring regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln i ett äktenskap är att vardera make svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att ifall den ena maken avlider med skulder ska de främst räknas av från dödsboet. Om maken däremot inte har tillräcklig enskild egendom för att täcka skulden ska en bodelning upprättas; i den mån maken inte har enskild egendom som täcker skulden ska den istället täckas utifrån det som kan tas från bodelningen. Hoppas detta inbringade mer klarhet i situationen, om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Vad betraktas som störning i en bostadsrätt?

2021-03-24 i Bostadsrätt
FRÅGA |Grannfamiljens barn skriker högt inne och ute samt smäller på sopnedkasten och hoppar på golven så att det stör enormt flera gånger per dag. Alla grannbarnen samlas hemma hos denna familj vilket förstärker störningen och det liknar barnkalas varje dag. Familjen som bodde där tidigare med barn störde inte alls på detta sätt. Jag är svårt sjuk och detta har sedan länge försämrat min hälsa avsevärt. De har även sin torkumlare igång sent in på nätterna, ibland så sent som till kl 3-4.I föreningens boendehandbok står bla: 5. BULLER OCH STÖRNINGAR Tänk på detta när ni vistas i trapphus och innergård. • Tänk på att borrande, hamrande och tvättmaskiner kan störa och skapa irritation.• Informera barn om att ljudnivån på innergården inte får bli för hög, samt att sopnedkast inte får användas som trummor.Vid bekräftad störning, då störningsjouren varit på besök, kan du som ansvarig bostadsrättsinnehavare/hyresgäst bli debiterad kostnaden för utryckningen.Den som stör vid upprepade tillfällen och inte rättar sig efter uppmaningar om rättelse kan i allvarligaste fall komma att bli uppsagd från sin lägenhet.När jag frågade styrelsen vad de kan göra sa de att det finns inget de kan göra.Stämmer detta verkligen? (obs jag är hyresgäst i en BRF)
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor avseende störningar och vilken levnadsmiljö du som boende i en bostadsrätt har rätt till återfinns i bostadsrättslagen (1991:614) (BRL). Jag har dock lite svårt att greppa huruvida du hyr en bostadsrätt i andrahand (iom att du refererar till dig som hyresgäst) eller om du är faktisk innehavare av bostadsrätten, så jag kommer bara redogöra för lagens reglering i det generella fallet. Vad betraktas som en störning?I 7 kap. 9 § BRL stadgas att när bostadsrättshavare använder lägenheten ska hen se till så de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras levnadsmiljö på ett sådant sätt som inte skäligen bör tålas. Om sådana störningar ändock uppstår, ska föreningen ge bostadsrättshavare en tillsägelse att upphöra med störningarna omedelbart samt underrätta socialnämnden i berörd kommun om störningarna. Vad kan du göra i din situation?Jag vet alldeles för lite om omständigheterna och störningarnas omfattning och dylikt för att kunna dra någon direkt slutsats om huruvida det bör omfattas av ovan nämnda lagrum. Däremot beskriver du det själv som att din levnadsmiljö och hälsa har försämrats till följd av det du betraktar som störningar, varför du förslagsvis skulle kunna ta ytterligare en diskussion med föreningen om huruvida de kan ge din granne en tillsägelse. Om du dessutom har stöd i boendehandboken som du redogör för ovan, borde det åtminstone kunna räcka för en tillsägelse avseende det som återfinns i den. Hoppas detta inbringade lite mer klarhet i situationen, och om inte är du såklart välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

När kan en anklagelse betraktas som förtal?

2021-02-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om någon anklagar mig och säger till min make att jag är otrogen och sedan leder det att man separerar sig kan jag stämma de som anklagade mig? Om jag får stämma dem hur gör jag och till vem?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Otrohet och att vara otrogen är inte brottsligt i Sverige. Det finns ingen rättslig reglering som säger varken det ena eller det andra om det. En stämning skulle därför inte kunna baseras på just själva otroheten i sig utan enda möjligheten för dig att kunna utfärda en stämning är ifall anklagelsen är att betrakta som förtal.Vad är förtal?Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och är ett slags ärekränkningsbrott, som innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Som det framgår av sista meningen så krävs det även att ärekränkningen når någon annan än enbart den det huvudsakligen riktar sig mot.Vad skulle utgången kunna bli i den här situationen?Som sagt är otrohet inte olagligt i Sverige varför det i det här fallet inte skulle handla om förtal avseende att någon utpekat dig som brottslig - i sådana fall handlar det om att någon utpekat dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt lämnat uppgift som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Ärekränkningen har varit avsett att skada dig men anklagelsen har nått din make varför det rekvisitet bör anses uppfyllt. Dock är det upp till domstolen att göra bedömningen om huruvida det rör sig om förtal eller inte; baserat på ifall ärekränkningen är av så pass nedsättande slag att det är att betrakta som förtal. Vill du ta upp ärendet i domstol så krävs det att du själv väcker åtal genom en stämningsansökan, då förtal är en av de rubriceringar som faller under s.k. enskilt åtal. Detta är dock både tidskrävande och kostsamt, men möjligheten finns (se 47 kap. 1 § rättegångsbalken). Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,

När kan du bli gripen?

2021-02-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kan någon bli gripen för sexköp efter en längre tid eller måste det ske i direkt samband med köpet?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp av sexuell tjänst regleras i 6 kap. 11 § brottsbalken (BrB). Där framgår det att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning alternativt utlovande om ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. När kan du bli gripen? Du som begår en straffbar gärning kan bli gripen när polisen misstänker att du har begått ett brott. Det måste med andra ord inte ske i direkt samband med brottet, även fast det givetvis innebär starkare skäl och eventuell bevisning för att brottet i sig faktiskt har begåtts. Detta regleras i 24 kap. 7-8 §§ rättegångsbalken (RB) där det framgår att om det finns skäl att anhålla någon får denne gripas av polis utan anhållningsbeslut, samt ifall ett anhållningsbeslut meddelats i den misstänktes frånvaro ska han eller hon förhöras så snart som möjligt. Sammantaget innebär detta att du kan bli gripen efter en viss tid såvida det föreligger s.k. anhållningsskäl, det måste finnas misstanke om att du begått ett brott. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,