Säga upp andrahandshyresgäst pga utebliven hyresbetalning

2019-07-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Andrahandshyresgästen har inte betalt hyran. Har man rätt att sägerup hyresavtalet och gästen flyttas ut omedelbart?
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 12 kap Jordabalken (JB) regleras förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst, varför dessa bestämmelser blir tillämpliga i detta fall. Enligt 12 kap 42 § p. 1 JB har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid om hyresgästen inte betalat hyran inom en vecka från förfallodatum. Hyresgästen måste bli meddelad att hyresavtalet upphör i förtid samt bli underrättad om hur denne ska betala det förfallna beloppet. Om hyresgästen vidtar rättelse och betalar hyran innan du säger upp denne till avflyttning förlorar du rätten att säga upp avtalet, 12 kap 43 § JB.När hyresgästen har blivit delgiven uppsägningen kan denne "återvinna" hyresrätten genom att betala den förfallna hyran som lagts till grund för uppsägningen inom tre veckor från det att delgivningen skett, 12 kap 44 § 1 st JB. Som hyresvärd måste du även underrätta socialnämnden om uppsägningen samt anledningen till denna, innan treveckorsfristen börjar löpa. I vissa fall kan nämligen socialnämnden åta sig betalningsansvaret för hyran och om socialnämnden gör det får hyresgästen inte sägas upp från lägenheten i förtid, 12 kap 44 § 4 st p. 1 JB. Om betalning av hyran fortfarande inte har skett då treveckorsfristen löpt ut och det gått ytterligare två dagar sedan utgången av de tre veckorna, har du rätt att avhysa hyresgästen, 12 kap 44 § 2 st JB. Utebliven hyra kan alltså utgöra en grund för att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid men ovan angivna steg måste också gås igenom. Ett avhysningsbeslut kan meddelas hyresgästen först två dagar efter att treveckorsfristen löpt ut. Hoppas att detta svar är till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Medgivande från båda vårdnadshavare

2019-07-05 i Alla Frågor
FRÅGA |HejHur är det med juridiskt medgivande från vårdnadshavare? Måste båda vårdnadshavare skriva under medgivande eller räcker det med en vårdnadshavare?Vänligen,Undrande förälder
Amanda Keith |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då jag inte vet vad medgivandet gäller kan jag bara ge ett mer generellt svar om vad som gäller i frågor om vårdnad. Frågor gällande vårdnad regleras i Föräldrabalken (FB). Gemensam vårdnad Av 6 kap 13 § 1 st FB framgår det att vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad, ska fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter gemensamt. Den ena vårdnadshavaren har dock rätt att fatta beslut ensam om den andra vårdnadshavaren exempelvis är sjuk eller frånvarande och beslutet inte kan skjutas upp utan olägenhet, 6 kap 13 § 2 st FB. Den ena vårdnadshavaren får dock inte fatta ett sådant beslut ensam om det är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ju betydelsefullare beslutet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet.Exempel på beslut som är av mer ingripande karaktär är de som rör barnets skolgång eller bosättning. Den vårdnadshavare som bor med barnet kan alltså ha en rätt att ensam fatta beslut som rör den dagliga omsorgen. "Vardagliga beslut" som rör barnet behöver alltså inte alltid kräva att båda vårdnadshavare har fattat dessa gemensamt. Den vårdnadshavare som barnet bor hos har, till exempel, rätt att bestämma om var barnet ska vistas på sin fritid. Detta kan innefatta kortare resor utomlands, under förutsättning att det inte inkräktar på den andre vårdnadshavarens rätt till umgänge. Sammanfattning Huvudregeln är att båda vårdnadshavare tar del i beslut rörande barnets personliga angelägenheter vid gemensam vårdnad. Det finns dock inget rättsligt krav på att den förälder som bor med barnet, till exempel, måste underrätta den andre vårdnadshavaren om sådant som faller in under den dagliga omsorgen, till exempel var barnet vistas på sin fritid. Jag hoppas att detta svar är till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Giltighet av inskannad fullmakt vid krav på fullmakt i original

2019-06-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan fullmakt (att företräda en medlem i bostadsrättsförening) anses vara original, om man scannar den och skickar med e-post.
Amanda Keith |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Fullmakter regleras i 2 kap Avtalslagen. Vad gäller fullmakter finns det inget allmänt formkrav som lagen ställer upp. Detta innebär att fullmakter kan ha olika form och meddelas på olika sätt. När det gäller fullmakter om avtal om överlåtelse av fast egendom ställer dock lagen upp formkrav. Banker, och vissa andra verksamheter har i regel också uppställda krav på utformningen av fullmakter. Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att en bank eller en bostadsrättsförening, till exempel, ställer upp villkor för hur en fullmakt ska vara utformad för att den ska accepteras. Det kan, till exempel, ställas krav på att fullmakter ska lämnas in i original och i vissa sådana fall kan då även bestyrkta kopior godkännas. Kraven som ställs på en fullmakt kan alltså variera beroende på vilka riktlinjer som en bank/bostadsrättsförening, etc, ställer upp. En inskannad fullmakt ska i regel vara tillräcklig men i vissa fall kan dock mer krävas, till exempel av en bank. Om en fullmakt inte uppvisas i original skulle det, till exempel, kunna finnas en risk att fullmaktsgivaren har återkallat den. Det går alltså inte att säga att en inskannad fullmakt i allmänhet är likställd med en fullmakt i original. I vissa fall kan dock en inskannad fullmakt anses utgöra en bestyrkt kopia. Uppställda krav och riktlinjer kan, som sagt, skilja sig åt. Hoppas att detta svar är behjälpligt och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Hur kan arbetsgivare gå tillväga om arbetstagare inte arbetar under uppsägningstiden?

2019-06-03 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vad har jag som arbetsgivare för rättigheter när en anställd inte har jobbat sin uppsägningstid?
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller tillsvidareanställningar gäller en minsta uppsägningstid om en månad vid uppsägning från både arbetsgivares och arbetstagares håll, enligt 11 § 1 st Lag (1982:80) om anställningsskydd, (LAS). Det kan också avtalas om en längre uppsägningstid. En arbetstagare som inte beaktar uppsägningstiden kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren för eventuell ekonomisk skada som arbetsgivaren lider med anledning av att arbetstagaren bryter mot sin skyldighet att arbeta under den tiden, 38 § 1 st LAS. För att ha rätt till sådant skadestånd måste arbetsgivaren kunna påvisa att förluster har uppkommit just på grund av arbetstagarens underlåtenhet att fullgöra sin förpliktelse att arbeta under uppsägningstiden. Det är ett hårt beviskrav som kan vara svårt för arbetsgivaren att uppfylla. Ett sådant skadestånd kan även sättas ned eller falla bort helt om det anses skäligt, 38 § 3 st LAS. Vad gäller beräkning av skadeståndets storlek kan det också finnas angivna schablonbelopp i det kollektivavtal som gäller.SammanfattningSom arbetsgivare kan du alltså ha rätt till skadestånd om arbetstagaren inte fullgör sitt arbete under uppsägningstiden. För att ha rätt till sådant skadestånd måste du kunna påvisa att du lidit förluster just på grund av arbetstagarens underlåtenhet att fullgöra sitt arbete. Det är alltså ett hårt beviskrav som kan vara svårt att uppfylla i praktiken. Det du i första hand kan göra är att förklara för arbetstagaren att skadeståndsskyldighet kan aktualiseras om hen inte fullgör sitt arbete under uppsägningstiden. Om det inte fungerar eller inte är aktuellt råder jag dig att dokumentera och spara så mycket som möjligt som utgör bevis, som kan hjälpa dig uppfylla beviskravet för rätt till skadestånd. Hoppas du har fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Rätt att häva köp av husvagn enligt Köplagen pga fuktskador

2019-07-05 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan, köpte en husvagn på blocket, säljaren säger den är nybesiktad gastestad mögelfri och fukttestad. Vi slår till om hopp av en bra affär. vi gör på kvällen en storstädning och upptäcker att han målat och byggt över fuktskador. Jaja tänkte vi, det är ju tort, vi åker sedan på en liten semester tripp och när vi sitter i husvagnen så börjar det regna, och det läker in vatten i hela fronten på vagnfn, och runt taklucka. Jag ringer säljaren och frågar om han kan köpa tillbaka den, de vill han inte men han kan laga den säger han. Detta är bara tre dagar efter köpet. Och jag vill inte att han ska foga över all fuktskada med någon massa som han kommer att göra.
Amanda Keith |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har förstått det som att husvagnen, som köpts på blocket av en privatperson, är behäftad med fuktskador. Den lag som är tillämplig vid köp mellan privatpersoner är Köplagen (KöpL), till den del köparen och säljaren inte kommit överens om något annat, 3 § KöpL. Om ett från lagen avvikande avtal gäller mellan köparen och säljaren gäller istället det i första hand, eftersom KöpL inte är tvingande. I mitt svar kommer jag dock utgå från vad som gäller enligt KöpL.Jag uppfattar det som att fuktskadorna i husvagnen utgör fel i vara och att ni därmed vill häva köpet på denna grund. Undersökningsplikt Ni har som köpare inte rätt att åberopa sådana fel som ni måste antas ha känt till vid köpet, 20 § KöpL. Detta innebär att om ni hade känt till att husvagnen var fuktskadad vid köpet, skulle ni inte kunna göra detta fel gällande. Undersökningsplikten fungerar som så att om ni undersökte husvagnen innan köpet får ni inte åberopa sådant som ni borde ha märkt vid undersökningen, såsom fel i vara. Ifall ni inte undersökte husvagnen innan köpet, trots säljarens uppmaning, får ni heller inte åberopa sådant ni borde ha märkt vid en undersökning av den, såsom fel i vara. Det finns praxis (NJA 1996 s. 598) på detta område, avseende vad man som köpare borde ha märkt eller inte i ett fall som är liknande ert. Fallet rör ett köp av en husbil som visade sig ha fuktskador varpå köparen av husbilen ville häva avtalet. Köparen hade innan köpet undersökt husbilen två gånger och då känt lukten av mögel samt påtalat detta för säljaren. Säljaren förnekade dock förekomsten av mögel, vilket köparen tillslut godtog. Mögel fanns dock i husbilen och tvisten togs sedan till domstol, (ända till HD). HD menade att köparen förvisso borde ha märkt förekomsten av möglet vid sina undersökningar av husbilen men att köparen, genom säljarens nekande svar, blev föranledd att inte gå vidare med sin undersökning. Köparen hade då rätt att häva köpet med anledning av det förekommande möglet. Vad gäller ert fall så tolkar jag det som att en undersökning av husvagnen inte gjorts innan köpet och att säljaren inte heller uppmanat er att göra det. Vidare uppfattar jag det som att husvagnens fuktskador täckts genom att säljaren byggt och målat över dem. Slutligen framgår det att säljaren meddelat er att husvagnen både var fukttestad och mögelfri. Dessa omständigheter talar då för att ni har rätt att åberopa felet. Riskövergång Enligt 21 § KöpL ska bedömningen av varans felaktighet ske när risken för varan går över på köparen (riskövergången sker vanligen då varan överlämnas till köparen enligt avtal 13 § KöpL). Säljaren ansvarar dock för fel som föreligger vid denna tidpunkt, även om de visar sig först senare, om ett sådant fel redan fanns innan risken gick över på köparen. Detta innebär alltså att husvagnens fuktskador måste ha funnits redan när ni köpte husvagnen för att ni ska ha rätt att åberopa dessa som fel i vara. I detta fall kan man, utifrån den information som getts, med säkerhet hävda att fuktskadorna i husvagnen redan fanns då ni köpte den. Det är således säljaren som ansvarar för fuktskadorna i husvagnen. Reklamation För att kunna åberopa fel i vara (husvagnen) krävs det att ni undersökt husvagnen när den kommit er tillhanda och att ni reklamerat felet till säljaren inom skälig tid, 31-32 §§ KöpL. Att reklamera inom skälig tid innebär att reklamera så fort möjlighet till det ges. I detta fall framgår det att ni både undersökt husvagnen då den kommit er tillhanda samt meddelat säljaren om felet. Detta betyder att ni kan åberopa påföljderna vid fel i vara, vilka regleras i 34-39 §§ KöpL.Felpåföljd; avhjälpande, prisavdrag, hävning Man brukar i första hand kräva avhjälpande (reparation) av felet, 34 § KöpL. Om säljaren vill avhjälpa felet har denne i regel rätt att göra det, 36 § KöpL. Enligt 35 § KöpL måste köparen framföra ett krav om avhjälpande till säljaren i samband med reklamationen, eller inom skälig tid därefter. Prisavdrag eller hävning blir aktuellt i andra hand, om avhjälpandet inte blir av eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, 37 § KöpL. Det krävs att avtalsbrottet ifråga (husvagnens fuktskador) är av väsentlig betydelse för er och att säljaren insåg eller borde ha insett detta, för att ni ska ha rätt att häva köpet, 39 § KöpL. Bedömningen av om varans fel (husvagnens fuktskador) är av väsentlig betydelse utgår till stor del från skillnaden mellan å ena sidan felet och effekten av det och å andra sidan vad ni med fog kunde förvänta er. Vad som anses vara "av väsentlig betydelse" finns det inget allmänt uttömmande svar på, utan får avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. En utgångspunkt vid väsentlighetsbedömningen sägs generellt vara du som om köpare berövas möjligheten till den huvudsakliga nyttan av vad du hade anledning att förvänta dig av avtalet. Om ni inte skulle ha gått med på att köpa husvagnen alls, ens på andra villkor, om ni vid avtalstillfället insett att husvagnen skulle ha haft det aktuella felet vid leverans, får ett behov av att kunna häva köpet anses föreligga. Som ovan nämnt krävs det alltså både att felet är av väsentlig betydelse för er och att säljaren borde ha insett det. I detta fall kan man hävda att dessa kriterier är uppfyllda då syftet med en husvagn är att man ska kunna vistas/bo i den, vilket blir svårt om den är behäftad med fuktskador som dessa och då regn även läcker in i den. Detta talar då för att en rätt till hävning kan föreligga. Sammanfattning De givna omständigheterna i detta fall och gällande rätt på området talar alltså för att ni kan ha rätt att häva köpet och få pengarna åter. I ert fall framgår det dock att säljaren inte gått med på att köpa tillbaka husvagnen. Min rekommendation är att ni i första hand, vid en reklamation av felet till säljaren, argumenterar för att felet är av väsentlig betydelse för er och att ni därmed har rätt att häva köpet enligt KöpL. Ni kan i andra hand kräva avhjälpande av felet och i tredje hand prisavdrag motsvarande reparationskostnaderna. Förklara således för säljaren vad som gäller enligt lagen och om säljaren inte går med på något av det kan ni ta ärendet vidare till domstol. Att tänka på är dock att tvister i domstol kan innebära stora kostnader, varför det alltid är att rekommendera att i första hand försöka träffa en överenskommelse på frivillig basis. Om en sådan överenskommelse dock inte kan träffas och ni bestämmer er för att ta detta vidare till domstol kan det vara bra att anlita ett ombud. Om ni vill ha hjälp med att ta ärendet vidare kan ni kontakta oss på info@lawline.se. Hoppas att detta svar är till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Beviljas inresetillstånd med ESTA vid förekomst av gammal dom?

2019-07-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag blev dömd för ringa narkotikasmuggling och ringa narkotikainnehav när jag var 17 år för mer än 5 år sedan. Jag ska i höst resa till USA och hörde att jag borde söka visum istället för ESTA. Dock så har jag också hört att jag ändå skulle kunna bli beviljad inträde till USA med ESTA på grund av mina omständigheter. Vad säger ni, skulle jag kunna söka ESTA utan att behöva ljuga? Eller ska jag fortsätta min ansökan om visum?Vänliga hälsningar,
Amanda Keith |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! ESTA-ansökan ESTA (Electronic system for Travel Authorization) kan du ansöka om här. När man fyller i en ESTA-ansökan ska man, bland annat, svara på om man tidigare har blivit dömd för ett brott i det land man reser ifrån. Har man blivit dömd för ett brott som kan hamna under någon av kategorierna "moral turpitude" ("moralisk skändlighet") eller "controlled substance" (narkotika i kontrollerad substans), så kan man nekas inresetillstånd till USA. Det finns dock två undantag från denna bestämmelse. Om brottet begicks av någon som var under 18 år och det var mer än 5 år sedan det begicks – kan man fortfarande beviljas inresetillstånd. Likaså om man dömts för ett brott som har max 1 års fängelse i straffskalan och man inte varit fängslad i mer än 6 månader. SammanfattningI ditt fall framgår det att du var under 18 år när brottet begicks samt att det har gått mer än 5 år sedan dess. Mot bakgrund av dessa omständigheter bör det alltså inte vara något problem för dig att bli beviljad inresetillstånd då du faller in under det första undantaget. Hoppas att detta svar är behjälpligt och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad kan påföljden bli om man kör bil trots återkallat körkort?

2019-06-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan. Min expartner lever men en man som fått sitt körkort återkallat på grund av att han dömdes till grovt rattfylleri. Han har fortfarande inte fått tillbaka det. Trots det köra han bil, bland annat med min 7 åriga dotter. Jag har sett själv att han kört. Vad är påföljden för detta?
Amanda Keith |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha körkort gör sig skyldig till olovlig körning. Detta regleras i 3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och påföljden är böter. Om personen ifråga tidigare har haft körkort som blivit indraget eller om det sker vanemässigt kan påföljden dock bli fängelse upp till 6 månader.Med vänlig hälsning,

Hur länge finns uppgifter om villkorlig dom och böter kvar i belastningsregistret?

2019-06-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej hur länge finns man kvar i belastningsregistret, om man fått straffet dagsböter med villkorlig dom, samt strafföreläggande?
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En uppgift om böter finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, beslutet, föreläggandet av ordningsbot eller godkännandet av strafföreläggandet, enligt 17 § p. 9 Lag (1998:620) om belastningsregister. En uppgift om villkorlig dom finns kvar i belastningsregistret i tio år efter domen eller beslutet, enligt 17 § p. 4 a. Om den som begick brottet eller brotten var under 18 år vid tillfället då det begicks finns istället en sådan uppgift kvar i belastningsregistret i fem år, enligt 17 § p. 4 b. Enligt lagens 18 § framgår det dock att i fall då en ny uppgift förs in i belastningsregistret under tiden då en gammal uppgift fortfarande finns kvar försvinner ingen av uppgifterna så länge någon av dem finns kvar. Det betyder att om du har en uppgift som försvinner efter fem år och en uppgift som försvinner efter tio år i registret kommer det ta tio år innan båda uppgifter försvinner. Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Vänligen,