Gåvobrev fastighet

2019-05-05 i Gåva
FRÅGA |HejJag köpte 2008 ett hus tillsammans med min sambo. Då gick vi in med olika mycket i kontantinsats och vi rådes att han stod för 75% av ägandet i huset och jag 25%. Vi lånade resten av pengarna och lånet står vi för 50/50. Nu vill vi ändra så att vi äger huset 50/50 också. Men utan att göra några ekonomiska ändringar, alltså kvarstår fördelningen av kontantinsats som tidigare som vi respektive får tillbaka vid en försäljning. Hur gör vi? ska han ge min 25% av huset i gåva?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt så rör din fråga att ni vill stå på halva huset var och vill därmed lösa det på enklast sätt utan att ekonomiska ändringar genomförs. Det bör gå enklast, som du skrivit, genom att ni skriver ett gåvobrev där din sambo som äger 75 procent av huset överlåter 25% (1/4 av huset) i gåva till dig så att du då äger 50% och din sambo 50%. Det finns några villkor som ska vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig, enligt 4 kap 1 § jordabalken (JB) och 4 kap 29 § JB. Det ska även undertecknas av er båda. Villkoren för en gåvaFör att en gåva ska vara aktuell krävs att tre kriterier är uppfyllda:Den ska bygga på frivillighet. Det ska finnas en gåvoavsikt. Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Om dessa kriterier är uppfyllda rör det sig om en gåva.Jag skickar med en mall på ett gåvobrev som ni kan använda om ni vill, https://lawline.se/answers/2050. Hoppas du fick svar på din fråga!

Felaktigt utbetalad lön, ska brutto eller nettobelopp återbetalas?

2019-05-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag slutade på mitt förra arbete i slutet på Mars. Dessvärre har det blivit strul så lönekontoret hade inte fått informationen om min uppsägning och betalade därför ut lön till mig för April. Jag såg såklart direkt att jag fått en lön som jag inte skulle fått och kontaktade min förra arbetsgivare. Hon skickade därefter ett mail till mig där hon skrivit den summa jag ska återbetala. Där har hon skrivit hela lönen innan skatt men det blir ju flera tusen kronor mer än vad jag har fått in på mitt konto, är det verkligen rätt? Ska jag behöva betala för deras misstag? Tacksam för svar snarast möjligt!
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en utbetalning sker av misstag eller är felaktig, så är huvudregeln att betalning ska återgå till avsändaren – detta enligt den allmänna principen "condicitio indebiti" som vuxit fram genom praxis. Från huvudregeln finns däremot en del undantag, där mottagaren alltså under vissa omständigheter kan få behålla den felaktigt utbetalda summan. Om en mottagare av en felaktig utbetalning varken insåg eller borde insett (var i god tro) att betalningen erlagts av misstag och när betalningsmottagaren dessutom har hunnit inrättat sig efter betalningen, ska denne inte bli återbetalningsskyldig (se rättsfallet I NJA 2001 s. 353).Observera att båda förutsättningarna måste vara uppfyllda för att mottagaren ska undgå återbetalningsskyldighet. Detta fall är dock inte aktuellt för dig i din fråga utan huvudregeln ska användas.Angående din fråga om huruvida det är brutto- eller nettobeloppet som ska betalas åter, kan man till en början konstatera att skatteavdrag för lön är preliminära och slutregleras i samband med självdeklarationen, det vill säga en gång per år. Utgångspunkten är att återbetalning av felaktig lön ska påverka det beskattningsår då den felaktiga utbetalningen gjordes. Om arbetsgivaren upptäcker den felaktiga utbetalningen samma år som den gjordes ska återkravet omfatta endast nettobeloppet och då ska det felaktiga skatteavdraget regleras i nästkommande arbetsgivardeklaration.Alltså du ska betala tillbaka den felaktiga summan som du fått i lön för den tid du inte arbetat. Den lönen ska vara nettobeloppet, dvs det du fick utbetalat, och inte bruttobeloppet. Jag råder dig att kontakta din förra arbetsgivare för att få de att inse situationen för att lösa det den vägen. Fungerar inte detta kan du alltid kontakta facket, om du är med vill säga, eller kontakta en verksam jurist eller advokat som kan hjälpa dig vidare vid eventuella problemHoppas du fick svar på din fråga!

Krävs avtal för medgivande från grannen för en bod inom 4.5 meters gränsen?

2019-05-03 i Fastighet
FRÅGA |Jag har byggt en bod för nära grannens tomtgräns (ca: 2m) med hans tillstånd. Nu skall grannen sälja och föreslagit att skriver ett avtal på att det är med hans tillstånd.
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln som återfinns i 9 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) är att det krävs bygglov för alla nybyggnationer som din bod var då du byggde den. Undantaget från bygglov finns i 9 kap 4 § PBL finns för vissa byggen som inte kräver bygglov när det är en tomt med småhus på, dvs, en vanlig villafastighet. Exempelvis altan eller plank och små byggnader som är mindre än 25 kvadratmeter. Jag antar att din bod inte är större än 25 kvadratmeter. Men en åtgärd som saknar samtyckte från grannen får inte ställas närmare än 4.5 meter, även detta 9 kap 4 § 2 st. PBL. Du har den nuvarande grannens tillstånd så det bör inte bli något problem vid en ny granne.Men för säkerhetsskull kan det vara smart att ni klargör genom ett avtal att ni kommit överens om att du fick bygga inom 4.5 meters gränsen för att undvika kommande problem med den nya grannen. Se då till att ni har två oberoende vittnen som kan styrka ert avtal vid en kommande eventuell tvist. Den som köper huset bör ha sett att boden står för nära tomten redan vid visningen av huset och man kan tycka att personen borde vara medveten om detta vid köpet. Hoppas du fick svar på din fråga!

Köpekontrakt bil

2019-04-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej !Säljer min bil nu och ska upprätta ett köpeavtal med avbetalning på 2000 kr/månad tills köparen betalt 50000 kr. Jag vill få med att om köparen inte kan fullfölja betalningen och bilen säljs så ska resterande av pengarna betalas in till säljaren. Hur kan man få till detta med avbetalningen så det blir juridiskt bindande och måste varje avbetalning vara med på pappret eller räcker det med kontoutdrag?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har antagit att det rör sig om ett köp mellan privatpersoner och har baserat mitt svar på det. Det som blir enklast i min mening är att du skriver ett köpeavtal med den som ska köpa bilen där det framgår att betalning sker månadsvis enligt upprättat skuldebrev. Då skriver ni i, ett förslagsvis enkelt skuldebrev, skuldebrevet att betalning ska ske med 2000 kronor per månad i 25 månader till ägaren av skuldebrevet. Då behöver ni inte krångla med att skriva in alla belopp då det är samma under de månader som skuldebrevet är giltigt. Om inte betalning fullgörs och du vill ha tillbaka resterande pengar måste detta skrivs in som ett villkor i köpekontraktet för att det ska vara giltigt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Turordningsregler, vad gäller?

2019-05-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Vi är 98 pesonner som kräver in 85 miljoner . Finns en kvarstad. Finns ca36 miljoner i bankmedel säkrade. O en del tillgångar till kanske 45 miljoner. Min fråga är gällande verkställighet o turordning. Hur fungerar turordningen? Tacksam för svsr
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har i mitt svar antagit att det rör sig om en konkurs vid besvarandet av denna fråga. Om detta inte stämmer kommer inte mitt svar att göra det. Jag vet för lite kring vilka fordringar som är inblandade i konkursen och kommer ge ett allmänt svar. Turordningen hittar du i förmånsrättslagen. Lagen är delad på så vis att den skiljer mellan särskilda förmånsrätter som kommer först i turordningen (panträtt i fastighet, sjöpanträtt och andra speciella panträtter), och allmänna förmånsrätter (t.ex lön). Fordringar som inte är förenade med någon specifik egendom eller förfarande har rätt till det som är kvar efter alla andra förmånsrätter har blivit betalda, förmånsrättslag 18§. I vardagligt språk kan man säga att "vanliga" fordringsägare kommer näst sist efter fordringar som uppkommer pga brott och straff, förmånsrättslag 19§. Hoppas du fick svar på din fråga!

Överlåtelseförbud gåvobrev fastighet?

2019-05-03 i Gåva
FRÅGA |Jag och min maka avser att upprätta ett gåvobrev, där jag ger 50 % av fastigheten till henne. För att kunna utnyttja dubbla rotavdrag. Vi har två äldre utflyttade gemensamma barn endast, Inga skulder på fastigheten.Gifta sedan 30 år - inget giftorättsgods övrigt på fastigheten är skrivet sedan tidigare.Fråga: Bör vi under villkor skriva in något - ex: Gåvan får ej utmätas för gåvotagarens skuld eller överlåtas utan givarens samtycke !?!Läste detta bland era svar.Tacksam för tips// Kjell & Annelie
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Villkoren för en gåvaFör att en gåva ska vara aktuell krävs att tre kriterier är uppfyllda:Den ska bygga på frivillighet.Det ska finnas en gåvoavsikt. Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Om dessa kriterier är uppfyllda rör det sig om en gåva. Muntliga gåvor är giltiga, dock är skriftliga att föredra ur bevissynpunkt. Framförallt blir skriftligheten viktig om du vill skydda gåvan från utmätning genom en särskild föreskrift.En gåva kan skyddas från utmätning genom en särskild föreskriftKronofogden får utföra utmätning enligt reglerna i utsökningsbalken. Om det finns en exekutionstitel, t.ex. en dom eller ett beslut kan utmätning ske (4 kap. 1 § UB). Vid utmätning får egendom som inte är undantagen på grund av bland annat särskild föreskrift tas i anspråk (4 kap. 2 § UB). Med särskild föreskrift menas att det i gåvobrevet skrivs in ett överlåtelseförbud. Finns det ett överlåtelseförbud i gåvobrevet ska det respekteras vid utmätning och egendomen inte utmätas (5 kap. 5 § UB). Enligt 5 kap 5 § första stycket UB medför ett överlåtelseförbud vid gåva att vare sig den bortgivna fastigheten eller ett obelånat pantbrev i fastigheten får utmätas för gåvotagarens skulder. Fastigheten som är belastad med överlåtelseförbud ingår inte heller i gåvotagarens konkurs, 3 kap 3 § KonkL. Att fastigheten inte får överlåtas betyder att den inte får sälja, byta eller skänka fastigheten utan samtycke från gåvogivaren.Mitt råd till dig är att du i utformandet av ditt gåvobrev tydligt uttrycker att det rör sig om en gåva, vem som är gåvogivare och gåvomottagare, exakt vilken egendom det rör sig om och att det finns ett förbud mot överlåtelse av fastigheten. Det är även viktigt att det inte utgår vederlag från den som mottar gåvan så att det kan bli tveksamt om det rör sig om en gåva eller ej. Förbudet mot överlåtelse innebär att föreskriften ska respekteras vid en utmätning och fastigheten inte ska tas i anspråk. Tänk dock på att föreskriften också innebär att den som fått fastigheten i gåva av dig därmed inte heller får överlåta den på annat sätt (genom att t.ex. sälja den).Hoppas du fick svar på din fråga!

Rösta på årsmötet via länk?

2019-04-25 i Föreningar
FRÅGA |Måste en medlem för att få rösta antingen 1) personligen närvara vid årsmötet eller 2) rösta genom fullmakt vid föreningens årsmöte?Kan en medlem i en bostadsrättsförening beviljas av årsmötet att få rösta genom telefonkontakt eller videokonferens vid föreningens årsmöte?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i era stadgar men gissningsvis bör det inte finnas något som reglerar detta då det som utgångspunkt oftast krävs att man som du skriver själv närvarar vid mötet i fysisk person. Om inte du har möjlighet att närvara rekommenderar jag att du skriver en fullmakt. Den som har din fullmakt bör kunna meddela dig om vad som sker på årsmötet. Om det är någon speciell fråga som du vill påverka i med ditt svar rekommenderar jag att du meddelar den som får din fullmakt så din röst blir hörd på mötet. Den som har fullmakten får ju självklart deltaga även muntligt på mötet och framföra dina åsikter. De frågor som ska tas upp på mötet ska framgå av kallelsen så då kan du planera vad du vill svara i de olika frågorna. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur blir jag utköpt på enklast sätt?

2019-04-25 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Jag äger ett fritidshus tillsammans med mina 2 syskon och huset är en gåva från vår far som nu har gått bort. Vi har inga lån på huset. Jag vill efter ca 8 år sälja min 1/3 av fastigheten eftersom jag bor utomlands och nästan aldrig är där. Mina syskon vill köpa ut mig och vi har kommit överens om pris. Problemet är att mina syskon bara har råd att betala hälften nu (med sparpengar) och har inte möjlighet att ta mer bolån pga av de har redan lånat max beloppet för deras inkomst på lånet på deras permanenta fastigheter. Vi har diskuterat att de betalar av resten under en 5 års period och betalar ränta men vi anser inte att det är ett passande alternativ av olika anledningar. Jag undrar vad som är en rimlig period för dem att ordna (genom tex sparande eller lån) pengar för att betala för hela min 1/3 del. De har föreslagit 5 år, men jag tycker instinktivt att det är en för lång period. De har föreslagit att de kan ta dyrare lån (högre ränta) för att köpa ut mig nu men i så fall tycker de att jag ska bidra till räntekostnaderna. Är det rimligt och rättvist? Tacksam för svar!
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga beror helt på vad ni anser är rimligt och det finns inget rätt och fel kring vad som anses som en tillräckligt lång eller kort tid. Ni skulle kunna göra så att dina syskon betalar den summan som de kan nu direkt för att sedan betala tillbaka till dig genom ett skuldebrev. Då får du en del av pengarna nu direkt och resten kommer förslagsvis månadsvis genom avbetalning av skuldebrevet som kanske löper på 5 år som dina syskon föreslog. Då slipper ni problemet med att de vill att du ska betala ränta på deras lån som de var tvungen att ta för att lösa ut dig. Skriver ni ett skuldebrev kan du använda detta för att med hjälp av Kronofogdemyndigheten driva in pengarna om de slutar betala. Hoppas du fick svar på din fråga!