Måste man närvara vid bouppteckningen och arvskiftet?

2020-07-15 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min mor gick bort för drygt 1 vecka sen. Vad jag förstår behöver jag inte närvara på bouppteckningen och arvskiftet. Är det något speciellt man måste vara med och "försvara"?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närvara på bouppteckningen:Den som är ansvarig för bouppteckningen är skyldig att kalla alla dödsbodelägare och efterarvingar, men precis som du skriver så är du inte skyldig att närvara. Däremot så måste du genom att skriva under ett kallelsebevis intyga att du är kallad till förrättningen, men inte avser att närvara. Du kan begära att få en kopia av bouppteckningen när den är klar. Bouppteckningen skickas sedan in till Skatteverket.Arvskiftet:När boutredningen är slutförd ska arvet delas mellan arvingar och (eventuella) universella testamentstagare, vilket kallas arvsskifte. Arvskiftet är ett avtal mellan delägarna om hur tillgångarna ska fördelas. Arvskifteshandlingen ska inte skickas in till Skatteverket.Om ni inte kommer överens:Om arvingarna och de universella testamentstagarna inte kommer överens kan tingsrätten utse någon att vara skiftesman efter att en dödsbodelägare ansökt om det.Sammanfattning:Du behöver inte närvara under bouppteckningen, även om det är en rekommendation om du skulle ha eventuella frågor. Alla som ärver ska sedan skriva under arvskifteshandlingen, och det är där du bör vara uppmärksam så att du rätt andel av din mors kvarlåtenskap.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tillåtet att ge halva bostaden i gåva till make när det finns särkullbarn?

2020-07-15 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag äger halva vår bostadsrätt. Vill skriva gåvobrev och skänka delen till min make så att han äger hela. Jag har 2 egna arvtagareKan jag göra det ?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att dina "två egna arvtagare" är dina barn, men inte din mans barn. Barn till bara ena maken i ett äktenskap benämns i juridiska termer som särkullbarn. Vi hittar de relevanta bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB), som reglerar arvsfrågor.Grundläggande vid arv när det finns särkullbarn: Särkullbarn har rätt till sin arvslott direkt från sin förälders del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Om du går bort före din man behöver dina barn alltså inte vänta tills även han går bort, utan de kan få ut sitt arv direkt. Arvslotten är hälften av kvarlåtenskapen dividerat med antal barn. Särkullbarn kan dock välja att avstå från arvslotten till förmån för den efterlevande maken enligt ÄB 3 kap. 9 §. En bröstarvinge har alltid rätt till den legala laglotten, som är hälften av arvslotten, vilket stadgas i ÄB 7 kap. 1 §. Denna andel är lagstadgad och går alltså inte att avtala bort.Vid gåvor som påverkar efterarvet:I ÄB 7 kap. 4 § finns en bestämmelse som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer när bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. För att regeln ska kunna tillämpas så krävs det att arvlåtarens avsikt med gåvan var att denne velat fördela sin kvarlåtenskap.Sammanfattning:Att ge din halva av bostadsrätten i gåva till din make är något som kan uppfylla kriterierna i ÄB 7 kap. 4 §. Detta om du bor kvar i bostaden och begår handlingen för att undkomma att dina barn ärver halva lägenheten. För att gåvan ska bli ogiltig så krävs det att dina barn väcker talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem bestämmer över häcken mellan min och grannens tomt?

2020-07-15 i Fastighet
FRÅGA |Vi och grannen har samma häck mellan våra tomter, vi klippte hälften av bredden upptill i den höjd vi vill ha. Nu har grannen klippt den mycket lägre rakt över hela bredden, vårt jobb är alltså ogjort. Troligen så har han varit på vår tomt under klippningen. Vi är mycket missnöjda med detta och vill veta exakt vad som gäller när häcken står mellan tomterna. Vem bestämmer höjden? Har grannen rätt att gå in på vår tomt och klippa på vår sida utan att vi ens har pratat om det med honom?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jordabalken (JB) reglerar fastigheter och tomter, och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Rättsförhållandet mellan grannar:I JB 3 kap. finns bestämmelser gällande hur grannar ska bete sig gentemot varandra. JB 3 kap. 1 § stadgar att "var och en skall vid nyttjandet av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen". Det har utarbetats mängder med praxis kring denna bestämmelse som förtydligar vad den innebär. Regeln ger uttryck för att grannar ska agera för att behålla en god grannsämja, samt att intresseavvägningar bör göras. I ert fall innebär detta att grannen borde kommunicerat mer er innan han klev in på er tomt för att klippa häcken, samt rådfrågat er hur ni tänker med höjden. Att inte kommunicera med sina grannar om åtgärder på sin egen tomt som kan störa grannfastigheten kan vara ett brott mot JB 3 kap. 1 §, som i sin tur kan leda till skadestånd.Rätt att klippa enstaka rötter och grenar från grannens häck:JB 3 kap. 2 § säger att om rötter och grenar från grannfastigheten tränger in på ens egen tomt så har man rätt att klippa dessa om de besvärar en. Då du skrivit i frågan att ni klippt häcken på er sida (och den är välskött) bör denna paragraf ej kunna rättfärdiga hans klippning.Häckar - fastighetstillbehör:Enligt JB så är häckar fastighetstillbehör, och var och en får i regel göra vad den vill med sin fastighet. I enstaka fall kan plan- och byggnadsnämnden i kommunen förelägga en part att ta bort en buske eller klippa den på ett särskilt sätt, exempelvis om den skymmer sikten för bilförare på närliggande väg.Rättspraxis på området:Den som äger häcken har ansvar över den och ska vårda den i enlighet med god grannsämja. Detta innebär att busken ska vara i en höjd som är normal i förhållande till hur det i övrigt ser ut i området. Det finns inget lagrum som reglerar specifikt vem som bestämmer höjden.Sammanfattning:Grannen kan ha rätt att klippa rötter och grenar från häcken på er sida om de är besvärliga. Men att gå in på er tomt och klippa den om häcken är välskött finns inget lagstöd för. JB 3 kap. 1 § stadgar att man ska agera för att behålla grannsämjan, vilken grannens beteende stridit mot. En häck räknas som fastighetstillbehör, och var och en får i princip göra vad hen vill med sin fastighet. Det är de allmänna domstolarna som i varje enskilt fall avgör om en häck förvaltas i strid mot JB 3 kap. 1. Kommer ni inte överens kan ni alltså lämna in en stämningsansökan till behörig tingsrätt att besluta i frågan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?

2020-07-15 i Omyndiga
FRÅGA |En bekant till mig som var under 18 år var skyldig mig pengar. Tyvärr avled hen innan denne kunde betala tillbaka. Jag undrar om det finns möjlighet att få tillbaka pengarna på något sätt? Blir hens föräldrar återbetalningsskyldiga?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingående av låneavtal med en omyndig person:Huvudregeln är att personer under 18 år inte kan ingå juridiskt bindande låneavtal utan föräldrarnas godkännande, vilket stadgas i föräldrabalken 9 kap. 1 §. Detta innebär att avtalet mellan dig och din bekanta är ogiltigt, och prestationerna ska därmed återgå. I detta fall är det endast du som presterat genom att låna ut pengar, och din bekanta är skyldig att ge tillbaka samma summa till dig som hen lånat.Driva in skulden med hjälp av Kronofogdemyndigheten?Eftersom låneavtalet mellan dig och din bekanta i praktiken inte finns (då det är ogiltigt) så kan Kronofogden inte hjälpa dig att driva in skulden.Väcka talan i domstol:Du skriver inte hur gammal du är, men om du är över 18 år kan du väcka talan i domstol mot din bekanta (om du är omyndig krävs stöd av dina föräldrar). Du kan då begära att domstolen ska fastställa att låneavtalet mellan dig och din bekanta finns, att det är ogiltigt, och att du därmed har rätt att få dina pengar tillbaka. Det kostar 900 kr att få ett sådant mål prövat i tingsrätten.Sammanfattning:Beroende på hur stor summan är som din bekanta är skyldig dig så kanske kostnaden för domstolen överstiger skulden som finns kvar. Jag skulle råda dig att försöka prata med hens föräldrar och förklara att hen var skyldig dig pengar och se om det går att lösa utan inblandning av domstol. Se efter vad du har för bevisning, till exempel kontoutdrag eller liknande.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är sms tillåtna som bevis i en brottmålsrättegång?

2020-07-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag undrar om tidigare sparade sms har någon betydelse vid en brottsmålsrättegång.Jag menar om innehållet är till målsägandes nackdel vad det gäller rent psykiskt.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt råder det fri bevisprövning, vilket innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram, och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. Att använda tidigare sparade sms är alltså tillåtet som bevis i en brottmålsrättegång. Hur sedan rätten väljer att bedöma denna information kan jag tyvärr inte svara på då jag inte vet omständigheterna i målet.Lycka till.Vänligen,

Får en bostadsrättsförening ta ut föreningsavgift vid dröjsmål av årsavgiften?

2020-07-15 i Bostadsrätt
FRÅGA |Får en bostadsrättsförening ta ut förseningsavgift när hyran är försenad?Jag betalade hyran till min bostadsrättsförening 8 dagar försent, fyra dagar efter att jag betalat in hyran fick jag en förseningsavgift á 300 kr. Föreningen menar att det vid ett årsmöte är bestämt att om hyran är mer än 5 dagar sen ska en förseningsavgift tas ut. När jag läser på t.ex. konsumenternas.se så står det att företag inte har rätt att ta ut förseningsavgift för privatpersoner. Vad gäller?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet inte exakt vilken information du syftar på från konsumenternas.se. Jag hittar dock en text från deras hemsida jag tror du menar, där det framgår att finansiella företag inte har rätt att ta ut förseningsavgifter av konsumenter. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, vilket inte är detsamma som ett finansiellt företag då en ekonomisk förening inte har som syfte att gå med vinst.Ett årsmöte är detsamma som en årsstämma, och det som sägs där antecknas sedan i ett protokoll skriftligt. Detta protokoll ska alla medlemmar i föreningen få tillgång till. Om du haft tillgång till detta kan föreningen utgå från att alla tagit del av informationen, inklusive avgiftsförändringar. Bostadsrättsföreningen borde därmed ha rätt att ta ut en förseningsavgift för att täcka extra kostnader om avgiften inte betalas i tid.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en arbetsgivare kräva att man svarar i telefon när man är sjukskriven?

2020-07-15 i Sjuk
FRÅGA |Får en arbetsgivare kräva att man ska svara i telefonen när man är sjukskriven och hota med hembesök dag 2 på sjukskrivning?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skyldig att svara i telefonen under sjukskrivning?Under sjukskrivning har du ingen skyldighet att vara nåbar för att hantera arbetsrelaterade frågor. Du är då frånvarande från arbetet och därmed inte i tjänst. Detta gäller oavsett om du är offentligt eller privat anställd.Sjuklönelagen:Enligt sjuklönelagen måste du som anställd lämna ett läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Detta för att ha rätt till sjuklön.Läkarintyg tidigare än dag åtta - förstadagsintyg:En arbetsgivare kan besluta om förstadagsintyg (läkarintyg) om det föreligger särskilda skäl. Upprepad korttidsfrånvaro kan utgöra särskilda skäl. Arbetsgivarens begäran om förstadagsintyg måste vara skriftlig och får inte avse längre tid än ett år.Sammanfattning:Din arbetsgivare kan inte kräva att du ska svara i telefon när du inte är i tjänst. Om din arbetsgivare inte kräver förstadagsintyg så har du rätt att vara hemma i sju dagar utan att visa upp något läkarintyg. Din chef bör heller inte ha någon rätt att komma hem till dig för att se om du är sjuk.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett testamente som inte uppfyller formkraven bli giltigt?

2020-07-15 i Testamente
FRÅGA |Hej!Ursäkta lång fråga.Min far har gått bort för en tid sedan och lämnade efter sig ett underskrivet, daterat mars -17 men obevittnat testamente. Förenklat går testamentet ut på att barnbarnen ärver hälften och vi tre syskon hälften.Min bror är myndig men har en god man som säger att överförmyndaren troligtvis inte kommer att godkänna testamentet.Jag förstår att testamentet inte är giltigt men undrar.1. Kan min bror, om han väljer det, godkänna testamentet även om överförmyndaren inte gör det?2. Min far har under ca tio år pratat om och diskuterat och visat nya versioner av testamentet många gånger för mig och min syster. Finns även gamla utskrivna mail-konversationer med testamentsförslag som pappa har lagt i sina pärmar. Har även olika versioner av testamentet i hans dator. OBS! Versionerna skiljer sig inte åt när det gäller vem som ska ärva vad. Även min sambo har sett testamentet för ca fem år sedan. Frågan: Kan testamentet bli giltigt i domstol trots att det inte är bevittnat? Vi har ju trots allt, vad vi tycker, starka bevis för att det var hans sista vilja.Mycket tacksam för svar.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB), och regler om godmanskap finns i föräldrabalken (FB).Fråga 1 - Godkänna rättshandling trots god man?Om en person inte kan bevaka sin rätt på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd kan denne få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål, FB 11 kap. 4 §. Uppdraget som god man kan se olika ut beroende på vad för behov och hjälp personen (huvudmannen) behöver. Trots att huvudmannen har en god man har denne kvar sin rättshandlingsförmåga, och kan därmed fortfarande ingå rättshandlingar. Din bror borde därför kunna godkänna testamentet då det är en rättshandling.Fråga 2 - Kan ett obevittnat testamente bli giltigt?Formkrav för testamente:För att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda. Enligt ÄB 10 kap. 1 § så krävs det att:- testamentet upprättas skriftligen,- testamentet undertecknas av testator (den juridiska termen för en person som upprättar testamente) i närvaro av två vittnen samt- att vittnena bestyrker handlingen med sina namn.Dessa vittnen bör enligt ÄB 10 kap. 2 § även anteckna yrke, hemvist, tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet.Undantag från formkraven - nödtestamente:Enligt ÄB 10 kap. 3 § får en person som befinner sig i en nödsituation förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen, eller utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. Ett sådant testamente blir dock ogiltigt om testatorn under tre månader haft tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap som 1 § stadgar.Sammanfattning:Vid testamenten gäller strikta formkrav till skillnad från många andra rättshandlingar i svensk rätt. Detta då det inte går att höra testatorns vilja efter dennes död, och testamentet behöver vara klart och tydligt från början. Ett testamente som inte är bevittnat enligt formkraven kan i vissa fall vara giltigt ändå, om samtliga dödsbodelägare väljer att godkänna det. Detta är ovanligt, och om en domstol väljer att acceptera det obevittnade testamentet eller inte kan jag tyvärr inte svara på. Då jag inte heller vet alla omständigheter gällande din brors godmanskap kan jag inte med säkerhet svara på om hans godkännande av rättshandlingen blir giltigt. Du är varmt välkommen att kontakta en av Lawlines jurister här om du vill ha mer hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,