Vad har man rätt till om ens sambo går bort?

2019-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min sambo sålde sin bostadsrätt och flyttade in i min hyresrätt för 1 år sedan. Varannan vecka bor min 5-åriga dotter och hans 13-åriga dotter hos oss. För de pengar han fick för bostadsrätten köpte "vi" ett landställe. Där investerar vi båda tid och pengar men han är den som står som ägare. Mina frågor är:1. Om jag skulle dö - har han rätt då att fortsätta bo kvar i hyresrätten trots att jag står på kontraktet?2. Om han skulle dö - har jag då någon rätt till vårt landställe eller går det över till hans barn? (Han har även en 18-årig dotter som inte bor med oss)Tack!
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagrum:- Sambolagen (SamboL): där samboförhållanden regleras.- Jordabalkens 12 kap (JB): där hyresavtal regleras.- Ärvdabalken (ÄB): där arvsrätt regleras.Fråga 1 - Har din sambo rätt att på kvar i din hyresrätt om du går bort:SamboL 22 § säger att i de fall den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med hyresrätt, så har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör om den behöver bostaden mest. JB 12 kap 33 § st 2 förtydligar detta genom att säga att sambon till hyresgästen får träda i hyresgästens ställe om lägenheten var avsedd att användas som gemensam bostad, och bodelning skett enligt SamboL 22 §.Fråga 2 - Har du rätt till landstället som din sambo äger om han går bort:Det som skiljer ett samboförhållande från ett äktenskap är att sambos inte ärver varandra. För att sambos ska få ärva varandra måste de skriva ett testamente till förmån för varandra. Enligt sambolagen har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning av parets gemensamma bohag och bostad, om egendomen har köpts för att användas gemensamt. Lagen gäller bara sambornas gemensamma bostad och bohag. Den gäller alla typer av permanentbostäder och den utrustning som normalt hör till hemmet som möbler och hushållsmaskiner. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden, aktier, bilar, båtar och sommarstugor.Särkullbarn:Ett barn från ett tidigare förhållande benämns inom arvsrätten som särkullbarn. Särkullbarn har en omedelbar rätt till sin arvslott enligt ÄB 3 kap. 1 §. Genom att du och din sambo upprättar ett inbördes testamente där ni ärver varandra med full äganderätt kan särkullbarnen endast begära jämkning av sin arvslott, då en bröstarvinge alltid har en legal rätt till sin laglott enligt ÄB 7 kap. 1 §. Laglotten är hälften av arvslotten, som tidigare nämndes.Sammanfattning:Då din hyresrätt används som er gemensamma bostad så får din sambo överta hyresavtalet enligt SamboL och JB 12 kap. Detta gäller dock om sambolagen appliceras, vilket den gör automatiskt om ni inte valt att avtala bort den. Däremot så måste ni upprätta ett testamente för att du ska ha rätt till sommarstugan. Ett särkullbarn har alltid rätt till sitt arv direkt, och kan därmed kräva sin andel på en gång. Beroende på er ekonomiska situation så kan du om möjligt lösa ut särkullbarnen från sommarstugan. Fattas det dock pengar för att de ska få sin laglott så finns tyvärr möjligheten att du behöver sälja sommarstugan för att ha råd med det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ingår kapitalförsäkring vid en bodelning?

2019-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag är gift. Vi har var sitt särkullbarn, inga gemensamma barn. Jag har en kapitalförsäkring i mitt namn med min dotter och hennes barn som förmånstagare. Det är inskrivet att detta ska vara deras enskilda egendom. Ska kapitalförsäkringen antecknas i bouppteckningen och ska den ingå i bodelningen?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om kapitalförsäkringen ska ingå i bodelningen beror på om bodelning sker på grund av äktenskapsskillnad eller på grund av dödsfall.Kapitalförsäkring vid äktenskapsskillnad:Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. I en bodelning vid skilsmässa är huvudregeln att kapitalförsäkringar som har ett förmögenhetsvärde ska ingå. För att försäkra dig att den kommer tillfalla din dotter och hennes barn rekommenderar jag att du och din make gör den till din enskilda egendom.Kapitalförsäkring vid dödsfall:Om en bodelning däremot skulle ske för att innehavaren av kapitalförsäkringen går bort så tillfaller kapitalförsäkringen den som står som förmånstagare (alltså din dotter och hennes barn). Detta enligt ärvdabalken 20 kap. 5 § st 2 samt försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 §.För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs det enligt ÄktB 7 kap. 3 § st 2 att:- Det upprättas skriftligt- Det dateras- Det undertecknas av båda makarnaÄktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, och börjar gälla från den dag då det ges in till dem. Mer information från Skatteverket hittar du här.Sammanfattning:Att det är inskrivet i kapitalförsäkringen att den är din dotter och hennes barns enskilda egendom innebär att pengarna de får ut i framtiden endast kommer tillfalla dem. I en eventuell framtida bodelning där din dotter eller barnbarn är part så kommer pengarna från försäkringen att räknas som deras enskilda egendom. Om du vill att kapitalförsäkringen endast ska tillfalla din dotter och ditt barnbarn krävs ett äktenskapsförord om att den är din enskilda egendom. I det fallet kommer den inte att ingå i en framtida bodelning för dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Efterkrav på gåva från gåvogivarens anhöriga om denne avlider

2019-11-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Min syster och jag har upprättat ett gåvobrev där hon utan ersättning överlåter sin bostadsrätt till mig. Alla papper är klara och bostaden övergår i mitt ägande vid årsskiftet.Nu har det uppkommit en fråga om hennes barn och/eller man kan ställa krav på mig för del av bostadsrätten i det fall hon skulle avlida.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Makars egendom regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), medan arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). För att reda ut din frågeställning så är det några saker som behöver redas ut.Är bostadsrätten enskild egendom eller inte?Vad konsekvenserna skulle kunna bli i framtiden beror på om bostadsrätten är din systers enskilda egendom eller inte. Enligt ÄktB 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som är enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. Det kan även vara egendom som en make fått i gåva, genom testamente eller ärvt med villkoret att den ska vara mottagarens egna.Äktenskapsförord:Det går inte att överföra äganderätt från en make till en annan i ett äktenskap. Om bostadsrätten inte är din systers enskilda egendom så måste den omvandlas till det innan hon kan ge den i gåva till dig. Under ett äktenskap så görs detta genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsord måste vara registrerat hos Skatteverket, mer information från dem finns här.Undantag vid gåvor som påverkar barns arv från sina föräldrar:Det finns dock ett undantag där det kan vara otillåtet att ge bort egendomar av större värde. Detta förutsätter att arvlåtaren (din syster) gör det för att påverka kvarlåtenskapen till bröstarvingarna (din systers barn). Bestämmelsen finns i ÄB 7 kap. 4 § som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer där bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd, eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. Det krävs alltså att din systers avsikt med gåvan var att hon velat fördela sin kvarlåtenskap för att bestämmelsen ska kunna bli aktuell.Sammanfattning:Om bostadsrätten är din systers enskilda egendom så får hon ge den till dig utan att hennes man ställa krav på dig senare. Dock gäller det att gåvan inte ges med syftet att snedvrida hennes kvarlåtenskap till barnens nackdel. Tänk även på att vid gåva av en bostadsrätt måste du som mottagare ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska bli giltig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer med makes arv när det finns särkullbarn?

2019-11-21 i Särkullbarn
FRÅGA |Min fru hade två tidigare barn, vi gifte oss och fick två gemensamma. Om någon går bort före skulle vi inte vilja att barnen kan gå in och röra i något förrän båda gått bort. Måste man då skriva nåt papper om det?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De lagar som är tillämpliga i detta fall är ärvdabalken (ÄB) som reglerar arvsfrågor, samt äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar giftermål/äktenskap. Då du inte nämner något om testamente i din fråga så utgår jag från att ni inte upprättat något sådant.Relevanta begrepp:- Särkullbarn: barn från tidigare tidigare förhållanden- Bröstarvingar: arvsrättsligt begrepp för avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande ledGrundläggande vid arv efter avliden make:Enligt ÄB 3 kap. 1 § så ärver efterlevande make kvarlåtenskapen. Detta ärvs med fri förfoganderätt, vilket betyder att den avlidne makens kvarlåtenskap får disponeras men inte testamenteras bort vilket framgår av ÄB 3 kap. 2 §. Vid dödsfall där den avlidne var gift så stadgar ÄB 23 kap. 1 § att bodelning ska ske enligt ÄktB. Där kan man till exempel begära jämkning enligt ÄktB 12 kap. 2 §, så att vardera sidan som sin andel behåller sitt giftorättsgods.Vid arv när det finns särkullbarn:Om din fru skulle gå bort först så har hennes tidigare barn (som särkullbarn) en rätt till sin arvslott direkt från hennes del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Arvslotten är hälften av kvarlåtenskapen dividerat med antal barn. Din frus tidigare barn skulle alltså ha rätt till ⅛ . Särkullbarn kan dock välja att avstå från arvslotten till förmån för den efterlevande maken enligt ÄB 3 kap. 9 §. Om du skulle gå bort först så skulle era gemensamma barn inte få ut sina arv förens även din fru avlidit (barnen kan alltså inte gå in och röra något).Basbeloppsregeln:En regel som går före både testamente och särkullbarns direkta rätt till arv är basbelopps regeln i ÄB 3 kap. 1 § st 2. Den säger att efterlevande make alltid har rätt att åtminstone få ut ett värde motsvarande fyra basbelopp (om möjligt) efter den andre makens död.Vad ni kan göra:Om du och din fru upprättar ett inbördes testamente där ni istället ärver varandra med full äganderätt, så kan särkullbarnen istället för sin arvslott endast få ut sin laglott. En laglott är hälften av en arvslott, vilket en bröstarvinge alltid har en legal rätt till enligt ÄB 7 kap. 1 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska ett bostadsköp under betänketiden vid äktenskapsskillnad ingå i bodelningen?

2019-11-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag och min man har ansökt om äktenskapsskillnad i september 2019 och har betänketid 6 månader. Vi bor i hyresrätt. Nu tänker jag att ta bolån och köpa egen lägenhet (bostadsrätt). Min fråga....ska bostadsrätt ingå i bodelning om jag köper den efter september 2019?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer att gå igenom vad som gäller efter ansökan om äktenskapsskillnad. En tidslinje över detta skulle bli:1. Dagen för talans väckande2. Dom3. Dagen då den faktiska bodelningen skerI bouppteckningen:Enligt ÄktB 9 kap. 2 § så ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. ÄktB 11 kap. 2 § stadgar även att de skulder som ska räknas in är de som finns den dag talan väcktes. Denna dag kallas med ett annat ord för brytdagen.Vad som ska ingå i bodelningen:ÄktB 10 kap. 1 § säger att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, detta enligt ÄktB 7 kap. 1 §. Även personlig egendom (ÄktB 10 kap. 2 §) samt särskild egendom, till exempel rättigheter av personlig art, (ÄktB 10 kap. 3 §) hålls utanför bodelningen. Det gäller alltså att de likvida medel du använder för att köpa bostadsrätten är din enskilda egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom.Sammanfattning:Om du köper en bostadsrätt efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad så kommer den inte att ingå i bodelningen. Det gäller dock att du köper den med medel som är din enskilda egendom. Tänk även på att efter betänketidens sex månader så har du/ni ytterligare sex månader på er att fullfölja ansökan. Om det går ett år utan att ansökan fullföljts så förfaller frågan om äktenskapsskillnad.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Räknas gåva till barn som förskott på arv?

2019-11-26 i Gåva
FRÅGA |Mamma vill skriva över huset på oss 4 syskon. Vad bör vi tänka på och hur går vi till väga för att göra det korrekt? Det ska inte va som ett förskott på arvet. Ska det stå med i gåvobrevet och vad innebär det för oss 4 syskon i framtiden?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni fyra syskon är de enda barnen till er mamma, och därmed hennes enda bröstarvingar. Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB).Förskott på arv:I ÄB 6 kap. 1 § utgår man från att det som en förälder gett till sitt/sina barn under sin livstid vara ett förskott på arv. Detta gäller inte om annat har bestämts eller om det förstås med hänsyn till omständigheterna vid gåvan. Bestämmelsen syftar alltså på gåvor av större värde (mindre födelsedagspresenter och liknande räknas inte med). Om ni i ert fall inte vill att det ska räknas som arv så ska det stå med i gåvobrevet som ni upprättar.Skattemässiga konsekvenser:Det som kommer bli aktuellt i framtiden för er syskon är den skattemässiga delen. Detta regleras i inkomstskattelagen (IL). Huvudregeln i IL 8 kap. 2 § säger att förvärv genom gåvor är skattefria. Enligt kontinuitetsprincipen gäller att då en tillgång överlåts utan att överlåtaren beskattas för uppkommen värdestegring, så ska denna vinst i stället beskattas den dag mottagaren/mottagarna säljer gåvan. Detta framgår av IL 44 kap. 21 §. Värdehöjningen beräknas från priset din mamma köpte huset för.Sammanfattning:Upprättar ni ett gåvobrev som specifikt säger att huset inte ska räknas som ett arv så gäller alltså det. Här finns ett exempel på ett gåvobrev från Lantmäteriet (Obs. Ej komplett, endast ett exempel). Om ni vill ha hjälp att upprätta ett gåvobrev kan ni kontakta våra jurister här. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man göra en gemensam bostadsrätt till enskild egendom under äktenskapet?

2019-11-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och min man har två barn från tidigare förhållande och vi har två gemensamma barn. Vi bor i en bostadsrätt som vi skaffat tillsammans för länge sedan efter att vi gift oss. På senare tid har min man ordnat en dokument som intygar att bostadsrätten är min enskilda egendom. Kan man göra gemensam bostadsrätt till enskild egendom under äktenskapet, eller räknas det ändå som giftorätt, och kommer särkullbarnen ändå kunna kräva sin del av värdet på bostadsrätten om min man skulle gå bort före mig?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftermål/äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt ÄktB 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom.Det inte går att överföra äganderätt från en make till en annan i ett äktenskap. För att egendomen endast ska tillfalla en part vid dödsfall/skilsmässa så måste den omvandlas till enskild egendom. Under ett äktenskap så görs detta genom äktenskapsförord.För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs det enligt ÄktB 7 kap. 3 § st 2 att:- Dokumentet upprättas skriftligt- Dokumentet dateras- Dokumentet undertecknas av båda makarna- Dokumentet registreras hos SkatteverketDokumentet börjar gälla från den dag då det ges in till Skatteverket. Mer information från Skatteverket om äktenskapsförord hittar du här.Sammanfattning:Svaret på din fråga är att det går att göra en gemensam bostadsrätt till enskild egendom under äktenskapet. Av vad som framgår av din fråga kan jag inte avgöra vad det är för dokument som din man ordnat för att intyga att bostadsrätten är din enskilda egendom. Men då huvudregeln enligt ÄktB 10 kap. 1 § är att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen så skulle jag rekommendera er att upprätta ett äktenskapsförord om att lägenheten är din enskilda egendom. På så sätt kommer den inte ingå i bodelningen om din man skulle gå bort före dig, och hans barn kan då inte kräva sin del av värdet på bostadsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är behörighet respektive befogenhet?

2019-11-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan ni redogöra vad en behörighet respektive befogenhet är?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Behörighet och befogenhet är två begrepp som förekommer inom avtalsrätten vid bland annat fullmakter. Du nämner inte i din fråga vad det gäller för slags sammanhang, men jag kommer att gå igenom det grundläggande vid just fullmakter. Detta regleras i avtalslagen (AvtL).Till att börja med finns det tre begrepp som är bra att ha koll på:- Huvudman/fullmaktsgivare är den som upprättar fullmakten, där det framgår vad uppdraget är som ska utföras. Huvudmannen blir då bunden av avtalet med tredje man, AvtL 10 § st 1.- Fullmäktig/fullmaktshavare är den som ska utföra uppdraget för huvudmannen. - Tredje man är den som den fullmäktige sluter avtalet med för huvudmannens räkning.Behörighet:Reglerar förhållandet gentemot tredje man. Den bestämmer vad fullmäktigen enligt fullmakten kan göra. Behörigheten kan bli större än befogenheten, dock är rättshandlingar utanför behörigheten inte bindande för fullmaktsgivaren, AvtL 11 § st 1. Om fullmäktige handlar utanför sin behörighet, och tredje man var i "god tro" (att tredje man trodde att fullmäktige hade större behörighet än han hade) så blir den fullmäktige ersättningsskyldig gentemot tredje man, AvtL 25 §. Befogenhet:Reglerar förhållandet gentemot fullmaktsgivaren. Den bestämmer vad fullmäktigen får lov att göra för fullmaktsgivaren, alltså själva uppdraget. Det finns även olika typer av fullmakter:- Skriftlig fullmakt, AvtL 16 § - När uppdraget finns nedskrivet på ett papper. - Uppdragsfullmakt, AvtL 18 § - När meddelandet om uppdraget endast når den fullmäktige. - Ställningsfullmakt, AvtL 10 § st 2 - Till exempel när en anställd säljer varor för ett företags räkning. - Toleransfullmakt - Finns inte reglerad i AvtL, utan har arbetats fram genom rättsfall från Högsta domstolen. Den handlar om de fall där huvudmannen tidigare godtagit att en viss person handlar för hans räkning. Man tar då hänsyn till om det skett under en längre tid, upprepade gånger och liknande. Hur man återkallar en fullmakt regleras i AvtL 12-20 §§. Huvudregeln är att den ska återkallas på samma sätt som den kom till. Handlar det till exempel om en skriftlig fullmakt, så ska huvudmannen ta tillbaka pappret fysiskt. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,